SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

January 29, 2013 10:15 ET

SEMAFO: Guldutvinning på mer än 95 % vid Siou från både oxider och sulfider

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Jan 29, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att metallurgiska tester utförda på högkvalitativa prover från Siouzonen visade guldutvinningshalter på mer än 95 %. Testerna vid Siouzonen, som ligger cirka 15 kilometer från bruket i Mana, utfördes med hjälp av standardprocessen carbon-in-leach (CIL) och resultaten motsvarar högre utvinningshalter än hos någon fyndighet vid Mana till dags dato.

"Vi är väldigt nöjda med utvinningsresultaten vid Siou. De enastående höga utvinningshalterna i sulfidmineraliseringen bevisar att icke-refraktär mineralisering även förekommer utanför komplexet Wona-Kona", sade Benoit Desormeaux, verkställande direktör för SEMAFO. "Som en del av vårt mål att fokusera utforskningen på organisk tillväxt vid Mana i närheten av bruket avser vi att lägga Siouzonen till resursuppskattningen 2012 och till reserverna 2013. Vi hoppas på att kunna börja bryta malm från zonen sent 2014 eller tidigt 2015.

I fotspåren efter utforskningsprogrammet som fullbordades i det tredje kvartalet 2012 valdes en rad mineraliserade intervaller spridda över huvudzonen vid Siou ut för provtagning för att fastställa fyndighetens metallurgiska egenskaper. Baserat på visuella kärnbeskrivningar och resultaten från borrhålsproverna visste man redan att fyndigheten innehöll betydande mängder fria, synliga guldkorn, dock sällan större än 0,5 millimeter. Dessutom kunde ett förhållande mellan sulfidhalten och guldkvaliteten inte identifieras. Slutligen var guldet så gott som uteslutande knutet till kvartsådror.

Utforskningsborrning och tillståndsansökan vid Siou förblev en prioritet för företaget under 2013 i en ansträngning att snabbt föra fyndigheten mot produktion. Två kärnriggar är för närvarande aktiva i Siouzonen, både längs strykning och djupgående för att fastställa mineraliseringens kontinuitet. Mer omfattande information om det metallurgiska provarbetet finns i pressmeddelandets Bilaga I.

Sylvain Duchesne, licensierad ingenjör och SEMAFO:s ingenjör för mineralbearbetning och kvalificerad enligt NI-43-101 har granskat och godkänt den tekniska informationen relaterad till detta nyhetsmeddelande.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "vägledning", "utsikter", "förväntas", "planerad", "uppskattad", "bör", "förbättra", "förvänta", "beräkna", "ursprunglig", "kommer", "expandera", "potential", "preliminär", "justering", "förpliktad", "evolvera", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig betydligt åt från nuvarande förväntningar uttryckta eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena inkluderar förmågan att fokusera utforskningen på organisk tillväxt vid Mana i närheten av bruket, förmågan att lägga zonen Siou till resursuppskattningen 2012 och till reserverna under 2013, förmågan att börja utvinna malm från denna zon mot slutet av 2014 eller i början av 2015, förmågan att föra fyndigheten mot produktion, förmågan att verkställa vårt strategiska fokus, fluktuationer i priserna på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, utforskningsosäkerheter, tillståndsosäkerheter, osäkerhet kring beräkningen av mineralreserver och -resurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s handlingar inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Bilaga I

De utvalda proverna från den mineraliserade zonen vid Siou garanterade både spatial och kvalitativ representation samt tillät att egenskaperna hos oxiderad och färsk bergart jämfördes. Varje individuellt prov motsvarar ett kilogram av grovspån från det ursprungliga provet från den omvända cirkulationsborrningen.

Baserat på denna information delades den mineraliserade zonen upp i följande fyra kvadranter:


---------------------------------------------------------------------------
                  Total   CIL-beräknad       CIL-
Område     Beskrivning  vikt (kg)   huvudkvalitet    utvinning
---------------------------------------------------------------------------
MSO     Oxiderad del av     10    4,77 g/t Au       98 %
      den södra halvan 
          av zonen 
MSS    Sulfidrik del av      8    7,54 g/t Au       98 %                   
      den södra halvan 
          av zonen 
MNO     Oxiderad del av      8    3,16 g/t Au       95 %
      den norra halvan 
          av zonen 
MNS    Sulfidrik del av     10    6,70 g/t Au       96 %                   
      den norra halvan 
          av zonen                                                            
---------------------------------------------------------------------------
TOTALT                36    5,57 g/t Au       97 %
---------------------------------------------------------------------------

Proverna samlades in och skickades till SGS laboratorier i Sydafrika för metallurgiska tester. Arbetet som utförts på proverna inkluderar följande tester.


-- Bond Ball Working Index (BBWI) 
-- Urlakning genom Carbon-in-Leach (CIL) 
-- Gravity Recoverable Gold (GRG) 
-- Specific Gravity (SG) 
-- Acid-Base Accounting (ABA) - Avvaktar resultat 
-- Mineralogisk studie - Avvaktar resultat

Urlakningsresultaten tydde på utmärkt guldutvinning med hjälp av standardbearbetning med CIL. Urlakningsparametrarna som användes för testerna liknar de som används i Manas CIL-process (malning, cyanid, förbrukning, pH etc.). På det hela taget har CIL-laboratorietesterna uppvisat en jämn utvinning på över 95 % för alla mineraliseringstyper, inkluderat oxider och sulfider, vilket tyder på en hög andel fritt guld inuti de mineraliserade proverna. Utöver detta påvisade resultaten en jämn utvinning genom den mineraliserade fyndigheten, inkluderat mellan oxid- och sulfidmineraliseringstyperna.

Sious GRG-resultat var likartade beträffande det fria guldet då de uppvisade utmärkt guldutvinningspotential på mellan 75 % och 87 % enbart via tyngdkraftskoncentration för de respektive proverna MNO och MSS.

Testarbetet utfördes också för att utvärdera en kombination av två processer, tyngdkraftskoncentration följt av CIL för att avgöra om de kombinerade utvinningshalterna skulle överträffa att endast använda CIL-processen. De övergripande resultaten visade ingen betydande ökning.

BBWI utfört på olika prover är typiskt för resultat från Wona med värden mellan 7,1 kWh/t och 11,5 kWh/t på mjuk oxidmineralisering och mellan 14,0 kWh/t och 16,8 kWh/t på mellanhård sulfidmineralisering.

Sammansatta prover togs också för att utföra spårmetallsanalyser och de övergripande resultaten visade inga tecken på förfiningsbekymmer.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information