SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 22, 2016 13:54 ET

Jaarlijkse algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders Resultaten, verkiezing van functionarissen en comitéleden

PANAMA, REPUBLIEK PANAMA--(Marketwired - Sep 22, 2016) - Thunderbird Resorts Inc. ( "Thunderbird" of "Groep") (EURONEXT AMSTERDAM: TBIRD) (FRANKFURT: 4TR) rapporteert het volgende, naar aanleiding van de jaarlijkse algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders die werd gehouden in Lima, Peru op 21 september 2016:
-- Betreffende de verkiezing van de raad van bestuur, heeft 96% van de 
  aandeelhouders gestemd voor de verkiezing van Salomon Guggenheim, 
  George Gruenberg en Stephan Fitch als leden van de Raad van Bestuur voor het komende jaar 
-- Baker Tilly is aangesteld als auditor voor het komende jaar en de Raad van 
  Bestuur werd gemachtigd hun vergoeding vast te stellen (100% stemde vóór) 
-- De aandeelhouders ontvingen en bespraken de jaarrekening 
  en het verslag van de auditor over het boekjaar dat werd afgesloten 
  op 31 december 2015 (100% stemde vóór) 
-- Tijdens de vergadering verleenden de aandeelhouders, naast de jaarlijkse 
  agendapunten, hun goedkeuring en stemde men met een meerderheid van 99% vóór 
  de volgende speciale resolutie.  

  -- De Raad van Bestuur van de Onderneming wordt bij deze gemachtigd, om op 
    een door de Raad van Bestuur van de Onderneming nader te bepalen tijdstip, 
    de Onderneming vrijwillig te ontbinden, op grond van de BVI Business 
    Companies Act van 2004, en met dit liquidatieproces en de 
    ontbindingsaanvraag wordt begonnen en de implementatie wordt doorgevoerd 
    op een tijd die naar eigen goeddunken van het Bestuur wordt bepaald; 
  -- De Raad van Bestuur van de onderneming wordt bij deze gemachtigd, om een 
    voorziening te maken voor, en kwijting door te voeren van alle wettelijke 
    verplichtingen van de Onderneming die samenhangen met de liquidatie en de 
    ontbinding van de Onderneming en in samenhang met de liquidatie en de 
    ontbinding, en gemachtigd om een pro-rata-uitkering aan de aandeelhouders 
    te doen van de netto-opbrengst waarover de Onderneming (na correctie voor 
    het dragen van kosten en andere uitgaven die gerelateerd zijn aan de 
     liquidatie en de ontbinding) uit de verkoop van enige of alle resterende activa 
    van de Onderneming kan beschikken voor bedragen en op een tijd die 
     bepaald wordt door de Raad van Bestuur; 
  -- Ieder Bestuurslid of functionaris van de Onderneming is bij deze 
    gemachtigd en opgedragen deze zaken te volbrengen en uit te voeren en 
    alle documenten en instrumenten te leveren die nodig of gewenst zijn om 
    de voorwaarden van deze resolutie uit te voeren, met inbegrip van, maar niet 
    beperkt tot, het indienen van de ontbindingsaanvraag van de onderneming 
     onder de BVI Business Companies Act; en 
  -- De directeuren van de Onderneming kunnen, naar eigen goeddunken, en 
    zonder verdere goedkeuring van de aandeelhouders, deze speciale resolutie op 
    elk moment vóór de indiening van de ontbindingsaanvraag onder de Business 
    Companies Act (BVI), met betrekking tot het voorgaande, intrekken. 


Het verlenen van het recht aan de Raad van Bestuur om de Onderneming vrijwillig te ontbinden, betekent niet dat dit zal plaatsvinden. Voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders geeft de Raad van Bestuur de flexibiliteit om dit af te handelen indien de Raad van Bestuur acht dat dit in het belang van de aandeelhouders is, gebaseerd op de omstandigheden op dat moment, zonder het risico op vertraging van de goedkeuring voor specifieke transacties of de kosten die gepaard gaan met het bijeenroepen van een speciale aandeelhoudersvergadering om hiervoor goedkeuring te zoeken. Indien de Onderneming haar plan tot liquidatie en ontbinding doorvoert, is het de bedoeling dat de onderneming te zijner tijd haar notering aan de Euronext Amsterdam schrapt, in overeenkomst met de regels en procedures van Euronext Amsterdam.

Naar aanleiding van de vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van bestuur de volgende personen benoemd als bedrijfsfunctionarissen voor het komende jaar:
-- Salomon Guggenheim, President en Chief Executive Officer 
-- Albert W. Atallah, General Counsel en Corporate Secretary 
-- Peter LeSar, Chief Financial Officer 


Gebaseerd op de aanbevelingen van het nominatiecomité, heeft de Raad de volgende comitéleden goedgekeurd:


Audit-comité           Stephan Fitch (voorzitter)      
                 George Gruenberg          
                 Adviserend lid: Peter Lesar    

Compensatie-comité        George Gruenberg (voorzitter)    
                 Stephan Fitch           
                 Salomon Guggenheim         

Nominatie- en beheercomité    Stephan Fitch (voorzitter)      
                 George Gruenberg          
                 Salomon Guggenheim         

Investeringscomité        Stephan Fitch (voorzitter)      
                 Adviserende leden: Salomon     
                 Guggenheim,            
                 Peter Lesar en Albert Atallah   Doug Vicari besloot om af te zien van een zetel in de Raad van Bestuur voor het komende jaar. De Onderneming wil haar oprechte dank en waardering betuigen aan Doug Vicari die sinds 2007 bestuurslid en voorzitter van het auditcomité is geweest. De Onderneming wenst Dhr. Vicari het allerbeste toe. Daarnaast wil het management Stephan Fitch verwelkomen, die zijn ervaring meebrengt als nieuw lid van de Raad van Bestuur en als voorzitter van het auditcomité.

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van merkcasino- en hoteldiensten, gericht op markten in Latijns-Amerika. Onze doelstelling is "uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten". Bijkomende informatie over de groep is beschikbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwende opmerking: dit bericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de wetten en richtlijnen ten aanzien van de effectenhandel van verscheidene internationale, federale en statelijke rechtsgebieden. Alle verklaringen, anders dan de verklaringen omtrent historische feiten, opgenomen in dit verslag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verklaringen omtrent potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn toekomstgerichte verklaringen die een zekere mate van risico en onzekerheid inhouden. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke verklaringen accuraat zullen blijken te zijn en de daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten voorzien in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van de Groep, omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de regelgevende constructies en algemene risico's die samenhangen met ondernemen, die alle worden vermeld onder het kopje "Risicofactoren" en elders in de documenten van de Groep die van tijd tot tijd bij AFM en andere regelgevende instanties worden gedeponeerd.

Contact Information