SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

May 03, 2017 12:32 ET

Gedeponeerd jaarverslag over 2016 van Thunderbird Resorts

PANAMA, REPUBLIEK PANAMA--(Marketwired - May 3, 2017) - Met genoegen kondigt Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT4TR)(EURONEXT AMSTERDAMTBIRD) aan dat het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening over 2016 zijn gedeponeerd bij Euronext ("Euronext Amsterdam") en bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Als erkende buitenlandse uitgevende instelling volgens de Canadese richtlijnen aangaande effecten moet het jaarverslag voldoen aan de richtlijnen en regels vastgelegd door de AFM en Euronext Amsterdam.

Kopieën van het Jaarverslag in de Engelse taal zijn gratis verkrijgbaar op de website van de groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën in de Engelse taal zijn gratis verkrijgbaar op het bedrijfskantoor van de groep in Panama en op het kantoor van ons plaatselijke betaalkantoor ING Commercial Banking, Paying Agency Services, locatiecode TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Kopieën zijn tevens verkrijgbaar bij SEDAR via www.SEDAR.com.

Hieronder staan enkele belangrijke uittreksels van het volledige jaarverslag 2016, dat in alle volledigheid staat vermeld op onze website www.thunderbirdresorts.com.

BRIEF VAN DE CEO

Beste aandeelhouders en beleggers:

Hieronder treft u een update aan van Thunderbird Resorts, Inc. met een overzicht van de prestaties en de voortgang van de groep tot en met 31 december 2016.

1. PRESTATIES ONDER onze eerder vermelde doelstellingen

A. VERHOGEN VAN ONZE EBITDA(2): Aangepaste EBITDA (na aftrek van uitgaven op bedrijfsniveau) toegenomen met 67.000 dollar of 2,2% in vergelijking met ultimo 2015. In 2016 bleef de Amerikaanse dollar in waarde toenemen ten opzichte van wereldwijde en dus ook onze operationele valuta. Dit betekent dat onze opbrengsten sterker waren dan hierboven in Amerikaanse dollars wordt gepresenteerd.

B. Verbeteren van onze winst/(verlies): ons verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zou met 197.000 dollar of 3,6% verbeterd zijn ten opzichte van eind 2015 als de groep geen verlies uit waardevermindering van 1,6 miljoen dollar had opgenomen in verband met de waarschijnlijke, realiseerbare verkoopprijs van Tres Rios in Costa Rica op basis van recente feedback uit de markt bij het streven naar een verkoop van deze bezitting.

C. Verminderen van onze leningen: de brutoschuld(3) is verlaagd tot 29,3 miljoen dollar ultimo 31 december 2016 tegenover 32,1 miljoen dollar ultimo 31 december 2015. De nettoschuld (brutoschuld minus geldmiddelen en kasequivalenten) is op 31 december 2016 verminderd tot 27,8 miljoen dollar tegenover 29,3 miljoen dollar op 31 december 2015.

2. PRESTATIES BIJ VERKOOP VAN ACTIVA

Tijdens onze algemene jaarvergadering van speciale aandeelhouders op 21 september 2016 hebben aandeelhouders speciale resoluties goedgekeurd. Hieronder viel het besluit de Raad van Bestuur toe te staan om "alle of alle overige activa van de Vennootschap te verkopen voor dergelijke bedragen en op dergelijke tijdstippen als door de Raad van Bestuur bepaald." De groep heeft vooruitgang geboekt met betrekking tot dit doel, en in de komende kwartalen worden aankondigingen verwacht.

Om het halfjaarrapport 2016 te lezen, met meer gedetailleerde uitleg over de benadering van de groep met betrekking tot deze flexibele strategie, kunt u klikken op deze koppeling, of deze kopiëren en plakken: http://thunderbirdresorts.com/wp-content/uploads/2016/08/TRI-2016-Half-year-Report-8-31-16-FINAL.pdf

Om de materialen te lezen voor de Algemene en speciale jaarvergadering van aandeelhouders, inclusief een kopie van de resolutie, kunt u klikken op deze koppeling, of deze kopiëren en plakken: http://thunderbirdresorts.com/wp-content/uploads/2016/08/2016-AGM-press-release-aug-25-2016.pdf.

We houden u van belangrijke gebeurtenissen en voortgang op de hoogte.

Salomon Guggenheim

Chief Executive Officer en President

1. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde cijfers in Amerikaanse dollars en worden de resultaten gerapporteerd van die onderdelen die vanaf 31 december 2016 doorgaande bedrijfsactiviteiten hebben, in vergelijking met dezelfde onderdelen gedurende de twaalf maanden die eindigen op 31 december 2015. Het doel is dat de lezer de prestaties van de doorlopende activiteiten van de groep begrijpt.

2. "EBITDA" is geen boekhoudkundige term volgens IFRS, en verwijst naar de winst voor de netto rentekosten, inkomstenbelasting, afschrijvingen, vermogen in inkomsten van deelnemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, overige winsten en verliezen en beëindigde bedrijfsactiviteiten. "EBITDA onroerend goed" is gelijk aan EBITDA op nationale niveaus. "Aangepast EBITDA" is gelijk aan "EBITDA onroerend goed" minus "Bedrijfsuitgaven", wat de kosten zijn van de exploitatie van de moedermaatschappij en de bijhorende, niet-operationele dochterondernemingen en filialen.

3. Bruto schuld is gelijk aan het totaal aan leningen en financiële leaseverplichtingen

GROEPSOVERZICHT

Hieronder staat het overzicht van onze geconsolideerde winst/verliesrekening voor de twaalf maanden die eindigden op 31 december 2016, vergeleken met dezelfde periode over 2015. Samengevat daalde de omzet van de groep met bijna 3 miljoen dollar of 7,2% op basis van de Amerikaanse dollar (zie hieronder de opmerking "Valuta" voor informatie over valuta-neutrale omzet), terwijl de aangepaste EBITDA is toegenomen met 67.000 dollar of 2,2% als gevolg van agressieve kostenefficiëntie op nationaal en bedrijfsniveau.----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
               Periode van twaalf maanden, eindigend op              
                 31 december                %
             --------------------------             
                 2016     2015   Verschil verandering
             ----------------------------------------------------
Netto kansspelwinsten   $   31.788 $  33.759 $  (1.971)    -5,8%
Verkoop van voeding en drank   2.850    3.111    (261)    -8,4%
Horeca en andere                            
 verkopen            3.725    4.470    (745)    -16,7%
             ----------------------------------------------------
Totale inkomsten        38.363    41.340   (2.977)    -7,2%
             ----------------------------------------------------

Promotionele vergoedingen    4.949    4.823     126     2,6%
Vastgoed, marketing en                           
 administratie         27.279    29.374    (2.095)    -7,1%
             ----------------------------------------------------
EBITDA onroerend goed      6.135    7.143    (1.008)   -14,1%
             ----------------------------------------------------
Bedrijfskosten          2.994    4.069    (1.075)   -26,4%
             ----------------------------------------------------
Aangepast EBITDA         3.341    3.074      67     2,2%
             ----------------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als                            
 percentage van de omzet     8,7%     7,4%             
Afschrijvingen en                              
 waardeverminderingen      2.982    2.954      28     0,9%
Rente en financierings-                           
 kosten, netto          3.262    1.154    2.108    182,7%
Managementvergoeding                               
 toe te rekenen aan niet-                            
 minderheidsbelangen        20      1      19   1.900,0%
Projectontwikkeling         -     133     (133)   -100,0%
Wisselkoersverliezen        179     858     (679)   -79,1%
Overige verliezen         493    2.406    (1.913)   -79,5%
Verliezen van deelneming in 
transacties           1.560      -     1.560    0,0%
Inkomstenbelastingen       1.161    1.006      155    15,4%
             ----------------------------------------------------
Verlies over de periode uit                          
 voortgezette 
 bedrijfsactiviteiten  $   (6.516) $  (5.438) $  (1.078)    19,8%
             ----------------------------------------------------
             ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Wisselkoersen: de versterking van de Amerikaanse dollar versus onze bedrijfsvaluta blijft een belangrijk effect hebben op onze gemelde winst/(verlies) in vergelijking met dezelfde periode in 2015. In een valuta-neutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers zou worden toegepast op beide periodes zodat veranderingen in wisselkoersen uit de analyse worden verwijderd) zouden de groepsinkomsten met slechts 763.000 dollar (2,0% afname) zijn afgenomen en zou de aangepaste EBITDA met ongeveer 453.000 dollar (16,9% groei) zijn gegroeid.

Het geconsolideerde verlies voor de periode bedraagt 6,8 miljoen dollar. Dit verlies ligt ongeveer 1,4 miljoen dollar boven de resultaten over 2015. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere netto financieringskosten (in 2015 werd geprofiteerd van het feit dat de groep het aan een enkele kredietverlener verschuldigde schuldensaldo reduceerde, wat resulteerde in een winst op de vrijgave van verplichtingen op schulddelging) en de waardevermindering van 1,6 miljoen dollar met betrekking tot Tres Rios in Costa Rica.

Groepsschuld: onderstaand de bruto schuld en netto schuld van de Groep op 31 december 2016.----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                          Dec '16     Sep '16
                      --------------------------------
Leningen                      $28.504     $31.396
Verplichtingen op basis van lease- en huurkoop-                 
 overeenkomsten                    812       955
                      --------------------------------

Bruto schuld                    $29.316     $32.351
Minus: liquide middelen (uitgezonderd                  
 de in pand gegeven geldmiddelen)          1.519      1.555
                      --------------------------------
Netto schuld                    $27.798     $30.796

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Opmerking: de bovenstaande bruto schuld wordt opgevoerd als netto van schulduitgiftekosten (kosten van schuld op het moment van uitgifte, die momenteel niet liquide zijn en mettertijd worden afgeschreven) wat de reden is voor het verschil van ongeveer 100 duizend dollar met de totale hoofdbalans hieronder.

De Groep schat dat het schema betreffende de bruto schuld per 31 december 2016 als volgt is:----------------------------------------------------------------------------

Hoofdsom                                  
 Saldo         2017      2018      2019      2020
       --------------------------------------------------------------
 Bedrijf   $  10.971.734  $  2.234.007  $  1.375.026  $  1.534.143 
 Peru       2.111.116    1.424.126    6.501.243      2.467
 Nicaragua      269.563     294.887      591,4     175.462
       --------------------------------------------------------------
Totaal    $  13.352.413 $  3.953.020  $  8.467.755  $  1.712.072
       --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------

Hoofdsom                          
 Saldo           2021   Daarna      Totaal
      ------------------------------------------------
 Bedrijf   $   1.711.672 $    151.279 $  17.977.861 
 Peru           -        -   10.038.952
 Nicaragua      67.874        -    1.399.272
      ------------------------------------------------
Totaal    $   1.779.546 $    151.279 $  29.416.085
      ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Rente                                  
 Betaling        2017      2018      2019      2020
      ----------------------------------------------------------------
 Bedrijf   $    928.247 $    622.644 $    456.979 $    297.863
 Peru        850.075     596.306     213.488       67 
 Nicaragua      145.763     120.439     92.985     24.205
      ----------------------------------------------------------------
Totaal    $   1.924.085 $   1.339.389 $    763.452 $    322.135
      ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Rente                          
 Betaling         2021   Daarna      Totaal
      ------------------------------------------------
 Bedrijf   $    120.334 $     1.387 $   2.427.454
 Peru           -        -    1.659.936
 Nicaragua       4.913        -     388.305
      ------------------------------------------------
Totaal    $    125.247 $     1.387 $   4.475.695
      ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

RISICOMANAGEMENT

Voor meer informatie over risicofactoren wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het Jaarverslag.

MANAGEMENTSTATEMENT OVER "GOING CONCERN"

Het management plant routinematig toekomstige activiteiten met inbegrip van de prognose van toekomstige kasstromen. Het management heeft zijn plan doorgenomen met de Raad van Bestuur en heeft collectief het oordeel gevormd dat de groep adequate middelen heeft om als "going concern" voor de voorzienbare toekomst door te gaan, wat het management en de Raad van Bestuur hebben gedefinieerd als zijnde ten minste de komende twaalf maanden vanaf het indienen van dit Jaarverslag over 2016. Om tot dit oordeel te komen, heeft het management de geprognosticeerde kasstromen van de groep voorbereid. Dit omvat ook een prognose voor de komende vijf jaar en een gedetailleerd kasstroommodel voor het huidige financiële jaar. De raad van bestuur heeft deze informatie van het management beoordeeld en heeft de informatie bekeken in relatie tot de financiële onzekerheden in het huidige economische klimaat, in het licht van de bestaande verplichtingen van de Groep en de financiële middelen die de Groep tot zijn beschikking heeft. De verwachte kasstromen zijn gemodelleerd op basis van de geanticipeerde inkomsten en de winststromen met financiering van de schulden zijn in het model geprogrammeerd en worden mettertijd lager. Het model veronderstelt geen nieuwe bouwprojecten voor de prognoseperiode. Het model veronderstelt een stabiele regelgevende omgeving in alle landen met bestaande activiteiten. Op dit model zijn gevoeligheden toegepast met betrekking tot inkomsten die niet de geanticipeerde niveaus behalen.

De Raad van Bestuur heeft in overweging genomen: (i) de basis van beleggers en leningsverstrekkers die in historische zin voor Thunderbird Resorts, Inc. beschikbaar was; (ii) wereldwijde financiële markten; (iii) beperkte handelsrisico's voor onze plaatselijke leveranciers en detailhandelaren; (iv) overige risico's waaraan de groep wordt blootgesteld, waarvan de belangrijkste het regelgevende risico wordt geacht; (v) bronnen van groepsinkomsten, waaronder managementvergoedingen gefactureerd aan en inkomsten gedistribueerd vanuit de verschillende activiteiten; (vi) het genereren van kasstromen, de niveaus van schuldafschrijvingen en de belangrijkste dekkingsgraden van de leningen; (vii) fundamentele trends van de zakelijke groepsactiviteiten; (viii) buitengewone kas-in- en uitstromen veroorzaakt door unieke gebeurtenissen die naar verwachting zullen optreden in de periode van 12 maanden volgend op de datum van het indienen van dit jaarverslag over 2016; (ix) vermogen om ongedekte kredietverstrekkers opnieuw af te schrijven; (x) de waarschijnlijkheid om gedekte schulden te herfinancieren; (xi) de liquidatie van niet-ontwikkelde en daarom niet-presterende vastgoedactiva die voor de verkoop zijn vastgehouden; en (xii) het rentepeil van derden in de acquisitie van bepaalde operationele activa, en de status van de werkelijke voortgang en de waarschijnlijkheid van sluiting binnen de periode van "going concern."

Tevens heeft de Raad van Bestuur bepaalde kritische factoren in overweging genomen die effect zouden kunnen hebben op de voortgezette activiteiten, en wel als volgt:


-- Speciale resolutie: Op 21 september 2016 keurden de aandeelhouders van de groep
  een speciale resolutie goed die, onder andere, de Raad van Bestuur
  machtigde tot het verkopen van "enige of alle resterende activa
  van de onderneming voor dergelijke bedragen en in dergelijke periodes als
  wordt bepaald door de Raad van Bestuur." Deze resolutie maakt de verkoop mogelijk van alle
  of elke combinatie van activa zoals vereist voor ondersteuning van het onderhouden
  van een "going concern" door de groep. 
-- Verkoopbare prijsstelling van activa; Schema's voor activaverkoop en herfinanciering
  Scenario's: De groep beschikt nu over voldoende feedback uit de markt, waaronder
  aanbiedingen voor bepaalde belangrijke activa, waardoor de groep door de markt
  bepaalde prijsstellingen in de modellen kan opnemen; de groep heeft
  de voortgang beoordeeld van elke transactie waaraan wordt gewerkt, en heeft gekeken
  naar alle redelijke scenario's voor de combinatie en timing van verschillende
  transacties in combinatie met verkoopbare prijsstellingen. 
-- Gedekte herfinanciering van schuld en kasstroom: afbetalingen voor
  gedekte bankleningen in Peru en gedekte en ongedekte leningen op
  bedrijfsniveau blijven een significant deel uitmaken van de kasuitstroom
  van de groep. De groep heeft aanzienlijke tijd en moeite geïnvesteerd in het herfinancieren
  van de gedekte schuld onder langlopende waardeverminderingen en heeft nu toestemming
  gekregen van een Peruaanse bank om 100% van de niet-achtergestelde gedekte Peruaanse schuld
  en voldoende werkkapitaal te herfinancieren, zodat de groep
  een herstructurering kan uitvoeren die tot ultimo 2017 tot 800 duizend dollar
  in kosten op jaarbasis zou moeten besparen. 
-- Bedrijfskosten en kasstroom: in de afgelopen jaren zijn de bedrijfs-
  kosten aanzienlijk afgenomen en deze blijven dalen. In combinatie met
  het terugdringen van schulden is het bereiken van de aangekondigde
  doelen (zie brief van de CEO) cruciaal voor het bereiken van een positieve kasstroom.
  Voortgang op dit vlak omvat de voorlopige, geauditeerde bedrijfskosten
  in kwartaal 4 van 2016 van 475.000 dollar, of jaarlijkse besparing van ongeveer
  1,9 miljoen dollar, wat een belangrijke vermindering betekent ten opzichte van de
  2,8 miljoen dollar die is gerapporteerd voor het volledige jaar 2016 (en van de 4,1
  miljoen dollar gerapporteerd in 2015). 
-- Liquiditeit en Werkkapitaal: de Groep werkt momenteel met
  lage financiële reserves en werkkapitaal. Bepaalde scenario's met betrekking tot
  verkoop van activa zullen niet zorgen voor werkkapitaal, en andere scenario's wel. Het verkopen van
  alle of vrijwel alle onroerend goed van de groep en het terugdraaien van de kasstroom
  zal van cruciaal belang zijn voor het creëren van een gezond niveau aan
  werkkapitaalreserves voor periodes buiten de periode van "Going Concern."

Met inachtneming van het bovenstaande zijn het management en de raad van bestuur van mening dat de geconsolideerde groep voldoende middelen heeft om als "going concern" minimaal twaalf maanden vanaf de datum van indiening van het onderhavige verslag door te gaan. Daarom zullen het management en de raad van bestuur bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening wederom uitgaan van de continuïteit van de onderneming.

JAARREKENING

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERDE BALANS

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016                            2016      2015
                      --------------------------------

Activa                                   

Vaste activa                             
Materiële vaste activa (Opmerking 10)      $   21.456 $    24.019
Investering geboekt volgens de                  
 vermogensmutatiemethode (Opmerking 27)        2.758      5.908
Immateriële activa (Opmerking 9)            5.912      5.985
Uitgestelde fiscale vorderingen (Opmerking 8)      185       423
Handels- en overige vorderingen (Opmerking 12)     1.566      1.629
Vorderingen verschuldigd door 
verbonden partijen (Opmerking 20)             42       42
                      --------------------------------
Totaal vaste activa                  31.919     38.006

Vlottende activa                               
Handels- en overige vorderingen (Opmerking 12)      792      1.126
Vorderingen verschuldigd door verbonden 
partijen (Opmerking 20)                1.804      2.070
Voorraden/inventarissen (Opmerking 13)          480       480
In pand gegeven geldmiddelen (Opmerking 14)      1.348      1.534
Geldmiddelen en kasequivalenten (Opmerking 14)     1.519      2.869
                      --------------------------------
Totaal vlottende activa                5.943      8.079

                      --------------------------------
Totale activa                 $    37.862 $    46.085
                      --------------------------------
                      --------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERDE BALANS (vervolg)

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016                            2016      2015
                      --------------------------------

Activa en passiva                           

Eigen vermogen                            
Aandelenkapitaal (Opmerking 18)           110.563     110.456
Reserves voor aandelenopties                -       89
Ingehouden winst                  (111.676)    (104.633)
Omrekeningsverschillen                (5.429)     (5.209)
                      --------------------------------
Aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 
toerekenbaar eigen vermogen             (6.542)       703
Minderheidsbelang                   2.266      1.911
                      --------------------------------
Totaal eigen vermogen                (4.276)      2.614

Langlopende verplichtingen                           
Leningen (Opmerking 16)                16.005     22.966
Verplichtingen op basis van lease- en huurkoop-                 
 koopcontracten (Opmerking 21)              10       441
Uitgestelde belastingverplichtingen (Opmerking 8)     21       22
Reserves/voorzieningen (Opmerking 17)         1.688       616
Handels- en overige schulden (Opmerking 15)       356      1.133
                      --------------------------------
Totale langlopende verplichtingen           18.080     25.178

Kortlopende verplichtingen                             
Handels- en overige schulden (Opmerking 15)      7.633      5.943
Vorderingen verschuldigd aan verbonden 
partijen (Opmerking 20)                1.301       983
Leningen (Opmerking 16)                12.499      7.735
Verplichtingen op basis van lease- en huurkoop-                 
 koopcontracten (Opmerking 21)              802       991
Overige financiële passiva (Opmerking 24)      419       379
Lopende fiscale verplichtingen              442       361
Reserves/voorzieningen (Opmerking 17)          962      1.901
                      --------------------------------
Totale kortlopende verplichtingen           24.058     18.293

                      --------------------------------
Totale passiva                    42.138     43.471

                      --------------------------------
Totale activa en passiva           $    37.862 $    46.085
                      --------------------------------
                      --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016                            2016      2015
                      --------------------------------

Netto kansspelwinsten            $    31.788 $    33.759
Horeca-omzet                      6.575      7.581
                      --------------------------------
Totale inkomsten                   38.363     41.340

Kosten van de verkochte goederen          (15.565)    (16.224)
                      --------------------------------
Bruto winst                      22.798     25.116

Overige bedrijfskosten                            
 Exploitatie, algemeen en administratief      (19.677)    (22.042)
 Projectontwikkeling                   -      (133)
 Afschrijvingen                   (2.982)     (2.954)
 Overige winsten en (verliezen) (Opmerking 5)     (493)      2.405
                      --------------------------------
Operationeel verlies                  (354)     (2.418)

Aandeel in het verlies van beleggingen waarop                     
 vermogensmutatie is toegepast            (1.560)      (46)

Financiering                                  
 Wisselkoersverliezen                 (179)      (859)
 Financieringskosten (Opmerking 7)         (3.410)     (4.196)
 Financieringsbaten (Opmerking 7)            164      3.065
 Overige rente (Opmerking 7)              (16)      (23)
                      --------------------------------
Kosten van financiering, n              (3.441)     (2.013)

                      --------------------------------
Verlies vóór belastingen        (5.355)     (4.477)

Belastinglast (Opmerking 8)                        
 Kortlopende                     (918)     (1.018)
 Uitgestelde                     (243)       12
                      --------------------------------
Belastinglast                    (1.161)     (1.006)

                      --------------------------------
Verlies voor dit boekjaar uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten $         (6.516) $    (5.483)
                      --------------------------------

(Verlies)/winst in het boekjaar uit niet-voortgezette                
 activiteiten (Opmerking 11)              (261)      6.695
                      --------------------------------

(Verlies)/winst voor het jaar        $    (6.777) $     1.212


----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (vervolg)

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016                            2016      2015
                      --------------------------------

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (bedragen die worden hergebruikt)        
Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de                     
 omrekening van buitenlandse activiteiten  $     (220) $    (3.484)
                      --------------------------------
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten voor het boekjaar              (220)     (3.484)

                      --------------------------------
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten voor het boekjaar         $    (6.997) $    (2.272)
                      --------------------------------
                      --------------------------------

Verliezen voor het boekjaar toe te rekenen aan:                     
Eigenaren van de moedermaatschappij         (7.132)      1.072
Minderheidsbelang                    355       140
                      --------------------------------
                       $    (6.777) $     1.212
                      --------------------------------

Totaal resultaat toe te rekenen aan:                 
Eigenaren van de moedermaatschappij         (7.352)     (2.412)
Minderheidsbelang                    355       140
                      --------------------------------
                       $    (6.997) $    (2.272)
                      --------------------------------

Gewoon verlies per aandeel (in dollar): (Opmerking 18)                   
Verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten     (0,29)     (0,23)
(Verlies)/winst uit beëindigde activiteiten   (0,01)      0,28
                      --------------------------------
Totaal                        (0,30)      0,05

Verwaterd verlies per aandeel (in dollar): (Opmerking 18)                  
Verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten     (0,29)     (0,23)
(Verlies)/winst uit beëindigde activiteiten   (0,01)      0,28
                      --------------------------------
Totaal                        (0,30)      0,05

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016
               Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij   
            ----------------------------------------------------
                       Aandelen   Valuta       
                Aandelen   opties omrekening   Ingehouden
               kapitaal   reserve   reserve   winst
            ----------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2015          $  110.144 $    289 $   (1.725) $  (106.552)

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgifte van nieuwe aandelen   632      -      -      -
Terugkoop van aandelen     (320)      -      -      -
Verloop en annulering van                          
 opties               -    (200)      -     200
Afstoting Costa Rica        -      -      -      -
            ----------------------------------------------------
             $    312 $   (200) $     - $    200
            ----------------------------------------------------

Verlies over het boekjaar      -      -      -    1.072

Overige gerealiseerde                             
 resultaten:                                  
Wisselkoersverschillen                            
 die voortvloeien uit                                 
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten            -      -   (3.484)     647
            ----------------------------------------------------
Totaal gerealiseerde                             
 resultaten voor het boekjaar              (3.484)    1.719

            ----------------------------------------------------
Balans per 31 december                           
 2015         $  110.456 $     89 $   (5.209) $  (104.633)
            ----------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

            ----------------------------------------------------
                       Aandelen   Valuta       
                Aandelen   opties omrekening   Ingehouden
               kapitaal   reserve   reserve   winst
----------------------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2016          $  110.456 $     89 $  (5.209) $ (104.633)

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgifte van nieuwe aandelen   107      -      -      -
Verloop en annulering van                          
 opties               -     (89)      -      89
            ----------------------------------------------------
             $    107 $     89 $     - $     89
            ----------------------------------------------------

Winst over het boekjaar       -      -      -   (7.132)

Overige gerealiseerde                             
 resultaten:                                  
Wisselkoersverschillen                            
 die voortvloeien uit                                 
de omrekening van buitenlandse                           
 activiteiten            -      -    (220)      -
            ----------------------------------------------------
Totaal gerealiseerde                             
 resultaten voor het boekjaar    -      -    (220)   (7.132)

            ----------------------------------------------------
Balans per 31 december                           
 2016          $  110.563 $     - $  (5.429) $ (111.676)
            ----------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
              Toerekenbaar aan aandeelhouders  
               van de moedermaatschappij        
            -----------------------------------------------
                      Minderheids-       
                      belang    Totaal
                 Totaal   belang    eigen vermogen
            -----------------------------------------------
Balans per 1 januari                     
 2015          $     2.156 $   6.404 $      8.560

Transacties met                       
 eigenaren:                            
Uitgifte van nieuwe aandelen    632      -        632
Terugkoop van aandelen      (320)      -       (320)
Verloop en annulering van                    
 opties                -      -         -
Afstoting Costa Rica         -   (4.633)      (4.633)
            -----------------------------------------------
             $     312 $   (4.633) $     (4.321)
            -----------------------------------------------

Verlies over het boekjaar        1.072     140    1.212

Overige gerealiseerde                      
 resultaten:                            
Wisselkoersverschillen                      
 die voortvloeien uit                          
de omrekening van buitenlandse                     
 activiteiten         (2.837)      -   (2.837)
            ---------------------------------------
Totaal gerealiseerde                      
 resultaten voor het boekjaar (1.765)     140   (1.625)

            ---------------------------------------
Balans per 31 december                    
 2015          $    703 $    1.911 $   2.614
            ---------------------------------------


---------------------------------------------------------------

            ---------------------------------------
                       Minderheids-       
                    belang    Totaal
                Totaal   belang    eigen vermogen
---------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                     
 2016          $    703 $   1.911 $   2.614

Transacties met                       
 eigenaren:                            
Uitgifte van nieuwe aandelen   107      -     107
Verloop en annulering van                    
 opties               -      -      -
            ---------------------------------------
             $    107 $     - $    107
            ---------------------------------------

Winst over het boekjaar    (7.132)     355   (6.777)

Overige gerealiseerde                      
 resultaten:                            
Wisselkoersverschillen                      
 die voortvloeien uit                          
de omrekening van buitenlandse                     
 activiteiten          (220)      -    (220)
            ---------------------------------------
Totaal gerealiseerde                      
 resultaten voor het boekjaar (7.352)     355   (6.997)

            ---------------------------------------
Balans per 31 december                    
 2016          $   (6.542) $   2.266 $  (4.276)
            ---------------------------------------


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(in duizenden Amerikaanse dollars)

Voor het jaar eindigend op 31 december 2016                            2016      2015
                      --------------------------------

Kasstroom uit operationele activiteiten                     
Verlies over het boekjaar          $    (6.516) $    (5.483)
Correcties voor:                              
 Afschrijvingen en waardeverminderingen        2.982      2.954
 Niet-gerealiseerde winsten/verliezen 
 op vreemde valuta                  (334)       870
 Stijging/(daling) in voorzieningen           133       115
 Kosten voor dubieuze debiteuren             76       19
 Overige verliezen/(winsten)              205      1.306
 Winst op afgeleide financiële instrumenten     4        4
 Op aandelen gebaseerde betalingen           107       632
 Financieringsbaten                  (164)     (3.065)
 Kosten van financiering               3.410      4.196
 Overige rente                      16       23
 Afstoting van investeringen geboekt volgens 
 de vermogensmutatiemethode             (1.789)      2.415
 Resultaten van investeringen geboekt volgens 
 de vermogensmutatiemethode              1.560       46
 Belastinglast                    1.161      1.006
Netto wijziging in niet-geldelijke posten van het werkkapitaal                
 Afname in handel, over te dragen kosten en                   
  overige vorderingen                 1.308      (682)
 Afname in voorraad                   (7)       178
 Afname in handelsschulden en toegerekende lasten                  
  passiva                       1.161      (739)
                      --------------------------------
Operationele kasstroom                 3.313      3.795
 Totaal betaalde belasting              (328)     (1.048)
                      --------------------------------
Netto kasstroom gegenereerd door 
voortgezette activiteiten               2.985      2.747
                      --------------------------------
Netto kasstroom gegenereerd door niet-voortgezette                     
 activiteiten                       -       76
                      --------------------------------
Netto kasstroom uit operationele 
activiteiten                 $     2.985 $     2.823
                      --------------------------------
                      --------------------------------

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten                     
Investeringen in materiële vaste activa     (1.082)     (3.752)
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste                   
 activa                        1.367       36
Opbrengst bij verkoop van Costa Rica Joint Venture   1.527        -
Opbrengsten uit de verkoop van de 
Costa Rica-activiteit, na                  
 aftrek van afgestoten geldmiddelen            -      7.618
Kosten van de verkoop van de Costa Rica-activitei     -      (160)
Ontvangen rente                     164       156
                      --------------------------------
Netto kasstromen uit/(gebruikt voor) investerings-                     
 activiteiten                 $   1.976 $     3.898
                      --------------------------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                     
Terugkoop van aandelen                   -      (320)
Opbrengst van de uitgifte van nieuwe aandelen       -       36
Opbrengst van de uitgifte van nieuwe leningen      150       870
Terugbetaling van leningen en te betalen 
huurcontracten                    (4.396)     (5.418)
Betaalde rente                    (2.170)     (3.405)
                      --------------------------------
Netto kasstroom gebruikt in 
financieringsactiviteiten          $    (6.416) $    (8.237)
                      --------------------------------

Netto mutatie in liquide middelen                   
 gedurende het jaar                 (1.455)     (1.516)

Netto liquide middelen aan het begin                 
 van het boekjaar                   4.403      6.551

Effect van wisselkoersaanpassingen            (80)      632
                      --------------------------------

                      --------------------------------
Netto liquide middelen aan het 
eind van het boekjaar            $     2.867 $     4.403
                      --------------------------------
                      --------------------------------

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van merkcasino- en hoteldiensten, gericht op markten in Latijns Amerika. Het is onze missie om "buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten." Meer informatie over de Groep vindt u op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwende opmerking: Waarschuwende opmerking: Het Jaarverslag waarnaar in dit bericht wordt verwezen, bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de wetten en richtlijnen ten aanzien van de effectenhandel van verscheidene internationale, federale en statelijke rechtsgebieden. Alle verklaringen, anders dan de verklaringen omtrent historische feiten, opgenomen in het Jaarverslag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verklaringen omtrent potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van Thunderbird, zijn toekomstgerichte verklaringen die een zeker mate van risico en onzekerheid inhouden. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke verklaringen accuraat zullen blijken te zijn en de daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten voorzien in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van Thunderbird, omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de regelgevende constructies en algemene risico's die samenhangen met ondernemen, die alle worden vermeld onder het kopje "Risicofactoren" en elders in de documenten van Thunderbird die van tijd tot tijd bij Euronext Amsterdam en andere regelgevende instanties worden gedeponeerd. Het Jaarverslag bevat enkele "niet-IFRS-conforme financiële maatstaven" die maatstaven zijn van Thunderbird's historische of geprognosticeerde toekomstige prestaties, die verschillen van de maatstaven die conform de IFRS worden berekend en gepresenteerd, in de zin van toepasselijke regels van Euronext Amsterdam, en die nuttig zijn voor beleggers. Deze maatstaven omvatten (i) EBITDA onroerend goed bestaat uit inkomsten uit activiteiten vóór afschrijvingen, waardeverminderingen, reserves en terugvorderingen, kosten van projectontwikkeling, bedrijfskosten, bedrijfsmanagementvergoedingen, kosten van fusie en integratie, inkomsten/(verliezen) op rente in niet-geconsolideerde dochterondernemingen en afschrijvingen van immateriële activa. EBITDA onroerend goed is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze activiteiten op landniveau te evalueren. (ii) Aangepaste EBITDA vertegenwoordigt het netto resultaat voor rentelasten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen, aandelen in de resultaten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, en winst op herfinanciering en beëindigde activiteiten. Aangepaste EBITDA is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze algemene activiteiten te beoordelen. EBITDA onroerend goed en aangepaste EBITDA zijn aanvullende financiële maatstaven gebruikt door het management en door analytici uit de sector om onze activiteiten te evalueren. Echter, EBITDA onroerend goed en aangepaste EBITDA mogen niet worden opgevat als een alternatief voor inkomsten uit activiteiten (als indicatie van onze operationele prestatie) of om kasstromen van de operationele activiteiten te genereren (als maatstaf van liquiditeit), zoals is bepaald volgens de algemeen geaccepteerde boekhoudkundige beginselen.

Contact Information