SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 05, 2016 15:25 ET

Halfjaarverslag van Thunderbird Resorts ingediend voor 2016

PANAMA, REPUBLIEK PANAMA--(Marketwired - Sep 5, 2016) - Thunderbird Resorts Inc. ('Thunderbird') (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT AMSTERDAM: TBIRD) is verheugd aan te kondigen dat het halfjaarverslag voor 2016 is ingediend bij Euronext ('Euronext Amsterdam') en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ('AFM'). Als 'Designated Foreign Issuer' ('Aangewezen buitenlandse verstrekker') met betrekking tot de Canadese effectenwetgeving dient het halfjaarverslag te voldoen aan de door de AFM en Euronext Amsterdam uiteengezette regels en voorschriften.

Kopieën van het halfjaarverslag in het Engels zijn gratis verkrijgbaar via de website van de groep: www.thunderbirdresorts.com. Exemplaren in het Engels zijn gratis verkrijgbaar op het operationele kantoor van de groep in Panama en op de kantoren van onze lokale betalingsinstantie: ING Commercial Banking, Paying Agency Services, Location Code TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Exemplaren zijn ook verkrijgbaar via SEDAR op www.SEDAR.com.

Hieronder staan bepaalde materiaalfragmenten uit het volledige halfjaarverslag voor 2016. Het geheel kan worden gevonden op onze website www.thunderbirdresorts.com.

BRIEF VAN DE CEO

Geachte aandeelhouders en beleggers:

Hoewel we altijd veel aandacht besteden aan de brief van de CEO, is de brief bij dit halfjaarverslag voor 2016 van bijzonder belang, met de onderstaande agenda met vier punten. Delen 2 en 3 hieronder zijn van bijzonder belang voor aandeelhouders die meer inzicht willen in de Speciale resolutie die ter overweging is gestuurd aan onze Jaarlijkse algemene en speciale vergadering van aandeelhouders op 21 september 2016.


1. Onze voortgang voor de halfjaarperiode 2016 samenvatten ten opzichte van onze
  eerder gestelde doelen. 

2. De reden beschrijven voor de speciale resolutie die ter overweging is verzonden
  aan de aandeelhouders voor onze Jaarlijkse algemene en speciale vergadering van aandeelhouders
  op 21 september 2016. De genoemde resolutie is een speciale resolutie die bepaalt dat
  het bedrijf zijn activa kan naverkopen: Een liquidatie-uitkering betalen
   aan aandeelhouders en formele liquidatie en ontbinding
  van het bedrijf. 

3. Beschrijven van de factoren die van invloed kunnen zijn op de nettowaarde
  van de activa van de Groep in vergelijking met de huidige marktkapitalisatie. De hierin
  besproken punten zijn: i) metriek voor waardering die in onze markten veel wordt gebruikt
  voor de overname van geldstromen voor gokactiviteiten en commercieel onroerend goed;
  en ii) aanpassingen in de waardering die voor dergelijke transacties het
  meest worden gebruikt, zoals overdrachtsbelasting voor activa, vermogenswinstbelasting,
  onvoorziene uitgaven, borgstellingen, mogelijke verplichtingen of activa uit geschillen en
  dergelijke werkkapitaalitems, zoals liquide middelen, vooruitbetaalde
  uitgaven en deposito's en leningen. 

4. Het samenvatten van onze conclusies en het bieden van belangrijke opmerkingen ter overweging. 

Raadpleeg het hoofdstuk 'Forward looking statement' ('Op de toekomst gerichte mededeling') op pagina 2, waarin alle waarschuwingen staan betreffende het vertrouwen op de informatie die we u verstrekken. Samengevat mag voor de analyse van de netto liquidatiewaarde van de groep op geen van de gegevens die worden genoemd in punten 2 en 3 van deze brief worden vertrouwd. In plaats daarvan verwachten we van u als aandeelhouder dat u uw eigen onderzoek uitvoert en hierop vertrouwt, evenals op de openbare financiële informatie, die door de groep in 2016 en in voorgaande jaren is verstrekt. Er mag door potentiële overnemers van onze activa niet worden vertrouwd op enige en alle 'metrische' informatie in de punten 2 en 3 van deze brief, omdat de Groep zal trachten activa te verkopen voor bedragen die de belangen van onze aandeelhouders beschermen. Elke definitieve prijsstelling van de bezittingen van de groep zal worden gebaseerd op een groot aantal factoren, waaronder het aantal bieders, de voorwaarden van de specifieke transactie, de tijdswaarde, en andere overwegingen die de groep relevant acht voor de vaststelling van de definitieve voorwaarden van een specifieke transactie.


1. PRESTATIES ONDER ONZE EERDER GESTELDE DOELEN 

In de brief van de CEO in het jaarverslag 2015 stelde de groep bepaalde doelen ter ondersteuning van het bereiken van winstgevendheid en het opbouwen van een gezonde onderneming. In de resterende hoofdstukken van dit rapport treft u een gedetailleerde update aan. Hieronder volgt een samenvatting over onze vooruitgang tot en met 30 juni 2016.


A. Verhoging van onze EBITDA (1): Aangepaste EBITDA (na aftrek van uitgaven
  op bedrijfsniveau) verminderd met $ 333.000 of 18,1% op USD-basis vergeleken met
  het halfjaar 2015. Echter, bij een valuta-neutrale analyse (indien
  dezelfde wisselkoers wordt toegepast voor beide periodes) nam de
  aangepaste EBITDA van de groep af met slechts $ 31.000 of 2,0% in vergelijking met
  2015. De vermindering van $ 333.000 in aangepaste EBITDA werd veroorzaakt door $ 1,5
  miljoen aan afgenomen omzet voor de groep, wat betekent dat de groep
  ook overeenkomend heeft bezuinigd op uitgaven ter compensatie van de inkomstenderving als
  gemeld in US dollars. Daarnaast zou bij een valuta-neutrale analyse (indien
  dezelfde wisselkoers wordt toegepast op beide periodes) de omzet van de Groep
  slechts met $ 37.000 zijn afgenomen, wat betekent dat een
  afname in omzet in feite in de eerste plaats te danken was aan wisselkoersen.

B. Verbeteren van onze winst/(verlies): Ons verlies uit bedrijfsactiviteiten
  is verbeterd met $ 906.000 of 38,8%. De verbetering is het resultaat van
  verminderde rente en financieringskosten en hogere overige opbrengsten in vergelijking met
  het halfjaar 2015. Andere opbrengsten zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de verkoop van
  het kantoorgebouw in Panama. 

C. Verminderen van onze leningen: Brutoschuld2 is teruggebracht tot $ 30,3 miljoen op
  30 juni 2016 in vergelijking met $ 32,1 miljoen op 31 december 2015. Netto-
  schuld (brutoschuld verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten) is verminderd tot
  $ 28,2 miljoen op 30 juni 2016 in vergelijking met $ 29,3 miljoen op
  31 december 2015. 

2. SPECIALE RESOLUTIE TER OVERWEGING VOORGELEGD AAN AANDEELHOUDERS 

Op 24 augustus 2016 heeft de groep de ondersteunende materialen verstuurd aan de aandeelhouders voor onze jaarlijkse algemene en speciale vergadering van aandeelhouders op 21 september 2016. In deze materialen is een speciale resolutie opgenomen waarin wordt gevraagd dat de aandeelhouders van het bedrijf het volgende goedkeuren:

LATEN WE BESLUITEN DAT:


i. De raad van bestuur van het bedrijf wordt gemachtigd, op een datum die
  door de raad van bestuur van het bedrijf zal worden vastgesteld, het
  bedrijf vrijwillig te ontbinden op grond van de BVI Business Corporate Act
  (BVI-bedrijfsregelgeving) uit 2004. Het liquidatieproces en de aanvraag tot
  ontbinding zullen worden gestart en uitgevoerd op het moment dat naar
  eigen goeddunken door de raad van bestuur wordt bepaald; 
ii. De raad van bestuur van het bedrijf wordt hierbij gemachtigd
  voorzieningen en oplossingen te treffen voor alle schulden van het bedrijf
  in combinatie met de liquidatie en ontbinding van het bedrijf, en is in
  verband met deze liquidatie en ontbinding bevoegd een pro rata verdeling
  uit te keren aan aandeelhouders van de netto-opbrengst die ter
  beschikking zal staan aan het bedrijf (na correctie voor financieringskosten 
  en andere aan de liquidatie en ontbinding gerelateerde kosten) uit de
  verkoop van een of alle resterende activa van het bedrijf voor dergelijke
  bedragen en op dergelijke momenten zoals bepaald door de raad van bestuur; 
iii. Elke bestuurder of medewerker van het bedrijf is hierbij gemachtigd en
  wordt hierbij opgedragen al deze handelingen uit te voeren en alle
  documenten en instrumenten die nodig of wenselijk kunnen zijn te leveren voor
  het uitvoeren van de voorwaarden van deze resolutie, inclusief maar niet
  beperkt tot het indienen van artikelen voor ontbinding onder de BVI
  Business Corporations Act; en 
iv. De bestuurders van het bedrijf kunnen naar eigen goeddunken, zonder
  verdere goedkeuring van de aandeelhouders, deze speciale resolutie op elk
  moment intrekken vóór het indienen van artikelen van ontbinding in het
  kader van de Business Corporation Act (BVI) ten opzichte van het voorgaande. 

De raad van bestuur het recht verlenen het bedrijf vrijwillig te ontbinden, betekent niet dat dit zal plaatsvinden. Goedkeuring vooraf van de aandeelhouders geeft de raad van bestuur de flexibiliteit om bovenstaande uit te voeren, mocht de raad van bestuur dit in het beste belang achten van de aandeelhouders op basis van de omstandigheden op dat moment, zonder het risico op vertraging vanwege de goedkeuring van specifieke transacties of de kosten van het organiseren van nog een aandeelhoudersvergadering om dergelijke materie specifiek goed te keuren. In het geval dat het bedrijf doorgaat met zijn plan tot liquidatie en ontbinding, is het bedrijf van plan te zijner tijd de notering van Euronext Amsterdam te laten verwijderen in overeenstemming met de regels en procedures van Euronext Amsterdam.

In de materialen voor de jaarlijkse algemene en speciale vergadering van aandeelhouders was ook een reden opgenomen voor deze speciale resolutie, die we direct hieronder hebben samengevat.

Zoals gepubliceerd in het halfjaarverslag 2014 van het bedrijf, het jaarverslag 2014, het halfjaarverslag 2015, de tussentijdse managementverklaring voor kwartaal 3 van 2015, en het jaarverslag 2015, denken zowel de raad van bestuur als het management dat de marktkapitalisatie van Thunderbird Resorts Inc. lager is dan de intrinsieke waarde, die we definiëren als:

De netto-opbrengst die de groep kan bereiken door de liquidatie van alle operationele en onroerende goederen; plus de haalbare netto-opbrengst uit het afronden van alle fiscale en niet-fiscale geschillen en het afronden van alle periodes voor borgstellingen; en minder financieringskosten voor beheer van processen en activiteiten, terwijl de groep een beursgenoteerd bedrijf blijft.

Bovendien denken de raad van bestuur en het management dat het steeds moeilijker wordt groei te financiëren en toegevoegde waarde te behalen vanwege de volgende redenen:


A. Het gebrek aan liquiditeit in onze voorraad betekent dat we onze voorraad
  niet als betaalmiddel kunnen gebruiken om kasstroom te genereren. 

B. Banken zijn in toenemende mate terughoudend, en vele banken verbieden
  nu zelfs te werken met gokbedrijven, wat betekent dat de toegang tot
  kapitaal met concurrerende prijzen en amortisatieschema's nu vrijwel
  onmogelijk is. Hierdoor vormt bankfinanciering geen mechanisme voor investeringen in groei. 

C. De groep heeft in het verleden vertrouwd op obligaties met hoge
  opbrengst, maar deze markt is om twee redenen opgedroogd: i) Het
  stadium van ontwikkeling van gokactiviteiten is in de afgelopen jaren in onze
  markten gerijpt, wat betekent dat de goksector in deze markten een
  relatief gematigde groei ervaart en zich rente met dubbele cijfers niet
  langer kan veroorloven, evenmin als periodes voor leningen met enkele cijfers
  die obligaties met hoge opbrengst standaard vereisen; en ii) Zelfs als de
  groep zich obligaties met hoge opbrengst kon veroorloven, investeren
  beleggers in obligaties sinds de financiële crisis uiterst voorzichtig, en er zijn veel minder dergelijke beleggers. 

D. Onze geografische markten bevatten grote concentraties kapitaal in
  handen van enkelen, wat betekent dat het aantal overnemers voor onze
  vastgoedactiva beperkt is en de tijd om tegen een concurrerende prijs te verkopen
  zeer lang kan zijn, wat betekent dat we geen tijdige opbrengsten kunnen
  genereren uit verkoop van vastgoed om in de groei van onze activa te investeren.

Omdat de groep van mening is dat de aandeelhouders een hoger rendement zullen bereiken door verdeling uit hoofde van liquidatie ten opzichte van de marktkapitalisatie op de datum van publicatie van dit halfjaarverslag 2016, en in vergelijking met enige toekomstige marktkapitalisatie gezien het gebrek aan middelen om in groei te investeren, adviseren we de aandeelhouders de speciale resolutie zoals beschreven zorgvuldig te overwegen. We stellen ook voor dat de aandeelhouders rekening houden met het lage liquiditeitsniveau voor het aandeel van Thunderbird Resorts Inc., en de problemen die lage vraag creëert voor aandeelhouders ten opzichte van het verlaten van de markt.

Klik op de volgende koppeling voor alle materialen voor de jaarlijkse algemene en speciale vergadering voor aandeelhouders, met inbegrip van een kopie van de resolutie: http://thunderbirdresorts.com/wp-content/uploads/2016/08/2016-AGM-press-release-aug-25-2016.pdf.


3.  OP DE MARKT GEBASEERDE METRIEK VOOR WAARDERING 

De groep is actief in verschillende markten, we hebben verschillende niveaus met betrekking tot eigendom in onze activa, en we zijn actief in sectoren die variëren van gokken tot horeca en vastgoed. Omdat er veel factoren zijn die invloed kunnen hebben op de realiseerbare waarde van de geliquideerde activa, kunnen de aandeelhouders het lastig vinden met hun eigen analyses eenvoudig een overzicht te verkrijgen van de nettowaarde van de activa van de groep. Door deze sectie te lezen, samen met het volledige halfjaarverslag 2016, de informatiebrief (zie koppeling hierboven), en relevante publicaties uit het verleden, hopen we dat u voldoende informatie heeft om uw eigen analyse te maken. Mocht u nog vragen hebben, neem dan a.u.b. via e-mail contact op met Albert Atallah, General Counsel: aatallah@thunderbirdresorts.com. We zullen alle koersgevoelige informatie als gevolg van deze vragen en antwoorden publiceren.

Hoewel het niet passend is voor de raad van bestuur of het management om prognoses te maken over nettowaarden van bezittingen of de mogelijke liquidatie-uitkeringen aan aandeelhouders, verstrekken we hieronder metrieken die vaak worden gebruikt in de markten waarin we activa bezitten.


A. Waardering van kasstromen voor gokken: 'Earnings before Interest, Tax,
  Depreciation and Amortization' ('EBITDA-waarde') wordt vaak gebruikt in
  de goksector in onze markten als vervanger voor operationele kasstroom. Om
  de brutowaarde te bepalen van EBITDA in onze markten, bepalen
  overnemers en verkopers vaak de waardering op basis van een bereik van
  4,5 tot 6,0x historische EBITDA, in plaats van een formule op basis van de
  netto huidige waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Waarderingen onder 5x EBITDA worden in het algemeen gebruikt
  voor slecht beheerde bedrijven die investeringen vereisen
  om omzet te behouden. Waarderingen van 6x worden in het algemeen gebruikt voor premium
  locaties met aantoonbaar potentieel voor groei. Onze EBITDA's voor gokactiviteiten in
  Peru en Nicaragua bedroegen in totaal $ 5,6 miljoen in 2015 en onze voorlopige
  EBITDA's voor gokactiviteiten zonder accountantscontrole tot halverwege 2016 bedragen ongeveer $ 2,5
  miljoen. Onthoud dat de groep 100% aandeelhouder is van alle onroerend
  goed en operationele bezittingen in Peru en 55,9 % aandeelhouder
  is van vastgoed en operationele bezittingen in Nicaragua, dus
  vermenigvuldigingen van EBITDA moeten op pro rata-basis worden berekend. 

B. Aanpassingen aan de waardering van kasstromen voor de goksector: Veel
  gebruikte aanpassingen aan de waardering van EBITDA voor de goksector
  omvatten: i) Toevoegen aanpassingen met terugwerkende kracht voor
  zakelijke gedeelde diensten die voor een koper overbodig zouden kunnen
  zijn, wat betekent dat er sprake zou kunnen zijn van een prijsverhoging op
  basis van synergie met betrekking tot efficiëntieverbeteringen die worden
  doorgegeven aan een koper die actief is in de markt; ii) In het geval van
  verkochte activiteiten die op het moment van verkoop nog geen lease-
  overeenkomst omvatten, omdat deze vallen onder vastgoed dat we
  bezitten, kan over een leasebedrag worden onderhandeld op basis van
  kapitalisatietarieven vergelijkbaar met die bedoeld in paragraaf 3C hieronder en in mindering gebracht op de EBITDA-berekening voor bepaling van de waardering van kasstromen voor de goksector zoals in paragraaf 3A hierboven; en iii) Typische aanpassingen voor werkkapitaal op basis van balansposten. 

C. Waardering van inkomstengenererend vastgoed: De waarde van
  inkomstengenererend vastgoed in de landen en sectoren waarin we actief zijn,
  wordt in het algemeen bepaald door kapitalisatie variërend van 9% tot
   11%, afhankelijk van de kwaliteit van het vastgoed en de vraag of het
  vastgoed horeca-, kantoor- of gokactiviteiten betreft. Speciale opmerking over het vastgoed van Fiesta
  Hotel & Casino: Het Fiesta Hotel & Casino is een hotel- en
  kantorencomplex en vastgoed voor gemengd gebruik in het hart van
  Miraflores, Lima (Peru). We voeren momenteel gesprekken met verschillende gekwalificeerde
  beleggers, allen financiële investeerders of strategische
  investeerders die niet in de goksector actief zijn. De waardering uit april 2015 voor het vastgoed van deze accommodatie
  werd geleverd door een gerespecteerd bedrijf voor taxaties van onroerend
  goed, dat vaak door banken in Peru wordt ingeschakeld voor de
  beoordeling van leningen voor vastgoed. Ongeacht de taxatiewaarde zal de definitieve prijsstelling voor deze
  bezitting naar alle waarschijnlijkheid worden bepaald door de kasstroom
  die wordt verkocht met het vastgoed, welke naar alle waarschijnlijkheid zal
  bestaan uit de kasstroom van het hotel, de kantoorhuur, de kasstroom van de
  parkeergarage en een lease voor de gokruimte waarover moet worden onderhandeld. Op basis van de huidige kasstroom en de praktische realiteit dat
  waarschijnlijk slechts een deel van de kasstroom van het casino (via een
  'lease-back') aan een koper van het vastgoed wordt overgedragen, verwacht
  de groep op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is dat de
  maximale realiseerbare brutowaarde van dit vastgoed niet meer dan $ 35
  miljoen zal bedragen.

  Andere overwegingen voor waardering: Zoals aangegeven in het derde
  punt helemaal bovenaan in deze brief, is het belangrijk rekening te houden
  met wijzigingen in waarde die het meeste voorkomen bij deze transacties,
  zoals overdrachtsbelasting voor bezittingen, vermogenswinstbelasting,
  onvoorziene omstandigheden, borgstellingen, mogelijke verplichtingen uit
  rechtszaken of activa en werkkapitaalitems, zoals liquide middelen, vooraf betaalde uitgaven, en deposito's en leningen. Het doel van deze
  paragraaf is de lezer te helpen de gevolgen beter te begrijpen van elk van
  deze punten bij de evaluatie van de netto liquidatiewaarde
  van de Groep. Overdrachtsbelasting voor vastgoed en aandelen, evenals
  vermogenswinstbelasting, moet via meerdere bronnen online beschikbaar zijn. Raadpleeg
  voor informatie over borgstellingen van de groep die mogelijk gedeeltelijk
  of geheel worden afgelost, ons jaarverslag 2015 en in het bijzonder
  Opmerking 11 en Hoofdstuk 2, 'Andere updates van de groep.' Raadpleeg
  voor informatie over fiscale risico's, vooruit betaalde belastingen in
  gevallen die nog steeds vallen onder geschillen en rechtszaken voor
  'passiva/activa' Opmerkingen 17 en 22 in het jaarverslag voor 2015. Raadpleeg voor informatie
  over schulden van de groep dit halfjaarverslag voor 2016. Als laatste:
  we zijn van mening dat het belangrijk is de financieringskosten van de groep,
  genoemd in hoofdstuk 2, 'Andere updates van de groep,' in dit halfjaarverslag 
   2016, te meten en te begrijpen. Op dit moment kunnen we niet inschatten:
  i) Het aantal maanden of misschien zelfs jaren dat de groep nodig heeft om de
  speciale resolutie uit te voeren, mocht deze worden goedgekeurd en
  volledig worden uitgevoerd; en ii) Welke activa als eerste kunnen worden
  verkocht en, indien de speciale resolutie volledig wordt uitgevoerd,
  wanneer het mogelijk zal zijn een liquidatie-uitkering te betalen.
  Ten slotte is het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van
  Thunderbird Resorts Inc. op het moment van publicatie van het
  halfjaarverslag voor 2016 25.054.371. Met betrekking tot het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen, is het
  belangrijk op te merken dat medewerkers hun salarissen wezenlijk
  verdisconteren teneinde de groep contant geld te besparen, en het is mogelijk
  dat deze korting in aandelen van de groep wordt betaald, zoals beschreven
  in Hoofdstuk 2 'Andere updates van de groep' van dit halfjaarverslag 2016. 

4. CONCLUSIES EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN TER OVERWEGING 

We erkennen dat dit een ongewone brief van de CEO is, maar we zijn ervan overtuigd dat de aandeelhouders de kans moeten hebben kennis te nemen van de metriek voor waardering die vaak worden gebruikt in onze operationele markten. Desondanks is het de verantwoordelijkheid van aandeelhouders hun eigen analyse van de markt en onze rapportage uit te voeren, en hun eigen conclusies te trekken over de netto liquidatiewaarde van de groep ten opzichte van de huidige marktkapitalisatie. We bieden de volgende conclusies en belangrijke opmerkingen voor uw overweging.


A. De raad van bestuur en het management zijn van mening, maar kunnen er
  niet zeker van zijn, dat de intrinsieke waarde zoals hierin gedefinieerd groter is
  dan de gemiddelde marktkapitalisatie van de groep in de maanden
  voorafgaand aan deze publicatie. Om deze reden presenteren we de speciale resolutie aan de
  aandeelhouders voor verdeling uit de verkoop van activa van de groep,
  gevolgd door de formele liquidatie van de activa van het bedrijf en de
  ontbinding van het bedrijf. Desondanks is er geen enkele garantie dat een verdeling uit hoofde van
  liquidatie, indien betaald (zie volgende paragraaf), de huidige
  marktkapitalisatie zal overschrijden. 

B. Mocht een speciale resolutie worden goedgekeurd, dan kan het zijn dat de 
  raad van bestuur en het management de speciale resolutie niet daadwerkelijk
  uitvoeren als zich een verandering voordoet in een omstandigheid,
  waardoor het in het beste belang van de aandeelhouders zal zijn de uitvoering van de speciale resolutie uit te stellen of te annuleren.
  Als de groep bijvoorbeeld vóór het begin van 2017 een belangrijk deel van
  haar vastgoedportefeuille verkoopt, is het mogelijk dat de groep vrijwel
  schuldenvrij wordt, en kan beginnen met het regelmatig genereren van
  substantiële kasstromen; in dat geval zou het op dat moment in het belang
  zijn van de aandeelhouders dat de groep tijd besteedt aan het opbouwen
  van toegevoegde waarde en de uitvoering van de speciale resolutie te annuleren of uit te stellen. Aan de andere kant,
  als de groep vóór het begin van 2017 geen belangrijk deel van haar
  vastgoedportefeuille verkoopt, dan is het waarschijnlijk in het belang van
  de aandeelhouders dat de groep ook streeft naar de verkoop van haar
  activa en naar volledige uitvoering van de speciale resolutie. 

C. In de tussentijd kunnen aandeelhouders er op enig moment voor kiezen te
  verkopen tegen marktprijzen of hun aandelenposities te behouden om te
  kunnen profiteren van een mogelijke verdeling, mochten de
  aandeelhouders de speciale resolutie goedkeuren, en indien de groep de
  speciale resolutie daadwerkelijk volledig uitvoert. 

We zullen u op de hoogte houden indien zich belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen voordoen.

Salomon Guggenheim, Chief Executive Officer en President

31 augustus 2016

1. 'EBITDA' is geen boekhoudkundige term onder IFRS, en verwijst naar de winst vóór netto rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, aandeel in de winst van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, overige baten en lasten, en beëindigde bedrijfsactiviteiten. 'EBITDA onroerend goed' is gelijk aan de EBITDA op nationaal niveau. 'Aangepast EBITDA' staat gelijk aan 'EBITDA onroerende goed' minus 'bedrijfskosten', wat de exploitatiekosten zijn van het moederbedrijf en de niet-operationele dochterondernemingen en filialen.

2. De bruto schuld is gelijk aan de totale leningen en financiële leaseverplichtingen.

OVERZICHT VAN DE GROEP

Hieronder staat een geconsolideerd overicht van winst/(verlies) voor onze bedrijfsactiviteiten voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2016 in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Samengevat zijn de omzet van de Groep en de aangepaste EBITDA verminderd, gebaseerd op USD (zie 'Forex'-opmerking hieronder), ondanks lagere operationele kosten op nationaal niveau en lagere bedrijfskosten. Zie toelichting voor bepaalde belangrijke items hieronder.


----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportioneel                        
 consolidatie)                               
                   Zes maanden eindigend op       
                     30 juni              
                  --------------------          
                   2016   2015 Variatie %verandering
                  ----------------------------------------
Netto gokwinst            $ 16.124 $ 17.209 $ (1.085)   -6,3%
Verkoop voedsel en drank        1.429   1.501    (72)   -4,8%
Horeca en andere omzet         1.923   2.313   (390)  -16,9%
                  ----------------------------------------
Totale omzet              19.476  21.023  (1.547)   -7,4%
                  ----------------------------------------

Promotievergoedingen          2.474   2.282    192    8,4%
Materiële vaste                               
 activa                13.777  14.724   (947)   -6,4%
                  ----------------------------------------
Vastgoed EBITDA             3.225   4.017   (792)  -19,7%
                  ----------------------------------------
Bedrijfskosten             1.723   2.182   (459)  -21,0%
                  ----------------------------------------
Aangepast EBITDA            1.502   1.835   (333)  -18,1%
                  ----------------------------------------

Vastgoed EBITDA als percentage van                     
 omzet                  7.7%   8.7%          
Afschrijving en amortisatie       1.514   1.836   (322)  -17,5%
Rente- en financieringskosten, netto  1.697   2.124   (427)  -20.1%
Managementvergoeding wegens                         
 minderheidsbelang             2     -     2    0,0%
Projectontwikkeling             -    48    (48)  -100,0%
Wisselkoersen (winst) / verlies      294    466   (172)  -36,9%
Overig (winst) / verlies         (716)   (470)   (246)   52.3%
Inkomstenbelasting            143    169    (26)  -15,4%
                  ----------------------------------------
Verlies voor de periode uit bedrijfs-                    
 activiteiten             (1.432)  (2.338)   906   -38,8%

----------------------------------------------------------------------------

Forex: de versterking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van onze operationele valuta blijft een materiële impact hebben op onze activiteiten in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Bij een valuta-neutrale analyse (waarbij dezelfde wisselkoers zou worden toegepast op beide periodes) neemt de omzet van de groep af met slechts $ 37.000 of 0,2%, en de aangepaste EBITDA neemt af met slechts $ 31.000 of 2,0%.

Schulden van de groep: Hieronder vindt u de bruto- en nettoschuld van de groep op 30 juni 2016.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                         jun-16  mar-16  dec-15
                       ------------------------------
Leningen                    $ 29.247 $ 29.417 $ 30.701
Verplichtingen onder leases en huurkoop-                 
 overeenkomsten                  1.038   1.150   1.432
                       ------------------------------
Brutoschuld                   $ 30.285 $ 30.568 $ 32.133
Minus: geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief              
 aan restricties onderhevige geldmiddelen)     2.092   2.138   2.869
                       ------------------------------
Nettoschuld                   $ 28.193 $ 28.429 $ 29.264

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Opmerking: De bovenstaande brutoschuld wordt gepresenteerd na aftrek van uitgiftekosten van leningen (kosten van schuld op het moment van uitgifte, die momenteel niet contant zijn en zullen worden geamortiseerd). Hierdoor bestaat een verschil van ongeveer $ 186.000 met de totale hoofdsom hieronder.

De schulden van de groep worden vanaf juli 2016 als volgt ingeschat:


----------------------------------------------------------------------------

Hoofdsombetaling        2016     2017     2018     2019
            ----------------------------------------------------
 Bedrijf         $ 5.798.892 $ 5.177.458 $ 2.207.631 $ 1.375.026
 Peru           1.213.286  1.749.279  1.420.385  6.497.237
 Nicaragua          125.742   269.561   294.885   673.863
            ----------------------------------------------------
Totaal          $ 7.137.920 $ 7.196.298 $ 3.922.901 $ 8.546.126
            ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Betaling hoofdsom        2020   Daarna     Totaal
            ----------------------------------------
 Bedrijf         $ 1.534.143 $ 1.862.962 $ 17.956.112
 Peru               -      -  10.880.187
 Nicaragua          175.462    95.073   1.634.586
            ----------------------------------------
Totaal          $ 1.709.605 $ 1.958.035 $ 30.470.885
            ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rentebetaling         2016     2017     2018     2019
            ----------------------------------------------------
 Bedrijf         $  843.977 $  931.841 $  623.971 $  456.979
 Peru            491.414   803.430   595.615   213.110
 Nicaragua          83.121   145.765   120.441    92.985
            ----------------------------------------------------
Totaal          $ 1.418.512 $ 1.881.036 $ 1.340.027 $  763.074
            ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------

Rentebetaling         2020     Daarna    Totaal
            ---------------------------------------
 Bedrijf         $  297.863 $  121.721 $ 3.276.352
 Peru               -      -  2.103.569
 Nicaragua          24.205    6.675   473.192
            ---------------------------------------
Totaal          $  322.068 $  128.396 $ 5.853.113
            ---------------------------------------

---------------------------------------------------------------

RISICOBEHEER

Raadpleeg voor meer details over risicofactoren Hoofdstuk 5 van het halfjaarverslag 2016.

MANAGEMENTVERKLARING OVER 'CONTINUÏTEIT'

Het management plant routinematig toekomstige activiteiten, zoals het prognotiseren van toekomstige kasstromen. Het management heeft zijn plan met de bestuurders beoordeeld, en heeft collectief het oordeel bepaald dat de groep over voldoende middelen beschikt om in de nabije toekomst verder te gaan. Dit hebben het management en de bestuurders gedefinieerd als ten minste de 12 maanden die volgen op de indiening van ons jaarverslag voor 2015. Bij het bereiken van deze beoordeling heeft het management de prognoses bepaald voor de kasstroom van de groep, wat een voortschrijdende prognose van 5 jaar omvat, evenals gedetailleerde modellen voor kasstroom voor het lopende boekjaar. Bestuurders hebben deze door het management verstrekte informatie beoordeeld, en hebben de informatie beoordeeld met betrekking tot de onzekerheden op het gebied van financiering in het huidige economische klimaat, de bestaande verplichtingen van de groep en de beschikbare financiële middelen voor de groep. De verwachte kasstromen zijn gemodelleerd op basis van verwachte omzet en winststromen, waarbij schuldfinanciering in het model is opgenomen en vermindert na verloop van tijd. Het model gaat niet uit van nieuwe bouwprojecten in de prognoseperiode. Het model gaat uit van een stabiel regelgevend kader in alle landen met bestaande activiteiten. Op dit model zijn gevoeligheden toegepast in relatie tot omzetten die geprognotiseerde niveaus niet bereikten.

De bestuurders hebben het volgende overwogen: (i) de basis van beleggers en geldschieters die historisch beschikbaar was voor Thunderbird Resorts, Inc.; (ii) mondiale kapitaalmarkten; (iii) beperkte blootstelling aan handel voor onze lokale leveranciers en particuliere klanten; (iv) andere risico's waaraan de groep is blootgesteld, waarvan het belangrijkste het risico van de regelgeving is; (v) inkomstenbronnen van de groep, inclusief beheerskosten ten laste van en inkomsten verdeeld vanuit de verschillende activiteiten; (vi) genereren van contante middelen, belangrijke niveaus van schulddelging en belangrijke dekkingsgraden voor schuldaflossing; (vii) fundamentele trends voor de activiteiten van de groep; (viii) buitengewone contante in- en uitstroom van contante middelen door eenmalige gebeurtenissen die worden geprognotiseerd voor de periode van 12 maanden volgend op de verslagperiode van dit halfjaarverslag 2016; (ix) vermogen voor opnieuw afschrijven en ongedekte kredietverstrekkers; (x) niveau van waarschijnlijkheid van herfinanciering van gedekte schuld; (xi) liquidatie van onontwikkelde en daardoor niet presterende vastgoedactiva die voor verkoop zijn aangehouden; en (xii) interesseniveau van derden voor de verwerving van bepaalde operationele bedrijfsmiddelen.

De bestuurders hebben ook bepaalde kritische factoren overwogen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsactiviteiten, als volgt:


-- Terugbetaling van schuld en kasstroom: Betalingen voor schulddiensten
  voor gedekte bankleningen in Peru en gedekte en ongedekte leningen op
  bedrijfsniveau blijven een aanzienlijk deel uitmaken van de uitstroom van de groep. De groep heeft
  veel tijd en moeite besteed aan de herfinanciering van schuld onder
  afschrijvingen voor de langere termijn, maar de banksector in Latijns-
  Amerika is niet zeer ontvankelijk voor de financiering van onze
  gokactiviteiten of vastgoed dat van gokactiviteiten afhankelijk is. De groep dient mogelijk het merendeel van haar vastgoedactiva te
  verkopen om vrijwel alle schulden van de groep te betalen en de groep een
  positieve kasstroom te bezorgen. 

-- Bedrijfskosten en kasstroom: Bedrijfslasten zijn in de afgelopen jaren
  aanzienlijk gedaald, en zullen naar verwachting blijven dalen.
  In combinatie met vermindering van de schuld is het bereiken van de
  aangekondigde doelstellingen voor de bedrijfskosten van de groep van cruciaal belang voor het bereiken van een positieve kasstroom. Voortgang op dit gebied
  omvat voorlopige bedrijfskosten zonder accountantscontrole voor het
  halfjaar 2016 van $ 1,7 miljoen, en de groep richt zich 
  vanaf medio oktober 2016 op bedrijfskosten van minder
  dan $ 2,0 miljoen. 

-- Liquiditeit en werkkapitaal: De groep handelt momenteel met lage niveaus
  aan reserves en werkkapitaal. Verkoop van al of vrijwel al het vastgoed
  van de groep en terugkeer van kasstromen zullen van cruciaal belang zijn
  voor het creëren van een gezond niveau aan reserves voor werkkapitaal. 

Gezien het bovenstaande zijn het management en de bestuurders ervan overtuigd dat de geconsolideerde groep voldoende middelen heeft om ten minste 12 maanden na de verslagperiode van dit halfjaarverslag voor 2016 hun activiteiten voort te zetten. Om deze redenen blijven het management en de bestuurders continuïteit centraal stellen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

JAARREKENING


THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE VERKORTE BALANS           
(Uitgedrukt in duizenden US-dollars)              
Per 30 juni 2016 en 31 december 2015                  

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                           30 juni  31 december 
                            2016      2015 
                         ---------------------------

Activa                                   

Vaste activa                                
Materiële vaste activa (Opmerking 7)       $  22.673 $   24.019 
Deelnemingen opgenomen volgens de                      
 vermogensmutatiemethode (Opmerking 16)        4.341     5.908 
Immateriële activa                   5.947     5.985 
Uitgestelde belastingvordering              439      423 
Handels- en overige vorderingen            1.736     1.629 
Vorderingen van verbonden partijen (Opmerking 13)     42       42 
                         ---------------------------
Totaal vaste activa                  35.178     38.006 

Vlottende activa                              
Handels- en overige vorderingen            1.605     1.126 
Vorderingen van verbonden partijen (Opmerking 13)   1.778     2.070 
Voorraad                         460      480 
Aan restricties onderhevige geldmiddelen        1.548     1.534 
Geldmiddelen en kasequivalenten            2.092     2.869 
                         ---------------------------
Totaal vlottende activa                7.483     8.079 

                         ---------------------------
Totaal activa                   $  42.661 $   46.085 
                         ---------------------------
                         ---------------------------

Vermogen en schulden

Kapitaal en reserves                            
Aandelenkapitaal (Opmerking 11)           110.504    110.456 
Reserve voor aandelenopties                89       89 
Ingehouden winsten                 (106.511)   (104.633)
Omrekeningsreserve                  (4.804)    (5.209)
                         ---------------------------
Aan aandeelhouders van moedermaatschappij toekomend eigen 
vermogen                        (722)      703 
Minderheidsbelang                   2.038     1.911 
                         ---------------------------
Totaal eigen vermogen                 1.316     2.614 

Langlopende schulden                            
Leningen (Opmerking 9)                17.575     22.966 
Verplichtingen u.h.v. financiële lease en huurkoop-             
 overeenkomsten (Opmerking 10)              209      441 
Uitgestelde belastingverplichtingen            21       22 
Provisies                        569      616 
Handels- en overige schulden               495     1.133 
                         ---------------------------
Totaal langlopende schulden              18.869     25.178 

Kortlopende schulden                            
Handels- en overige schulden              7.606     5.943 
Verschuldigd aan gerelateerde partijen (Opmerking 13)  900      983 
Leningen (Opmerkingen 9)               11.672     7.735 
Verplichtingen u.h.v. financiële lease en huurkoop-             
 overeenkomsten (Opmerking 10)              829      991 
Andere financiële verplichtingen             373      379 
Huidige belastingverplichtingen             329      361 
Provisies                        767     1.901 
                         ---------------------------
Totaal kortlopende schulden              22.476     18.293 

                         ---------------------------
Totaal schulden                    41.345     43.471 

                         ---------------------------
Totaal vermogen en schulden            $  42.661 $   46.085 

----------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING          
(Uitgedrukt in duizenden US-dollars)              
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016                   

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                         Zes maanden eindigend op  
                   30 juni (zonder accountantscontrole) 
                           ----------------------
                              2016    2015 
                           ----------------------

Netto gokwinst                     $ 16.124 $ 17.209 
Verkoop voedsel en drank                  3.352   3.814 
                           ----------------------
Totale omzet                       19.476   21.023 

Kosten van verkochte goederen               (7.965)  (7.945)
                           ----------------------
Brutowinst                        11.511   13.078 

Overige bedrijfskosten                           
 Exploitatie, algemeen en administratief        (10.011)  (11.243)
 Projectontwikkeling                     -    (48)
 Afschrijving en amortisatie               (1.514)  (1.836)
 Andere winst en (verlies) (Opmerking 5)          716    470 
                           ----------------------
Bedrijfswinst / (verlies)                  702    421 

Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop 
 vermogensmutatie is toegepast (Opmerking 16)        (57)    (10)

Financiering                                
 Verlies op vreemde valuta                 (294)   (466)
 Financieringskosten (Opmerking 6)            (1.765)  (2.217)
 Inkomsten uit financiering (Opmerking 6)          75    106 
 Ander belang (Opmerking 6)                 (7)    (13)
                           ----------------------
Financieringskosten, netto                (1.991)  (2.590)

                           ----------------------
Verlies voor belastingen                 (1.346)  (2.179)

Inkomstenbelasting                             
 Lopend                          (143)   (169)
 Uitgesteld                          -     - 
                           ----------------------
Inkomstenbelasting                     (143)   (169)
                           ----------------------

Verlies voor het jaar uit bedrijfsactiviteiten     $ (1.489) $ (2.348)
                           ----------------------

Winst / (verlies) voor het jaar uit stopgezette 
 activiteiten (Opmerking 8)                 (261)   6.690 
                           ----------------------

Winst / (verlies) voor het jaar            $ (1.750) $  4.342 
                           ----------------------

Niet-gerealiseerde resultaten (bedragen die zullen worden          
 hergebruikt)                                
Wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van        
 buitenlandse activiteiten               $   405 $ (1.723)
                           ----------------------
Niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar         405   (1.723)

                           ----------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar   $ (1.345) $  2.619 
                           ----------------------
                           ----------------------

Winst / (verlies) voor het jaar te wijten aan;               
Eigenaars van moedermaatschappij             (1.878)   4.372 
Minderheidsbelang                      128    (30)
                           ----------------------
                            $ (1.750) $  4.342 
                           ----------------------

Resultaat toe te rekenen aan:                 
Eigenaars van moedermaatschappij             (1.473)   2.649 
Minderheidsbelang                      128    (30)
                           ----------------------
                            $ (1.345) $  2.619 
                           ----------------------

Gewoon verlies per aandeel (in $): (Opmerking 12)              
Verlies uit operationele activiteiten           (0,07)   (0,10)
Winst / (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten   (0,01)   0,29 
                           ----------------------
Totaal                           (0,08)   0,19 

Verwaterd verlies per aandeel (in $): (Opmerking 12)            
Verlies uit operationele activiteiten           (0,07)   (0,10)
Winst / (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten   (0,01)   0,29 
                           ----------------------
Totaal                           (0,08)   0,19 

THUNDERBIRD RESORTS. INC.                          
GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN VERANDERINGEN IN KAPITAAL          
(Uitgedrukt in duizenden US-dollars)                    
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016                

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

          Toe te rekenen aan aandeelhouders van moedermaatschappij
              ------------------------------------------------
                        Aandeel- Wissel-       
                 Aandeel   opties  koers  Ingehouden 
                 kapitaal   reserve   reserve  winst 
              ------------------------------------------------
Saldo per 1 januari 2015   $ 110.144 $    289 $  (1.725) $ (106.552)

Transacties met eigenaars:                         
Uitgifte van nieuwe aandelen    96      -      -      - 
Annulering en afloop van opties   -     (20)     -     20 
Verwijdering van Costa Rica     -      -      -      - 
              ------------------------------------------------
               $   96 $    (20) $    - $    20 
              ------------------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar   -      -      -    4.373 

Niet-gerealiseerde resultaten
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening            -      -   (1.723)     - 
              ------------------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten                    
 voor het jaar                      (1.723)   4.373 

              ------------------------------------------------
Saldo per 30 juni 2015    $ 110.240 $    269 $  (3.448) $ (102.159)
              ------------------------------------------------

Transacties met eigenaars:                         
Uitgifte van nieuwe aandelen    536      -      -      - 
Wederinkoop van aandelen     (320)      -      -      - 
Annulering en afloop van                          
 opties               -     (180)     -     180 
Verwijdering van Costa Rica     -      -      -      - 
              ------------------------------------------------
               $   216 $   (180) $    - $   180 
              ------------------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar   -      -      -   (3.301)

Andere niet-gerealiseerde resultaten                    
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening            -      -   (1.761)    647 
              ------------------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten                    
 voor het jaar            -      -   (1.761)   (2.654)

              ------------------------------------------------
Saldo per 31 december 2015  $ 110.456 $    89 $  (5.209) $ (104.633)
              ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

        Toe te rekenen aan aandeelhouders van moedermaatschappij 
                   ------------------------------------
                            Min-       
                         derheids-    Totaal 
                     Totaal   belang   vermogen 
                   ------------------------------------
Saldo per 1 januari 2015       $  2.156 $   6.404 $  8.560 

Transacties met eigenaren:                        
Uitgifte van nieuwe aandelen         96      -     96 
Annulering en afloop van                         
 opties                    -      -      - 
Verwijdering van Costa Rica          -    (4.690)   (4.690)
                   ------------------------------------
                   $   96 $  (4.690) $  (4.594)
                   ------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar      4.373     (30)   4.343 

Andere niet-gerealiseerde resultaten                   
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening              (1.723)      -   (1.723)
                   ------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten                   
 voor het jaar              2.650     (30)   2.620 

                   ------------------------------------
Saldo per 30 juni 2015        $  4.902 $   1.684 $  6.586 
                   ------------------------------------

Transacties met eigenaren:                        
Uitgifte van nieuwe aandelen        536      -     536 
Wederinkoop van aandelen          (320)      -    (320)
Annulering en afloop van                         
 opties                    -      -      - 
Verwijdering van Costa Rica          -      57     57 
                   ------------------------------------
                   $   216 $    57 $   273 
                   ------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar     (3.301)     170   (3.131)

Andere niet-gerealiseerde resultaten 
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening              (1.114)      -   (1.114)
                   ------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 
 voor het jaar              (4.415)     170   (4.245)

                   ------------------------------------
Saldo per 21 december 2015      $   703 $   1.911 $  2.614 
                   ------------------------------------

----------------------------------------------------------------


              ------------------------------------------------
                       Aandeel  Wissel-       
                Aandeel  opties    koers  Ingehouden 
                kapitaal  reserve   reserve  winst  
              ------------------------------------------------
Saldo per 1 januari 2016   $ 110.456 $    89 $  (5.209) $ (104.633)

Transacties met eigenaren:                         
Uitgifte van nieuwe aandelen    48      -      -      - 
              ------------------------------------------------
               $   48 $     - $    - $    - 
              ------------------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar          -      -   (1.878)

Andere niet-gerealiseerde resultaten                    
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening            -      -     405      - 
              ------------------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 
 voor het jaar            -      -     405   (1.878)

              ------------------------------------------------
Saldo per 30 juni 2016    $ 110.504 $    89 $  (4.804) $ (106.511)
              ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

                   ------------------------------------
                           Minder-       
                           heids-    Totaal 
                     Totaal   belang   vermogen
                   ------------------------------------
Saldo per 1 januari 2016       $   703 $   1.911 $  2.614 

Transacties met eigenaren:                        
Uitgifte van nieuwe aandelen         48      -     48 
                   ------------------------------------
                   $   48 $     - $    48 
                   ------------------------------------

Winst / (verlies) voor het jaar     (1.878)     127   (1.751)

Andere niet-gerealiseerde resultaten                   
Valutakoersverschillen die ontstaan 
bij omrekening               405      -     405 
                   ------------------------------------
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 
 voor het jaar              (1.473)     127   (1.346)

                   ------------------------------------
Saldo per 30 juni 2016        $  (722) $   2.038 $  1.316 
                   ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERD VERKORT KASSTROOMOVERZICHT               
(Uitgedrukt in duizenden US-dollars)              
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016                   

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                         Zes maanden eindigend op  
                   30 juni (zonder accountantscontrole) 
                             2016    2015  
                           ----------------------

Kasstroom uit operationele activiteiten                   
Verlies voor het jaar                 $ (1,489) $ (2,348)
Items zonder contanten:                           
 Afschrijving en amortisatie               1,514   1,836 
 Niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen         (121)    466 
 Afname in provisie                   (1,186)  (1,284)
 Andere verliezen / (winsten)                 8    (470)
 Op aandelen gebaseerde betalingstransacties         48     96 
 Inkomsten uit financiering                 (75)   2,217 
 Kosten van financiering                 1,765    (106)
 Andere belangen                       7     13 
 Verwijdering van vermogen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode                  (1,232)     - 
 Resultaten van investeringen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode                    57     10 
 Belastinglasten                      143    169 
Nettoverandering in niet-contante items in werkkapitaal           
 Afname in handels-, vooruitbetaalde en overige vorderingen (77)  (1,605)
 Toename / (afname) in voorraad               23    (48)
 Toename in handelsschulden en overlopend         1,167    642 
                           ----------------------
Contanten (gebruikt) uit activiteiten            552    (412)
 Totaal betaalde belastingen                (168)   (199)
                           ----------------------
Netto contanten gegenereerd door voortgezette activiteiten  384    (611)
                           ----------------------

Netto contanten uit beëindigde activiteiten          -     77 
                           ----------------------

Netto contanten (gebruikt) uit bedrijfsactiviteiten  $   384 $  (534)
                           ----------------------
                           ----------------------

Kasstroom uit investeringen                         
Investeringen in materiële vaste activa           (226)  (2,754)
Ontvangsten uit de verkoop van materiële activa      1,273     44 
Ontvangsten uit de verkoop van Costa Rica Joint Venture  1,534     - 
Ontvangsten uit de verkoop van Costa Rica-activiteiten     -   8,077 
Kosten van verkoop van Costa Rica-activiteiten         -    (165)
Ontvangen rente                        75    106 
                           ----------------------
Netto contanten gebruikt uit investeringen       $  2,656 $  5,308 
                           ----------------------

Kasstroom uit financiering                         
Ontvangsten uit uitgifte van nieuwe leningen         100    870 
Herbetaling van verschuldigde leningen en leases     (2,642)  (4,955)
Betaalde rente                      (1,267)  (1,791)
                           ----------------------
Netto contanten gebruikt uit financiering       $ (3,809) $ (5,876)
                           ----------------------

Netto verandering in geldmiddelen en kasequivalenten 
tijdens het jaar                      (769)  (1,102)
                                 
Geldmiddelen en kasequivalenten, begin van het jaar    4,403   6,551 

Effect van wisselkoersaanpassingen               6   3,867 
                           ----------------------

Geldmiddelen en kasequivalenten, einde van het jaar  $  3,640 $  9,316 
                           ----------------------
                           ----------------------

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van casino- en horecadiensten onder merknamen, toegespitst op markten in Latijns-Amerika. Onze doelstelling is 'uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten.' Aanvullende informatie over de groep is beschikbaar via www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwende verklaring: Het halfjaarverslag 2016 waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en reguleringen van uiteenlopende internationale, federale en staatsrechtsgebieden. Alle verklaringen, anders dan verklaringen van historische feiten, die in het halfjaarverslag 2016 zijn opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiële omzet en toekomstplannen en doelstellingen van Thunderbird, zijn toekomstgerichte verklaringen, die risico's en onzekerheden impliceren. Er is geen garantie dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van Thunderbird, zijn onder meer concurrentiële druk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren, en algemene risico's die gepaard gaan met de bedrijfsvoering. Deze factoren worden vermeld onder de kop 'Risicofactoren' en elders in de documenten die Thunderbird van tijd tot tijd indient bij Euronext Amsterdam en andere regelgevende instanties. In het halfjaarverslag 2016 zijn bepaalde 'niet-IFRS financiële metingen' opgenomen. Dit zijn metingen van de historische of geschatte toekomstige prestaties van Thunderbird die verschillen van de metingen die zijn berekend en gepresenteerd in overeenstemming met IFRS, in de zin van de toepasselijke regels van Euronext Amsterdam, die nuttig zijn voor beleggers. Deze metingen omvatten (i) 'EBITDA onroerend goed', die bestaat uit het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en amortisatie, waardeverminderingen, reserves en terugvorderingen, kosten voor projectontwikkeling, bedrijfskosten, vergoedingen voor bedrijfsmanagement, fusie- en integratiekosten, inkomen/(verliezen) op belangen in niet-geconsolideerde filialen en amortisatie van immateriële activa. 'EBITDA onroerend goed' is een aanvullende financiële meting die we gebruiken om onze activiteiten op nationaal niveau te evalueren. (ii) 'Aangepast EBITDA' vertegenwoordigt de nettowinst vóór rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, aandelen in de winst van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en winst op herfinanciering en beëindigde bedrijfsactiviteiten. 'Aangepast EBITDA' is een aanvullende financiële meting die we gebruiken om onze totale activiteiten te evalueren. 'EBITDA onroerend goed' en 'aangepast EBITDA' zijn aanvullende financiële metingen die naast het management worden gebruikt door analisten in de sector, om onze activiteiten te evalueren. 'EBITDA onroerend goed' en 'aangepast EBITDA' dienen echter niet te worden opgevat als een alternatief voor de inkomsten uit activiteiten (als indicator van onze operationele prestaties) of voor kasstromen uit operationele activiteiten (als meting van liquiditeit), zoals bepaald in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.

Contact Information