SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

November 11, 2014 23:11 ET

SEMAFO offentliggör stabilt resultat för tredje kvartalet 2014

Nettoresultat på 13 miljoner USD

Kassaflöde från all verksamhet på 41 miljoner USD

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Nov 11, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) offentliggjorde idag sina ekonomiska och driftsmässiga resultat för tremånaders period som tog slut 30 september 2014. Alla belopp visas i USD om inte annat anges.

Översikt över tredje kvartalet 2014

Tack vare prestation från Sious och Fofinas höggradiga avlagringar som på senare tiden förbättrats och tredje kvartalets resultat, har SEMAFO höjt sitt produktionsmål för 2014 från mellan 200 000 och 225 000 uns guld till mellan 230 000 och 235 000 uns guld, vilket utgör en 9 % ökning vid mittpunkten. Med hänsyn till den uppdaterade produktionsnivån för Mana-gruvan, sänkte vi vårt årsmål för totala kontantkostnader (1, 2) från mellan 695 USD och 745 USD till mellan 660 USD och 675 USD per uns. På grund av ökningen i produktionsmålet för 2014 uppdaterade vi dessutom våra investeringar från 48,5 miljoner dollar till 58,5 miljoner dollar, till stor del pga. högre kapitaliserade brytningskostnader.


-- Guldproduktion på 64 700 uns vid en totalkostnad(1) på 555 USD per
  uns, jämfört med 38 700 uns vid 799 USD per uns för samma period år
  2013 
-- Guldförsäljning på 84,5 miljoner, vilket är 71 % mer än samma period år
  in 2013 
-- Rörelseresultat på 25,5 miljoner dollar, jämfört med en förlust på 2,9 miljoner
  dollar för samma period år 2013 
-- Nettoinkomst hänförlig till aktieägare på 11,2 miljoner USD eller 0,04 USD
  per aktie, jämfört med en nettoförlust från löpande verksamheten på 0,8 miljoner
  dollar för samma period år 2013 
-- Kassaflöde från löpande verksamheten(3) på 40,6 miljoner USD eller 0,15 USD per
  aktie(4) jämfört med 16,2 miljoner USD eller 0,06 USD per aktie för
  samma period 2013 
-- Förvärv av fyra nya tillstånd i Bana-guldbältet 

Under tredje kvartalet uppnådde vi en guldproduktion på 64 700 uns för Mana-gruvan till en driftkostnad(5) på 549 USD per uns producerad och en total kontantkostnad(1) på 555 USD per sålda uns.


(1)  Totala kontantkostnaden är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar  
   en standarddefinition enligt IFRS och beräknas utifrån gruvverksamhetens  
   utgifter och statliga royaltyer per sålda uns.           
(2)  Antaganden som använts för att förutse totala kontantkostnaden för resten av  
   2014 inkluderar 1 200 USD per uns guld, ett bränslepris på 
   1,43 USD per liter, en valuta kurs på 0,89 USD per  
   CAD, och en valutakurs på 1,26 USD per 
   EUR.                                 
(3)  Kassaflödet från löpande verksamheten inkluderar inte ändringar i    
   icke-kontanta rörelsekapitalobjekt.                                       
(4)  Operativt kassaflöde per aktie från löpande verksamheten är en icke-IFRS-godkänd                           
   resultatåtgärd som saknar en standarddefinition enligt IFRS som beräknas utifrån 
   mängden uns som produceras. Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial 
   performance measures” i bolagets MD&A.                   
(5)  Verksamhetens kontantkostnad är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar 
   en standard definition enligt IFRS och beräknas utifrån mängden uns som produceras. 
   Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" 
   i bolagets MD&A.                                 

Gruvverksamheten

Mana, Burkina Faso


        Tremånadsperiod 		      Niomånadsperiod 
       slutade 30 september,     slutade 30 september,      
      ----------------------------------------------------------------
      ----------------------------------------------------------------
        2014  2013(4) variation    2014  2013(4)   variation 
      ----------------------------------------------------------------
      ----------------------------------------------------------------
Verksamhetsdata                                  
                                     
Utvunnen malm                                  
 (ton)   516 900  618 500   (16 %) 1 601 800 2 034 800     (21 %)
Bearbetad                                     
 malm                                 
 (ton)   750 300  714 400    5 % 2 116 200 2 138 400      (1 %)
Utvunnet avfall                                 
 (ton)  4 038 000 2 326 200   74 % 12 024 400 6 754 700      78 % 
Verksamhetsbrytning,                                                                
 förhållande  7,8    3,8   105 %    7,5    3,3     127 % 
Normalkvalitet                                  
 (g/t)     2,91   1,82   60 %    2,77   2,01      38 % 
Återhämtning (%) 92    85    8 %     91    87      5 % 
Uns guld                                 
 producerade 64 700  38 700   67 %  172 500  122 900      40 % 
Uns guld                                 
 sålda    67 100  36 900   82 %  164 700  121 200      36 % 

Statistik                                 
 (i                                    
 dollar)                                  
Genomsnittligt                                   
 realiserat                                  
 säljpris                                  
 (per uns                                 
 )      1 260   1 341   (6 %)   1 280   1 451     (12 %)
Kontantkostnad                                    
 för verksamheten                                 
 (per                                 
 producerad                                   
 uns)                                 
 (1)      549    746   (26 %)   600    654      (8 %)
Kontantkostnad                                    
 för verksamheten                                 
 (per                                 
 bearbetat                                   
 ton                                 
 (1)      47    41    15 %    49    38      29 % 
Total kontantkostnad                                 
 (per                                 
 sålda uns                                   
 )(2)      555    799   (31 %)   670    725      (8 %)
Avskrivning                                
 (per sålda                                 
 uns)(3)    269    443   (39 %)   300    363      (17 %)

(1)  Kontantkostnaden är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar 
   en standarddefinition enligt IFRS och beräknas utifrån mängden uns som   
   producerats och ton som bearbetats. Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial 
performance measures" i bolagets MD&A.             
(2)  Totala kontantkostnaden är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar  
   en standarddefinition enligt IFRS och beräknas utifrån gruvverksamhetens  
   utgifter och statliga royaltyer per sålda uns.         
(3)  Avskrivning per sålda uns är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar    
   en standarddefinition enligt IFRS som beräknas utifrån   
   avskrivningskostnaden per sålda uns                  
(4)  Belopp har uppdaterats för att överensstämma med IFRIC 20, brytningskostnader  
   i produktionsfasen av en ytgruva.           

60 % ökningen i normalkvaliteten i tredje kvartalet 2014 reflekterar en bättre kvalitet som utvunnits från våra två nya gruvor, Siou och Fofina, och neutraliseras till viss del av mindre högkvalitativa förråd. För motsvarande period år 2013, hämtades malm exklusivt från Wona-Konta-gruvan. 67 % ökningen i producerat guld och 82 % ökningen i sålt gult är direkta resultat från högre normalkvalitet och bättre guldåterhämtning från Siou och Fofina. 8 % ökningen i återhämtningshastigheten är på grund av behandling av malm från Siou och Fofina, jämfört med Wona-Konas berggrund i tredje kvartalet 2013.

Utforskning i Mana

Bolaget fortsätter att fokusera på utforskning i närheten av Mana-bearbetningsanläggningen - närmare sagt i Siou-området, Pompoi Nord, Pompoi och norrut, med Bilakongo- och Kana-tillstånd. En utforskningsbudget på 18,5 miljoner dollar, vilket inkluderar en avsättning på 4,5 miljoner dollar för ett ifyllnadsprogram i Siou.

RC-borrning och skruvborrning stoppades under en kort tid i tredje kvartalet på grund av regnsäsongen. Det finns för närvarande en skruvborr, fyra RC-riggar och två kärnriggar i dessa områden.

RC-borrning vid Siou

Under tredje kvartalet fortsatte två RC-riggar att prova ett antal mål inom truckdistans från bearbetningsområdet vid Mana. På grund av regnsäsongen fick båda riggar ha uppehåll i en månad. Totalt 172 RC-hål och 23 170 meter borrades under kvartalet, framförallt i Siou-sektorn. Per 1 oktober 2014 hade 553 hål i 64 780 meter slutförts. En del av RC-distansen var för att expandera på resultat som tidigare uppnåtts på östra delen av intrånget och inom South Apex (hål MRC14-3615 med 6,45 g/t Au över 4 meter och hål MRC14-3724 med 3,12 g/t Au över 8 meter). Trots att signifikanta guldvärden uppnåddes av uppföljningsprogrammet (inklusive MRC14-3775 med 5,12 g/t över 8 meter), kommer vidare borrning att krävas för att förstå mineraliseringens geologiska kontroller och kontinuitet. Senare genomskärningar på andra håll inom intrånget inkluderar hål MRC14-3787, som gav 3,58 g/t över 4 meter. Nu när regnsäsongen har tagit slut, har RC-borrningsprogrammet kommit igång igen.

Skruvborrning vid Siou

Skruvborrning är framförallt koncentrerad inom North Apex för Siou-intrånget. Ifyllnadslinjer gjordes för att bättre definiera oregelbundna trender för RC-testning senare under året. Till dags dato har totalt 245 890 meter slutförts, av vilka 23 470 utfördes under detta kvartal, vilket genererat 18 500 nya provpunkter på Mana-marken.

Ifyllnadsborrning i Siou

Ifyllnadsborrning vid Siou fortsatte under regnsäsongen. Fyra riggar var aktiva under kvartalet och de borrade 25 hål i 6 700 meter (totalt för året: 93 hål i 23 680 meter)

Resultaten fortsätter att bättre definiera kvalitet och kontinuitet på mineralisering vid 180 och 225 meter vertikalt inom gruvhålsresursernas skal, med målet att ersätta och öka reserver för Siou innan årets slut. Resultaten är i linje med förväntningar. Södre malmhålet vid djup inom zon 9 har visat utmärkta resultat som kommer tillåta hålen WDC-873 (14,46 g/t Au över 18 meter) och WDC-864 (6,75 g/t över 14,1 meter) att läggas till i resursbasen. Båda hålen har utökat slaglängden av ett brett, högkvalitativt brott vid ca 230 meter vertikalt. Djupare borrning utfördes även längs ett uppfattat sydligt grunt djup under detta malmbrott. Även om inga högkvalitativa intervaller kunde erhållas, indikerar hål WDC-829 (2,09 g/t över 4 meter) att den mineraliserade zonen fortfarande är öppen vid djupet. Vidare borrning kommer att krävas för att testa denna mineralisering.

I norra delen av avsättningen, fick djupare borrning prioritetsmål för uppföljning inom zon 9, inklusive hål WDC-866, som gav 4,47 g/t Au över 8 meter.

Ett antal signifikanta resultat erhölls även vid djup längs Siou-zonen. På senare tid borrades hålen WDC-831 (6,03 g/t över 9,1) och WDC-859 (14,29 g/t över 2,6 meter) vid 250 meter respektive 300 meter under ytan. Resultaten pekar på en potentiell strykningslängd på mer än 600 meter djup inom Siou-zonen och norr ut. Vidare borrning har schemalagts som en del av utforskningsprogrammet i Siou.

Annan utforskning - Utanför Mana

I tredje kvartalet fick bolaget fyra nya tillstånd för Banfora-guldbältet från två privata företag. Tillstånden Yeya 1, 2, and 3, tillsammans med Kongoroba-tillståndet, tillsätter 240 kvadratkilometer för Banfora-projektet, som nu täcker totalt 1 463 km och 14 tillstånd. För närvarande är en skruvborr aktiv i norra delen av tillståndsområdet och resultaten förväntas att komma under fjärde kvartalet.

Politiska situationen i Burkina Faso

30 oktober 2014 rapporterades oroligheter i Ouagadougou och i en annan storstad i Burkina Faso. Följande dag avgick sittande presidenten Blaise Compaore och både landets nationalförsamling och regering upplöstes. Oktober 31 utsågs en tillfällig statschef som lovade att upprätta en övergångsregering som skulle ledas av en opartisk ledare fram till valet 2015.

Verksamheten i Mana-gruvan ligger ca 260 km väster om huvudstaden Ouagadougou och påverkades inte av protesterna. Alla på-plats-anställda är säkra. SEMAFOs strömförsörjning är oberoende genom ett antal egna dieselgeneratorer.

SEMAFOs bolagsredovisning och ledningsdiskussion och -analys, samt annat relevant material kan hämtas från Investor Relations-delen av bolagets webbplats på www.semafo.com. Dessa och andra bolagsrapporter finns även tillgängliga på webbsidan som styrs av Canadian Securities på www.sedar.com.

Koncernresultat och gruvdrift från fortlöpande verksamheten


         Tremånadsperiod       Niomånadsperiod      
          slutade september        slutade september      
                30,              30,      
        ------------------------------------------------------------
        ------------------------------------------------------------
           2014 2013(3) variation    2014  2013(3) variation 
        ------------------------------------------------------------
        ------------------------------------------------------------

Uns guld                                 
 producerade    64 700  38 700   67 %  172 500  122 900   40 %
Uns guld sålda   67 100  36 900   82 %  164 700  121 200   36 %
(i tusentals                              
 USD, förutom                              
 belopp per                                
 uns, per                                 
 ton och per                               
 aktie)                                   
Omsättning - guldförsäljning                             
          84 524  49 488   71 %  210 758  175 847    20 %
Gruvverksamhetens                              
 utgifter                                  
 (exklusive                                
  statliga                                
  royaltyer)   33 354  27 130   23 %  100 863  79 134    27 %
Statliga                                 
 royaltyer     3 909  2 355   66 %   9 422   8 781    7 %
Rörelseresultat                              
 (förlust)     25 500  (2 935)    -   31 486  27 349    15 %
Försämring av                                
 investering i                               
 GoviEx         -    -     -     -  19 600    - 
Inkomstskatt,                                 
 utgift                                  
 (återhämtning)   9 852  (1 735)    -   13 878   6 177   125 %
Nettoinkomst                                 
 (förlust) från                                
 löpande                                 
 verksamheten                                 
 hänförlig till                              
 bolagets                                   
 aktieägare    11 172   (815)    -   11 203  (2 130)    - 
Basvinst                               
 (förlust) per                                 
 aktie från                                 
 löpande                                 
 verksamheten    0,04    -     -    0,04   (0,01)    - 
Utspädning                              
 (förlust) per                                 
 aktie från                                 
 löpande                                 
 verksamheten    0,04    -     -    0,04   (0,01)    - 

Kassaflöde från                               
 för verksamhetens                                 
 aktiviteter från                              
 löpande                                 
 verksamheten(1)  40 554  16 158    151 % 80 314  65 390   23 %
Rörelsens kassaflöde                               
 per aktie                               
 från fortlöpande                              
 verksamheten(2)   0,15   0,06    150 %  0,29   0,24   21 %

(1)  Kassaflödet från rörelsen från fortlöpande verksamheten    
   exkluderar ändringar i icke-kontanta rörelsekapitalobjekt          
(2)  Rörelsens kassaflöde per aktie från fortlöpande verksamheten är en icke-IFRS-godkänd
   resultatåtgärd som saknar en standarddefinition enligt IFRS. 
   Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" i bolagets   
   MD&A.                          
(3)  Belopp har justerats för att överensstämma med IFRIC 20, brytningskostnader  
   i produktionsfasen av en ytgruva.           

SEMAFOs företagsledning kommer att hålla ett konferenssamtal idag kl. 0400 svensk tid för att diskutera tredje kvartalets ekonomiska och driftmässiga resultat, och för att ge en uppdatering på bolagets verksamhet. Investerare är välkomna att delta i samtalet genom att ringa till följande telefonnummer:


         Lokalt och internationellt telefonnummer: +1 (647) 788-4922         
          Inom Nordamerika: 1 (877) 223-4471          

Konferenssamtalet kommer att sparas för uppspelning fram till 2 december 2014. För att lyssna på konferenssamtalet i efterhand ringer du till +1 (800) 585-8367 och anger lösenordet 8882112.

En direktsänd ljudströmning av konferenssamtalet kan hämtas från SEMAFOs webbplats på www.semafo.com. Strömningen kommer att finnas tillgänglig för uppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvdriftsföretag med guldproduktion och utforskningsaktiviteter i Västafrika. Företaget äger och bryter för närvarande i Managruvan i Burkina Faso, som inkluderar höggradig Siou- Fofinsatellitavlagringar. SEMAFO strävar efter att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom ansvarsfull utveckling av Mana-marken. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dessa befintliga tillgångar, såväl som att driva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET MED AVSEENDE PÅ FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därför kan egentliga resultat och framtida händelser avsevärt skilja sig från de som beskrivs eller antas i sådana uttalanden. Du varnas härmed om att inte ha olämpligt mycket förtroende i dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och uttryck såsom "förväntad", "mål", "kommer att", "besluten", "utvecklande", "strävar", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna göra så att framtida resultat eller händelser skiljer sig avsevärt från aktuella förväntningar som beskrivs eller antyds i de framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att uppnå vårt produktionsmål för 2014 på mellan 230 000 och 235 000 oz guld, och vårt totala kostnadsmål för 2014 på mellan 660 och 675 dollar per oz, förmågan att uppfylla vårt uppdaterade utgiftsmål på 58,5 miljoner dollar, förmågan att ersätta och öka hålreservsbasen i Siou innan årets slut, förmågan att verkställa vår strategiska fokus, fluktuationer i valutakurser, guld- eller rörelsekostnader, gruvdriftsbranschens risker, osäkerheter med avseende på beräkning av mineralreserver och -resurser, förseningar, politisk och samhällsmässig instabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i dokumentationen som finns registrerad hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Vidare information om dessa risker och andra risker i SEMAFOs MD&A 2013 och andra registreringar som gjorts hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa och andra dokument kan hämtas från vår webbplats www.semafo.com. SEMAFO friskriver sig från alla eventuella skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, om inte annat krävs av gällande lag.

Ovan information har offentliggjorts i enlighet med svenska lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice vd, kommunikation och investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com


  Ruth Hanna
  Affärsutveckling och investerarrelationer
  Lokalt och internationellt telefonnummer: +1 (514) 744 4408
  Gratisnummer inom Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com