SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

September 28, 2011 14:59 ET

SEMAFO ansöker om sekundär notering på NASDAQ OMX

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Sep 28, 2011) - SEMAFO (TSX: SMF) tillkännagav idag bolagets beslut att ansöka om en dubbel notering av bolagets stamaktier på Stockholmsbörsen NASDAQ OMX i Sverige. Noteringen förväntas ske den 20 oktober,2011 eller däromkring, villkorat av myndigheternas godkännande.

Inga nya aktier kommer att emitteras som en del av sekundär notering, men nuvarande aktieägare kommer att kunna omvandla sina aktier som inhandlats på Torontos börs till aktier som inhandlats på NASDAQ OMX Stockholm.

Beslutet om den dubbla noteringen avspeglar SEMAFO:s önskan att underlätta deltagande av europeiska investerare som söker exponering mot SEMAFO och den västafrikanska guldsektorn.

"Vår ansökan om en dubbel notering på NASDAQ OMX Stockholm är nästa logiska steg i vår värdeskapande strategi”, sa Benoit La Salle, SEMAFO VD och koncernchef. "Denna utveckling kommer att ge europeiska investerare möjlighet att dra nytta av SEMAFO:s unika savoir-faire och genomgående solida rörelseresultat."

SEMAFO grundades 1995, och är ett prospekteringsbolag på gräsrotsnivå med visionen att bygga ett etiskt, aktingsvärt guldbolag i världsklass genom en kombination av prospektering, utbyggnad och förvärv. Idag har verksamheten utvecklats och bolaget är en guldproducent med tre gruvor med en säker plattform för en hållbar tillväxt. SEMAFO:s guldproduktion har ökat med 175 % under de senaste fem åren och uppnått ett rekord på 261 100 uns under 2010.

Förra året uppnådde SEMAFO också rekord för produktion, intäkter, nettoresultat, kassaflöde från den löpande verksamheten och operativt kassaflöde per aktie, samtidigt som kontant driftskostnad var jämförbar med föregående år.

Under de första sex månaderna i år producerade SEMAFO 128 800 uns guld och bolaget har fortsatt tillförsikt om att det kommer att nå sin produktionsutveckling för 2011 på mellan 238 000 och 263 000 uns guld med en kontant driftskostnad på mellan 595 $ och 645 $ per uns.

De framgångsrika prospekteringsresultaten hitintills i år bidrar till stor det till att, SEMAFO kommer att investera 48 500 000 $ i prospektering. Detta inkluderar 38 500 000 $ i påskyndade och utökade prospekteringsprogram på mer än 1195 km2 mark med tillstånd vid dess flaggskepp Mana Mine i Burkina Faso. Upptäckter hittills ligger på mindre än 10 % av strukturerna som identifierats på Manas egendom, vilket vittnar om områdets enastående potential att bli ett gruvdistrikt. Mana står idag för 69 % av SEMAFO:s årliga guldproduktion.

SEMAFO meddelade nyligen planer på att öka Mana:s bearbetningskapacitet med 6000 ton per dag ("tpd"). Utbyggnadsprojektet syftar till att öka kapaciteten vid anläggningen till 14 000 tpd, vilket motsvarar så mycket som ytterligare 120 000 uns guld per år och som eventuellt förmår Mana:s totala produktion att hamna på mer än 300 000 uns per år. Denna fas av expansionen är ett resultat av de positiva borresultaten som erhållits från zonerna Fofina, Fobiri och Yaho. Utbyggnaden är planerad att inledas i början av 2012 och beräknas vara klar under andra halvan av 2013.

Som ett led i förberedelserna för sekundärnotering har SEMAFO ingått ett avtal med Euroclear Sweden om anslutning av bolagets stamaktier.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och likviditetsgarant och Mannheimer Swartling är den svenska juridiska rådgivaren för noteringsprocessen.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING ANGÅENDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och således kan det faktiska resultatet och framtida händelser skilja sig avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i sådana uttalanden. Du förmanas alltså att inte överdrivet förlita dig på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden omfattar ord eller uttryck såsom "vara tillämplig", "förväntas", "vid eller omkring", "underlätta", "nästa", "värdeskapande", "kommer att", "ger", "möjlighet","dra nytta av","genomgående/konsekvent","förblir övertygad om","kommer att uppnå","kommer att investera","omfattar","intygar","potential","planerar","har som mål att","ny/ytterligare”, "mer än", "planerad", "förväntas" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena innefattar möjligheten att noteringen sker den 20 oktober,2011eller däromkring, möjligheten att nå vår 2011 års utveckling för produktion och kontant driftskostnad, möjligheten för Mana:s kapacitet att inbringa en produktion på 14 000 ton per dygn, möjligheten att öka guldbearbetningen med 120 000 uns per år eller öka Mana:s totala guldproduktion till mer än 300 000 uns per år, möjligheten att ge en beställning på anläggningsutbyggnaden till Q2 2013, möjligheten att verkställa utifrån vår strategiska inriktning, prisfluktuationer på valutor, guld- eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet om beräkning av reserver och tillgångar av mineral och om förseningar och politisk och social stabilitet i Afrika (däribland vår möjlighet att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s dokument vilka inregistrerats i kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper. Du hittar mer information i förhållande till dessa och andra risker i SEMAFO:s 2010 års MD & A och 2010 Annual Information Form, såsom uppdaterat i SEMAFO:s 2011 års MD & A för första kvartalet och 2011 års MD & A för andra kvartalet, och andra registreringar som gjorts med kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår hemsida www.semafo.com. SEMAFO friskriver sig från skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt gällande lag.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Benoit La Salle, FCA
  VD & Koncernchef
  514-744-4408
  Avgiftsfritt:1-888-744-4408
  blasalle@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Kommunikationer
  514-744-4408
  Avgiftsfritt:1-888-744-4408
  sstlaurent@semafo.com