SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 09, 2013 16:19 ET

SEMAFO släpper resultaten för andra kvartalet 2013

Kassaflöde från verksamhet uppgår till sammanlagt 24,3 miljoner US-dollar

MONTREAL--(Marketwired - Aug 9, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) redovisade idag sina verksamhetsresultat och finansiella resultat för tremånadersperioden som slutade 30 juni 2013. Alla summor är i US-dollar om inte annat anges.

Genomgång av andra kvartalet 2013


-- Under kvartalet sjönk guldpriset från 1,598 dollar till
  1,192 dollar, vilket hade en betydande effekt på våra finansiella resultat. 
-- Guldproduktion på 58,600 uns jämfört med 60,500 uns under
  samma period år 2012 
-- Solida verksamhetsresultat med produktion och total kontantkostnad
  enligt riktlinjerna efter sex månader. 
-- Guldförsäljning på 71,1 miljoner, en minskning med 28% jämför med samma period
  år 2012 
-- Kontantlös nedskrivning på 67,1 miljoner av icke-kärntillgångar 
-- Rörelseförlust på 31,5 miljoner jämfört med en inkomst av rörelse på 12,1
  miljoner under samma period år 2012 
-- Nettoförlust med hänsyn till aktieägarna på 46,5 miljoner eller en förlust
  på 0,17 per aktie jämfört med en nettoförlust för aktieägarna
  på 17,5 miljoner eller en förlust på 0,06 per aktie under samma
  period år 2012 
-- Justerat rörelseresultat(1) på 16,1 miljoner jämfört med 29,1 miljoner
  under samma period år 2012 
-- Justerad nettovinst(1) för aktieägarna på 12,8
  miljoner jämfört med 19,4 miljoner under samma period år 2012 
-- Kassaflöde från affärsverksamheter(2) på 24,3 miljoner eller 0,09 per
  aktie jämfört med 42,6 miljoner eller 0,16 per aktie för samma period
  år 2012 
-- Avgränsningsborrning vid Siou klar och på väg mot att utge en
  mineralreservs- och resursuppskattning under det tredje kvartalet år 2013 
-- Borrning vid Sious södra utvidgning klar tidigare än planerat för
  att läggas till mineralreservs- och resursuppskattningen under det tredje
  kvartalet år 2013 


(1) Justerade driftsintäkter och justerade nettointäkter med hänsyn till   
   aktieägarna är ett resultatmått utanför IFRS utan
   en vedertagen definition enligt IFRS och som exkluderar engångsposter. Se avsnittet 
   "Non-IFRS financial performance measures" i företagets diskussion och analys (MD&A), kommentar  
   18.                                  

(2) Kassaflöde från affärsverksamheter omfattar inte förändringar i kontantlösa    
   rörelsekapitalstillgångar.                         

Några ord från VD:n

Tidigt år 2013 antydde vi om de ekonomiska oroligheter som vi förväntade oss under året och hittills har de visat sig väldigt utmanande.

Ekonomiskt sätt har det varit ett väldigt svårt kvartal med ett betydande fall på 25% i guldpriset på mindre än tre månader. Detta har naturligtvis påverkat våra finansiella resultat och samtidigt gett upphov till en rad industriomspännande utmaningar. Vi är medvetna om att trots vår övertygelse om att flera grundläggande faktorer som stöttar guldpriset fortfarande är på plats kan vi inte enbart förlita oss på guldpriset för att generera aktievärde. Detta var särskilt tydligt i april när guldpriset föll till 1,380 dollar och i juni när guldet sjönk ytterligare till 1,192 dollar per uns.

Det är uppenbart att vi har behövt ta flera svåra beslut för vår organisation den senaste tiden, såsom att sluta göra långsiktiga investeringar i våra icke-kärntillgångar och minska personalstyrkan i företagets kontor med 20 %. Hittills har vi varit nöjda med våra ansträngningar och framstegen vi gjort med att förbättra kostnader och effektiviteten genom hela vår verksamhet.

Vi är fast övertygade om att värde skapas genom att skapa framtida kassaflöde och vi är beslutna att fokusera på produktionen av kvalitetsuns vid vår gruva i Mana.

Under kvartalet uppgick kassaflödet från vår verksamhet till 24,3 miljoner, en minskning på 18,3 miljoner jämfört med samma period förra året. Denna minskning beror så gott som helt på fallet i marknadspriset på guld, vilket återspeglas i minskningen på 244 dollar per uns av vårt genomsnittliga realiserade försäljningspris jämfört med det andra kvartalet år 2012.

Verksamhetsmässigt sätt var det andra kvartalet positivt. Vi uppnådde våra riktlinjer med en total produktion på 58,600 uns guld. De totala kontantkostnaderna hölls nedanför riktlinjen på 752 dollar per uns. Det andra kvartalet bekräftade våra ansträngningar att optimera Mana där, tack vare verksamhet som inletts i kombination med en lägre dagbrytningskvot, våra kontanta driftskostnader per uns minskade med 9% till 604 dollar per uns. Våra kontanta driftskostnader per bearbetat ton föll med 18% till 36 dollar per ton jämfört med 44 dollar per ton under det andra kvartalet år 2012.

Utforskningsmässigt är allting redo och som en del av vår strategi för att skapa värde förblir vårt fokus på den högkvalitativa Siousektorn. Fyllnadsborrningen är klar och visar god kontinuitet och utökar mineraliseringen. Förberedelserna för Siousektorns reserv- och resursuppskattningar går som planerat och de förväntas i september 2013.

Som vi fastställde tidigare i år som en del av vårt fokus på kvalitetsuns är vår främsta prioritet att skynda på utvecklingen av Siousektorn. Ytnära borrning av fyndigheten ner till cirka 150 meter gavs företräde. Under det andra kvartalet har ytterligare steg tagits för att uppnå detta mål i och med att borrningsprogrammet i Sious södra sektor slutförts, vilket först förväntades ske under det fjärde kvartalet år 2013. Resultaten bekräftade mineraliseringens kontinuitet, kvalitet och utsträckning längre söderut. Med programmet avklarat under det andra kvartalet kan vi inkludera resultaten i vår kommande reserv- och resursuppdatering.

Vi har färdigställt och lämnat in miljöpåverkansstudien för Siou och är som planerat redo att ansöka om tillstånd under det fjärde kvartalet 2013. Baserat på tiden det uppskattas ta att erhålla de nödvändiga tillstånden förväntar vi oss kunna påbörja dagbrytningen under det tredje kvartalet 2014, vilket är tre månader tidigare än förväntat.

Tidigare i år nämnde vi att vi övervägde strategiska alternativ till våra icke-kärntillgångar i gruvorna i Samira och Kiniero. Den senaste tidens fall i guldpriset har vidare påverkat dessa två tillgångar, vilka förblir extremt känsliga för ytterligare nedgångar i guldpriset eller tekniska parametrar. Följaktligen bokförde Företag en kontantlös nedskrivning på 32,8 miljoner då vi har bestämt oss för att avveckla verksamheten för att nå ett tillstånd av skötsel och underhåll vid vår Kinierogruva i Guinea under årets andra halva. Guldprisets fall har dessutom lett till ytterligare en kontantlös nedskrivning på 14,7 miljoner i det andra kvartalet för gruvan i Samira Hill.

I juli ingick vi ett preliminärt avtal för försäljningen av vår andel i Samira Hill-gruvan. Ett antal villkor måste uppfyllas innan affären avslutas, vilket är planerat att ske innan 30 september 3013. Återigen är dessa beslut i linje med Företagets strategi, vilken fokuserar på kassaflöde och inte enbart på antalet uns som produceras.

Vi har gjort betydande framsteg med att genomföra vår strategi under det andra kvartalet år 2013. Vårt fokus på kvalitetsuns syns tydligt i hur Siousektorn går framåt och våra beslut angående icke-kärntillgångar. Vi har skurit ner på våra företagskostnader och förväntar oss fortsatta utgiftsminskningar som ett resultat av en pågående företagsomspännande granskning vars mål är att strömlinjeforma organisationen men ändå upprätthålla effektiviteten.

Därmed fortsätter vi att fokusera på en disciplinerad kapitalfördelning och optimeringsprogram. I dagsläget är vi nöjda med vad vi har uppnått genom hela organisationen och vi har för avsikt att fortsätta se till att vi förblir fokuserade på våra prioriteringar.

SEMAFO upprätthåller sin årliga produktions- och totala kontantkostnadsriktlinje på mellan 153,000 - 168,000 uns med en total kontantkostnad på 805 - 855 dollar per uns vid Managruvan. Riktlinjen kan inte uppnås vid gruvorna i Kiniero och Samira Hill då Företaget avvecklar verksamheten till ett framtida tillstånd av skötsel och underhåll vid dessa två icke-kärntillgångar.

SEMAFO:s samlade resultatrapporter och ledningsdiskussioner och -analys och annat relevant ekonomiskt material finns tillgängligt i sektionen Investor Relations på företagets hemsida på www.semafo.com. Dessa samt andra företagsrapporter finns också tillgängliga på hemsidan som sköts av den kanadensiska tillsynsmyndigheten på www.sedar.com.


         -------------------------  ----------------------------- 
            Tremånadersperioden      Sexmånadersperioden  
            som slutade 30 juni,     som slutade 30 juni, 
         -------------------------  ----------------------------- 

Verksamhets-       2013  2012 Variation  2013  2012 Variation                       
 höjdpunkter            (6)				 (6)
										 
Uns guld                                 
 producerade      58,600 60,500   (3%) 118,300 121,400    (3%)
Uns guld sålda     51,900 60,900   (15%) 117,300 119,600    (2%)

(i tusentals                                
 dollar, förutom                               
 belopp per                                 
 uns, per ton                               
 och per aktie)                               
Intäkter -                                 
 guldförsäljning    71,136 98,376   (28%) 177,191 198,777   (11%)
Gruvdriftsutgifter                                                                
(exklusive                                 
 statliga                                 
 royalties)       35,309 41,646   (15%) 81,433 78,888    3% 
Statliga                                 
 royalties        3,706  5,070   (27%)  9,253 10,147    (9%)
Nedskrivningar av                                 
 egendom, anläggning                              
 och utrustning       - 16,998    -     - 16,998    - 
Försämring       47,526    -    -  82,626    -    - 
Rörelseintäkter                               
 (förlust)       (31,460) 12,102    -  (33,135) 50,146    - 
Försämring av                                
 investering i                               
 GoviEx         19,600    -    -  19,600    -    - 
Förlust på försäljning                               
 av nuvarande                                  
 investering         - 24,297    -     - 24,297    - 
Inkomstskattutgifter   2,384  3,060   (22%) 12,669  9,249    37% 
Nettointäkter (förlust)                              
 med hänsyn till                                                                 
 aktieägarna      (46,475)(17,515)  (165%) (53,765) 10,591    - 

Kassaflöde från                                                                
 verksamhet(1)     24,280 42,600   (43%) 63,078 81,753   (23%)
Grundvinst                               
 (förlust) per aktie   (0,17) (0,06)  (165%)  (0,20)  0,04    - 
Utspädd vinst                              
 (förlust) per aktie   (0,17) (0,06)  (165%)  (0,20)  0,04    - 
Kassaflöde från                                
verksamhet per aktie(2)  0,09  0,16   (44%)  0,23  0,30   (23%)

Justerade                             
 verksamhetsintäkter(3) 16,066 29,100   (45%) 49,491 67,144   (26%)
Justerade                                
 nettointäkter                                   
 med hänsyn till                                                                 
 aktieägarna(3)     12,787 19,403   (34%) 33,577 47,509   (29%)
Justerad                               
 grundvinst per                                
 aktie(3)         0,05  0,07   (29%)  0,12  0,17   (29%)

Genomsnittligt realiserat                               
 försäljningspris                                
 (per uns)        1,371  1,615   (15%)  1,511  1,662    (9%)
Kontanta                               
 driftskostnader (per                              
 producerat uns)(4)    704   685    3%   699   652    7% 
Kontanta                               
 driftskostnader (per                               
 bearbetat ton)(4)     34   36   (6%)   34   35    (3%)
Total kontantkostnad                               
 (per sålt                                 
 uns)(5)          752   767   (2%)   773   738    5%

Justerad                               
 grundvinst per                                
 aktie(3)         0,05  0,07  (29%)  0,12   0,17   (29%)

Genomsnittligt realiserat                               
 försäljningspris                                
 (per uns)        1,371  1,615  (15%)  1,511   1,662   (9%)
Kontanta                               
 driftskostnader (per                              
 producerat uns)(4)    704   685   3%   699    652    7% 
Kontanta                               
 driftskostnader (per                               
 bearbetat ton)(4)     34   36  (6%)   34    35   (3%)
Total kontantkostnad                               
 (per sålt                                 
 uns)(5)          752   767  (2%)   773    738    5% 

(1) Kassaflöde från affärsverksamheter omfattar inte förändringar i kontantlösa    
   rörelsekapitalstillgångar.                         
(2) Verksamhetskassaflöde per aktie är ett resultatmått utanför IFRS utan en    
   vedertagen definition enligt IFRS. Se avsnittet "Non-IFRS   
   financial performance measures" i företagets diskussion och analys (MD&A), kommentar
   18.                                  
(3) Justerade driftsintäkter, justerade nettointäkter med hänsyn till 
   aktieägarna och justerad grundvinst per aktie är ett resultatmått utanför IFRS    
   utan vedertagen definition enligt IFRS. 
   Se avsnittet "Non-IFRS financial measures" i ledningens   
   diskussion och analys (MD&A), kommentar 18.                             
(4) Kontanta driftskostnader är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS utan en
   vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt antalet producerade uns och 
   och bearbetade ton. Se avsnittet "Non-IFRS financial performance measures"
   i företagets diskussion och analys (MD&A), kommentar 18.              
(5) Total kontantkostnad är ett resultatmått utanför IFRS utan en  
   vedertagen definition enligt IFRS och motsvarar kostnaderna för gruvverksamheten   
   och statliga royalties per sålt uns.           
(6 ) Summorna har omräknats för att passa antagandet av IFRIC 20, dagbrytningskostnader   
   i produktionsfasen av en ytgruva. Se notering 4 i
   redovisningen.                      

SEMAFO:s övre ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera det andra kvartalets finansiella resultat och verksamhetsresultat samt ge en uppdatering av företagets aktiviteter.


Konferenssamtal:  Datum:            Onsdag, 7 augusti 2013   
          Tid:             10:00 AM (EDT)        
          Tel. lokalt och utomlands:  +1 (416) 981 9000       
          Tel. Nordamerika:       1 (800) 763 1505       

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning tills 27 augusti 2013. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 558-5253 och ange koden 21668070 följt av fyrkant (#).

En direktwebbsändning av konferensen kan nås via SEMAFO:s hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Vi avråder därmed till otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "riktlinjer", "på väg", "att komma", "framsteg", "tror", "skapa", "framtida", "planerade", "påskynda", "mål", "kommer", "förväntar", "strategi", "förutse", "fokus", "upprätthålla", "blivande" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att förbättra våra kostnader och vår effektivitet genom vår verksamhet, förmågan att skapa framtida kassaflöde, förmågan att utge vår mineralreservs- och resursuppskattning under det tredje kvartalet år 2013, förmågan att påskynda utvecklingen av Siousektorn, förmågan att inleda tillståndsprocessen för Siou under det fjärde kvartalet 2013, förmågan att påbörja dagbrytning vid Siou under det tredje kvartalet år 2014, förmågan att genomföra affären för gruvan i Samira Hill, förmågan att ytterligare skära ned på kostnader och samtidigt upprätthålla effektiviteten, förmågan att möta vår riktlinje för årlig produktion och total kontantkostnad på 153 000 - 168 000 uns med en total kontantkostnad på 805 - 855 dollar vid Managruvan, förmågan att avveckla verksamheten vid gruvorna i Samira Hill och Kiniero till ett tillstånd av skötsel och underhåll, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information om dessa och andra risker i SEMAFO:s lednings årliga diskussion och analys (MD&A) 2012, uppdaterad första kvartalet 2013 och andra kvartalet 2013, och andra dokument som har lämnats in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper, vilka finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information