SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

November 21, 2012 08:53 ET

SEMAFO Bekräftar Fortsättning i den Högkvalitativa Siou-zonen: Inklusive Värden av upp till 19.22 g/t Au (23.05 g/t Au Oslipat) Över 4 Meter

MONTREAL--(Marketwire - Nov 21, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag uppföljningen av borrningsresultaten från dess högkvalitativa Siou-område cirka 15 kilometer öst om Mana-gruvan. 700 meter i centrum av området visar en fortsatt god åtkomst av den högkvalitativa kvartsåder som lokalt är så bred som 10 meter (t.ex. hål MRC12-2161: 5.58 g/t Au över 10 meter). Tilläggas skall att andra tillhörande områden som inte presenteras i tabellen nedan har gett kvalitativare resultat än vad som tidigare erhållits liknande de från huvudområdet i Siou. Exempelvis har hål MRC12-2376 gett 10.85 g/t Au över 3 meter (11.88 g/t Au oslipat) på ett djup av 137 meter.

Följande upptäckten av Siou-området i Augusti 2012 har ett uppföljande borrningsprogram med omvänd spolning (“RC-borrning”) avslutats i oktober 2012 för att minska avståndet från 200 till 100 meter inom kärnans slaglängd på 800 meter (sektionerna 1321400N till 1322200N). Dessutom har en 200 meter lång sektion av området (sektionerna 1321800N till 1322000N) borrats med 50 meters mellanrum för att förädla framställningen och etablera en kontinuitet i det högkvalitativa områdets åder. Totalt 43 RC-borrade hål (5612 meter) täckandes sex nya inhägnader borrades. Följande tabell visar höjdpunkterna i borrningen medan en fullständig tabell över alla borrningar i Siou-området till dags dato (inkluderat resultaten som rapporterat 29 augusti 2012) presenteras i Bilaga 1.

Uppföljning av Siou-zonborrningens höjdpunkter.


----------------------------------------------------------------------------
DDH Nr.      Sektion (N)  Från (m)   Till (m)   Au(i) / Längd(ii)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2394      1322200     134     137     7.64 g/t / 3 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2172      1321950     133     135     3.79 g/t / 2 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2163      1321850     24     30     2.25 g/t / 6 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2164      1321850     14     21     3.87 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2370      1321850     107     111     9.48 g/t / 4 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (12.51 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2371      1321850     65     70     8.54 g/t / 5 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (9.94 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2161      1321800     21     31    5.58 g/t / 10 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2173      1321800     63     66    12.15 g/t / 3 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (13.98 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2174      1321800     102     106    19.22 g/t / 4 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (23.05 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2175      1321800     144     147    10.66 g/t / 3 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (15.00 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2376      1321600     97     103     8.41 g/t / 6 m
----------------------------------------------------------------------------
                             (8.53 g/t oslipat)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2377      1321600     53     55     4.70 g/t / 2 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2378      1321600     24     28     6.55 g/t / 4 m
----------------------------------------------------------------------------
(i) Alla enskilda prov är skurna 30 g/t Au enligt Nyafe Deposits    
procedurer.                                 
(ii) Alla längder har mätts längs hålets axel, vilket kan tolkas som 
någorlunda jämbördigt med de sanna bredderna. 

Som synes i tabellerna ovan, Figur 1 samt Bilaga 1, kan en genomgående högkvalitativ ådra spåras mellan sektioner 1321500N och 1322200N, medan mer sporadiska exempel finns längs tvärsgående ytor. Den högkvalitativa kärnan verkar dyka grunt norrut och är fortsatt öppen under det vertikalt borrade djupet av 130 meter. Vidare har relaterade strukturer kring den huvudsakliga ådran gett värden högre än tidigare, såsom hål MRC12-2376, som gett 10.85 g/t Au över 3 meter (11.88 g/t Au oslipat). Potentialen hos kringliggande zoner och deras geologiska förhållanden har ännu inte etablerats.

Under oktober månad sändes fyra metallurgiska prover från Sious huvudåder till SGS SA South Africa Laboratories och resultaten av dessa förväntas komma under första kvartalet av 2013. Under tiden pågår borrning längs Siou-Kokoi för att identifiera eventuella nya zoner med mineraler. Resultaten av dessa borrningar beräknas komma i slutet av 2012

SEMAFO sammanställer för närvarande data för att inkludera den nya upptäckten i 2012 års slutberäkning av uppskattade resurser. Dessutom är ett avgränsande borrningsprogram på gång och förväntas avslutas under första halvan av 2013.

Michel Crevier, P.Geo, MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology är SEMAFOs Qualified Person och har granskat denna pressrelease för riktighet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enstaka prover motsvarar ungefär en meter av kärnans längd som sågats itu. Halva kärnan behålls på plats som referens och den andra skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller till SEMAFOs Mana Mine Lab som använder separat utrustning för preparerandet av proverna, exklusiva för prospekteringsproverna. För RC- samt kärnborrning representerar proverna ungefär en meter långa stenbitar homogeniserade och räfflade till ett cirka 2-kilos prov som sedan sänds för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller till SEMAFOs Mana Mine Lab. Varje prov (kärn- och RC-) eldanalyseras som 50-grams underprover för guldinnehåll. Förutom ALS Mineral Divisions eget QA/QC (Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) program och Mana Labs eget QA/QC program, görs en intern kvalitetskontroll och ett kvalitetssäkringsprogram fortlöper under provtagningen, enligt gängse industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och fraser såsom "förväntad", "vilja", "förpliktelse", "utvecklas", "bli", "i jakt på", "tillväxt", "möjligheter" samt andra dylika ord och fraser. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar möjligheten till fortgående borrning längs Siou-Kokoi för att identifiera nya områden med mineral, möjligheten för det fortlöpande borrningsprogrammet att producera resultat till 2012 års slut, möjligheten för Siou-området kommande avgränsande borrningsprogram att avslutas under första halvåret 2013, möjligheten att genomföra vårt strategiska mål, fluktuationer i priset på valuta, guld eller driftskostnader, risker inom gruvnäringen, osäkerhet i beräkningen av mineralreserver och –resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inkluderande vår möjlighet att bibehålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i dokument inlämnade till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga påwww.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Figur 1 och Bilaga 1 finns på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/SMF_Fig1_app.pdf.

Contact Information