SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

May 16, 2012 09:37 ET

SEMAFO:s nettoinkomst ökar med 54 % till 31,5 miljoner $ under det första kvartalet 2012

- Första kvartalets kontantmarginal mer än 1 000 $/oz

- Förbättringspotential gällande Wona/Konas helhetsmässiga projektekonomi

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - May 16, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) rapporterade i dag sina finansiella och operativa resultat för tremånadersperioden som slutade den 31 mars 2012. Alla belopp är i US dollar, om inte annat anges.

Första kvartalet 2012, höjdpunkter


-- Guldproduktion på 60 900 uns (omkring 1 800 kg), en ökning på 2 % jämfört 
  med samma period år 2011 
-- Guldförsäljning på 100,4 miljoner $, en ökning på 27 % jämfört med samma 
  period år 2011 
-- Operativ inkomst på 38,2 miljoner $, en ökning på 50 % jämfört med
  samma period år 2011 
-- Nettoinkomst på 31,5 miljoner $, en ökning på 54 % jämfört med samma
  period år 2011 
-- Nettoinkomsten kan tillskrivas Bolagets aktieägare på
  28,1 miljoner $ eller 0,10 $ per aktie jämfört med 18,2 miljoner $ eller 
  0,07 $ per aktie under samma period år 2011 
-- Sammanlagd kontantmarginal (5) på 1,002 $ per uns, en ökning på 256 $ per 
  uns jämfört med samma period år 2011 
-- Kassaflöde från de operativa aktiviteterna (1) på 40,2 miljoner $ eller 
  0,15 $ per aktie 
-- Uppstart av forskningslaboratorium på plats i Mana 
-- Identifiering av sex viktiga oregelbundna guldtrender i Mana 
-- Tillkännagivande av en andra dividend på 0,02 C$ per aktie 

Wona Deep Development

Borrningsresultaten från år 2011 som kommit in till dags dato, i kombination med tidigare fynd, får oss att tro att det finns potential för en betydande expandering av Wona/Kona-dagbrottet. Det här skulle innebära att en betydande del av reserverna och resurserna under jord görs om till dagbrott, samtidigt som möjligheten till en eventuell verksamhet under jord hålls kvar. Om det bekräftas skulle den här taktiken resultera i en minskning i investeringarna och i en förbättring av projektets helhetsekonomi. Det här skulle också göra det möjligt för oss att maximera dagbrottsmetoden i Mana, att stödja oss på vår erfarna nationella arbetskraft och att skapa mer operationell flexibilitet.

Vår verksamhetsgrupp studerar dynamiken i det här viktiga projektet och vi förväntar oss att resultaten från den här undersökningen står i förbindelse med reserv- och resursuppdateringen som väntas i juni 2012. Således har Bolaget, under de senaste dagarna, temporärt saktat ned farten på underjordsrelaterade utgifter i väntan på uppdateringen i juni 2012.

Ytborrningen som pågår i SW-zonen fortsätter att visa möjligheter att vidare öka underjords- och/eller dagbrottsreserver och -resurser.


(1) Kassaflöde från operativa aktiviteter exkluderar ändringar i 
  kapitalposter som inte fungerar som kontanter.                             
(5) Den sammanlagda kontantmarginalen är en icke-IFRS finansiell 
  prestationsmätning utan några standarddefinitioner i IFRS och 
  räknas ut med hjälp av medelvärdet på det verkliga 
  försäljningspriset och den totala kassakostnaden.             

Ett ord från Vd:

Det här året utgör SEMAFO:s tionde år som guldproducent och under det första kvartalet år 2012 nådde vi en viktig milstolpe. Under tremånadersperioden som slutade den 31 mars 2012 producerade vi 60 900 uns guld (omkring 1 800 kg), vilket gjorde att SEMAFO:s totala guldproduktion genom tiderna nu når upp till mer än 1,5 miljoner uns (omkring 42 500 kg). Det här är vi stolta över och vi erkänner att det är ytterligare ett bevis på det engagemang och den ovärderliga insats som SEMAFO:s ypperliga team visat, liksom på det stöd vi får från våra värdländer.

Under det första kvartalet uppvisade vi utmärkta ekonomiska resultat, intäkterna ökade med 27 % från år till år, till mer än 100 miljoner $. Vår operativa inkomst steg med 50 % medan vår nettoinkomst steg med 54 %, jämfört med det första kvartalet år 2011. Bolagets totala kontantmarginal för kvartalet uppgick till 1,002 $ per uns, en ökning på 34 % från år till år.

Med tanke på våra starka ekonomiska resultat har SEMAFO:s styrelse meddelat om en andra dividend på 0,02 C$ per aktie. Dividenden betalas ut den 16 juli 2012 till aktieägare som är registrerade då börsen stänger den 30 juni 2012.

SEMAFO har konstant visat upp starka resultat, kvartal efter kvartal, vilket gjort Bolaget vinstgivande, ekonomiskt stabilt och elastiskt. Grunden i vår organisation är starkare än någonsin. Vi är synnerligen stolta över våra resultat och vi håller fast vid vårt sätt att förvalta vår organisation på ett disciplinerat, försiktigt och etiskt sätt.

Jag är säker på att vi kommer att fortsätta att leverera i enlighet med våra löften. Då vi går framåt står vi fast vid vårt engagemang för att bevara SEMAFO:s avundsvärda rykte om överlägsna ekonomiska och operativa resultat som en del av vår strävan att skapa ett värde för alla aktieägare.

SEMAFOs koncernredovisning samt ledningens diskussion och analys, och annat relevant finansiellt material finns tillgängligt under sektionen Investerarrelationer på företagets webbsida på www.semafo.com. Dessa och andra företagsrapporter finns också tillgängliga på webbplatsen som drivs av tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper www.sedar.com.

Koncernens resultat och gruvverksamhet


                    Tremånadersperioden som slutade      
                            den 31 mars      
                    ------------------------------------
                    ------------------------------------
                        2012    2011 Variation 
                    ------------------------------------
                    ------------------------------------
Höjdpunkter verksamheten

Guld, uns producerade            60 900   60 000     2 %
Guld, uns sålda               58 700   56 700     4 %

(i tusentals dollar, förutom belopp
 i uns, ton eller per aktie)
Omsättning – Guldförsäljning        100 401   79 367    27 %
Gruvverksamhetens rörelsekostnader
(exklusive statliga
 licensavgifter)               37 242   33 579    11 %
Statliga licensavgifter            5 077    3 500    45 %
Rörelseresultat               38 173   25 370    50 %
Skattekostnad                 6 189    4 116    50 %
Nettoresultat                31 471   20 392    54 %
Tillskrivs:
 Aktieägarna i företaget          28 122   18 169    55 %
 Intressen utan bestämmande         3 349    2 223    51 %

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten (1)               40 196   31 220    29 %
Grundläggande vinst per aktie         0,10    0,07    43 %
Utspädd vinst per aktie            0,10    0,07    43 %
Operativt kassaflöde per aktie (2)       0,15    0,11    36 %

Genomsnittligt faktiskt försäljningspris
(per uns)                   1 710    1 400    22 %
Produktionskostnad (per uns producerat) (3)   619     579     7 %
Produktionskostnad (per ton processat) (3)    35     34     3 %
Total produktionskostnad (per uns sålt) (4)   708     654     8 %
Total kontantmarginal (per uns sålt) (5)   1 002     746    34 %

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten inkluderar inte förändringar
  i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.
(2) Det operativa kassaflödet per aktie är ett mått på det finansiella
  resultatet som inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS. Se s
  ektionen "Icke-IFRS mått på finansiella resultat" i ledningens
  diskussion och analys (MD&A).
(3) Produktionskostnaden är ett mått på det finansiella resultatet som
  inte är enligt standarddefinitionen hos IFRS och som beräknas med
  hjälp av producerade uns och processade ton. Se sektionen "Icke-IFRS
  mått på finansiella resultat" i ledningens diskussion och analys (MD&A).
(4) Total produktionskostnad är inte ett mått på det finansiella resultatet
  enligt standarddefinitionen hos IFRS och representerar kostnader för
  gruvverksamhet och statliga licenskostnader per sålt uns.
(5) Total kontantmarginal är inte ett mått på det finansiella resultatet
  enligt standarddefinitionen hos IFRS och beräknas med hjälp av
  medelvärdet på det faktiska försäljningspriset och den totala
  kassakostnaden.Ledningen är säker på att Bolaget kommer att nå upp till sitt produktionsmål för år 2012, som är mellan 235 000 och 260 000 uns guld.

SEMAFO kommer att leda ett konferenssamtal för att diskutera resultaten, samt för att ge uppdaterad information om verksamheten.


Konferenssamtal:  Datum:          onsdag 16 maj, 2012
          Tid:           10.00 (EDT)      
          Tel. lokalt och utrikes: +1 (416) 981-9000    
          Tel. Nordamerika:     1 (800) 736-7549     

Deltagare i konferenssamtalet är Benoit La Salle, President och Chief Executive Officer, Benoit Desormeaux, Executive Vice-President och Chief Operating Officer, Martin Milette, Chief Financial Officer, Michel Crevier, Vice-President Exploration and Mine Geology och SEMAFO:s Qualified Person, samt Patrick Moryoussef, Vice-President Mining Operations.

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till och med den 5 juni 2012. För att lyssna till det arkiverade konferenssamtalet, var god slå 1 (800) 558-5253 och för därefter in koden 21588192 följt av tecknet (#).

En webbsändning (ljud) från konferensen kan höras live via SEMAFO:s webbplats på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden innehåller ord eller uttryck som ”potential”, ”förbättra”, ”får oss att tro”, ”expandera”, skulle”, ”möjlig”, ”förvänta”, ”fortsätter”, ”kommer att”, ”mål”, ”engagerad”, ”utveckla”, ”bli”, ”fullföljer”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan få framtida resultat eller händelser att väsentligt skilja sig från gällande förväntningar som uttryckts eller antytts i de framåtblickande uttalandena inkluderar möjligheten att förbättra helhetsekonomin för Wona/Kona-projektet, möjligheten att avsevärt expandera Wona/Kona-gruvan utifrån borrningsresultaten från 2011 som hittills kommit in, i kombination med tidigare fynd, möjligheten att göra om en betydande del av reserverna och resurserna under jord till dagbrott och samtidigt hålla kvar en eventuell verksamhet under jord, möjligheten att en sådan ändring resulterar i en minskning av investeringar och i en förbättring av projektets helhetsekonomi, möjligheten att koppla ihop resultaten av den här undersökningen med reserv- och resursuppdateringen som väntas i juni 2012, möjligheten att pågående ytborrningar i SW-zonen visar möjligheter att vidare öka underjords- och/eller dagbrottsreserver och -resurser, möjligheten att uppnå produktionsmålen för år 2012 på mellan 235 000 och 260 000 uns guld, möjligheten att verkställa vår strategiska fokus, fluktuationer i valutapriserna, guld- eller verksamhetskostnader, risker gällande gruvindustrin, osäkerhet gällande beräkningarna av mineralreserver och -resurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (innefattar våra möjligheter att få behålla eller att få förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s dokument som registrerats hos Kanadas tillsynsmyndigheter. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOS 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information