SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

March 25, 2013 11:16 ET

SEMAFO rapporterar kassaflöde från verksamheten på 155,4 miljoner USD för 2012

MONTREAL--(Marketwire - Mar 25, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) redovisade idag resultaten från sin delårs- och verksamhetsrapport för det fjärde kvartalet av året som slutade 31 december 2012. Alla summor är i USD om inte annat anges.

2012 - Året som var


-- Guldproduktion på 236 100 uns 
-- Guldförsäljning på 388,5 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med 2011 
-- Rörelseintäkter på 34,6 miljoner jämfört med 154,2 miljoner år 2011 
-- Nettoförlust med hänsyn till aktieägarna på 6,6 miljoner eller 0,02
  per aktie jämfört med en nettovinst med hänsyn till aktieägarna på 
  111,8 miljoner eller 0,41 per aktie år 2011 
-- Kassaflöde från affärsverksamheter (1) på 155,4 miljoner eller 0,57 per
  aktie 
-- Upptäckten av den högkvalitativa sektorn Siou vid Mana med beräknade
  gruvhålsresurser på en miljon uns med en medelkvalitet på 4,62 g/t Au 
-- Beslutet att övergå från ett underjordiskt gruvprojekt till ett förbättrat
  vergripande ekonomiskt superhålsscenario ledde till en engångsförlust på
  17,0 miljoner 
-- Kontantlös försämringskostnad på 60,0 miljoner för Samira Hill-gruvan 
-- Försäljning av nuvarande investering ledde till en engångsförlust på 24,3
  miljoner 
-- Tillkännagivande av utdelning på 0,04 CAD per aktie till aktieägarna 
-- Vattenrörledning på 60 kilometer för att förse förädlingsanläggningen vid 
  Mana färdigställd till en kostnad på 5,8 miljoner mindre än den 
  ursprungliga budgeten på 30,2 miljoner 
-- Rekordproduktion vid Mana efter att Fas IV av anläggningens utvidgning 
  inleddes 
-- SEMAFO:s styrelse utnämnde Benoit Desormeaux, tidigare vice verkställande 
  direktör och operativa chef, till företagets president och verkställande 
  direktör 

Genomgång av fjärde kvartalet


-- Guldproduktion på 62 400 uns, en minskning med 4 % jämfört med samma 
  period år 2011 
-- Guldförsäljning på 110,3 miljoner, en minskning med 3 % jämfört med 
  samma period år 2011 
-- Kontantlös försämringskostnad på 60,0 miljoner för Samira Hill-gruvan 
-- Nettoförlust på 25,2 miljoner jämfört med en nettovinst på 33,3 miljoner 
  för samma period år 2011 
-- Kassaflöde från affärsverksamheter (1) på 48,6 miljoner eller 0,18 per
  aktie jämfört med 54,3 miljoner eller 0,20 per aktie för samma period
  år 2011 

(1) Kassaflöde från affärsverksamheter omfattar inte förändringar i kontantlösa rörelsekapitalstillgångar.

Ett ord från Vd:n

För SEMAFO var 2012 ett övergångens år på många nivåer. Även om det var något av en besvikelse i fråga om aktievärde gav det ändå upphov till en rad positiva aspekter vad gäller vår kärnverksamhet från både ett strategiskt- och verksamhetsperspektiv. Vi har uppnått produktions- och kostnadsvägledningen för femte året i rad. Vår produktion uppgick till 236 100 uns, strax under våra resultat för 2011. Vår årsomsättning från guldförsäljning uppvisade en minskning med endast 2 % jämfört med 2011 och hamnade på 388,5 miljoner.

En av årets höjdpunkter uifrån vår ståndpunkt var upptäckten av den nya, högkvalitativa sektorn Siou vid Mana. Detta enormt lovande område ligger cirka 15 kilometer öst om vår förädlingsanläggning och innehåller en miljon uns med en medelkvalitet på 4,62 g/t Au med en guldutvinningshalt på över 95 % enligt den första gruvhålsresursberäkningen. Baserat på resultaten hittils har Siousektorn, där det pågående utforskningsarbetet pågår, redan blivit SEMAFO:s mest betydande fynd någonsin.

En annan stor händelse var övergången från ett underjordsprojekt till ett superhål vid Mana. Detta beslut, som dock ledde till en nedskrivning på 17 miljoner USD, var ett helt och hållet ekonomiskt beslut som fattades med den bästa avkastningen på investeringen i åtanke då kapitalutgifterna sprids ut över hela gruvans livstid.

SEMAFO:s reserver och resurser minskade något till 6,6 miljoner uns under 2012. Detta beror på avlägsnandet av refraktära sulfider från den södra sektorn vid Mana och revideringen av Samira Hills reserver och resurser som blev oekonomisk efter granskningen av de tekniska och ekonomiska parametrarna. Revideringen av Samira Hill ledde till en kontantlös försämring på 60 miljoner USD i fjärde kvartalet 2012. Vid Mana dubblerades dock nästan den beräknade kategorikvaliteten till 3,18 g/t AU då vi inkluderar den högkvalitativa Siousektorn i kategorin.

En omfattande strategisk genomgång av företaget som hölls under den senare delen av året tillät att en realistisk plan för att fortsätta framåt kunde fastställas. Vi har bekräftat vår främsta följande långvariga prioritering: att skapa värde genom att generera framtida kassaflöde samtidigt som vi upprätthåller vår gedigna verksamhetsprestation. Allteftersom världsekonomin fortsätter att byta skepnad kommer vi att fortsätta att fokusera på kvalitetsuns som en del av vårt stragegi och vår pågående strävan att minska kostnaderna och optimera kassaflödet.

Våra kortsiktiga prioriteringar är att lägga till Siousektorn till reserverna i det tredje kvartalet 2013 samt att inleda tillståndsprocessen och påbörja utvinningen mot slutet av 2014 eller början av 2015. Vi avser också att fokusera vår utforskning inom en radie på 20 kilometer från förädlingsanläggningen vid Mana och utforska 30-kilometerstrenden Kokoi, vilken omfattar den högkvalitativa Siousektorn.

I dagsläget utvinns malmen så gott som exklusivt från superhålet och vi kan fortsätta att använda anläggningens fulla kapacitet i ytterligare åtta till tio år. Tack vare Sious högkvalitativa mineralisering kan dock att utveckla sektorn utgöra en möjlighet att minska våra driftskostnader, öka produktionen och slutligen öka kassaflödet inom de kommande 18 till 24 månaderna. Dessutom omfattas ännu inte den södra sektorn av scenariet. Vi tror att företagets grundprinciper och potential för att skapa aktievärde är lika starka som alltid.

Vi tror att SEMAFO är en utmärtk investeringsmöjlighet. I dagsläget är vårt företags aktiepris kraftigt undervärderat och återspeglar inte de många möjligheter vid horisonten. Vi är medvetna om vår egendom Mana kommer att utgöra hörnstenen i vårt företags evolution och vårt tillvägagångssätt för att odla vår affärsverksamhet på ett intelligent sätt.

SEMAFO:s ekonomi är sund med en gedigen kassasituation, är skuldfritt och helt utan hedging. Sedan november 2011 har företag gjort tre utbetalningar. Vi fortsätter att sträva efter utmärkthet inom både hälsa och säkerhet och leder vägen i fråga om företagsanvsvar. Vårt hängivna lag fortsätter att samarbeta i jakten på utmärkthet och ett övergripande engagemang i att helt enkelt göra mer. Vi är fast beslutna att optimera verksamheten på alla nivåer, förbättra effektiviteten och hålla nere kostnaderna.

Vi är optimistiska inför 2013. Vi har fastställt en tydlig strategi för att identifiera nya kvalitetsuns, utöka våra reserver och resurser samt bygga framtida kassaflöde. Uppgiften framför oss är att skapa värde och då vi skrider i handling vi är säkra på att vi har tillgångarna, talangen och förmågan att göra detta.

Mineralreserver och -resurser 2012

SEMAFO:s årsslut för mineralreserver 2012 uppgick till 36,7 miljoner ton med en medelkvalitet på 2,08 g/t AU för 2,5 miljoner uns jämfört med 37,9 miljoner ton med 2,18 g/t Au för 2,7 miljoner uns år 2011. Minskningen i reserverna beror främst på produktionen 2012 och minskningen av Samira Hills reserver.

Resursernas uppmätta och indikerade medelkvalitet för 2012 ökade med 15 % till 1,89 g/t Au och sammanlagt 4,2 miljoner uns jämfört med 4,7 miljoner uns 2011. Resursminskningen beror på revideringen av Samira Hill samt avlägsnandet av det mesta av det refraktära sulfidmaterialet från fyndigheterna i den södra sektorn (Yaho, Fofina och Fobiri, vilket var oekonomiskt enligt flera olika metallurgiska tester som utfördes under året. De uppmätta, indikerade och beräknade resurserna för 2012 i Manas södra sektor består till huvuddelen av oxider och övergångsmineralisering som inte är refraktär.

De sammanlagda beräknade resurserna uppgick till 36,3 miljoner ton med en medelkvalitet på 2,57 g/t AU för 3,0 miljoner uns jämfört med 61,4 miljoner ton med 1,51 g/t Au för 3,0 miljoner uns år 2011. En viss ökning av de beräknade resursunsen och en ökning på 89 % i kvaliteten trots avlägsnandet av större delen av det refraktära sulfidmaterial från de beräknade resurserna för 2012 på grund av att de första beräknade gruvhålsresurserna från den högkvalitativa Siouzonen räknades med. Siou upptäcktes i augusti 2012 och innehåller 6,7 miljoner ton med 4,62 g/t Au, vilket ger nära en miljon uns.

Vårt flaggskepp Managruvan i Burkina Faso.

Höjdpunkter:


-- Manas sammanlagda reserver uppgick till 1,9 miljoner uns 
-- Manas uppmätta och indikerade resurser ökade med 8 % till 3,0 miljoner
  uns och medelkvaliteten ökade med 14 % till 1,93 g/t Au 
-- Superhålet vid Wona-Kona ligger på 1,6 miljoner uns med en 
  medelkvalitet på 2,21 g/t Au 
-- Medelkvaliteten för Manas beräknade resurser ökade med 89% till 
  3,18 g/t Au tack vare att Siouzonens första beräknade 
  gruvhålsresurser på 999 200 uns lades till, vilket ger sammanlagda 
  beräknade resurser på 18,3 miljoner ton med en medelkvalitet på 
  3,18 g/t Au och därmed 1,9 miljoner uns. 

Manas mineralreserver låg på 25,1 miljoner ton med en medelkvalitet på 2,31 g/t Au för årsslutet 2012 jämfört med 25,7 miljoner ton och en medelkvalitet på 2,40 g/t Au för 2011.

Manas sammanlagda uppmätta och indikerade mineralresurser ökade med 8 % under 2012 till 48,6 miljoner ton med en medelkvalitet på 1,93 g/t Au, vilket motsvarar 3,0 miljoner uns. Detta jämfört med 51,4 miljoner ton med en medelkvalitet på 1,69 g/t Au och 2,8 miljoner uns mot slutet av 2011. Denna ökning i unsen, trots avlägsnandet av större delen av det refraktära sulfidmaterialet i den södra sektorn, beror på det djupgående högkvalitativa materialet vid Kona och att Fofinazonens högkvalitativa mineralisering lades till.

Manas beräknade resurser för 2012 uppgick till 18,3 miljoner ton med en kvalitet på 3,18 g/t Au, vilket motsvarar 1,9 miljoner uns, i och med 31 december 2012. Den högre kvaliteten beror på att de första beräknade gruvhålsresurserna för vår högkvalitativa Siousektor som upptäcktes i augusti 2012 lades till, vilka motsvarar 6,7 miljoner ton med en kvalitet på 4,62 g/t Au. Minskningen av det totala beräknade tonnaget, trots den högre resurskvaliteten, beror på avlägsnandet av större delen av de beräknade refraktära sulfidresurserna från fyndigheterna i den södra sektorn (Yaho, Fofina och Fobirir).

Metallurgiska tester

Under 2012 visade metallurgiska tester att sulfiddelarna från fyndigheterna i Fofina, Fobiri och Yaho hade låga utvinningshalter (20 % till 48 %) med CIL-behandling. Därför beslöt SEMAFO sig för att undersöka andra processmetoder, såsom sulfidflotation, sulfidkoncentrationsommmalning och slutligen oxidering för att försöka uppnå högre guldutvinningshalter. Även om en kombination av ultrafinkornig malning följd av oxidering gav en betydande utvinningsökning på 88 % vid Fofina visade testerna också på att kostnaderna för investeringen och förbrukningsmaterialet som krävs för att uppnå optimala resultat inte är berättigade med hänsyn till nuvarande guldpriser.

Företaget håller dock på att utföra högfiltreringstester på Yahofyndighetens oxiddel för att försöka förbättra den södra sektorn ekonomiska aspekter. Resultaten borde bli tillgängliga under det tredje kvartalet 2013.

SEMAFO:s samlade resultatrapporter och ledningsdiskussioner och -analys och annat relevant ekonomiskt material finns tillgängligt i sektionen Investor Relations på företagets hemsida på www.semafo.com. Dessa samt andra företagsrapporter finns också tillgängliga på hemsidan som sköts av den kanadensiska tillsynsmyndigheten på www.sedar.com.

Fjärde kvartalets och årsslutets konferenssamtal 2012

SEMAFO kommer att hålla ett konferenssamtal idag, torsdagen 21 mars 2013, klockan 10:00 EDT för att diskutera denna pressrelease. Investerare inbjuds att ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:

Tel. lokalt och utrikes: +1 (416) 641-6715

Tel. Nordamerika: 1 (800) 616-7436

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning tills 10 april 2013. För att lyssna till det arkiverade konferenssamtalet, var god slå 1 (800) 558-5253 och för därefter in koden 216461101 följt av tecknet (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Årlig bolagsstämma

SEMAFO:s årliga bolagsstämma kommer att hållas måndagen 13 maj 2013 klockan 16:00 EDT på Le Centre Sheraton Montreal, Salle Drummon, 1201 Rene-Levesque Boulevard West i Montreal, Quebec. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och träffa ledningslaget samt styrelsemedlemmarna.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna pressrelease innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Du ska därmed vara aktsam med att förlita dig otillbörligt på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "pågående", "utförs", "röra framåt", "prioritering", "skapa", "generera", "framtida", "kommer", "strategi", "öka", "tillagd", "potential", "optimistisk", "utöka", "engagerad", "evolvera", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att generera framtida kassaflöde, förmågan att fullfölja vår strategi, förmågan att lägga till Siousektorn till reserverna till det tredje kvartalet 2013 samt inleda tillståndsprocessen och påbörja utvinningen till slutet av 2014 eller tidigt 2015, förmågan att använda anläggningen vid Mana till full kapacitet under de kommande åtta till tio åren, förmågan hos Siousektorn att minska våra driftskostnader, öka produktionen och slutligen öka kassaflödet inom de kommande 18 till 24 månaderna, förmågan att utöka reserverna och resurserna och bygga framtida kassaflöde, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information om dessa och andra risker i SEMAFO:s lednings årliga diskussion och analys (MD&A) 2012 och andra dokument som har lämnats in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper, vilka finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Swedish Securities Market Act och/eller Financial Instruments Trading Act.

Tabell 1

MINERALRESERVER OCH -RESURSER (I och med 31 december 2012)


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
MINERALRESERVER                              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Gruvor                                    
                      Samira              
             Mana(1)(2)  Hill(2)(3) Kiniero(2)(4)       
            Burkina Faso     Niger    Guinea    Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Bevisade mineralreserver                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton           12 561 600   5 237 600   1 082 300  18 881 500
Kvalitet (g/t Au)       2,41     1,33     2,37     2,11
Uns(5)           974 400    223 700    82 500  1 280 600
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Sannolika mineralreserver                          
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton           12 510 800   2 661 400   2 628 100  17 800 300
Kvalitet (g/t Au)       2,20     1,10     2,23     2,04
Uns(5)           886 300    94 200    188 800  1 169 300
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MINERALRESERVER                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton           25 072 400   7 899 000   3 710 400  36 681 800
Kvalitet (g/t Au)       2,31     1,25     2,27     2,08
Uns(5)          1 860 700    317 900    271 300  2 449 900
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


MINERALRESURSER                              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Mana              Mana  Samira Hill   Kiniero       
            Burkina Faso     Niger   Guinea    Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Uppmätt                                  
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton            10 022 300   6 772 100  1 660 100  18 454 500
Kvalitet (g/t Au)        1,54      1,58    2,38     1,63
Uns(5)            496 100    344 000   126 800   966 900
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Indikerade                                  
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton            38 579 900   4 937 400  6 834 800  50 352 100
Kvalitet (g/t Au)        2,03      1,23    2,31     1,99
Uns(5)           2 521 300    195 400   507 100  3 223 800
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MINERALRESURSER                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton            48 602 200   11 709 500  8 494 900  68 806 600
Kvalitet (g/t Au)        1,93      1,43    2,32     1,89
Uns(5)           3 017 400    539 400   633 900  4 190 700
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MINERALRESERVER OCH -RESURSER                    
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton            73 674 600   19 608 500 12 205 300 105 488 400
Kvalitet (g/t Au)        2,06      1,36    2,31     1,96
Uns(5)           4 878 100    857 300   905 200  6 640 600
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
BERÄKNADE MINERALRESURSER                         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton            18 252 800   10 161 600  7 929 400  36 343 800
Kvalitet (g/t Au)        3,18      1,49    2,55     2,57
Uns(5)           1 867 400    487 600   649 400  3 004 400
----------------------------------------------------------------------------


(1) Företaget äger indirekt 90 % av SEMAFO Burkina, vilket har direkt 
  ägarandel i Managruvans reserver och resurser.      

(2) Mineralreserverna och -resurserna uppskattades med ett guldpris på  
  1 300 USD respektive 1 600 USD per uns.             

(3) Mineralreserverna och -resurserna vid Samira Hill-gruvan motsvarar 
  SML och AGMDC:s kombinerade reserver och resurser. Företaget   
  äger indirekt 80 % av SML.                      

(4) Företaget äger indirekt 85% av SEMAFO Guinee, vilket har direkt 
  ägarandel i Kinierogruvans reserver och resurser.    

(5) Vissa svårigheter kan föreligga med att runda av siffrorna som motsvarar   
  de omfattade unsen till närmaste hundra ton. 

Tabell 2


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
MANAEGENDOMEN - MINERALRESERVER OCH -RESURSER (I och med 31 december 2012)  
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012

                              BEVISADE RESERVER
                          Kvalitet        
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              10 525 800      2,29    774 800
NYAFE                 270 300      5,71     49 600
FOFINA                1 684 500      2,64    143 100
ROMPAD                 81 000      2,64     6 900
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             12 561 600      2,41    974 400
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012

                             SANNOLIKA RESERVER
                          Kvalitet        
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              11 552 500      2,13    790 700
NYAFE                  4 600      4,67      700
FOFINA                 953 700      3,10     94 900
ROMPAD                    0      0,00       0
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             12 510 800      2,20    886 300
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012

                               TOTALA RESERVER
                          Kvalitet        
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              22 078 300      2,21   1 565 500
NYAFE                 274 900      5,69     50 300
FOFINA                2 638 200      2,81    238 000
ROMPAD                 81 000      2,64     6 900
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             25 072 400      2,31   1 860 700
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012
                ---------------------------------------------
                              UPPMÄTTA RESURSER
                          Kvalitet
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              1 903 600      1,86    113 700
NYAFE                 589 800      4,36     82 700
FOFINA                 958 400      2,00     61 500
YAHO                 5 832 500      0,98    183 500
FILON 67                58 100      3,61     6 700
FOBIRI                 679 900      2,20     48 000
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             10 022 300      1,54    496 100
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012
                ---------------------------------------------
                             INDIKERADE RESURSER
                          Kvalitet
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              23 925 200      2,45   1 884 300
NYAFE                 586 900      4,30     81 100
FOFINA                1 346 500      3,32    143 900
YAHO                12 544 800      0,99    399 700
FILON 67                23 900      3,79     2 900
FOBIRI                 152 600      1,91     9 400
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             38 579 900      2,03   2 521 300
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012
                ---------------------------------------------
                               TOTALA RESURSER
                          Kvalitet
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              25 828 800      2,41   1 998 000
NYAFE                1 176 700      4,33    163 800
FOFINA                2 304 900      2,77    205 400
YAHO                18 377 300      0,99    583 200
FILON 67                82 000      3,66     9 600
FOBIRI                 832 500      2,14     57 400
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             48 602 200      1,93   3 017 400
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                         31 DECEMBER 2012
                ---------------------------------------------
                                  BERÄKNADE
                          Kvalitet
                      Ton    (g/t Au)      Uns
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              6 714 000      2,44    526 900
NYAFE                 365 600      4,26     50 000
FOFINA                 713 200      3,60     82 600
YAHO                 1 430 100      1,64     75 500
FILON 67                27 400      3,79     3 300
FOBIRI                1 182 400      2,16     81 900
MAOULA                1 089 400      1,37     48 000
SIOU                 6 730 700      4,62    999 200
----------------------------------------------------------------------------
MANA TOTALT             18 252 800      3,18   1 867 400
----------------------------------------------------------------------------

Vi presenterar 100 % av gruvornas reserver och resurser i ovanstående tabell. Vad gäller reserverna i öppna gruvhål fastställs avskärningskvaliteterna av mjukvaran Ultimate Pit med hänsyn till mineraltyp och transportsträckan.

Mineralreserverna och -resurserna uppskattades i och med 31 december 2012 i enlighet med definitionerna antagna av Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleums och införlivade i National Instrument 41-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Uppskattningarna av mineralreserverna och -resurserna för Managruvan utfördees internt under överseende av Michel Crevier P. Geo MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology och SEMAFO:s Qualified Person som har granskat denna pressrelease i riktighets- och efterlevnadssyfte.

Koncernens resultat och gruvverksamhet


              ------------------------------------------------
                    2012       2011    Skillnad 
              ------------------------------------------------
Höjdpunkter verksamheten
Guld, uns producerade        236 100     250 100      (6%)
Guld, uns sålda           231 500     249 600      (7%)

(i tusentals dollar,                          
 förutom summorna per uns,                         
 per ton och per aktie)                          
Omsättning - Guldförsäljning    388 501     395 916      (2%)
Gruvverksamhetens rörelsekostnader
(exklusive statliga
 licensavgifter)          164 393     150 535       9% 
Statliga licensavgifter       19 979      19 857       1% 
Avskrivning av egendom, anläggning                        
 och utrustning           16 998        -       - 
Försämring av egendom,                           
 anläggning och utrustning      60 000        -       - 
Rörelseresultat           34 626     154 164      (78%)
Förlust på försäljning av nuvarande                           
 investering             24 297        -       - 
Skattekostnad            18 392      29 869      (38%)
Nettointäkt (förlust)                              
 med hänsyn till                           
 aktieinnehavare           (6 604)     111 759      (94%)

Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten(1)          155 406     171 875      (10%)
Grundvinst (förlust) per                          
 aktie                (0,02)      0,41     (105%)
Utspädd vinst (förlust) per                         
 aktie                (0,02)      0,40     (105%)
Driftskassaflöde per                           
 aktie(2)               0,57       0,63      (10%)

Justerade driftsintäkter(3)     111 624     154 164      (28%)
Justerade nettointäkter                             
 med hänsyn till                           
 aktieägarna(3)           75 314     111 759      (33%)
Justerad grundvinst per                         
 aktie(3)               0,28       0,41      (32%)

Realiserat                           
 medelförsäljningspris (per uns)   1 678      1 586       6% 
Kontanta driftskostnader (per                          
 producerat uns)(4)           704       591      19% 
Kontanta driftskostnader (per                          
 bearbetat ton)(4)            35        35       - 
Total kontantkostnad (per sålt                         
 uns)(5)                793       677      17% 
Total kontantmarginal (per sålt                        
 uns)(6)                885       909       3%

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderar inte förändringar
   i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.

(2) Det operativa kassaflödet per aktie är ett mått på det finansiella
   resultatet som inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS. Se s
   ektionen "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens
   diskussion och analys (MD&A).

(3) Justerade driftsintäkter, justerade nettointäkter med hänsyn till 
   aktieägarna och justerad grundvinst per aktie är ett resultatmått 
   utanför IFRS utan vedertagen definition enligt IFRS. Under 2012 omfattar
   inte justerade driftsintäkter avskrivningen av egendom, anläggning och 
   utrustning för 16 998 000 USD med anknytning till det underjordiska 
   projektet och 60 000 000 USD med anknytning till försämringen av de 
   finansiella tillgångarna vid Samira Hill-gruvan, medan justerade    
   nettointäkter med hänsyn till aktieägarna och den justerade   
   grundvinsten per aktie inte heller omfattar förlusten på försäljning av 
   nuvarande investering på sammanlagt 24 297 000 USD, samt 
   inkomstskattutgifter och påverkan från ej kontrollerande intresse på 
   sammanlagt 7 377 000 USD med anknytning till engångstransaktioner.                 

(4) Kontantdriftskostnader är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS utan 
   en vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt antalet   
   producerade uns och bearbetade ton. Se sektionen "Icke-IFRS mått på 
   finansiella resultat" i ledningens diskussion och analys (MD&A).             

(5) Total produktionskostnad är inte ett mått på det finansiella resultatet
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och representerar kostnader för
   gruvverksamhet och statliga licenskostnader per sålt uns.

(6) Total kontantmarginal är inte ett mått på det finansiella resultatet
   enligt standarddefinitionen hos IFRS och beräknas med hjälp av
   medelvärdet på det faktiska försäljningspriset och den totala
   kassakostnaden.


Höjdpunkter gällande det finansiella och verksamheten för fjärde kvartalet


                     Tremånadersperioden
                     som slutade 31e december        
              ------------------------------------------------
                    2012       2011    Skillnad 
              ------------------------------------------------

Guld, uns producerade        62 400      64 800      (4%)
Guld, uns sålda           64 200      67 200      (4%)

(i tusen dollar,                          
 förutom summorna per uns,                         
 per ton och per aktie)                          
Omsättning - Guldförsäljning    110 305     113 854      (3%)
Driftsintäkter (förlust)      (28 055)     47 448     (159%)
Nettointäkter (förlust)                              
 med hänsyn till                           
 aktieinnehavarna          (25 156)     33 277     (176%)
Grundvinst (förlust) per                          
 aktie                (0,09)      0,12     (175%)
Utspädd vinst (förlust) per                         
 aktie                (0,09)      0,12     (175%)
Justerade driftsintäkter(1)     31 945      47 448      (33%)
Justerade nettointäkter                             
 med hänsyn till                           
 aktieägarna(1)           22 339      33 277      (33%)
Justerad grundvinst per                         
 aktie(1)               0,08       0,12      (33%)

Kassaflöde från                           
 affärsverksamheter(2)        48 564      54 325      (11%)
Driftskassaflöde per                           
 aktie(3)               0,18       0,20      (10%)

Realiserat                          
 medelförsäljningspris (per uns)   1 718      1 694       1% 
Kontanta driftskostnader (per                          
 producerat uns)(4)           695       559      24% 
Kontanta driftskostnader (per                          
 bearbetat ton)(4)            34        35      (3%)
Total kontantkostnad (per sålt                         
 uns)(5)                788       665      18% 
Total kontantmarginal (per sålt                        
 uns)(6)                930      1 029      10%

(1) Justerade driftsintäkter, justerade nettointäkter med hänsyn till 
  aktieägarna och justerad grundvinst per aktie är ett resultatmått utanför 
  IFRS utan vedertagen definition enligt IFRS. Under 2012 omfattar inte 
  justerade driftsintäkter avskrivningen av egendom, anläggning och utrustning 
  för 60 000 00- USD med anknytning till försämringen av de ej finansiella 
  tillgångarna vid Samira Hill-gruvan, medan justerade nettointäkter med 
  hänsyn till aktieägarna och den justerade grundvinsten per aktie inte 
  heller omfattar återhämtningsutgiften för inkomstskatt och påverkan av ej 
  kontrollerande intresse på sammanlagt 12 505 000 med anknytning till denna 
  engångstransaktion.                    

(2) Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderar inte förändringar
  i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.

(3) Det operativa kassaflödet per aktie är ett mått på det finansiella
  resultatet som inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS. Se
  sektionen "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens
  diskussion och analys (MD&A).

(4) Produktionskostnaden är ett mått på det finansiella resultatet som
  inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS och som beräknas med
  hjälp av producerade uns och processade ton. Se sektionen
  "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens diskussion och
  analys (MD&A).

(5) Total produktionskostnad är inte ett mått på det finansiella
  resultatet enligt standarddefinitionen hos IFRS och representerar
  kostnader för gruvverksamhet och statliga licenskostnader per sålt
  uns.

(6) Total kontantmarginal är inte ett mått på det finansiella resultatet
  enligt standarddefinitionen hos IFRS och beräknas med hjälp av
  medelvärdet på det faktiska försäljningspriset och den totala
  kassakostnaden.Koncernens rapport över finansiell ställning
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals US dollar)
                          I och med    I och med
                        December 31,  December 31,
                            2012      2011
                             USD       USD
Tillgångar                                   

Nuvarande tillgångar                               
Kontanter och likvida medel             139 451     178 713
Handel och andra fordringar              30 395     43 022
Investering                        -     22 307
Lager                         96 829     81 639
Andra nuvarande tillgångar               6 432      5 517
                      --------------------------------
                           273 107     331 198
Ej nuvarande tillgångar                             
Bundna kontanter                     923      1 226
Egendom, anläggning och utrustning          406 030     362 187
Investering                      19 600     29 400
Uppskjuten inkomstskatttilllgång            3 000        -
                      --------------------------------
                           429 553     392 813
Totala tillgångar                  702 660     724 011
                      --------------------------------
                      --------------------------------

Skulder                                 

Nuvarande skulder                             
Handelsskulder och upplupna skulder          67 020     58 010
Avsättningar                      2 588        -
Förskottsskuld                      915        -
Förfallen inkomstskatt                 8 276     15 509
Utbetalningsskuld                   5 492      5 348
                      --------------------------------
                           84 291     78 867
Ej nuvarande skulder                           
Bundna aktieenhetsskulder               2 001      1 090
Förskottsskuld                       -      2 102
Avsättningar                     12 487      8 505
Uppskjuten förfallen inkomstskatt           2 040      6 954
                      --------------------------------
Totala skulder                    100 819     97 518
                      --------------------------------

Eget kapital                                   

Aktieägare                             
Aktiekapital                     455 179     454 746
Tillskjutet överskott                 12 232     10 935
Annan ackumulerad total inkomst              -      5 686
Outdelad vinst                    120 152     138 467
                      --------------------------------
                           587 563     609 834
Ej kontrollerande intressen              14 278     16 659
                      --------------------------------

Totalt eget kapital                 601 841     626 493
                      --------------------------------
Totala skulder och totalt eget kapital        702 660     724 011
                      --------------------------------
                      --------------------------------Konsoliderad resultaträkning                   
för åren som slutade 31 december 2012 och 2011               
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals USD, förutom summorna per aktie)      
                             2012      2011 
                             USD      USD 


Intäkter - Guldförsäljning              388 501    395 916 
                       ------------------------------

Driftskostnader                             
Gruvdriftsutgifter                  184 372    170 392 
Nedskrivning av egendom, anläggning och utrustning   59 248     41 210 
Allmänna och administrativa              24 834     22 224 
Företagsutgifter för samhällsansvar           5 377     3 393 
Aktiebaserad kompensation                3 046     4 533 
Avskrivning av egendom, anläggning och utrustning   16 998       - 
Försämring av egendom, anläggning och utrustning    60 000       - 
                       ------------------------------

Driftsinkomst                     34 626    154 164 
                       ------------------------------


Andra utgifter (inkomster)                           
Finansiella inkomster                  (295)     (439)
Finansiella kostnader                  2 023     1 728 
Förlust (vinst) på valutakurser             (735)      247 
Förlust på försäljning av nuvarande investering    24 297       - 
                       ------------------------------


Vinst före inkomstskatt                 9 336    152 628 


Inkomstskattutgifter (återhämtning)                        
Nuvarande                       24 883     25 858 
Uppskjutna                       (6 491)     4 011 
                       ------------------------------
                            18 392     29 869 

Nettointäkter (förluster) för året           (9 056)    122 759 
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Med hänsyn till:                              
Aktieinnehavarna                    (6 604)    111 759 
Ej kontrollerande intressen              (2 452)    11 000 
                       ------------------------------
                            (9 056)    122 759 
                       ------------------------------
                       ------------------------------

Vinst (förlust) per aktie                          
Grundläggande                      (0,02)     0,41 
Utspädd                         (0,02)     0,40 
                       ------------------------------
                       ------------------------------Konsoliderad resultaträkning                   
för åren som slutade 31 december 2012 och 2011               
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i tusentals USD, förutom summorna per aktie)      
                            2012      2011 
                             USD       USD 


Nettointäkter (förluster) för året          (9 056)    122 759 
                       -------------------------------

Andra totala förluster                          
Förändringar i verkligt värde av investering 
 i GoviEx                
 (nettoskattepåverkan på 1 320 USD)          (8 480)       - 
Förändringar i verkligt värde av nuvarande 
 investering                 
 (nettoskattepåverkan på noll)            (21 503)     (2 794)
Omklassificering av ackumulerad annan                    
 total förlust till nettoförlust med 
 anknytning                  
 till såld nuvarande investering 
 (nettoskattepåverkan på noll)            24 297        - 
                       -------------------------------

Annan total förlust för året, netto efter                
 skatt                        (5 686)     (2 794)
                       -------------------------------

Total inkomst (förlust) för                  
 året                        (14 742)    119 965 
                       -------------------------------
                       -------------------------------
Med hänsyn till:                               
Aktieinnehavarna                   (12 290)    108 965 
Ej kontrollerande intressen              (2 452)     11 000 
                       -------------------------------
                       -------------------------------
                           (14 742)    119 965 
                       -------------------------------
                       -------------------------------Konsoliderad kassaflödesrapport                    
för åren som slutade 31 december 2012 och 2011               
----------------------------------------------------------------------------
(Uttryckt i i tusentals dollar)                   
                            2012      2011 
                             USD       USD 

Kassaflöde från (använt i):                         

Driftsverksamhet                            
Nettointäkter (förluster) för året          (9 056)    122 759 
Justerade för:                              
 Nedskrivning av egendom, anläggning och                    
  utrustning                     59 248     41 210 
 Aktiebaserad kompensation              3 046      4 533 
 Kontantlösa finansiella kostnader          1 409       874 
 Orealiserade förlust (vinst) på valutakurser     1 975     (1 512)
 Avskrivning av egendom, anläggning och utrustning  16 998        - 
 Förlust på försäljning av nuvarande investering   24 297        - 
 Försämring av egendom, anläggning och utrustning  60 000        - 
 Uppskjutna inkomstskattutgifter (återhämtning)   (6 491)     4 011 
 Avsättningar                     3 980        - 
                       -------------------------------
                           155 406     171 875 
                       -------------------------------
Förändringar i kontantlösa 
 rörelsekapitalsartiklar                (750)    (33 828)
                       -------------------------------

                           154 656     138 047 
                       -------------------------------
Finansieringsverksamhet                            
Ersättning av långfristiga skulder             -     (15 000)
Intäkter från utgivning av eget aktiekapital       315      1 643 
Ersättning av förskottsskulder            (2 000)       - 
Utbetalningar till ej kontrollerande                   
 intresse                        (787)       - 
Ubetalningar till aktieägare             (10 709)       - 
                       -------------------------------

                           (13 181)    (13 357)
                       -------------------------------
Investeringsverksamhet                            
Nuvarande investering                 (4 813)    (25 101)
Intäkter från försäljning av nuvarande 
 investering                      5 617        - 
Införskaffning av egendom, anläggning 
 och utrustning                   (180 766)    (145 634)
Minskning av bundna kontanter              303      3 181 
                       -------------------------------

                          (179 659)    (167 554)
                       -------------------------------

Påverkan av valutakursförändringar på kontanter                 
 och likvida medel                  (1 078)     1 138 
                       -------------------------------

Förändringar i kontanter och likvida medel under                  
 året                        (39 262)    (41 726)
Kontanter och likvida medel - årets början      178 713     220 439 
                       -------------------------------

Kontanter och likvida medel - årets slut       139 451     178 713 
                       -------------------------------
                       -------------------------------

Betald ränta                        -       724 
Erhållen ränta                      295       439 
Betald inkomstskatt                  29 377     29 694 


Contact Information