SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

May 07, 2014 13:17 ET

SEMAFO släpper resultaten för det första kvartalet 2014

Höggradig Siou-malm ökar guldproduktionen i mars-Fofina ligger före schemat

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - May 7, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) redovisade idag sina finansiella resultat och rörelseresultat för tremånadersperioden som slutade 31 mars 2014. Alla belopp är i USD om inte annat anges.

Som ett resultat av vårt mål att påskynda utvecklingen av Siou och Fofina hade vi som förväntat ett svagt första kvartal beträffande produktionen. Vi har medvetet omarbetat brytplanen för att förflytta en del av Wona-Konas gruvutrustning till Siou and Fofina. Följaktligen kommer våra åtgärder under det första kvartalet att fungera som en katalysator för återstoden av året då vi förväntar oss en betydande produktionsökning.

Genomgång av första kvartalet 2014(i)


-- Guldproduktionen vid Mana på 35,100 uns, jämfört med 42,700 uns för
  samma period 2013

-- Inledde bearbetning av malm från Siou vilket hade en positiv inverkan på Manas
  genomsnittliga huvudkvalitet och resulterade i produktionen av 17,340 uns guld
  under mars månad med en kontant rörelsekostnad på $689 per uns 

-- Resultat av bulktester från Siou överensstämde mycket väl mot 
  blockmodellen om reserver - uppnådde en guldhalt på över 96% 

-- Bolaget står fast vid sin produktionsvägledning för 2014

-- Guldförsäljningen vid Mana på $38.5 miljoner, en minskning med 47% jämfört med samma period 
  föregående år

-- Rörelseförlust från affärsverksamhet på $14.7 miljoner, jämfört med
  rörelseintäkter på $21.0 miljoner för samma period 2013

-- Nettoförlust från affärsverksamhet med hänsyn till aktieägarna
  på $12.9 miljoner eller $0.04 per aktie jämfört med en nettointäkt på $11.5
  miljoner eller $0.04 per aktie för samma period 2013 

-- Kassaflöde från den löpande verksamheten från affärsverksamhet(1) på
  $2.1 miljoner eller $0.01 per aktie(2) jämfört med $28.0 miljoner eller $0.10
  per aktie för samma period 2013 

-- Augerborrning under Pompoi Nord-tillståndet uppvisar en lovande
  geokemisk anomalitrend på över 15 kilometer längs med östra gränsen av
  Siou-intrusionen 

-- Inledde uppröjningsaktiviteter vid Fofina, ett kvartal före tidsschemat

-- Utökade vårt prospekteringsområde i Burkina Faso med 1,678 km²
  genom påskriften av två farm-in avtal och förvärvningen
  av ett tillstånd

(i) Genomgången av resultatet för det första kvartalet 2014 består enbart av information och uppgifter från pågående verksamheter vid Managruvan i Burkina Faso.

(1) Kassaflöde från den löpande verksamheten från affärsverksamhet inkluderar inte förändringar i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.

(2) Det löpande kassaflödet per aktie från affärsverksamhet är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS utan en rådande definition enligt IFRS.

Managruvan, Burkina Faso

Resultatet av bulktester utförda sent i det första kvartalet från den höggradiga Siou-fyndigheten låg i linje med förväntningarna och överensstämde mycket väl mot blockmodellen. Testresultaten indikerade en genomsnittlig kvalitet på 4.7 g/t Au och en guldhalt på över 96%.

Den gradvisa ökningen av gruvverksamheten vid Siou återspeglades i produktionen under mars månad, där vi uppnådde en högre huvudkvalitet, en förbättrad guldhalt och en lägre kontant rörelsekostnad per uns.         Ton(1) Kvalitet Guldhalt Produktion Kontant rörelsekostnad
             (g/t Au)    (%)    (uns) (per producerat uns)
       ---------------------------------------------------------------

Januari     213,400   1.53    83    8,750        1,245
Februari    206,300   1.59    86    9,010        1,172
Mars      222,300   2.64    92   17,340         689
       ---------------------------------------------------------------
Sammanlagt 
första                                 
Kvartalet 
2014      642,000   1.93    88   35,100         952
       ---------------------------------------------------------------
       ---------------------------------------------------------------

I april(i) uppnådde vi full bryttakt vid Siou. Under månaden producerade vi över 20,000 uns guld genom att bryta malm med en genomsnittlig huvudkvalitet högre än 2.9 g/t Au. Därför står vi fast vid vår produktionsvägledning för 2014 på mellan 200,000 och 225,000 uns guld.

Under det första kvartalet påbörjades uppröjningsarbeten vid Fofina och i april, före tidsschemat, påbörjade vi krossning av malm från fyndigheten.

Tillstånd för utökat prospekteringsområde

Nyligen utökade bolaget sitt prospekteringsområde i Burkina Faso med 1,678 km² genom påskrift av två farm-in avtal (12 tillstånd) och förvärvningen av ett tillstånd:


-- Arbetstillstånd på tre år och en möjlighet att förvärva en andel på 90% i 
  Bilakongo- och Tigan-tillstånden och en andel på 100% i Kana-tillståndet.
  Dessa tre tillstånd täcker en yta på 293 km², och gränsar 
  till Manaegendomen cirka 35 kilometer nordöst om Manas
  förädlingsanläggning.

-- Arbetstillstånd på tre år och möjlighet att förvärva upp till 80% äganderätt i
  nio prospekteringstillstånd i Banfora Gold Belt. Dessa nio tillstånd
  täcker en yta på 1,153 km² och ligger cirka 200 kilometer
  sydväst om SEMAFOs Mana-tillstånd nära gränsen mellan Burkina Faso och Elfenbenskusten.

-- Förvärvning av det strategiska 232-km² Pompoi-tillståndet som ligger
  direkt söder om vårt Pompoi Nord-tillstånd i den resursrika regionen Hounde
  Greenstone Belt. 

Prospekteringsbudgeten utökas till $20 miljoner

Med anledning av det nya utökade prospekteringsområdet har SEMAFO avsatt ytterligare två miljoner dollar till prospekteringsbudgeten för att utföra geologisk kartläggning och augerborrning med syfte att identifiera prioriterade borrmål under de nya tillstånden. Denna summa är ett tillskott till SEMAFOs ursprungliga prospekteringsbudget på $18 miljoner för 2014 som ska fokusera på Siou-intrusionen. Områden inledningsvis avsedda för prospektering under Banfora Gold Belt-tillstånden finns längs med de större sprickzonerna där det finns tecken på geokemiska anomalier och småskalig gruvverksamhet. Augerborrningsprogram kommer att inledas de kommande veckorna och resultaten av dessa förväntas under andra halvan av året.

För närvarande är nio augerborrar aktiva på våra egendomar: sju på den lovande 15-kilometers geokemiska anomalitrenden och två under Bilakongo och Kana-tillstånden. I mitten av maj kommer ytterligare fyra augerborrar att tas i bruk under Banfora Gold Belt-tillstånden och en andra RC-borrställning kommer att tilldelas den 15-kilometer geokemiska anomalitrenden. I juni är det planerat att två kärnborrställningar ska utföra fyllnadsborrning på mellan 180 and 225 meter vertikalt vid Siou med syftet att ersätta och öka reservbasen.

(1) Ton innefattar malm från Wona-Kona, Siou och reserver. Siffrorna för (i)april är preliminära med reservation för slutlig justering.

Sammandrag av SEMAFOs samlade resultatrapporter för kvartalet och företagsledningens diskussioner och analyser och annat relevant finansiellt material finns tillgängligt i sektionen Investor Relations på företagets hemsida på www.semafo.com. Dessa och andra företagsrapporter finns också tillgängliga på hemsidan som sköts av den kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper på www.sedar.com.

Konsoliderade resultat och gruvverksamhet från affärsverksamhet                        Tremånadersperioden       
                        som slutade 31 mars,       
                     -----------------------------------
                       2014  2013(3)(4)  Variation 
                     -----------------------------------

Guld, uns producerade           35,100    42,700     (18%)
Guld, uns sålda              29,400    44,900     (35%)
(i tusentals dollar, förutom                      
 summorna per uns, per ton och per                    
 aktie)                                   
Omsättning - Guldförsäljning        38,473    72,578     (47%)
Gruvverksamhetens rörelsekostnader 
(exklusive                    
 statliga licensavgifter)         30,216    28,142      7% 
Statliga licensavgifter           1,768    3,694     (52%)
Rörelseresultat (förlust)         (14,679)   21,044      - 
Skattekostnad (återhämtning)        (1,395)    6,608      - 
Nettointäkter (förlust) 
från affärsverksamhet                      
 med hänsyn till                     
 aktieinnehavarna             (12,943)   11,498      - 
Resultat före utspädning (förlust) 
per aktie från                    
 affärsverksamhet              (0.04)    0.04      - 
Utspätt resultat (förlust) per aktie från                   
 affärsverksamhet              (0.04)    0.04      - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
 från                  
 affärsverksamhet(1)            2,142    28,031     (92%)
Löpande kassaflöde per aktie från                     
 affärsverksamhet(2)             0.01     0.12     (92%)

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten från affärsverksamhet inkluderar inte
 förändringar i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.               
(2) Det löpande kassaflödet per aktie från affärsverksamhet är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS
 utan en rådande definition enligt IFRS. Se avsnittet
 ”Icke IFRS-mått på finansiella resultat” i företagsledningens diskussion och analys 
 (MDA).                                   
(3) Beloppen har justerats för införandet av IFRIC 20, dagbrytningskostnader   
 i produktionsfasen av en ytgruva.             
(4) Beloppen har justerats för att återspegla den avvecklade  
 verksamheten.                                

SEMAFOs företagsledning kommer att hålla ett konferenssamtal idag kl. 10:00 EDT för att diskutera det första kvartalets finansiella resultat och rörelseresultat och dessutom ge en uppdatering om företagets aktiviteter. Investerare uppmanas ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:      Tel. lokalt och utomlands: +1 (647) 788-4922     
      Tel. Nordamerika:      1 (877) 223-4471     

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning fram till 27 maj 2014. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 585-8367 och ange lösenordskoden 28425577.

En livewebbsändning av konferensen är tillgänglig via SEMAFOs hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 30 dagar.

Aktieägarnas årliga bolagsstämma och extra bolagsstämma

SEMAFOs aktieägares årliga bolagsstämma och extra bolagsstämma kommer att hållas måndag 15 maj 2014 kl. 10:00 EDT på Le Centre Sheraton Montreal, Salon Jarry & Joyce, 1201 Rene-Levesque Boulevard West, i Montreal, Quebec. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och träffa företagsledningen och bolagsstyrelsens ledamöter.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget äger och driver för närvarande Managruvan i Burkina Faso som innefattar de höggradiga satellitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett hederligt sätt genom en ansvarsfull utveckling av sin Mana-egendom. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom effektiv hantering av sina existerande tillgångar samt sträva efter ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden. Därmed kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig markant jämfört med dem som uttryckts eller antytts i sådana uttalanden. Vi råder dig därför att inte fästa otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar ord eller uttryck som ”kommer att”, ”förändra”, ”förvänta”, ”vägledning”, ”sträva efter”, ”riktad”, ”mål”, ”förpliktigad”, ”utveckla”, ”bli”, ”fullföljer”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan få framtida resultat eller händelser att skilja sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden innefattar förmågan att möta en betydande produktionsökning, förmågan att möta våra riktlinjer för 2014, inkluderat vår produktionsriktlinje på mellan 200,000 och 225,000 uns guld, förmågan att identifiera prioriterade borrmål under våra nya tillstånd, förmågan att ersätta och höja vår reservbas, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, förändringar i priser av valutor, guld eller rörelsekostnader, risker inom gruvindustrin, osäkerhet över beräkning av mineralreserver och tillgångar, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inkluderat vår förmåga att behålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som finns beskrivna i SEMAFOs dokument arkiverade hos den Kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper. Du hittar mer information gällande dessa och andra risker i SEMAFOs lednings årliga diskussion och analys (MDA) 2013, uppdaterad första kvartalet 2014 och i andra dokument lämnade till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Sofia St. Laurent
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. lokalt och utomlands: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Sofia.Stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com