SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

November 08, 2012 10:31 ET

SEMAFO offentliggör resultat för tredje kvartalet 2012

Kassaflöde från löpande verskamhet totalt $24,9 miljoner

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Nov 8, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade idag sina finansiella och verksamhetsresultat för tremånadersperioden som slutade 30 september, 2012. Alla belopp är i US dollar, om inte annat anges.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2012


-- Guldproduktion på 52 300 uns, en minskning med 15 % jämfört med 
  samma period år 2011
-- Guldförsäljning på $79.4 miljoner, en minskning med 22 % jämfört med 
  samma period år 2011 
-- Rörelseresultat på $12,4 miljoner, en minskning med 70% jämfört med
  samma period 2011.
-- Nettoresultat som tillskrivs aktieägarnas eget kapital på $8,0 miljoner 
  eller $0,03 per aktie jämfört med $29,7 miljoner eller $0,11 per aktie 
  för samma period 2011.
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten (1) på $24,9 miljoner eller 
  $0,09 per aktie jämfört med $43,1 miljoner eller $0,16 per aktie för 
  samma period 2011 
-- Upptäckt av den högkvalitativa zonen Siou vid Mana
-- Borrningar genomskär en högre mineraliseringsgrad vid Yaho
-- Registrering av genomströmningen efter driftsättning av fas IV av
  anläggningens utbyggnad
-- Slutförande av vattenledning i Mana med $4,8 miljoner besparingar
-- Försäkran om en utdelning av C$0,02 per aktie i eget kapital till 
  aktieägarna.

Ett ord från den Verkställande Direktören

Manas produktion var mindre än väntat på grund av övergående orsaker såsom förseningar i tillbakadrivning och förseparering i Kona, kombinerat med en särskilt intensiv regnperiod. Under kvartalet har vår medelhalt på Mana varit 2,04 g/t Au eftersom vi inte kunde komma åt de höghaltiga områdena som planerat. Min prioritering på kort sikt är att säkerställa att våra resultat för det fjärde kvartalet gör att vi kan nå produktionsledning för 2012 på mellan 235 000 och 260 000 uns guld på en driftskostnad på $700 till $750 per uns.

Upptäckten av den nya höggradiga Siou-zonen under kvartalet visar på fortsatt potential i Mana och bekräftar vårt beslut att koncentrera merparten av prospekteringen 2012 på potentiella mål och de geokemiska anomalier som identifierades under 2010 och 2011. Vårt mål är att lägga till en Siou-zon av hög kvalitet som ligger i närheten av det nuvarande anrikningsverket under 2013.

SEMAFO försäkrade att en tredje utdelning av C$0,02 per aktie ska betalas ut den 15 jan 2013 till aktieägare som varit registrerade från och med affärsdagens slut den 31 december 2012. Vi betalade även för första gången en årlig utdelning till regeringen i Burkina Faso.

Sedan jag blev VD och koncernchef i augusti har jag genomfört en strategisk översyn av bolaget i samarbete med ledningsgruppen. Min högsta efterföljande prioritet är att skapa värde för aktieägarna genom att generera framtida kassaflöden och samtidigt fortsätta att leverera en solid operativ prestanda. Detta värde kommer främst att uppnås genom disciplinerad prospektering och utveckling av vår huvudtillgång Mana. Jag tror att detta är det effektivaste och mest ekonomiska sättet att skapa framtida kassaflöde. Vi kommer också att öka våra insatser för att optimera och effektivisera hela verksamheten. Vi kommer dessutom att fortsätta att leta efter möjligheter att utveckla vår projektportfolio.

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten exkluderar förändringar i icke-kassapåverkande rörelsekapitalposter.

SEMAFOs koncernredovisning samt ledningens diskussion och analys, och annat relevant finansiellt material finns tillgängligt under sektionen Investerarrelationer på företagets webbsida på www.semafo.com. Dessa och andra företagsrapporter finns också tillgängliga på webbplatsen som drivs av tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper www.sedar.com.

Koncernens resultat och gruvverksamhet


            Tremånaders-        Niomånaders-      
               period           period      
               slutade          slutade       
            30 september        30 september                
          --------------------------------------------------------
            2012  2011 Förändring  2012  2011 Förändring 
          --------------------------------------------------------
Höjdpunkter 
 verksamheten

Guld uns producerade 52 300 61 500    (15%) 173 700 185 300    (6%)
Guld, uns sålda    47 700 59 600    (20%) 167 300 182 400    (8%)

(i tusentals 
 dollar, förutom 
 belopp i uns, 
 ton eller per 
 aktie)
Omsättning - 
 Guldförsäljning   79 419 102 297    (22%) 278 196 282 062    (1%)
Gruvverksamhetens
rörelsekostnader 
(exklusive 
 statliga
 licensavgifter)   40 638 38 555     5% 119 526 110 634     8% 
Statliga 
 Licensavgifter    4 115  5 270    (22%) 14 262 13 920     2% 
Avskrivning av                                
 egendom, 
 anläggning                              
 och utrustning      -    -     -  16 998    -     - 
Rörelseresultat   12 399 40 756    (70%) 62 681 106 716    (41%)
Förlust på 
 försäljning av                               
 aktuell                                  
 investering       -    -     -  24 297    -     - 
Skattekostnad     4 978  9 006    (45%) 14 227 19 358    (27%)
Nettoresultat 
hänförligt till:                              
Aktie-                                   
 ägare        7 974 29 682    (73%) 18 552 78 482    (76%)

Kassaflöde från 
 den löpande 
 verksamheten(1)   24 855 43 139    (42%) 106 842 117 383    (9%)
Vinst                               
 per 
 aktie        0,03  0,11    (73%)  0,07  0,29    (76%)
Utspädd vinst                              
 per 
 aktie        0,03  0,11    (73%)  0,07  0,28    (75%)
Operativt 
 kassaflöde 
 per aktie(2)     0,09  0,16    (44%)  0,39  0,43    (9%)

Justerat                                 
  rörelse-                                
  resultat(3)    12 399 40 756    (70%) 79 679 106 716    (25%)
Justerat netto-                                
 resultat                                   
 hänförligt till                              
 aktie-                                   
 ägare(3)       7 974 29 682    (73%) 55 470 78 482    (29%)
Justerad                               
 vinst per                                
 aktie(3)       0,03  0,11    (73%)  0,20  0,29    (31%)

Genomsnittligt 
 faktiskt 
 försäljningspris 
 (per uns)      1 665  1 717    (3%)  1 663  1 546     8% 
Produktionskostnad 
(per uns 
producerat)(4)     836   637    31%   707   602    17% 
Produktionskostnad 
(per ton
processat)(4)      36   37    (3%)   36   36     - 
Total 
produktionskostnad 
(per uns sålt)(5)    938   733    28%   795   682    17% 
Total 
kontantmarginal 
(per uns sålt)(6)    727   984    (26%)   868   864     - 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderar inte förändringar 
   i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.                        
(2) Det operativa kassaflödet per aktie är ett mått på det finansiella 
   resultatet som inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS. Se 
   sektionen "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens 
   diskussion och analys (MD&A). 
(3) Justerat rörelseresultat, justerat nettoresultat hänförligt till aktie- 
   ägare och justerad vinst per aktie är icke-IFRS finansiella nyckeltal 
   utan standarddefinition under IFRS. För niomånadersperioden som slutade 
   30 september 2012, det justerade rörelseresultatet exkluderar avskrivningen 
   av egendom, anläggning och utrustning på $16 998 000 relaterad till det 
   underjordiska projektet, medan det justerade nettoresultatet hänförligt 
   till aktieägare och den justerade vinsten per aktie också exkluderar 
   förlusten på försäljningen av en aktuell investering på totalt $24 297 000 
   liksom inkomstskatte-kostnaden och effekten av det icke-kontrollerande 
   intresset på totalt $4 377 000 relaterade till dessa engångstransaktioner.
(4) Produktionskostnaden är ett mått på det finansiella resultatet som inte 
   är enligt standarddefinitionen hos IFRS och som beräknas med hjälp av  
   producerade uns och processade ton. Se sektionen "Icke-IFRS mått på 
   finansiella resultat" i ledningens diskussion och analys (MD&A).  
(5) Total produktionskostnad är inte ett mått på det finansiella resultatet 
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och representerar kostnader för 
   gruvverksamhet och statliga licenskostnader per sålt uns.         
(6) Total kontantmarginal är inte ett mått på det finansiella resultatet 
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och beräknas med hjälp av 
   medelvärdet på det faktiska försäljningspriset och den totala 
   kassakostnaden.

SEMAFO:s högsta ledning kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera resultaten samt att ge en uppdatering av verksamheten.


Konferenssamtal:  Datum:          torsdag, 8 november, 2012
          Tid:           10.00(EDT)        
          Tel. lokalt och utrikes: +1 (416) 981-9037       
          Tel. Nordamerika:     1 (800) 757-9216       

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till den 28 november, 2012. För att komma åt det arkiverade konferenssamtalet, var god ring 1 (800) 558-5253 och ange lösenkoden 21607119 följd av nummer-symbolen (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåblickande uttalanden inkluderar uttryck som "säkra", "möjliggöra", "uppnå", "riktlinjer", "fortsatt", "potential", "bygga", "mål", ”framtid”, ”vilja”, ”uppnå”, ”utveckla”, ”hängiven”, ”förändra”, ”bli”, ”uppnå”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan göra att framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar uttrycks eller antyds i den framåtblickande informationen och innefattar förmågan att uppnå riktlinjerna för 2012 år produktion på mellan 235 000 och 260 000 uns guld till en driftskostnad på $700 till $750 per uns, möjligheten att koncentrera majoriteten av prospekteringen 2012 till potentiella mål och geokemiska anomalier som har identifierats under 2010 och 2011, förmågan att lägga till den höggradiga Siou-zonens resurser2013, förmågan att skapa värde för aktieägarna genom att generera framtida kassaflöden, förmågan att leverera en solid operativ prestanda, förmågan att uppnå aktieägarvärde genom disciplinerad prospektering och utveckling av Mana, förmågan att utveckla vår projektportfölj, förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priser på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vad gäller beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår möjlighet att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s handlingar som har lämnats in till tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Contacts:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations (Vice ordförande för investerarrelationer)
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations (Kommunikation & investerarrelationer)
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com