SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

November 07, 2014 18:19 ET

SEMAFO lägger fram egna observationer på Orbis meddelande om AGM och uppdaterad scopingstudie

MONTREAL, QC--(Marketwired - Nov 7, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) lägger fram egna observationer om Orbis Gold Limiteds (ASX: OBS) meddelande om AGM och uppdaterad scopingstudie.

Introduktion

Om Orbis aktieägare röstar ja på förslaget om nyemission uppgående till A$20 miljoner, skulle det utgöra en röst för Orbis att fortsätta som ett självständigt företag. I motsats härtill har SEMAFO lagt ett kontantbud på A$0,65 per aktie för Orbis ("kontantbudet"), vilket representerar en generös 86 % premie på stängningskursen per 9 oktober 2014, dagen innan datumet för Orbis utnämning av finansiell rådgivare.

I samband med AGM-omröstningen bland Orbis den 28 november 2014, vill SEMAFO säkerställa att aktieägarna har fördelen av en alternativ synpunkt på det som presenteras av företaget.

Vid övervägande av åt vilket håll de ska rösta, kan Orbis aktieägare kanske vilja överväga var Orbis sitter på tidslinjen för utveckling vad gäller utforskning till produktion, samt tillhörande risker och osäkerheter.

Orbis aktieägare står inför risker och osäkerheter

Övergången från utforskare till producent för ett självständigt företag i Västafrika har gång på gång visats vara en utmaning, inte minst för aktieägare. Förutom kapitalmarknadens brist på ränta under en 18- till 24-månaders period, ser tidigare resultat för andra utvecklare i Västafrika minst sagt inte bra ut för Orbis aktieägare.

Senaste byggfinansieringar i Västafrika har visat att traditionellt kapital och enkla produktskulder inte är lätt tillgängliga. Det är fortfarande inte klart huruvida Orbis kommer att kunna erhålla byggfinansiering, och tillhörande utspädningskostnader och överskridande kostnader är ännu osäkra, vilket utgör en signifikant risk.

SEMAFO skulle följa en alternativ utvecklingsplan än den som Orbis lagt fram

Det står klart att Orbis personal inte har den interna erfarenhet som SEMAFO-teamet har vad gäller utveckling, konstruktion och drift av guldgruvor i Västafrika. Det ser ut som att en stor del av Orbis tekniska analyser har utförts av utomstående parter som anlitats av företaget.

SEMAFO har varit utvecklare, byggare, gruvägare och -operatör i mer än ett decennium i olika jurisdiktioner i Västafrika och har därför de interna talanger som krävs för att utvärdera och föra fram projektet. SEMAFO skulle följa en annan utvecklingsplan än den som för närvarande planeras enligt Orbis uppdaterade scopingstudie.

Begränsningar av Orbis scopingstudie

SEMAFO har en fast och realistisk uppfattning av de sannolika kostnader, utmaningar och risker som företag som Orbis står inför. Vi tror på att bl.a. följande faktorer bör övervägas av Orbis investerare.

Orbis scopingstudie är preliminär och otillräcklig för att säkerställa ekonomisk utveckling

Uppskattningarna för kapitalkostnad och driftkostnader i 2013 års scopingstudie uppmättes till en fiktiv noggrannhetsnivå på +/- 50 %. Dessutom tillåter Orbis scopingstudie inkluderingen av härledda resurser i gruvplanen, men förberedande genomförbarbarhetsstudier tillåter inte sådana resurser och kräver malmreserver - något som Orbis inte har. Dessa fakta skulle kunna förbises, så därför har vi återskapat varningsmeddelandet som Orbis tillkännagav i pressmeddelandet från 14 oktober 2014 (vi har lagt till egna markeringar):

Varnignsmeddelande om produktionsmål/scopingstudie

Företaget meddelar att resultaten och produktionsmålen i den uppdaterade scopingstudien som meddelas häri är av preliminär natur och slutsatserna dras delvis från indikerade mineralresurser och härledda mineralresurser. Den uppdaterade scopingstudien är baserad på tekniska och ekonomiska lågnivåbedömningar, och är inte tillräcklig för att stödja en uppskattning av malmreserver eller effektivt säkerställa ett argument för ekonomisk utveckling i detta läge, eller att ge någon säkerhet att slutsatserna i den uppdaterade scopingstudien kommer att realiseras. Den finns en lägre nivå geografisk säkerhet som förknippas med härledda mineralresurser och det finns ingen säkerhet att vidare utforskningsarbete kommer att resultera i fastställande av indikerade mineralresurser eller att produktionsmålet i sig kommer att realiseras.

Orbis scopingstudie ser bara på projektnivån, INTE på aktieägarnivån

Investerare måste inse att Orbis scopingstudie är begränsad till projektnivån och att den inte överväger aktieägarnivån. Alltså måste hänsyn tas till saknade poster vid formulering av aktiepris per aktie, avkastning på investeringar och återbetalning för att fastställa om aktieägare skulle kunna få ut en rimlig avkastning.

Statlig 10 % fri carry-handel och 6,25 % källskatt på utdelningar inte inkluderade i scopingstudiens finanser

Orbis scopingstudie presenterar ekonomi på projektnivån för 100 % av projektet. I själva verket behåller regeringen en 10 % fri carry-handel i alla guldprojekt i landets. Detta betyder att regeringen behåller 10 % av vinsten när utdelningar ges till aktieägare. Dessutom har landet en 6,25 % källskatt på utdelningar som betalas till Orbis. Detta innebär att man måste minska kontantflöden med dessa siffror för att få tillbaka en vinst. Också viktigt att veta är att den 10 % statliga räntan för fri carry-handel måste finansieras av Orbis aktieägare.

Signifikant rörelsekapital och lokal expertis krävs för att framgångsrikt driva verksamhet i Västafrika

För att hantera och driva en guldmina i Västafrika, krävs signifikant rörelsekapital för att stödja verksamheten. Dessutom är det svårt och dyrt att attrahera och behålla tekniskt och driftsmässigt erfarna arbetare.

SEMAFO har i dagsläget interna utvecklings-, bygg-, drifts-, förvaltnings-, och regeringskommunikationsteam (som alla talar flytande franska), till skillnad från Orbis som just börjat med den processen, vilket utgör en signifikant risk och osäkerhet.

Ingen utspädning och effekt på budvillkor

SEMAFO är principiellt emot Orbis emission av kapital, speciellt till ett pris under dess kontantbud på A$0,65. SEMAFO anstränger sig för att förstå villkoren och reglerna i rörelsekapitalfaciliteten som Orbis den 3 november 2014 tillkännagav, som fastställdes 7 oktober 2014, och den eventuella effekten som den har på SEMAFOs budvillkor. SEMAFO fick kännedom om faciliteten först när Orbis aktivitetsrapport för kvartalet 3 november 2014 meddelades på ASX.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvdriftsföretag med guldproduktion och utforskningsaktiviteter i Västafrika. Företaget äger och bryter för närvarande i Managruvan i Burkina Faso, som inkluderar höggradig Siou- Fofinsatellitavlagringar. SEMAFO strävar efter att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom ansvarsfull utveckling av Mana-marken. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dessa befintliga tillgångar, såväl som att driva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING OM FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därför kan de faktiska resultaten och framtida händelser skilja sig avsevärt från de som uttryckligt beskrivs eller antyds häri. Du varnas härmed att inte fästa otillbörlig tilltro i dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller fraser som "följer", "planerar", "anstränger", "besluten", "utveckla", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord och fraser. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig avsevärt från aktuella förväntningar eller av framåtblickande uttalanden antydda förväntningar inkluderar möjligheten att fastställa reglerna och villkoren för rUS$4,3M rörelsekapitalfaciliteten som Orbis meddelade 3 november 2014, och den eventuella påverkan av faciliteten på kontantbudet och möjligheten att verkställa vår strategiska fokus. SEMAFO friskriver sig från skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom till den mån som krävs av gällande lag.

Ovan information har offentliggjorts enligt lagen om säkerhetsmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument

Contact Information