SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 03, 2013 10:06 ET

SEMAFO säljersittaktieinnehav i Samira Hill-gruvan i Niger

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 3, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) meddelade idag att försäljningen är slutförd av deras 80 %-iga aktieinnehav i Societe des Mines du Liptako S.A. ("SML") till Societe de Patrimoine des Mines du Niger S.A.("SOPAMIN").

African GeoMin Mining Development Corporation Limited ("AGMDC"), ett helägt, indirekt dotterbolag till SEMAFO, såldesitt 80 %-iga aktieinnehav i SML, ägare till Samira Hill-gruvan i Niger, liksom sitt provbrytningstillstånd till SOPAMIN.

Vid slutförandet av transaktionen mottog SEMAFO en kontant betalning på 1,25 miljoner USD och en fast nettoroyalty för utvinningen (net smelter return,"NSR") på 1,2% av all guldproduktion på Samira Hill-anläggningen, att betalas av SOPAMIN till SEMAFO. NSR ska endast betalas om marknadspriset för guld är, eller är större än 1,250USD per ounce (ounce = 28,35 gr), begränsat till 12 miljoner USD.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och provbrytningsaktiviteter i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två gruvor: Mana-gruvan i Burkina Faso och Kiniero-gruvan i Guinea. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett samvetsgrant vis genom sin ansvarstagande utveckling av den egna, högpotentiella egendomen Mana. SEMAFO:s strategiska fokus ligger på att maximeraaktieägarnas utdelning genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar liksom genom att sträva efter organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING RÖRANDEFRAMTIDSINRIKTADE PÅSTÅENDEN

Denna pressrelease innehåller framtidsinriktade påståenden. Framtidsinriktade påståenden berör kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen kan faktiska resultat och framtida skeenden skilja sig avsevärt åt från de som uttrycks eller antyds i sådana påståenden.Härmedanmodas du att inte ha ett orimligt stort förtroende för framtidsinriktade påståenden. Framtidsinriktade påståenden inkluderar ord eller uttryck som"åtagande", "utvecklas", "bli", "strävar efter", "tillväxt” "möjligheter" ochandraliknandeord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt åt från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av de framtidsinriktade påståendena, inkluderar förmågan att emotta betalning från NSR, förmågan att agera enligt vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset för valutor, guld eller driftskostnader, risker i gruvbranschen, osäkerhet rörande beräkningen av mineralreserver och –resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) samt övriga risker som beskrivs i SEMAFO:s dokumentsom registrerats hos de kanadensiska myndigheterna för värdepappersreglering.Du hittar ytterligare information avseende dessa och andra risker i SEMAFO:s årsredovisning för 2012(MD&A), med uppdateringar i SEMAFO:s första, andra ochtredje kvartalsredovisning för 2013, samt andra registreringar som gjorts hos de kanadensiska myndigheterna för värdepappersreglering, och de finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också tillgängliga på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO friskriver sig från förpliktelser att uppdatera eller granska dessa framtidsinriktade påståenden, förutom enligt krav från gällande lagstiftning.

Ovanstående information har offentliggjorts enligt den svenska Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information