SOURCE: The Intertain Group Limited

The Intertain Group Limited

May 12, 2016 12:40 ET

Intertain tillkännager finansiella resultat för första kvartalet 2016, uppdatering om processen att öka aktieägarvärdet

Rekordvinster och genererade kassaflöden: 70 cent av operativt kassaflöde per andel under första kvartalet 2016

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - May 12, 2016) - The Intertain Group Limited ("Intertain" eller "Företaget") (TSX: IT)(OTCQX: ITTNF) tillkännagav idag finansiellt resultat för tremånadersperioden fram till 31 mars 2016. Alla belopp anges i kanadensiska dollar om inget annat anges.

Finansiella höjdpunkter:                    -------------------------------------------------
                     Kvartalet fram till    Kvartalet fram till 
                         31 mars 2016        31 mars 2016
                        (1 000 dollar)       (1 000 dollar)
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------
Intäkter                      128 526          32 792
Operativt kassaflöde                52 221          7 085
Operativt kassaflöde per andel(1)           0,70          $ 0,19
Nettointäkter/(förlust)               9 964         (26 161)
Justerat rörelseresultat (EBITDA)(2)        55 109          9 989
Justerad nettointäkt(2)               46 041          8 623
Nettointäkt/(förlust) per andel(1)         $ 0,14         $ (0,80)
Justerad nettointäkt per andel(1)(2)        $ 0,62          $ 0,25

Q1 finansiella och påföljande företagshöjdpunkter


-- Signifikant ökning av intäkter första kvartalet jämfört med året innan 
  -- Jackpotjoy genererade intäkter på 87,4 miljoner dollar under första kvartalet 2016,
    vilket innebär 20 % ökning från föregående år vid oförändrad valuta.
  -- Vera&John genererade intäkter på 25,3 miljoner dollar första kvartalet 2016,
    vilket innebär 53 % ökning från föregående år vid oförändrad valuta.
  -- Mandalay genererade intäkter på 11,4 miljoner dollar första kvartalet 2016,
    vilket innebär 9 % ökning från föregående år vid oförändrad valuta. -- Genererade rekordvinster och -kassaflöde 
  -- 10 miljoner dollar nettointäkt och nettointäkt(2) på 46 miljoner dollar
    efter avdrag för icke-monetära poster och engångstransaktioner. 
  -- 70 cent av operativt kassaflöde per andel(1) och 45 cent av netto-
    kassaflöde per andel(1) genererat under första kvartalet 2016. 
  -- 95 % omräkningskurs från justerad EBITDA(2) till operativt kassaflöde. 


(1)  Siffror per andel är beräknade baserat på ett utspätt, vägt genomsnitt 
   som beräknas med IFRS finansmetod.                    
(2)  Denna utgåva innehåller finansiella åtgärder som inte hör till IFRS, vilket anges  
   där sådana används. Ytterligare information, t.ex. angående   
   avstämningar efter finansiella åtgärder som inte hör till IFRS, finns tillgängliga 
   under rubriken "Justerad EBITDA och justerad nettointäkt
   för kvartalet som avslutades 31 mars 2016" på sidorna 3 - 4 i  
   denna utgåva.                             

-- InterCasino har överförts och återlanserats 
  -- InterCasino har överförts och återlanserats under
    april och ligger nu på Intertains egenutvecklade spelplattform
    Plain Gaming. 
  -- Plain Gaming-plattformen är för närvarande integrerad med över 30
    spelleverantörer som erbjuder över 1 000 nätspel och 400 mobilspel. 
  -- Mer än 50 % av Plain Gamings nuvarande intäkter genereras av
    mobil som är Intertains viktigaste målgrupp. 
  -- Förutom att utnyttja en egenutvecklad plattform och öka både
    mängden innehåll och mobil tillgång för kunderna kommer Intertain
    att kunna sänka sina kostnader och dra ner på licensavgifter
    till tredjepartsleverantörer. 

"Intertain fortsätter att överträffa våra förväntningar", säger John Kennedy FitzGerald, koncernchef och vd på Intertain. "Vi fokuserar på att genomföra våra planer så att vi kan fortsätta att leverera goda resultat och värde för våra aktieägare".

Uppdateringar om Intertains specialutskotts process för att öka aktieägarvärdet

Specialutskottet fortsätter att samarbeta med Canaccord Genuity som finansiell rådgivare, och Osler, Hoskin & Harcourt som oberoende juridiska rådgivare, i övervägandet av förslag från tredje part att förvärva alla Intertains andelar eller väsentliga verksamhetsenheter. De senaste veckorna har några intressenter lagt fram preliminära erbjudanden av sådant slag. Andra intressenter har genomfört due diligence efter införandet av icke sekretessavtal och har fått ledningspresentationer. Specialutskottet utvärderar kontinuerligt alla förslag och räknar med att presentera en ny uppdatering senast i slutet av juni.

Parallellt med de pågående diskussionerna, och för att säkerställa att specialutskottet har utforskat flest möjliga värdehöjande alternativ, har specialutskottet behållt Credit Suisse som rådgivare. De kan påvisa möjliga fördelaktiga scenarier, däribland att flytta Intertain till europeisk jurisdiktion och större exponering till europeiska kapitalmarknader. Specialutskottet får råd från lämpliga experter och yrkeskunniga angående sådana scenarier och kommer att tillhandahålla vidare uppdateringar efterhand som analysen fortgår.

Specialutskottet gör också framsteg i sökandet efter en ny verkställande direktör och styrelseordförande för företaget ("styrelsen"), samt ytterligare oberoende ledamöter. Man har träffat åtskilliga Europa-baserade kandidater i samband med dessa positioner. Kandidaternas referenser och branscherfarenhet är imponerande och specialutskottet har kommit långt i rekryteringen av såväl vd som styrelseordförande. Man har dessutom identifierat flera möjliga Europa-baserade oberoende styrelseledamöter som man ska hålla ytterligare diskussioner med.

David Danziger, styrelseordförande, kommenterade, "styrelsen anser att företaget är tämligen undervärderat och utforskar aktivt alla möjligheter att korrigera detta. Vi är glada för det avsevärda intresse som har visats av tredje part för att driva en värdeökande strategisk transaktion med Intertain. Samtidigt, om det visar sig att en försäljning inte är det mest fördelaktiga för verksamheten, är vi övertygade om att vi kommer att ha en duktig ledningsgrupp som kan driva Intertains strategi framåt. I synnerhet med en möjlig migration av Intertain och ökad exponering till europeiska kapitalmarknader. Vi fortsätter att gå igenom alla strategiska alternativ med avsikten att snarast identifiera det bästa. Självklart bekräftar de utmärkta finansiella resultat som vi har visat styrka och fortsatt tillväxt hos Intertains huvudverksamheter samt det värde vi anser kan komma våra aktieägare till godo".

Justerat EBITDA och justerad nettointäkt för kvartalet fram till 31 mars 2016(3)                    -------------------------------------------------
                      Kvartalet fram till    Kvartalet fram till
                         31 mars 2016       31 mars 2016
                         (1 000 dollar)      (1 000 dollar)
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------
Nettointäkt/(förlust) för perioden          9 964         (26 161)
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------
Ränteutgift, netto                 16 403           2 466
Skatter                        390           (20)
Amortering                     25 498           8 438
                    -------------------------------------------------
EBITDA                       52 255         (15 277)
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------
Andelsbaserad ersättning                586           1 950
 Justeringar till verkligt värde för villkorad                    
 tilläggsköpeskilling(4)               3 286             -
Utgifter för oberoende utskott            3 326             -
Vinst på valutaväxlingar              (7 918)             -
Transaktionskostnader(5)               2 549          24 291
Valutahandel                     1 025           (975)
                    -------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat (EBITDA)(6)        55 109           9 989
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------

Nettointäkt/(förlust) för perioden          9 964         (26 161)
                    -------------------------------------------------
Andelsbaserad ersättning                586           1 950
Justeringar till verkligt värde för villkorad                    
 tilläggsköpeskilling(4)               3 286             -
Utgifter för oberoende utskott            3 326             -
Vinst på valutaväxlingar              (7 918)             -
Transaktionskostnader(5)               2 549          24 291
Valutahandel                     1 025           (975)
Amorteringar av förvärvsrelaterade                     
 inköpspris immateriella tillgångar         25 293           8 399
Tillväxt                       7 930           1 119
                    -------------------------------------------------
Justerad nettointäkt(7)               46 041           8 623
                    -------------------------------------------------

                    -------------------------------------------------
Nettointäkt/(förlust) per andel(1)         $ 0,14         $ (0,80)
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------
Justerad nettointäkt per andel(1)          $ 0,62          $ 0,25
                    -------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------


(3)  Denna utgåva innehåller finansiella åtgärder som inte ingår i IFRS, vilket anges  
   där sådana används. Dessa finansiella åtgärder som inte ingår i IFRS används för att    
   ledningen anser att de ger ytterligare användbar information  
   beträffande pågående rörelse- och finansiellt resultat. Läsare bör observera  
   att finansiella åtgärder som inte ingår i IFRS inte är erkända   
   av IFRS, inte har någon standardiserad betydelse angiven av 
   IFRS, och bör inte övervägas enskilt eller tolkas som  
   alternativ till inkomst och nettointäkt (-förlust) och total   
   intäkt (förlust) för perioden fastställd enligt IFRS eller som 
   indikatorer på resultat, likviditet eller kassaflöden. Vår metod att   
   räkna ut dessa åtgärder kan skilja sig från andra organisationers  
   metoder. Följaktligen kan våra åtgärder inte jämföras med 
   andra organisationers åtgärder med liknande benämning, eller i andra jurisdiktioner.   
(4)  Justering för verkligt värde för villkorad köpeskilling avser  
   verksamhetsegmentet Jackpotjoy.                     
(5)  Transaktionsrelaterade kostnader består av juridiska, professionella,       
   försäkringsrelaterade, due diligence samt andra kostnader/avgifter i samband  
   med transaktioner som Intertain överväger eller har genomfört, såväl som 
   förvärvsrelaterade bonusar som utbetalts till ledningen. Minskningen av    
   transaktionsrelaterade kostnader jämfört med samma kvartal   
   2015 hänför sig till det faktum att företaget inte har genomfört 
   några förvärv under första kvartalet 2016.            
(6)  Justerat EBITDA, som definierat av företaget, är inkomst före ränteutgifter 
   (netto av ränteintäkter), inkomstskatt, amorterinagar, andelsbaserad 
   ersättning, utgifter för oberoende utskott, nedskrivningar,
   valutavinster, skuldsaneringskostnader,  
   justering för verkligt värde för villkorad köpeskillingvalue, transaktionsrelaterade  
   kostnader och valutakurser. Ledningen anser att den justerade EBITDA 
   är ännu en viktig indikator på utfärdarens förmåga att generera  
   likviditet genom operativt kassaflöde för att täcka utestående skulder och 
   finansiera tilläggsköpeskilling, och man använder dessa mätvärden i sådant   
   syfte. Utelämning av amorteringar, andelsbaserad ersättning och 
   nedskrivningar utesluter apportpåverkan och utelämning av
   skuldsaneringskostnader, valutavinster,   
   justering för verkligt värde för villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader,  
   utgifter för oberoende utskott och valutakurser utesluter
   poster som ledningen anser vara icke-operativa.         
(7)  Justerad nettointäkt, som definierad av företaget, innebär nettointäkt plus 
   eller minus poster som ledningen har noterat kan rimligen kvantifieras och  
   som man anser ger läsaren en bättre förståelse för  
   företagets bakomliggande prestanda inom verksamheten. Justerad nettointäkt   
   räknas ut genom att justera nettointäkt för andelsbaserad ersättning,   
   utgifter för oberoende utskott, amorteringar på förvärvsrelaterade  
   inköpspris icke-matieriella tillgångar, transaktionsrelaterade kostnader,
   valutakurser, ackretion, valutavinster, skuldsaneringskostnader   
   och justering för verkligt värde för villkorad köpeskilling. Utelämning av 
   amorteringar, andelsbaserad ersättning, ackretion och  
   nedskrivningar utesluter apportpåverkan och utelämning av
   skuldsaneringskostnader, justering för verkligt värde för villkorad köpeskilling,     
   transaktionsrelaterade kostnader, valutavinster,
   utgifter för oberoende utskott och valutakurser utesluter
   poster som ledningen anser vara icke-operativa. Ledningen    
   anser att justerad nettointäkt är en viktig indikator på  
   utfärdarens förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde för att 
   täcka utestående skulder och finansiera tilläggsköpeskilling och man  
   använder dessa mätvärden i sådant syfte. Justerad nettointäkt tas också    
   hänsyn till av somliga investerare och analytiker som hjälp
   i värderingen av ett företag.                         

Finansiella riktlinjer för helåret 2016

Intertain bekräftar sina tidigare tillkännagivna finansiella riktlinjer för helåret 2016 som utgavs med resultatrapporten 9 mars 2016, för kvartalet fram till 31 mars 2016, utan ändringar i dess omfång eller i några väsentliga ändringar i de antaganden som riktlinjerna baseras på.

Balansräkning första kvartalet 2016 och ledningens diskussion och analys

Balansräkning och anteckningar därtill samt ledningens diskussion och analys för kvartalet fram till 31 mars 2016 finns tillgänglig hos SEDAR på www.sedar.com såväl som på Intertains webbsida www.intertain.com.

Konferensdiskussion om första kvartalet 2016

Ett konferenssamtal för att diskutera Intertains resultat första kvartalet 2016 kommer att hållas 10 maj 2016 kl 17:30 ET. John Kennedy FitzGerald, koncernchef och verkställande direktör för Intertain, och Keith Laslop, CFO för Intertain, kommer att hålla i diskussionen. David Danziger, ordförande för Intertain, kommer att ansluta sig till mr FitzGerald och mr Laslop för en frågestund efter presentationen.

För att delta ombeds intresserade parter att ringa (647) 788-4919 eller (877) 291-4570 10 minuter innan samtalet planeras starta. En repris av konferenssamtalet kommer att vara tillgänglig fram till den 24 maj 24 2016 genom att ringa (800) 585-8367 eller (416) 621-4642 och genom att använda referensnummer 99841855. En utskrift kommer även att göras tillgänglig på Intertains webbplats.

Om Intertain Group Limited

Intertain är ett onlinespelholdingbolag, som via sina rörelsedrivande dotterbolag tillhandahåller underhållning till en global konsumentbas där sådana dotterbolag bedriver verksamhet. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasino till sina kunder som använder InterCasino-varumärkena www.intercasino.com, Costa www.costabingo.com, Vera&John www.verajohn.com, Jackpotjoy www.jackpotjoy.com och jackpotjoy.se, och Botemania www.botemania.es. För mer information om Intertain, besök www.intertain.com.

Varningsanmärkning angående framåtblickande information

Denna utgåva innehåller viss information och påståenden som kan betraktas som "framåtblickande information" inom ramen för kanadensiska värdepapperslagar. Framåtblickande information kan ofta, men inte alltid, identifieras med användning av ord som "planerar", "förväntar", "uppskattar", "projekt", "förutspår", "målsättningar", "ämnar", "strävar", "förutser" eller "anser" eller negering av samma ord eller varianter av eller synonymer för sådana ord, eller påståenden att vissa handlingar, händelser eller resultat "kan", "skulle kunna", "skulle", "borde" eller "kommer att" ske, genomföras eller uppnås. Framåtblickande information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, insatser eller utvecklingar kan skilja sig avsevärt från vad som förutspås av företaget och uttrycks eller antyds i dess framåtblickande redogörelse. Framåtblickande information som innefattas i denna utgåva omfattar, men begränsas inte till, påståenden som avser företagets framtida finansiella resultat, framtidsplaner för företagets verksamhet och rörelse, förväntade kostnadsbesparingar i samband med överföringen och återlanseringen av varumärket InterCasino, den strategiska utvärderingsprocessen, företagets tillväxtmöjligheter och genomförandet av dess tillväxtstrategier.

Dessa redogörelser speglar företagets nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller dess framtida resultat, prestanda, insatser eller utvecklingar och framtida trender som kan påverka företaget. Alla sådana påståenden, utom påståenden om historiska fakta, är framåtblickande information. Sådan framåtblickande information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig inkorrekta, inklusive, men inte begränsat till, företagets möjlighet att erhålla, bibehålla och efterfölja alla nödvändiga licenser, tillstånd och certifieringar för att bedriva verksamhet inom den jurisdiktion det är verksamt eller har för avsikt att bedriva verksamhet i; statliga regleringsåtgärder, som t.ex. införandet av nya lagar eller förändringar i lagar (eller tolkningen av dessa) avseende onlinespel; allmänna ekonomiska och affärs- eller marknadsförhållanden; konkurrensläget; förväntad tillväxt på onlinespelmarknaden och potentiella nya affärsmöjligheter; förväntade och oförväntade kostnader; skydd av företagets immateriella rättigheter; företagets förmåga att framgångsrikt integrera och utnyttja fördelarna av genomförda förvärv; och företagets förmåga att uppbringa ytterligare finansiering om och när så behövs. Sådana påståenden kan också avsevärt påverkas av risker härrörande från brist på tillgänglig och kvalificerad personal eller ledning; instabilitet på aktiemarknaden; skattepolitik; konkurrens; utlandsverksamhet; företagets begränsade verksamhetshistorik; och företagets förmåga att uppbringa tillräckligt kapital från interna eller externa källor. Ovan nämnda riskfaktorer gör inte anspråk på att vara en komplett lista med faktorer som kan påverka företaget. Ytterligare riskfaktorer diskuteras i företagets årliga informationsskrift, daterad 30 mars 2016, under rubriken "Riskfaktorer". Trots att företaget har försökt identifiera viktiga faktorer som skulle kunna orsaka att verkliga resultat, prestanda, insatser eller utvecklingar skiljer sig nämnvärt från vad som beskrivs i den framåtblickande redogörelsen, kan det finnas andra faktorer som gör att verkliga resultat, prestanda, insatser eller utvecklingar inte blir som förväntat, uppskattat eller planerat. Det finns ingen garanti för att framåtblickande påståenden ska visa sig vara riktiga eftersom verkliga resultat, prestanda, insatser eller utvecklingar troligen skiljer sig, möjligen nämnvärt, från vad som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen i denna utgåva.

Följaktligen bör läsare inte lägga otillbörlig vikt vid framåtblickande information. Även om påföljande händelser och utvecklingar kan orsaka att företagets förväntningar, uppskattningar och åsikter att ändras, åtar sig inte företaget någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtblickande information, förutom när så krävs enligt tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtblickande informationen i denna utgåva bör inte åberopas som representativ för företagets förväntningar, uppskattningar och åsikter någon dag efter dagen för denna utgåva. Den framåtblickande informationen i denna utgåva förbehålls uttryckligen av denna varningstext.

Contact Information