SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 09, 2012 11:30 ET

SEMAFO offentliggör resultat för andra kvartalet 2012

- Kassaflöde från löpande verskamhet totalt $41,8 miljoner

- Wona-Konas supergruva förbättrar allmän ekonomi vid Mana

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Aug 9, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade idag sina finansiella och verksamhetsresultat för tremånadersperioden som slutade 30 juni, 2012. Alla belopp är i US dollar, om inte annat anges.

Höjdpunkter för andra kvartalet 2012


-- Guldproduktion på 60 500 uns, en minskning med 5 % jämfört med samma
  period år 2011 

-- Guldförsäljning på $98,4 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med 
  samma period år 2011 

-- Justerat rörelseresultat (1) på $29,1 miljoner jämfört med $40,6 
  miljoner för samma period år 2011 

-- Justerat nettoresultat hänförligt till aktieägare (1) på $19,4
  miljoner jämfört med $30,6 miljoner för samma period år 2011 

-- Beslutet att flytta från ett gruvprojekt under jord till ett förbättrat
  scenario ekonomiskt med en supergrop medförde en engångsförlust på
  $17,0 miljoner 

-- Engångsförlust på försäljning av nuvarande investering på $24,3 miljoner 

-- Kassaflöde (2) från löpande verksamhet på $41,8 miljoner eller $0,15 per
  aktie jämfört med $43,2 miljoner eller $0,16 per aktie i samma period år
  2011 

-- SEMAFOs mineralreserver och resurser ökade till 7,3 miljoner uns
  guld per den 31 december, 2011 

-- Manas uppmätta och angivna resurser upp med 148 % till 2,8 miljoner uns 
  per den 31 december, 2011 

-- Beslut angående ökad utvinningskapacitet vid Mana är i väntan på
  ytterligare borrningar och metallurgiskt provarbete 

-- Fas IV av Mana-anläggningens utbyggnad slutförd  (1) Justerat rörelseresultat, justerat nettoresultat hänförligt till aktie- 
   ägare och justerad vinst per aktie är icke-IFRS finansiella nyckeltal 
   utan standarddefinition under IFRS. Det justerade rörelseresultatet 
   exkluderar avskrivning av egendom, anläggning och utrustning på 
   $16 998 000 relaterade till underjordsprojektet, medan det justerade 
   nettoresultatet hänförligt till aktieägare och den justerade vinsten 
   per aktie även exkluderar förlusten på försäljningen av en nuvarande 
   investering på totalt $24 297 000, liksom inkomstskatte kostnaden och 
   effekten på den icke-kontrollerande räntan på totalt $4 377 000 
   relaterade till dessa engångstransaktioner.              

 (2) Kassaflödet från löpande verksamhet exkluderar förändringar i 
   icke-kontanta rörelsekapitalposter.                         

Ett ord från den Verkställande Direktören

Under det andra kvartalet 2012 gjorde vissa engångsförluster, offentliggörandet av våra mineralreserver 2011 och resursuppdatering, återhämtningen i den södra sektorn vid Mana och oro för investeringskostnader relaterade till supergropsgruvscenariet vid Wona-Kona aktieägarna besvikna. Vi är medvetna om att förväntningarna på vårt företag var höga. Vi är besvikna över SEMAFOs aktieprisutveckling på senare tid och i detta avseende skulle jag vilja ge våra aktieägare en uppriktig syn på varför vår tillväxthistoria inte har nått sitt slut.

Vårt beslut att gå vidare med supergropscenariet är höjdpunkten av året fram till nu. Vi förbättrar den allmänna ekonomin för projektet, minimerar riskerna, maximerar flexibiliteten och minskar betydligt kapitalinvesteringarna under de första åren. Den totala kontantkostnaden bör påverkas positivt av beslutet. Vi är också fortsatt optimistiska om möjligheten att lägga till reserver i framtiden.

Med avseende på våra mineralreserver och vår resursuppdatering, fortsätter vår flaggskeppsegendom Mana att vara ett växande gruvprojekt. Under de senaste två åren har SEMAFOs prospekteringsteam levererat enastående resultat som har inkluderat upptäckten av fyra nya fyndigheter (Kona, Fobiri, Fofina och Yaho). Följaktligen ökade vi reserver och resurser med 2,9 miljoner uns och härledda mineralresurser med 1,3 miljoner uns, och fördubblade i grund och botten bolagets mineralförråd. Dessa resultat uppnåddes genom att fortsätta vårt systematiska angreppssätt för prospektering och se till att prioriterade mål fortsätter i linje med vårt övergripande mål att maximera kassaflöde.

Vid Manas södra sektor finns ungefär 550 000 uns som representerar sextio procent av uppmätta och angivna resurser i oxid- och övergångsområden utan utvinningsproblem. År 2011 lade vi dessutom till nästan 200 000 uns i reserver från den södra sektorn och vi är fortsatt optimistiska om att dessa områden kommer fortsätta bidra till Manas övergripande ekonomi och gruvlivslängd. Preliminära resultat avslöjade också vissa utvinningsutmaningar avseende sulfiderna i området. Vi undersöker för närvarande andra processer som kan förbättra utvinningsmöjligheterna för att slutligen förbättra de ekonomiska parametrarna för den södra sektorn.

Undantaget engångsförluster registrerade i andra kvartalet, är våra första sex månader av 2012 bättre än första halvan av 2011. Under de första sex månaderna av 2012, trots en liten minskning i vår produktion, ökade intäkterna med 11 % till $198,8 miljoner och kassaflödet från löpande verksamhet ökade med 10 % till $82,0 miljoner. Vår totala kassamarginal var $924 per uns under de första sex månaderna av 2012 jämfört med ett genomsnitt på $807 per uns under första halvan av 2011. Vidare var vår kontanta verksamhetskostnad per bearbetat ton stabil på $35 för den första halvan av 2012, praktiskt taget oförändrad jämfört med samma period förra året.

Generellt är den kontanta produktions- och verksamhetskostnaden för det andra kvartalet i linje med våra målsättningar och vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att uppnå vår årliga produktionsuppskattning av mellan 235 000 och 260 000 uns guld vid en kassaverksamhetskostnad på mellan $700 och $750 per uns.

Vi är inte nöjda med ett aktiepris som inte återspeglar vårt företags värde och potential. Vi kommer fortsätta att arbeta hårt på alla områden av organisationen för att bevisa att förtroendet för bolaget är helt motiverat. Vi fortsätter vara finansiellt hälsosamma; vi har ingen skuld, vi är osäkrade, vi har $148 miljoner i kontanta medel och vi genererar ungefär $100 miljoner i guldförsäljning per kvartal. Framledes kommer vår produktion att vara konstant medan vi fortsätter investera i organisk tillväxt.

SEMAFOs koncernredovisning samt ledningens diskussion och analys, och annat relevant finansiellt material finns tillgängligt under sektionen Investerarrelationer på företagets webbsida på www.semafo.com. Dessa och andra företagsrapporter finns också tillgängliga på webbplatsen som drivs av tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper www.sedar.com.


Koncernens resultat och gruvverksamhet 

              Tremånadersperiod        Sexmånadersperiod 
              avslutad 30 juni,        avslutad 30 juni, 
         ----------------------------------------------------------
         ----------------------------------------------------------
           2012   2011 Förändring   2012   2011 Förändring 
         ----------------------------------------------------------
         ----------------------------------------------------------
Höjdpunkter 
 verksamheten                            

Guld, 
 uns producerade  60 500  63 800    (5%)  121 400 123 800    (2%)
Guld, uns sålda  60 900  66 100    (8%)  119 600 122 800    (3%)

(i tusentals 
 dollar, förutom 
 belopp i uns, 
 ton eller per 
 aktie)                      
Omsättning - 
 Guldförsäljning  98 376  100 398    (2%)  198 777 179 765    11% 
Gruvverksamhetens
rörelsekostnader 
(exklusive 
 statliga
 licensavgifter)  41 646  38 500    8%   78 888  72 079    9% 
Statliga 
 licensavgifter   5 070   5 150    (2%)  10 147  8 650    17% 
Avskrivning av                                
 egendom, 
 anläggning                              
 och utrustning  16 998     -     -   16 998    -     - 
Rörelseresultat  12 109  40 590   (70%)  50 282  65 960   (24%)

Förlust på 
 försäljning av                               
 aktuell                                  
 investering    24 297     -     -   24 297    -     - 
Skattekostnad    3 060   6 236   (51%)   9 249  10 352   (11%)

Nettoresultat 
(förlust)                              
 hänförligt till:                              
Aktie-                                   
 ägare      (17 544)  30 631   (157%)  10 578  48 800   (78%)

Kassaflöde från 
 den löpande 
 verksamheten(1)  41 791  43 191    (3%)  81 987  74 508    10% 

Vinst                               
 (förlust) per 
 aktie       (0,06)   0,11   (155%)   0,04   0,18   (78%)
Utspädd vinst                              
 (förlust) per 
 aktie       (0,06)   0.11   (155%)   0,04   0,17   (76%)
Operativt 
 kassaflöde 
 per aktie(2)    0,15   0,16    (6%)   0,30   0,27    11% 
Justerat                                 
  rörelse-                                
  resultat(3)   29 107  40 590   (28%)  67 280  65 960    2%
Justerat netto-                                
 resultat                                   
 hänförligt till                              
 aktie-                                   
 ägare(3)     19 374  30 631   (37%)  47 496  48 800    (3%)
Justerad                               
 vinst per                                
 aktie(3)      0,07   0,11   (36%)   0,17   0,18    (6%)

Genomsnittligt 
 faktiskt 
 försäljningspris 
 (per uns)     1 615   1 519    6%   1 662  1 464    14% 
Produktionskostnad 
(per uns 
producerat)(4)    685    590    16%    652   584    12% 
Produktionskostnad 
(per ton
processat)(4)     36    36     -     35    35     - 
Total 
produktionskostnad 
(per uns sålt)(5)   767    660    16%    738   657    12% 
Total 
kontantmarginal 
(per uns sålt)(6)   848    859    (1%)    924   807    14% (1) Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderar inte förändringar 
   i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.                        
(2) Det operativa kassaflödet per aktie är ett mått på det finansiella 
   resultatet som inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS. Se 
   sektionen "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens 
   diskussion och analys (MD&A).  
(3) Justerat rörelseresultat, justerat nettoresultat hänförligt till aktie- 
   ägare och justerad vinst per aktie är icke-IFRS finansiella nyckeltal 
   utan standarddefinition under IFRS. Det justerade rörelseresultatet 
   exkluderar avskrivningen av egendom, anläggning och utrustning på 
   $16 998 000 relaterad till det underjordiska projektet, medan det 
   justerade nettoresultatet hänförligt till aktieägare och den justerade 
   vinsten per aktie också exkluderar förlusten på försäljningen av en 
   aktuell investering på totalt $24 297 000 liksom inkomstskatte-  
   kostnaden och effekten av det icke-kontrollerande intresset på totalt 
   $4 377 000 relaterade till dessa engångstransaktioner.              
(4) Produktionskostnaden är ett mått på det finansiella resultatet som inte 
   är enligt standarddefinitionen hos IFRS och som beräknas med hjälp av  
   producerade uns och processade ton. Se sektionen "Icke-IFRS mått på 
   finansiella resultat" i ledningens diskussion och analys (MD&A).  
(5) Total produktionskostnad är inte ett mått på det finansiella resultatet 
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och representerar kostnader för 
   gruvverksamhet och statliga licenskostnader per sålt uns.         
(6) Total kontantmarginal är inte ett mått på det finansiella resultatet 
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och beräknas med hjälp av 
   medelvärdet på det faktiska försäljningspriset och den totala 
   kassakostnaden.            


SEMAFO kommer att leda ett konferenssamtal för att diskutera resultaten, samt för att ge uppdaterad information om verksamheten.


Konferenssamtal: Datum:           torsdag, 9 augusti, 2012 
          Tid:           10.00 (EDT)      
          Tel. lokalt och utrikes: +1 (416) 981-9000    
          Tel. Nordamerika:    1 (800) 736-7549     


Telefonkonferensen kommer att inkludera Benoit La Salle, FCPA, FCA, Ordförande och Verkställande Direktör, Benoit Desormeaux, CPA, CA, Vice direktör och operativ chef, Martin Milette, CPA, CA, Finansdirektör, Michel Crevier, Vice direktör Prospektering och gruvgeologi och SEMAFOs kvalificerade person, och Patrick Moryoussef, Vice direktör gruvverksamhet.

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till den 29 augusti, 2012. För att komma åt det arkiverade konferenssamtalet, var god ring 1 (800) 558-5253 och ange lösenkoden 2199113 följd av nummer-symbolen (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna pressrelease innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Du ska därmed vara aktsam med att förlita dig otillbörligt på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck såsom "förbättras", "borde", "optimistisk", "potential", "lägga till", "fortsätter", "kommer att", "undersöker", "kan", "öka", "vägledning", "framledes", "engagerad", "utvecklas", "bli", "fullfölja", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna göra att framtida resultat eller händelser blir avsevärt annorlunda än de uttryckta eller underförstådda aktuella förväntningarna i de framåtblickande uttalandena innefattar möjligheten för supergropen att förbättra de generella ekonomiska förutsättningarna för projektet och positivt påverka den totala kassakostnaden, möjligheten att lägga till reserver i framtiden, möjligheten att hitta processer som kommer förbättra utvinningsandelar för att slutligen öka ekonomin för den södra sektorn, möjligheten att uppnå vår årliga produktionsvägledning av mellan 235 000 och 260 000 uns guld vid en operativ kassakostnad av mellan $700 och $750 per uns, möjligheten att upprätthålla konstant produktion framledes, möjligheten att verkställa vårt strategiska fokus, prisfluktuationer i valutapriser, guld eller operativa kostnader, gruvindustririsker, osäkerhet angående beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår möjlighet att behålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFOs dokument som registrerats hos de kanadensiska myndigheterna för reglering av värdepapper. Du kan finna ytterligare information avseende dessa och andra risker i SEMAFOs 2011-års årliga MD&A och 2011-års årliga informationsblankett, som uppdaterad i SEMAFOs 2012 Första kvartalets MD&A och 2012 Andra kvartalets MD&A, och andra registrerade dokument hos kanadensiska myndigheter för reglering av värdepapper och som finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Swedish Securities Market Act och/eller Financial Instruments Trading Act.

Contact Information