SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 12, 2015 07:21 ET

SEMAFO Inc. tillkännager en ökad finansiering av "genomförd affär" på $50 320 000 CAN

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 12, 2015) - INTE FÖR DISTRIBUTION TILL AMERIKANSKA NYHETSLÄNKAR ELLER SPRIDNING I USA.

SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) är glada att kunna meddela att de har ändrat villkoren i deras tidigare aviserade genomförda affär av privatplacering och erbjuder att öka storleken på erbjudandet till $50 320 000 CAN ("ökat erbjudande").

Enligt villkoren i det ökade erbjudandet, har flera garanter, ledda av Clarus Securities Inc., gått med på att köpa, på en basis av "genomförd affär" för privatplaceringar, 13 600 000 stamaktier i SEMAFO till ett pris av $3,70 CAN per aktie ("erbjudet pris") för sammanlagda bruttointäkter på $50 320 000 CAN. Företaget har också beviljats garanterna en övertilldelningsoption att köpa upp till ytterligare 2 040 000 stamaktier till samma pris, som garanterna kan utnyttja upp till två dagar före stängning, för ytterligare bruttointäkter till företaget som uppgår till $57 868 500 CAN.

SEMAFO planerar att använda nettolikviden från erbjudandet för att delfinansiera köpet av Orbis Gold Limited och dessutom för rörelsekapital och allmänna företagsändamål.

Erbjudandet är planerat att slutföras vid den 4 mars 2015, och är föremål för vissa villkor, inklusive, men inte begränsat till, mottagandet av alla nödvändiga godkännanden samt godkännande från Torontobörsen. De värdepapper som skall utfärdas för detta erbjudande kommer att erbjudas genom privatplacerings-undantag i alla provinser i Kanada, offshore, inklusive Storbritannien i enlighet med tillämpliga undantag och i USA på en privatplacerings-basis enligt undantag från USA:s lag om registreringskrav för handel av värdepapper från 1933. Alla värdepapper som utfärdas enligt detta erbjudande kommer att bli föremål för en lagstadgad hållperiod på 4 månader i enlighet med lagstiftningen för kanadensiska värdepapper.

De värdepapper som erbjuds har inte, och kommer inte heller att registreras enligt USA:s lagstiftning om handel med värdepapper från 1933, i dess ändrade lydelse, och får inte erbjudas eller säljas inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, amerikanska personer frånvarande från USA:s-registrering eller ett tillämpligt undantag från kraven från registreringskraven från USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa några värdepapper.

Torontobörsen ansvarar inte för lämpligheten eller riktigheten i detta meddelande.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensiskt gruvföretag med guldproduktion och prospekteringsaktiviteter i Västafrika. Bolaget äger och driver för tillfället Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar den höggradiga satelliten Siou och gruvområdet Fofina. SEMAFO är beslutna att utvecklas på ett samvetsgrant sätt för att bli en viktig aktör inom deras geografiska intresse-område. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera dess nuvarande tillgångar samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING FÖR FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden i fråga om färdigställande och föreslagen användning av intäkterna från detta erbjudande och det föreslagna förvärvet av Orbis Gold Limited. Framåtblickande uttalanden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed, faktiska resultat och framtida händelser som kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du uppmanas därför att inte förlita dig helt och hållet till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "planer", "tillväxt", "schemaläggning" "vilja", "engagerad", "utvecklande", "bli", "fullföljning", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat och händelser skiljer sig väsentligt från de aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena, inklusive förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i pris på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet i beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd), vår förmåga att framgångsrikt genomföra förvärvet och integrationen av Orbis Gold Limited, och andra risker som beskrivs i SEMAFO: s dokument som registrerats hos de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information angående dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 årliga MD&A, som uppdaterades i SEMAFO:s MD&A för första kvartalet 2014, MD&A för andra kvartalet 2014 och MD&A för tredje kvartalet 2014, och andra registreringar som görs hos den kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper och de finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbsida www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO Kontakter
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Communications & Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Tel. lokalt & utland: +1 (514) 744 4408
  Avgiftsfritt i Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com