SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 22, 2013 08:57 ET

SEMAFO/Första beräkning av gruvhålsresurserna vid Siou ger en miljon uns: 6,7 miljoner ton med 4,62 g/t Au

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Feb 22, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att resursuppskattningen för årslutet 2012 kommer att omfatta 999 200 uns i beräknade resurser från Siousektorn, vilken ligger cirka 15 kilometer från förädlingsanläggningen i Mana i Burkina Faso. Den beräknade resursuppskattningen omfattar alla zoner som har identifierats inom Siousektorn, även om huvuddelen av unsen återfinns inom Siou- och Ninezonen. Följande tabell presenterar information angående den första beräkningen av gruvhålsresurserna.


                                      
----------------------------------------------------------------------------
         Siousektorns beräknade resurser (på plats)         
----------------------------------------------------------------------------
Zon      Ton (000)  Kvalitet (g/t)  Spillton (000)       Uns
----------------------------------------------------------------------------
Siou       2,732       5,74              504 000
----------------------------------------------------------------------------
Nine       3,410       4,02              440 400
----------------------------------------------------------------------------
Övriga       589       2,90               54 800
----------------------------------------------------------------------------
Totalt      6,731       4,62      139 928     999 200
----------------------------------------------------------------------------
Alla beräkningar gjordes med en avskärningskvalitet på 1 g/t Au inom ett  
gruvhålsguldpris på 1 600 USD                            
                                      

En gruvhålssimulering framställdes och visades för de två huvudsakliga längsgående sektionerna i Nine- och Siouzonerna (Figur 1). Endast de beräknade resurserna inom gruvhålet inberäknades. Även om djupare skärningspunkter nås nedanför gruvhålet är deras avstånd till andra skärningspunkter för närvarande för stort för att tillåta att de inberäknas (Figur 2). Gruvhålet är cirka två kilometer långt och 250 meter djupt.

Borrningen till dags dato tyder på att Siouområdet är täckt av ett tunt överbelastningslager följt av en saprolit- och övergångshorisont med en tjocklek på cirka 50 till 80 meter innan den övergår till nybildad berggrund. Mineraliseringen sker vid eller nära kontakten mellan en sedimentär enhet i väst och en granoditintrusion i öst där en rad skjuvningszoner med kvartsådror och sericitförändringar med en tjockleck på 5 till 25 meter observeras. Siouzonen och Ninezonen varierar från mindre än en meter till nära 20 meter i bredd, med en medelbredd på mellan 4 och 4,5 meter. Skjuvningszonerna stupar cirka 45 till 60 grader i öst.

En preliminär känslighetsanals av fyndigheten utfördes också med flertalet guldprisscenarier, vilken demonstrerade att den högkvalitativa Sioufyndigheten påverkas minimalt av förändringar i guldpriset.


                                      
----------------------------------------------------------------------------
         Siousektorns beräknade resurser (på plats)         
----------------------------------------------------------------------------
Guldpris (USD)   Ton (000)  Kvalitet (g/t)      Uns   Variation 
----------------------------------------------------------------------------
1 600 USD       6,731       4,62    999 200      -- 
----------------------------------------------------------------------------
1 300(i) USD      6,844       4,48    986 800     (1 %)
----------------------------------------------------------------------------
1 000(i) USD      5,684       5,04    921 300     (8 %)
----------------------------------------------------------------------------
(i)Beräknad med Wona-Konas kostnadsparametrar för juli 2012.      
                                      

Den mineraliserade sektorn vid Siou upptäcktes under det tredje kvartalet 2012 och blev snabbt ett prioriterat utforskningsområde. Upptäckten är mer betydande än de första upptäckterna vid Nyafe och Wona, vilka ledde till att förädlingsanläggningen vid Mana byggdes.

Den första resursberäkningen vid Siou kan komma att förbättra huvudkvaliteten vid förädlingsanläggningen i Mana i åratal framöver. Detta skulle ge upphov till enorm synergi inom den nuvarande gruvverksamheten och bör därmed minska den totala kontantkostnaden per uns vid Mana om Sioufyndigheten kan uppnå produktion.

Avgränsningsborrningen är på gång vid Siou med målet att omvandla så mycket som möjligt av de beräknade gruvhålsresurserna till den bevisade och sannolika reservkategorin under det tredje kvartalet 2013. Företaget har som mål att inleda gruvdrift i sektorn sent 2014 eller tidigt 2015. Dessutom pågår avgränsningsborrningen för att testa potentialen hos sidoutvidgningen och för att bättre fastställa den djupare mineraliseringens kontinuitet.

I ett större perspektiv fortsätter vårt prioriterade utforskningsområde att vara Kokoitrenden. Mineraliseringen i Siousektorn har sitt ursprung i en viktig kontrast mellan stenkompetenser mellan granodoriten och sedimenten i skjuvningszonen. Framåtblickande längs med den 30 kilometer långa skjuvningen sker uppenbarligen inom samma geologiska förhållanden, men kan också vara gynnsam mellan massiva vulkaniska bergarter och sediment som i den första anomalin som upptäcktes vid Kokoi (2,57 g/t Au över 7 meter, se Figur 3).

Dessa beräknade resurser kommer att omfattas av företagets konsoliderade reserv- och resursuppskattning 2012 som är planerad att släppas i mars 2013.

En rapport som uppfyller kraven för National Instrument 43-101 kommer att registreras hos SEDAR inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Uppskattningsdatabasen omfattar 132 RC-hål (17 600 meter) och 46 diamantborrhål (9 500). De specifika parametrarna som användes för den beräknade resursuppskattningen för Siou omfattar:


-- Minst tre hål för att möjliggöra att blockmodellen interpoleras 
  
-- En utspädning på 15 % tillämpas 
  
-- En bruksutvinningshalt på 95 % med carbon-in-leach i både 
  oxid- och sulfidmineralisering(se SEMAFO:s pressmeddelande från 
  7 februari 2013)
  
-- Kostnaderna inkluderar transport till förädlingsanläggningen i 
  Mana (15 km) 
  
-- De andra kostnadsparametrarna som används är samma som 
  parametrarna för resurskostnaderna i Advanced Technical Report, 
  Mana Property (NI- 43-101) från 11 juli 2012 
  

Geostatistiska analyser ger ett tak på 40 g/t Au för Siou-, Nine- och 55-zonen, vilket påverkar 2,6 % av de 870 kompositerna och avlägsnar 9 % av den inkluderade metallen. Alla andra zoner har ett tak på 35 g/t Au.

Michel Crevier, P.Geo MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology är SEMAFO:s Qualified Person och har granskat detta pressmeddelande för att det ska uppfylla National Instrument 43-101.

Alla individuella prover representerar cirka en och en halv meter kärna som sågats itu. Halva kärnan behålls på plats som referens och den andra skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab som använder separat utrustning för att preparera proverna, exklusiva för prospekteringsproverna. För RC-borrning representerar de individuella proverna cirka en meter långa stenbitar homogeniserade och räfflade till ett underprov på cirka 2 kg som sedan skickas för preparation och guldanalys till ALS Mineral Division Laboratories i Ouagadougou i Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab. Varje prov (kärn- och RC-) eldanalyseras som 50-grams underprover för guldinnehåll. Förutom ALS Mineral Divisions eget QA/QC-program (Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana Labs eget QA/QC-program görs en intern kvalitetskontroll och ett kvalitetssäkringsprogram finns på plats under provtagningen med blinddubletter och blankprov enligt gängse industristandarder.

Konferenssamtal

Idag, torsdagen 21 februari 2013, kommer SEMAFO att hålla ett konferenssamtal klockan 11 EST för att diskutera detta pressmeddelande. Investerare inbjuds att ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:


                                      
Tel. lokalt och utomlands:  +1 (416) 981-9000                 
Tel. Nordamerika:       1 (800) 772-3714                  
                                      

För att få tillgång till konferenssamtalets grafiska innehåll, klicka på följande länk: Siou Images

Konferenssamtalet kommer att finnas arkiverat för uppspelning tills 10 mars 2013. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 558-5253 och ange koden 21650201 följt av fykrant (#).

En direktwebbsändning av konferens kan nås via SEMAFO:s hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Vi avråder därmed till otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller ord och uttryck såsom "kommer", "preliminär", "kan", "bör", "mål", "på gång", "engagerad", "utveckla", "bli", "tillväxt" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar Sious förmåga att förbättra huvudkvaliteten vid förädlingsanläggningen i Mana i åratal framöver, ge upphov till enorm synergi i gruvverksamheten och minska den totala kontantkostnaden per uns vid Mana, förmågan att föra in Sioufyndigheten i produktion, förmågan att konvertera så mycket som möjligt av de beräknade gruvhålsresurserna till den bevisade och sannolika reservkategorin under det tredje kvartalet 2013, förmågan att inleda gruvdrift i zonen sent 2014 eller tidigt 2015, vår utforskningsborrnings förmåga att testa den potentiella utvidgningen och att bättre fastställa den djupare mineraliseringens kontinuitet, förmågan att verkställa vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, utforskningsosäkerheter, tillståndsrisker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Bild 1, 2 och 3 finns tillgängliga på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/semafo0221.pdf

Contact Information