SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

April 29, 2016 08:13 ET

Gedeponeerd jaarverslag over 2015 van Thunderbird Resorts

PANAMA, REPUBLIEK VAN PANAMA--(Marketwired - Apr 29, 2016) - Met genoegen kondigt Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) aan dat zijn Jaarverslag en de Geconsolideerde Jaarrekening over 2015 zijn gedeponeerd bij Euronext ("Euronext Amsterdam") en bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Als erkende buitenlandse uitgevende instelling volgens de Canadese richtlijnen aangaande effecten, moet het Jaarverslag voldoen aan de richtlijnen en regels vastgelegd door de AFM en Euronext Amsterdam.

Kopieën van het Jaarverslag in de Engelse taal zijn gratis verkrijgbaar op de website van de groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën in de Engelse taal zijn gratis verkrijgbaar op het bedrijfskantoor van de groep in Panama en op het kantoor van ons plaatselijke betaalkantoor ING Commercial Banking, Paying Agency Services, locatiecode TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Kopieën zijn tevens verkrijgbaar bij SEDAR op www.SEDAR.com.

Hieronder staan enkele belangrijke uittreksels van het volledige Jaarverslag 2015, dat in alle volledigheid staat vermeld op onze website www.thunderbirdresorts.com.

BRIEF VAN DE CEO

Gedurende 2015 hebben wij onze inspanningen voortgezet om:


1. Onze EBITDA1 te verhogen 
2. Onze winst / (verlies) te vergroten 
3. Onze leningen te verlagen 
4. Strategische alternatieven te evalueren 

Op al deze fronten hebben wij tot 31 december 2015 vooruitgang geboekt, zoals hieronder staat omschreven.

1. ONZE EBITDA VERHOGEN


-- De aangepaste EBITDA (na aftrek van de onkosten op ondernemingsniveau) is in 2015
  op geconsolideerde basis toegenomen met 730.000 dollar, ofwel een groei van 31,1%
  ten opzichte van 2014. 
-- EBITDA onroerend goed in Peru is toegenomen met 177.000 dollar, ofwel een groei van 3,7%
  ten opzichte van 2014. 
-- EBITDA onroerend goed in Nicaragua is toegenomen met 122.000 dollar, ofwel een groei van 5,9%
  ten opzichte van 2014. 

2. ONZE WINST / (VERLIES) VERGROTEN


-- Ons verlies uit voortgezette activiteiten is verkleind met 2,9 miljoen dollar, ofwel
  34,6% ten opzichte van 2014. Specifiek was ons verlies uit voortgezette activiteiten
  -5,5 miljoen dollar ten opzichte van een verlies van-8,4 miljoen dollar in 2014. 
-- Onze winst voor deze periode groeide met 12,0 miljoen dollar, oftewel 111,2% ten opzichte
  van 2014. Specifiek bestond de winst over deze periode uit 1,2 miljoen dollar
  in 2015 ten opzichte van een verlies van -10,8 miljoen dollar in 2014. De winst voor deze
  periode profiteerde van een vermeerdering van ongeveer 6,7 miljoen dollar afkomstig
  van de verkoop van onze bedrijfsmiddelen in Costa Rica in de loop van 2015. 

3. ONZE LENINGEN VERLAGEN


-- De bruto schuld2 van de Groep werd verminderd met 14.0 miljoen dollar of 30% ten opzichte van
  31 december 2014. Specifiek was de bruto schuld op 31 december 2015
  32,1 miljoen dollar, vergeleken met 46,2 miljoen dollar op 31 december 2014. 
-- De bruto schuld3 van de Groep werd verminderd met 12.0 miljoen dollar of 29,1% ten opzichte van
  31 december 2014. Specifiek was de bruto schuld op 31 december 2015
  29,3 miljoen dollar, vergeleken met 41,3 miljoen dollar op 31 december 2014. 

4. EVALUATIE VAN STRATEGISCHE ALTERNATIEVEN

De Groep kondigde in zijn Jaarverslag voor 2014 aan dat het de volgende strategische alternatieven overwoog.


-- Het liquideren van additioneel niet-productief en productief vastgoed om
  vrijwel alle schulden te betalen en de activa opnieuw vorm te geven,
  anders dan als vastgoed. 
-- Nieuw vermogen te genereren om vrijwel alle schulden te betalen en te investeren
  in nieuwe kansspelactiviteiten om cashflow te genereren in onze bestaande markten, met als doel
  het vergroten van de omzet en het verbeteren van de eindresultaten. 

Hieronder vindt u ons voortgangsrapport met betrekking tot de strategische alternatieven:


-- Op 19 november 2015 heeft de Groep een overeenkomst gesloten met
  Binswanger Peru om als makelaar op te treden bij de verkoop van het hotel, de kantoren en
  het commerciële vastgoed in Fiesta, en wij zijn van mening dat wij in 2016 aanbiedingen
  zullen krijgen om alle strategische onderdelen van dit vastgoed met gemengd gebruik
  aan te kopen en aan de Groep terug te leasen. Verkoop van dit waardevolle vastgoed in
  het district Miraflores van Lima, Peru, moet erin resulteren dat de Groep
  een aanzienlijk deel of misschien bijna alles van de resterende schuld kan afbetalen. 
-- Met ingang van 21 maart 2016 heeft de Groep zijn kantoorgebouw in Panama Stad,
  Panama, verkocht voor een bruto prijs van 1,45 miljoen dollar en voor een netto-opbrengst
  na belastingen en kosten van schulden en bemiddelingskosten, van ongeveer 512.000 dollar.
  Deze transactie heeft de bruto schuld met ongeveer 800.000 dollar doen afnemen. 

De Groep blijft zijn inspanningen voortzetten om het resterende niet-strategische vastgoed in Costa Rica en Nicaragua te verkopen. Meer informatie over deze vastgoedactiva staat vermeld op pagina 8 van dit Jaarverslag 2015. In aanmerking nemende dat alle bovenstaande activa met succes worden verkocht, zal de Groep zijn kansspelactiviteiten in Nicaragua en Peru, en mogelijk de hotelactiviteiten in Peru overhouden.

Als laatste de opmerking dat de Groep bezig blijft zijn bedrijfsplatform zorgvuldig en strategisch te verkleinen. De bedrijfskosten over 2015 waren 4,1 miljoen dollar, maar de bedrijfskosten over het eerste kwartaal van 2016 bedroegen 767.000 dollar, oftewel ongeveer 3,1 miljoen dollar op jaarbasis.

Wij verheugen ons erop onze aandeelhouders te kunnen informeren over hoe een en ander zich ontwikkelt.

Hoogachtend,

Salomon Guggenheim

President en CEO


 1 EBITDA is geen boekhoudkundige term volgens de IFRS, en verwijst naar inkomsten   
vóór de netto rentelasten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen,  
aandelen in de resultaten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelkosten,  
overige winsten en verliezen, en beëindigde activiteiten. "EBITDA onroerend goed" is  
gelijk aan EBITDA op het/de landelijke niveau(s). "Aangepaste EBITDA" is gelijk aan   
EBITDA onroerend goed geconsolideerd van alle activiteiten minus "bedrijfskosten", 
die bestaan uit de onkosten van de bedrijfsvoering van de moederonderneming en haar niet-
niet-operationele dochterondernemingen en ondermaatschappijen.                        
2 Bruto schuld is gelijk aan het totaal aan leningen en financiële leaseverplichtingen.     
3 Netto schuld is gelijk aan bruto schuld minus liquide middelen (uitgezonderd    
de in pand gegeven geldmiddelen).                              

GROEPSOVERZICHT

Hieronder staat het overzicht van onze geconsolideerde winst/verliesrekening voor de twaalf maanden die eindigden op 31 december 2015, vergeleken met dezelfde periode over 2014. In het overzicht namen de Groepsinkomsten af met 2,4 miljoen dollar ofwel 5,6% op basis van de Amerikaanse dollar (zie onderstaande "Forex"-opmerking waaruit blijkt dat de inkomsten op valuta-neutrale basis zijn toegenomen), terwijl de aangepaste EBITDA is toegenomen met 732.000 dollar ofwel 31,2% als gevolg van een agressieve kostenefficiëntie.


-----------------------------------------------------------------------------------
(in duizenden, proportionele consolidatie)                 
                   Periode van twaalf maanden, eindigend op          
                     31 december             %
                   -------------------          
                    2015   2014    Verschil  Verandering
                   ----------------------------------------------
Netto kansspelwinsten         $ 33.759 $ 34.498 $   (739)    -2,1%
Verkoop van voeding en drank       3.111   3.334    (223)    -6,7%
Horeca en andere verkopen         4.470   5.938   (1.468)   -24,7%
                   ----------------------------------------------
Totale inkomsten             41.340  43.770   (2.430)    -5,6%
                   ----------------------------------------------

Promotionele vergoedingen         4.823   4.674     149    3,2%
Vastgoed, marketing en                           
 administratie              29.374  32.252    (2.878)   -8,9%
                   ----------------------------------------------
EBITDA onroerend goed           7.143   6.844     299    4,4%
                   ----------------------------------------------
Bedrijfskosten              4.068   4.501     (433)   -9,6%
                   ----------------------------------------------
Aangepaste EBITDA             3.075   2.343     732    31,2%
                   ----------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage van                     
 inkomsten                 7,4%   5,4%          
Afschrijvingen              2.954   3.922     (968)  -24,7%
Rente en financieringskosten, netto    1.154   3.913    (2.759)  -70,5%
Managementkosten toe te rekenen aan                     
 minderheidsbelangen             1   (274)     275  -100,4%
Projectontwikkeling             133     -      133    0,0%
Wisselkoersverliezen            859    437      422   96,6%
Overige verliezen             2.405   1.328     1.077   81,1%
Verliezen van deelneming in transacties   46   1.768    (1.722)   97,4%
Inkomstenbelastingen           1.006   1.166     (160)  -13,7%
                   ----------------------------------------------
Verlies over de periode van voortgezette                     
 activiteiten             $ (5.483) $ (9.917)   $ 4.434   44,7%
                   ----------------------------------------------
                   ----------------------------------------------

Winst / (verlies) over de periode afkomstig van                     
 activiteiten die worden beëindigd    6.695   (856)    7.551   882,1%
                   ----------------------------------------------

Winst / (verlies) over de periode     1.212  (10.773)    11.985   111,3%
                   ----------------------------------------------
                   ----------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

Wisselkoersen: de versterking van de Amerikaanse dollar versus onze bedrijfsvaluta blijft een belangrijk effect hebben op onze gemelde winst / (verlies) in vergelijking tot dezelfde periode over 2014. In een valuta-neutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers zou worden toegepast op beide periodes zodat veranderingen in wisselkoersen uit de analyse worden verwijderd) zouden de groepsinkomsten met 1,5 miljoen dollar (3,7% groei) zijn toegenomen en zou de aangepaste EBITDA met ongeveer 1,3 miljoen dollar (77,9% groei) zijn gegroeid.

De geconsolideerde winst over deze periode is 1,2 miljoen dollar (een verbetering van 12,0 miljoen dollar in vergelijking met 2014), wat voornamelijk het gevolg is van de winst gegenereerd voor de Groep door de verkoop van de Costa Rica-activiteiten in februari 2015.

Rente en financieringskosten, netto: Rente en financieringskosten, netto, zijn met 1,2 miljoen verminderd, vergeleken met dezelfde periode in 2014, terwijl onze gemiddelde kosten van leningen minder zijn dan 9%, aangezien wij onze schuld met hoge rente zijn blijven afbetalen.

Groepsschuld: onderstaand de bruto schuld en netto schuld van de Groep op 31 december 2015.


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
(in duizenden, proportionele                         
 consolidatie)                               
                     dec-15    sept-15    juni-15
                  ----------------------------------------------
Leningen              $   30.701 $   34.187 $     34.947
Verplichtingen op basis van 
 lease- en huur- koopcontracten      1.432     1.673        564
                  ----------------------------------------------

Bruto schuld            $   32.133 $   35.860 $     35.511
Minus: netto liquide middelen                       
 (exclusief in pand gegeven geldmiddelen) 2.869     4.668       7.755
                  ----------------------------------------------
Netto schuld            $   29.264 $   31.192 $     27.756

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

Opmerking: bovenstaande bruto schuld wordt opgevoerd als netto van schulduitgiftekosten (kosten van schuld op het moment van uitgifte, dat momenteel niet als liquide middelen is en mettertijd wordt afgeschreven) wat de reden is dat er een verschil van ongeveer 0,3 miljoen dollar bestaat met de totale hoofdbalans hieronder.

De Groep schat dat het schema betreffende de bruto schuld per 31 december 2015 de volgende is:


--------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbalans        2016     2017     2018     2019
          ------------------------------------------------------------
 Bedrijf      $  6.444.245 $  4.980.186 $  2.513.506 $  1.375.026
 Peru         2.197.744   1.749.765   1.420.385   6.497.237
 Nicaragua       265.953    269.563    294.887    726.161
          ------------------------------------------------------------
Totaal       $  8.907.942 $  6.999.514 $  4.228.778 $  8.598.424
          ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbalans       2020     Daarna     Totaal
          ------------------------------------------
 Bedrijf      $  1.534.143 $  1.862.952 $ 18.710.058
 Peru             -       -  11.865.131
 Nicaragua        175.462    113.188   1.845.214
          ------------------------------------------
Totaal       $  1.709.605 $  1.976.140 $ 32.420.403
          ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Rentebetalingen       2016     2017     2018     2019
          ------------------------------------------------------------
 Bedrijf      $  1.734.597 $   922.745 $   619.272 $   456.979
 Peru          1.016.292    792.428    595.615    213.110
 Nicaragua        172.373    148.068    120.439    92.985
          ------------------------------------------------------------
Totaal        $  2.923.262 $  1.863.241 $  1.335.326 $   763.074
          ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Rentebetalingen       2020    Daarna     Totaal
          ------------------------------------------
 Bedrijf      $   297.863 $   121.721 $  4.153.177
 Peru              -       -   2.617.445
 Nicaragua         24.205     6.675    564.745
          ------------------------------------------
Totaal        $   322.068 $   128.396 $  7.335.367
          ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

RISICOMANAGEMENT

Voor meer informatie over risicofactoren wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het Jaarverslag.

MANAGEMENTSTATEMENT OVER "GOING CONCERN"

Het management plant routinematig toekomstige activiteiten met inbegrip van de prognose van toekomstige kasstromen. Het management heeft zijn plan doorgenomen met de raad van bestuur en heeft collectief het oordeel gevormd dat de Groep adequate middelen heeft om als een going concern voor de voorzienbare toekomst door te gaan, wat het management en de raad van bestuur hebben gedefinieerd als zijnde ten minste de komende twaalf maanden vanaf het indienen van dit Jaarverslag over 2015. Om tot dit oordeel te komen, heeft het management de geprognosticeerde kasstromen van de Groep voorbereid, waarbij inbegrepen een prognose voor de komende vijf jaar en een gedetailleerd kasstroommodel voor het huidige financiële jaar. De raad van bestuur heeft deze informatie van het management beoordeeld en heeft de informatie bekeken in relatie tot de financiële onzekerheden in het huidige economische klimaat, in het licht van de bestaande verplichtingen van de Groep en de financiële middelen die de Groep tot zijn beschikking heeft. De verwachte kasstromen zijn gemodelleerd op basis van de geanticipeerde inkomsten en de winststromen met financiering van de schulden zijn in het model geprogrammeerd en worden mettertijd lager. Het model veronderstelt geen nieuwe bouwprojecten voor de prognoseperiode. Het model veronderstelt een stabiele regelgevende omgeving in alle landen met bestaande activiteiten. Op dit model zijn gevoeligheden toegepast met betrekking tot inkomsten die niet de geanticipeerde niveaus behalen.

De raad van bestuur heeft in overweging genomen: (i) de grondslag aan beleggers en leningsverstrekkers die in historische zin voor Thunderbird Resorts, Inc. beschikbaar was; (ii) wereldwijde financiële markten; (iii) beperkte handelsrisico's voor onze plaatselijke leveranciers en detailhandelaren; (iv) overige risico's waaraan de Groep wordt blootgesteld, waarvan de belangrijkste het regelgevende risico wordt geacht; (v) bronnen van groepsinkomsten, waaronder managementvergoedingen gefactureerd aan en inkomsten gedistribueerd van de verschillende activiteiten; (vi) het genereren van kasstromen, de niveaus van schuldafschrijvingen en de belangrijkste dekkingsgraden van de leningen; (vii) fundamentele trends van de zakelijke groepsactiviteiten; (viii) buitengewone kas-in- en uitstromen veroorzaakt door unieke gebeurtenissen die naar verwachting zullen optreden in de periode van 12 maanden volgend op de datum van het indienen van dit Jaarverslag over 2015; (ix) vermogen om ongedekte kredietverstrekkers opnieuw af te schrijven; (x) de waarschijnlijkheid om gedekte schulden te herfinancieren; (xi) de liquidatie van niet-ontwikkelde en daarom niet-presterende vastgoedactiva die voor de verkoop zijn vastgehouden; en (xii) het rentepeil van derde partijen in de acquisitie van bepaalde operationele activa.

Tevens heeft de raad van bestuur bepaalde kritische factoren in overweging genomen die effect zouden kunnen hebben op de voortgezette activiteiten, en wel als volgt:


-- Aflossing van schulden en Kasstroom: afbetalingen van bankleningen
  met onderpand in Peru en leningen met en zonder onderpand op het bedrijfsniveau
  blijven een significant deel uitmaken van de kasuitstroom van de Groep. De Groep heeft
  aanzienlijke tijd en inspanning gestoken in het herfinancieren van schulden tegen
  afschrijvingen op langere termijn, maar de banken in Latijns Amerika zijn niet gemakkelijk
  genegen onze kansspelactiviteiten of vastgoed dat afhankelijk is van inkomsten gegenereerd door
  kansspelactiviteiten te financieren. Het kan zijn dat de Groep de meerderheid van zijn vastgoed-
  activa moet verkopen, om vrijwel alle Groepsschulden af te betalen en
  weer een positieve kasstroom voor de Groep te realiseren. Voortgang op dit vlak omvat de
  aangekondigde verkoop van ons kantoorgebouw in Panama (zie pagina 6). 
-- Bedrijfskosten en Kasstroom: in de afgelopen jaren zijn de bedrijfs-
  onkosten aanzienlijk afgenomen en het is de verwachting dat deze blijven dalen.
  In combinatie met het terugdringen van schulden is het bereiken van de aangekondigde
  streefcijfers voor de bedrijfskosten (zie pagina 6) cruciaal voor het realiseren van
  een positieve kasstroom. Voortgang op dit vlak omvat de voorlopige, niet-geauditeerde bedrijfskosten
  in het eerste kwartaal van 2016 van 767.000 dollar, omgerekend naar een jaar,
  ongeveer 3,1 miljoen dollar, een belangrijke daling vergeleken met de 4,1 miljoen
  dollar die is gemeld voor 2015. 
-- Liquiditeit en Werkkapitaal: de Groep werkt momenteel met
  lage financiële reserves en werkkapitaal. De verkoop van alle of vrijwel alle
  vastgoed van de Groep en het omkeren van de kasstroom is van cruciaal belang voor het
  realiseren van een gezonde reserve van het werkkapitaal. 

Met inachtneming van het bovenstaande zijn het management en de raad van bestuur van mening dat de geconsolideerde Groep voldoende middelen heeft om als going concern minimaal twaalf maanden vanaf de datum van indiening van het onderhavige verslag door te gaan. Daarom zullen het management en de raad van bestuur bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening wederom uitgaan van de continuïteit van de onderneming.

JAARREKENING

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERDE BALANS

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015


                                2015     2014
                             ----------  ----------

Activa                                   

Vaste activa                             
Materiële vaste activa (Opmerking 10)          $  24.019  $  28.720
Investering geboekt volgens de 
 vermogensmutatiemethode (Notitie 27)             5.908    6.403
Immateriële activa (Opmerking 9)               5.985    7.783
Uitgestelde belastingvorderingen (Opmerking 8)         423     566
Handels- en overige vorderingen (Opmerking 12)        1.629    1.543
Vorderingen verschuldigd door verbonden partijen 
(Opmerking 20)                          42    5.651
                             ----------  ----------
Totaal vaste activa                     38.006    50.666

Vlottende activa                               
Handels- en overige vorderingen (Opmerking 12)        1.126    2.766
Vorderingen verschuldigd door verbonden partijen 
(Opmerking 20)                        2.070    1.019
Voorraden/inventarissen (Opmerking 13)             480     738
In pand gegeven geldmiddelen (Opmerking 14)          1.534    1.802
Geldmiddelen en kasequivalenten (Opmerking 14)        2.869    4.749
                             ----------  ----------
Totaal vlottende activa                    8.079    11.074

                             ----------  ----------
Totale activa                      $  46.085  $  61.740
                             ----------  ----------
                             ----------  ----------


--------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERDE BALANS (vervolg)

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015


                                2015     2014
                             ----------  ----------

Activa en passiva                           

Eigen vermogen                            
Aandelenkapitaal (Opmerking 18)               110.456   110.144 
Reserves voor aandelenopties                   89     289 
Ingehouden winst                     (104.633)  (106.552)
Omrekeningsverschillen                   (5.209)   (1.725)
                             ----------  ----------
Aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 
 toerekenbaar eigen vermogen                  703    2.156 
Minderheidsbelang                       1.911    6.404 
                             ----------  ----------
Totaal eigen vermogen                     2.614    8.560 

Langlopende verplichtingen                           
Leningen (Opmerking 16)                   22.966    28.532 
Verplichtingen op basis van lease- en huurkoop-                 
 contracten (Opmerking 21)                   441     317 
Uitgestelde belastingverplichtingen (Opmerking 8)        22      77 
Reserves/voorzieningen (Opmerking 17)              616    1.475 
Handels- en overige schulden (Opmerking 15)          1.133    1.318 
                             ----------  ----------
Totale langlopende verplichtingen              25.178    31.719 

Kortlopende verplichtingen                             
Handels- en overige schulden (Opmerking 15)          5.943    6.203 
Vorderingen verschuldigd aan verbonden partijen 
(Opmerking 20)                         983    2.368 
Leningen (Opmerking 16)                    7.735    9.763 
Verplichtingen op basis van lease- en huur-                 
 koopcontracten (Opmerking 21)                 991     463 
Overige financiële passiva (Opmerking 24)            379     615 
Actuele belastingverplichtingen                 361     821 
Reserves/voorzieningen (Opmerking 17)             1.901    1.228 
                             ----------  ----------
Totale kortlopende verplichtingen              18.293    21.461 

                             ----------  ----------
Totale passiva                        43.471    53.180 

                             ----------  ----------
Totale activa en passiva                 $ 46.085  $ 61.740 
                             ----------  ----------
                             ----------  ----------

--------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015


                                      2014
                               2015  (aangepast)
                            -----------  -----------

Netto kansspelwinsten                  $  33.759  $  34.498 
Hotel- en horeca-omzet                    7.581     9.272 
                            -----------  -----------
Totale inkomsten                      41.340    43.770 

Kosten van de verkochte goederen             (16.224)   (16.673)
                            -----------  -----------
Bruto winst                         25.116    27.133 

Overige bedrijfskosten                            
 Exploitatie, algemeen en administratief         (22.042)   (24.516)
 Projectontwikkeling                    (133)      - 
 Afschrijvingen                      (2.954)    (3.922)
 Overige winsten en (verliezen) (Opmerking 5)        2.405    1.328
                            -----------  -----------
Operationeel verlies                    (2.418)    (2.633)

Aandeel in het verlies van de ondernemingen 
 waarop vermogensmutatie is toegepast             (46)    (1.768)

Financiering                                  
 Wisselkoersverliezen                    (859)     (437)
 Financieringskosten (Opmerking 7)            (4.196)    (4.528)
 Financieringsbaten (Opmerking 7)              3.065      652 
 Overige rente (Opmerking 7)                 (23)     (37)
                            -----------  -----------
Kosten van financiering, netto               (2.013)    (4.350)
 
                            -----------  -----------
Verlies vóór belastingen                  (4.477)    (8.751)

Belastinglast (Opmerking 8)                        
 Kortlopende                       (1.018)    (1.387)
 Uitgestelde                          12      221 
                            -----------  -----------
Belastinglast                       (1.006)    (1.166)

                            -----------  -----------
Verlies voor dit boekjaar uit voortgezette 
 bedrijfsactiviteiten                 $  (5.483)  $  (9.917)
                            -----------  -----------

Winst / (verlies) van het boekjaar uit niet-voortgezette                
 activiteiten (Opmerking 11)                6.695     (856)
                            -----------  -----------

Winst / (verlies) over het boekjaar          $  1.212  $ (10.773)


--------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (vervolg)

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015


                                      2014
                               2015  (aangepast)
                            -----------  -----------

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (bedragen die worden teruggebracht)                                
Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit 
 de omrekening van buitenlandse activiteiten      $  (3.484)  $  (2.459)
                            -----------  -----------
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
 resultaten voor het boekjaar               (3.484)    (2.459)

                            -----------  -----------
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten voor het boekjaar              $  (2.272)  $ (13.232)
                            -----------  -----------
                            -----------  -----------

Verliezen voor het boekjaar toe te rekenen aan:                     
Eigenaren van de moedermaatschappij             1.072   (11.084)
Minderheidsbelang                       140      311 
                            -----------  -----------
                            $  1.212  $ (10.773)
                            -----------  -----------

Totaal resultaat toe te rekenen aan:                 
Eigenaren van de moedermaatschappij            (2.412)   (13.543)
Minderheidsbelang                       140      311 
                            -----------  -----------
                            $  (2.272)  $ (13.232)
                            -----------  -----------

Gewoon verlies per aandeel (in dollar): (Opmerking 18)                   
Verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten        (0,23)    (0,45)
Winst / (verlies) uit beëindigde activiteiten         0,28    (0,04)
                            -----------  -----------
Totaal                            0,05     (0,49)

Verwaterd verlies per aandeel (in dollar): (Opmerking 18)                  
Verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten        (0,23)    (0,45)
Winst / (verlies) uit beëindigde activiteiten         0,28    (0,04)
                            -----------  -----------
Totaal                            0,05    (0,49)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015                 Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 
                  ---------------------------------------------
                                  Reserve voor 
                          Reserve voor valutaomrekening  
                Aandelenkapitaal aandelenopties      
                  ---------------------------------------------
Balans per 1 januari 2014     $   109.926 $     467 $     734 

Transacties met eigenaren:                          
Uitgifte van nieuwe aandelen         218       -        - 
Terugkoop van aandelen van dochter       -       -        - 
Verloop en annulering van                          
 opties                    -      (178)       - 
                  ---------------------------------------------
                  $     218 $    (178) $      - 
                  ---------------------------------------------

Verlies over het boekjaar           -       -        - 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten                         
Wisselkoersverschillen die voortvloeien                        
 uit                                     
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten                 -       -     (2.459)
                  ---------------------------------------------
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor                       
 het boekjaar                              (2.459)

                  ---------------------------------------------
Balans per 31 december 2014    $   110.144 $     289 $    (1.725)
                  ---------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

                  ---------------------------------------------
                                  Reserve voor 
                          Reserve voor valutaomrekening  
                Aandelenkapitaal aandelenopties      
--------------------------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari 2015     $   110.144 $     289 $    (1.725)

Transacties met eigenaren:                          
Uitgifte van nieuwe aandelen         632       -        - 
Terugkoop van aandelen           (320)       -        - 
Verloop en annulering van                          
 opties                    -      (200)       - 
Afstoting Costa Rica              -       -        - 
                  ---------------------------------------------
                 $     312% $    (200) $      - 
                  ---------------------------------------------

Winst over het boekjaar            -       -        - 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten                         
Wisselkoersverschillen die voortvloeien                        
 uit                                     
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten                 -       -     (3.484)
                  ---------------------------------------------
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor                       
 het boekjaar                 -       -     (3.484)

                  ---------------------------------------------
Balans per 31 december 2014    $   110.456 $     89 $    (5.209)
                  ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------                Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij  
                 ----------------------------------------------
                           Minderheidsbelang     
                 Ingehouden               Totaal
                 winst eigen  Totaal         vermogen      
                 ----------------------------------------------
Balans per 1 januari 2014      $  (95.666) $15.461 $   6.117 $21.578 

Transacties met eigenaren:                          
Uitgifte van nieuwe aandelen          -   218       -   218 
Terugkoop van aandelen van dochter      20    20      (24)   4.
Verloop en annulering van                          
 opties                   178    -       -    - 
                 ----------------------------------------------
                  $    198 $  238 $    (24) $  214 
                 ----------------------------------------------

Verlies over het boekjaar             (11.08         (10.77 
                    (11.084)    4)     311    3)

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten                         
Wisselkoersverschillen die voortvloeien                        
 uit                                     
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten               -  (2.459)      -  (2.459)
               ----------------------------------------------
Totaal gerealiseerde en            (13.54         (13.23 
 niet-gerealiseerde resultaten   (11.084)    3)     311    2)
 voor het boekjaar

               ----------------------------------------------
Balans per 31 december 2014  $  (106.552) $ 2.156 $   6.404 $ 8.560 
               ----------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

               ----------------------------------------------
                         Minderheidsbelang     
               Ingehouden               Totaal
               winst eigen  Totaal         vermogen
----------------------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari 2015  $  (106.552)  $ 2.156  $   6.404 $ 8.560 

Transacties met eigenaren:                          
Uitgifte van nieuwe aandelen      -    632       -   632 
Terugkoop van aandelen         -    (320)       -   (320)
Verloop en annulering van                          
 opties               200     -       -    - 
Afstoting Costa Rica          -     -     (4.633) (4.633)
               ----------------------------------------------
                $   200  $  312  $  (4.633) $(4.321)
               ----------------------------------------------

Winst over het boekjaar      1.072   1.072      140  1.212 

Overige gerealiseerde en 
 niet-gerealiseerde resultaten                         
Wisselkoersverschillen die                         
 voortvloeien uit                                     
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten            647   (2.837)       -  (2.837)
               ----------------------------------------------
Totaal gerealiseerde en 
 niet-gerealiseerde resultaten                       
 voor het boekjaar         1.719   (1.765)      140  (1.625)

               ----------------------------------------------
Balans per 31 december 2015  $ (104.633)  $  703  $   1.911 $ 2.614 
               ----------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2015


                                    2014
                             2015  (aangepast)
                          -----------  -----------

Kasstroom uit operationele activiteiten                     
Verlies over het boekjaar             $  (5.483)  $  (9.917)
Correcties voor:                              
 Afschrijvingen                    2.954     4.306 
 Verlies op de verkoop van materiële vas          -     (107)
  activa                                
 Niet-gerealiseerde winsten/verliezen
  op vreemde valuta                   870      510 
 Stijging / (daling) in voorzieningen          115    (1.367)
 Kosten voor dubieuze debiteuren             19      128 
 Overige verliezen / (winsten)             1.306     1.286 
 Op aandelen gebaseerde betalingen            632      219 
 Financieringsbaten                  (3.065)     652
 Kosten van financiering                4.196     4.528 
 Overige rente                      23      37 
 Vervreemding van investeringen geboekt 
  volgens de vermogensmutatiemethode          2.415       - 
 Resultaten van investeringen geboekt volgens 
  de vermogensmutatiemethode               46     1.768 
 Belastinglast                     1.006     1.171 
Netto wijziging in 'non-cash items' van het werkkapitaal                
 Afname in handel, over te dragen kosten en       (682)    6.729 
  overige vorderingen                               
 Afname in inventaris                  178      87 
 Afname in handelsschulden en toegerekende lasten    (739)     (465)
                          -----------  -----------
Operationele kasstroom                 3.795     8.282 
 Totaal betaalde belasting              (1.048)    (1.059)
                          -----------  -----------
Netto kasstroom gegenereerd door 
 voortgezette activiteiten               2.747     7.223 
                          -----------  -----------
Netto kasstroom gegenereerd door 
 niet-voortgezette activiteiten              76       12 
                          -----------  -----------
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   $  2.823  $  7.235 
                          -----------  -----------
                          -----------  -----------

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten                     
Investeringen in materiële vaste activa        (3.752)    (2.943)
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste       36     1.622 
 activa                                 
Opbrengsten uit de verkoop van de Costa         7.618       - 
 Rica-activiteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen                               
Kosten van de verkoop van de Costa Rica-activ      (160)      - 
Kosten van de verkoop van de Filipijnen-ac         -     (259)
Ontvangen rente                      156      652 
                          -----------  -----------
Netto kasstromen uit / (gebruikt in) 
 investeringsactiviteiten             $  3.898  $   (928)
                          -----------  -----------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                     
Terugkoop van aandelen                  (320)      - 
Opbrengst van de uitgifte van nieuwe aandelen       36       - 
Opbrengst van de uitgifte van nieuwe leninge       870      534 
Terugbetaling van leningen en te 
 betalen huurcontracten                (5.418)    (3.535)
Betaalde rente                     (3.405)    (3.819)
                          -----------  -----------
Netto kasstroom gebruikt in 
 financieringsactiviteiten             $  (8.237)  $  (6.820)
                          -----------  -----------

Netto mutatie in liquide middelen gedurende      (1.516)     (513)
 het boekjaar                                  

Netto liquide middelen bij het begin van het boekjaar  6.551     7.215 
Effect van de wisselkoersaanpassingen           632     (151)
                          -----------  -----------
Opgenomen in de groep activa (Opmerking 11)         -     (383)
                          -----------  -----------
Netto liquide middelen bij het eind 
 van het boekjaar                 $  4.403  $  6.168 
                          -----------  -----------
                          -----------  -----------

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van merkcasino- en hoteldiensten, gericht op markten in Latijns Amerika. Het is onze missie om "buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten." Meer informatie over de Groep vindt u op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwende opmerking: Waarschuwende opmerking: Het Jaarverslag waarnaar in dit bericht wordt verwezen, bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de wetten en richtlijnen ten aanzien van de effectenhandel van verscheidene internationale, federale en statelijke rechtsgebieden. Alle verklaringen, anders dan de verklaringen omtrent historische feiten, opgenomen in het Jaarverslag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verklaringen omtrent potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van Thunderbird, zijn toekomstgerichte verklaringen die een zeker mate van risico en onzekerheid inhouden. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke verklaringen accuraat zullen blijken te zijn en de daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten voorzien in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van Thunderbird, omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de regelgevende constructies en algemene risico's die samenhangen met ondernemen, die alle worden vermeld onder het kopje "Risicofactoren" en elders in de documenten van Thunderbird die van tijd tot tijd bij Euronext Amsterdam en andere regelgevende instanties worden gedeponeerd. Het Jaarverslag bevat enkele "niet-IFRS-conforme financiële maatstaven" die maatstaven zijn van Thunderbird's historische of geprognosticeerde toekomstige prestaties, die verschillen van de maatstaven die conform de IFRS worden berekend en gepresenteerd, in de zin van toepasselijke regels van Euronext Amsterdam, en die nuttig zijn voor beleggers. Deze maatstaven omvatten (i) EBITDA onroerend goed bestaat uit inkomsten uit activiteiten vóór afschrijvingen, waardeverminderingen, reserves en terugvorderingen, kosten van projectontwikkeling, bedrijfskosten, bedrijfsmanagementvergoedingen, kosten van fusie en integratie, inkomsten/(verliezen) op rente in niet-geconsolideerde dochterondernemingen en afschrijvingen van immateriële activa. EBITDA onroerend goed is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze activiteiten op landniveau te evalueren. (ii) Aangepaste EBITDA vertegenwoordigt het netto resultaat voor rentelasten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen, aandelen in de resultaten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, en winst op herfinanciering en beëindigde activiteiten. Aangepaste EBITDA is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze algemene activiteiten te beoordelen. EBITDA onroerend goed en aangepaste EBITDA zijn aanvullende financiële maatstaven gebruikt door het management en door analytici uit de sector om onze activiteiten te evalueren. Echter, EBITDA onroerend goed en aangepaste EBITDA mogen niet worden opgevat als een alternatief voor inkomsten uit activiteiten (als indicatie van onze operationele prestatie) of om kasstromen van de operationele activiteiten te genereren (als maatstaf van liquiditeit), zoals is bepaald volgens de algemeen geaccepteerde boekhoudkundige beginselen.

Contact Information