SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 20, 2015 06:57 ET

SEMAFO:s reserver och angivna resurser ökar till 5,0 miljoner uns

Sioureserar upp till 27% jämfört med föregående år

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 20, 2015) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) utannonserade idag sin mineralreserv och sitt tillgångspåstående. Den 2014-12-31 var totala bevisade och troliga mineralreserver 2 240 300 uns guld. Uppmätta och indikerade tillgångar indikerade totalt 2 756 900 uns, vilket utgör an 2013 med 13%. Reserver och uppmätta och indikerade resurser ökade till 5,0 miljoner uns guld.

Huvudpunkter


-- Mana – totala mineralreserver och tillångar ökade med 250 000 uns 
-- Mana halten i dess reserv ökade med 7% till 3,01 g/t Au 
-- Sious reserver är ungefär 1,0 miljoner uns 
-- Siou förblir öppen både på djupet och sidlänges 
-- Uppmätta och indikerade tillgångar ökade med 13% 

Ändringarna i tillgångar är netto för det som tagits ut under 2014 som produktion. Alla mineraltillgångar uppskattades med användning av ett guldpris på $1 100 respektive $1400 per uns. Alla belopp USA-dollar om inte annat angives.

Mana

Vid slutet på 2014 var Manas mineralreserver totalt 23 144 000 ton med en genomsnittlig halt av 3,01 g/ton Au, vilket utgör 2 240 300 uns, jämfört med o 25 516 100 ton med en genomsnittlig halt av 2,81 g/t Au eller 2 302 500 uns föregående år. Den lilla nedgången beror främst på en revision av den geologiska tolkningen av Wona-Kona, mer specifikt området Wona North .

Siou

På grund av de cirka 25 000 meter av definitionsborrning fullbordad nedanför 180 meter vertikalt för att konvertera en del av tillgångarna till reserver, så ökade Sious bevisade och sannolika reserver med 27% till 980 000 uns vid slutet av år 2014, netto efter 97 200 uns från blandad produktion under året. Uppmätta och indikerade reserver vid var totalt 2 800 000 ton med 2,22 g/t Au vilket ger 199 500 uns, en ökning med 28% jämfört med 2013.

Fofina

På grund av nyligen företagen definitionsborrning uppnådde Fofina tillgångar 2 443 200 ton med en genomsnittlig halt av 2,62 g/t Au dvs. totalt 205 700 uns bevisade och sannolika reserver den 2014-12-31, netto efter 88 100 uns som producerades under 2014.

Wona-Kona

Vid slutet av 2014 var Wona-Kona s reserver 13 275 500 ton med en halt av 2,27 g/t Au dvs. 970 100 uns, vilket representerar en ökning i halt på 3%. Uppmätta och indikerade resurser vid Wona-Kona ökade med 13% till 1 787 000 uns.

SEMAFO:s första prospekteringsbudget 2015 har fastslagits till $18 miljoner, och aktiviteter förväntas använda upp åtta skruvriggar och fyra RC-riggar dvs. totalt 310 000 meter skruvriggar och 105 000 meter av motcirkulerande borrning. $$6 miljoner har avsatts för prospekteringsaktiviteter på egendomen vid Banfora, som nu utgör totalt 1 600 kvadratkilometer, totalt 15 tillstånd.

Mineralreserverna och tillgångarna uppskattades 2014-12-31 i enlighet med de definitioner som antogs av Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum, och som är inkorporerad i National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Uppskattning av mineralreserver och tillgångar Mana-gruvan utfördes av ett in-house team under ledning av Michel Crevier P.Geo MScA, Vice-President, Exploration och Mine Geology och SEMAFO:s Qualified Person, som har gått igenom denna pressrelease rörande korrekthet och efterföljnad.

Rörande SEMAFO

SEMAFO är ett gruvföretag baserat i Canada med verksamheter inom guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver Mana Mine i Burkina Faso, vilken inkluderar de höghaltiga satellitfyndigheterna vid Siou och Fofina. SEMAFO is har förbundit sig att utvecklas på ett samvetsgrant sätt för att bli en stor spelare i sitt geografiska intresseområde. SEMAFO':s strategiska fokus är att maximera värdet för aktieägarna genom att effektivt hantera existerande tillgångar såväl som att följa upp organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET RÖRANDE PÅSTÅENDE OM FRAMTIDEN

Denna pressrelease innehåller påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden innehåller kända och okända risker, osäkerheter och antaganden, och följaktligen så kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt från dem som är uttryckta eller antydda i sådana påståenden. Du anmanas därför till försiktighet och att inte förlita dig för mycket på påståenden om framtiden. Påståenden om framtiden inkluderar ord eller uttryck såsom ”förväntad”, ”uppskattad”, ”förbundit sig”, ”utveckla”, ”bli”, ”följa upp”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan förorsaka att framtida resultat eller händelser väsentligt skiljer sig från nuvarande förväntningar, uttryckliga eller antydda av påståendena om framtiden inkluderar förmågan att investera $18 miljoner i in vårt första prospekteringsprogram för 2015, förmågan att handla på vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftkostnader, risker i gruvindustrin, osäkerhet rörande beräkning av mineralreserver och tillgångar, fördröjningar, politisk och social osäkerhet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd), och andra risker beskrivna i SEMAFO:s dokument som har lämnats in till Canadas reglerande myndigheter för värdepapper. Du kan finna ytterligare information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2013 årliga MD&A (Mangement Discussion and analysis/ Chefernas diskusson och analys), såsom uppdaterats i SEMAFO:s 2014 MD&A, för första kvartalet, 2014 MD&A för andra kvartalet, och 2014 MD&A för tredje kvartalet, och andra dokument som lämnats in till Canadas reglerande myndigheter för värdepapper och som är tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig varje skyldighet att uppdatera eller revidera dessa påståenden om framtiden, utom i den utsträckning det krävs av tillämplig lag.

Ovanstående information har gjorts tillgänglig för allmänheten i enlighet med den svenska Förordningen om värdepappersmarknaden och/eller Förordningen om handel med finansiella instrument.

Mana, Burkina Faso (1)(2)(3)


-----------------------------------------------------------------------------

FYNDIGHETER              DECEMBER 31, 2014            
     -------------------------------------------------------------------
               BEVISADE RESERVER       SANNOLIKA RESERVER
              Halt               Halt      
        Tonnage  (g/t Au)   Uns(3)  Tonnage  (g/t Au)  Uns (3)
-----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA  6 304 600    2,32  470 100 6 970 900    2,23  500 000
NYAFE     262 600    5,85   49 400   4 100    5,02    700
FOFINA    2 410 000    2,62  203 300   33 200    2,29   2 400
SIOU     5 224 000    4,46  749 800 1 748 200    4,10  230 200
ROMPAD     186 400    5,74   34 400     0    0,00     0
TOTALT MANA 14 387 600    3,26 1 507 000 8 756 400    2,60  733 300
----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
FYNDIGHETER         DECEMBER 31, 2014       
     ---------------------------------------------
                    TOTALA RESERVER 
         Tonnage Halt (g/t Au)     Uns(3)
-------------------------------------------------------
WONA-KONA   13 275 500      2,27    970 100
NYAFE       266 700      5,84     50 100
FOFINA     2 443 200      2,62    205 700
SIOU      6 972 200      4,37    980 000
ROMPAD      186 400      5,74     34 400
TOTAL MANA   23 144 000      3,01   2 240 300
-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

FYNDIGETER              DECEMBER 31, 2014            
     ------------------------------------------------------------------
                  UPPMÄTTA            INDIKERADE
              Halt               Halt      
       Tonnage  (g/t Au)   Uns(3)  Tonnage  (g/t Au)  Uns (3)
----------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA  1 507 200    1,87   90 700 20 733 900    2,54 1 696 300
NYAFE     300 200    5,60   54 100  229 500    5,84   43 100
FOFINA   1 219 600    2,77  108 600  467 000    3,67   55 200
YAHO    4 654 400    1,05  157 200 9 895 200    0,99  316 200
FILON 67    26 100    2,72   2 300   8 900    3,59   1 000
FOBIRI    468 900    1,80   27 100  114 200    1,52   5 600
SIOU     885 500    1,40   39 800 1 914 500    2,59  159 700
TOTAL MANA 9 061 900    1,65  479 800 33 363 200    2,12 2 277 100
----------------------------------------------------------------------------

FYNDIGHETER         DECEMBER 31, 2014       
     ---------------------------------------------
                   TOTALA TILLGÅNGAR 
         Tonnage Halt (g/t Au)     Uns(3)
-------------------------------------------------------
WONA-KONA   22 241 100      2,50   1 787 000
NYAFE       529 700      5,71     97 200
FOFINA     1 686 600      3,02    163 800
YAHO      14 549 600      1,01    473 400
FILON 67      35 000      2,93     3 300
FOBIRI      583 100      1,74     32 700
SIOU      2 800 000      2,22    199 500
TOTALT MANA  42 425 100      2,02   2 756 900
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER                  DECEMBER 31, 2014       
               ---------------------------------------------
                                  ANTAGNA
                   Tonnage Halt  (g/t Au)    Uns(3)
---------------------------------------------------------------------------
WONA-KONA              2 935 000      2,93    276 800
NYAFE                 150 800      5,86     28 400
FOFINA                217 800      4,17     29 200
YAHO                 470 800      1,45     22 000
FILON 67                5 500      6,32     1 100
FOBIRI                577 600      1,39     25 800
MAOULA               2 628 200      1,62    137 100
SIOU                5 957 300      3,44    658 700
TOTAL MANA             12 943 000      2,83   1 179 100
---------------------------------------------------------------------------

(1)Bolaget äger indirekt 90% av SEMAFO Burkina, som direkt har ett ägarintresse i Mana MIne-reserverna och tillgångarna .

(2)Mineralreserver and tillgångar uppskattades med användning av ett guldpris på $1,100 respektive $1,400 per uns.

(3)Avrundning av talen till närmaste multipel av hundra ton kan åsamka små skillnader i talen som representerar de uns som erhålles.

(4)Alla mineraltillgångar som rapporteras är exklusive mineralreserver.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Corporate Affairs & Investor Relations
  Cell: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Analytiker, Investor Relations
  Ruth.Hanna@semafo.com
  Tel. lokalt och från utlandet: +1 (514) 744 4408
  Gratisnummer i Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com