SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

November 14, 2013 10:09 ET

SEMAFO släpper resultaten för det tredje kvartalet 2013

- Tillstånd har erhållits att inleda utveckling av Siou för förväntad produktion i det andra kvartalet 2014

- Nettointäkter från affärsverksamhet med hänsyn till aktieinnehavarna på 1,7 miljoner USD

- Kassaflöde från den löpande verksamheten på 15,6 miljoner USD

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Nov 14, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) redovisade idag sina finansiella resultat och rörelseresultat för tremånadersperioden som slutade 30 september 2013. Alla belopp är i USD om inte annat anges.

Genomgång av tredje kvartalet 2013


-- Siou lägger till 769 300 uns på 4,94 g/t Au till Manas guldreserver

-- Manas guldreserver ökade 28% till 2,4 miljoner uns, nettodepletion 

-- Manas mineralreservers genomsnittliga kvalitet ökade med 20% till 2,77 g/t Au

-- Siou indikerade mineralresurser på 795 300 uns på 3,97 g/t Au

-- Anläggningskostnader vid Siou har minskat från 25,0 miljoner USD till 12,5 miljoner USD

-- Samira Hill- and Kinierogruvan klassas som tillgångar som ska säljas och
  avvecklad verksamhet

-- Guldproduktionen vid Mana på 38 700 uns, jämfört med 36 600 uns för
  samma period 2012

-- Guldförsäljningen vid Mana på 49,5 miljoner USD, en minskning på 9% jämfört med föregående år

-- Rörelseresultat från affärsverksamhet på 0,4 miljoner USD, jämfört med
  7,5 miljoner USD för samma period 2012
 
-- Nettointäkter från affärsverksamhet med hänsyn till 
  aktieinnehavarna på 1,7 miljoner USD eller 0,01 USD per aktie jämfört med 1,8 miljoner USD
  eller 0,01 USD per aktie för samma period 2012
 
-- Kassaflöde från den löpande verksamheten(1) från affärsverksamhet på
  15,6 miljoner USD eller 0,06 USD per aktie jämfört med 14,7 miljoner USD eller 0,05 USD per
  aktie för samma period 2012


(1) Kassaflöde från den löpande verksamheten undantar förändringar i kontantlöst    
   rörelsekapital.
                         

Ett ord från VD:n

Vi är glada att idag kunna meddela att företaget har erhållit tillstånd för utveckling av vår högvärdiga Siou-fyndighet samt tillstånd för Fofina-fyndigheten. Nu när vi har erhållit tillstånd – det näst sista steget i tillståndsprocessen för gruvans utbyggnad – kan vi inleda uppröjning och vägarbeten vid Siou de kommande månaderna och starta produktionen det andra kvartalet 2014. Det här placerar oss åtminstone sex månader före vårt senaste tidsschema. En riktig prestation med tanke på Siou-fyndighetens tvååriga tidslinje från upptäckt till produktion. Dessutom gör den accelererande tillståndsprocessen att vi nu beräknar att komma igång med produktionen i Fofina redan 2015, istället för 2016 som vi ursprungligen hade planerat.

Eftersom Siou-fyndigheten bara ligger 15 kilometer från Manas förädlingsanläggning och malm från Siou kommer att fraktas till anläggningen är anläggningskostnaderna för att ta Siou i produktion minimala. Det finns inget behov av att omlokalisera byar, investera i ny infrastruktur eller annan betydande biverksamhet. Vi har därför kunnat halvera anläggningskostnaderna som behövs för att ta Siou i produktion 2014 från 25,0 miljoner USD som ursprungligen var budgeterat till 12,5 miljoner USD.

Siou-fyndigheten förblir öppen lateralt och på djupet. Betydande möjliga tillgångar på ungefär 180 meter under markytan kräver ökad borrning i trånga utrymmen för att kunna ta dem till mineralreserverna. Detta är planerat för 2015-2016.

För det fjärde kvartalet har vi avsatt 3,5 miljoner USD som finns kvar i vår prospekteringsbudget för 2013 avsedda för aktiviteter i Siou-området för att finna och definiera nya borrmål för 2014. Prospekteringen kommer främst att utgöras av 120 000 meter augerborrning, geokemiska undersökningar och fälttester samt ytterligare 8 500 markprover.

Under kvartalet uppfyllde vi vårt löfte och tillkännagav uppskattningen av Managruvans mineralreserver och tillgångar vid 30 juni 2013. Mineralreserver och möjliga tillgångar(2) vid vår högvärdiga Siou-fyndighet uppgick till 769 300 respektive 795 300 uns guld. Bevisade och sannolika reserver till 4 842 900 ton på 4,94 g/t Au beräknades med ett lågt räknat guldpris på 1 100 USD per uns, vilket visar hur rik fyndigheten är. Siou har effektivt ökat den genomsnittliga reservkvaliten vid Mana med 20%. När Siou startar produktionen kommer den dessutom att förse Manas processanläggning med kvalitetsuns, och slutligen leda till ökad produktion och lägre total kontantkostnad per uns. Så fort full produktion har uppnåtts uppskattar vi att Siou kommer att stå för ungefär 30% av blandmalmen vid förädlingsanläggningen. Det här är ett utmärkt exempel på genomförandet av vår strategi att öka aktieägarvärdet.

I det tredje kvartalet 2013 producerade Mana 38 700 uns guld till en total kontantkostnad på mindre än 800 USD per uns. För niomånadersperioden som slutade 30 september 2013 uppgick produktionen till 122 900 uns till en total kontantkostnad på 725 USD per uns. Tredje kvartalets nettointäkter med hänsyn till aktieinnehavarna uppgick till 1,7 miljoner USD eller 0,01 USD per aktie, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 miljoner USD eller 0,06 USD per aktie.

Tidigt 2013 hänvisade vi till övervägandet av strategiska alternativ för våra två tillgångar som icke kärnverksamhet beroende på deras extrema känslighet för nedgångar i guldpriset. I detta hänseende har vi under året gjort nedskrivningar för Samira Hill- och Kinierogruvan. Därför satte vi under det tredje kvartalet Samira Hill-gruvan på underhållsnivå och vi kommer att trappa ner verksamheten vid Kinierogruvan till ren underhållsnivåstatus de kommande månaderna. Båda egendomarna är till salu och i det tredje kvartalet i företagsledningens diskussion och analys (MDA) 2013, betraktar vi dessa två tillgångar som avvecklad verksamhet från 30 september 2013 och redovisar guldförsäljning, kostnader, vinster och kassaflöde från verksamhet endast för Mana-egendomen.

Mot bakgrunden av osäkerhet och pågående volatilitet i guldpriset och med tanke på att Siou tas i produktion och att fortsatt utforskning är nyckeln till värdeskapande, och utgör en prioritering, har vi bestämt att inte redovisa en halvårsvinst vid den här tidpunkten. Dessutom har vi tagit ytterligare steg för att minska anläggningskostnader och administrativa kostnader. Vi bör kunna skörda resultatet av det senare i det fjärde kvartalet, med en mer betydande effekt 2014.

Bolaget står fast vid sin årliga produktionsriktlinje 2013 för Mana på mellan 153 000 och 168 000 uns där den totala kontantkostnaden förväntas att bli vid den lägre änden av våra etablerade riktlinjer på mellan 805 USD och 855 USD per uns.

SEMAFOs samlade resultatrapporter och företagsledningens diskussioner och analys och annat relevant ekonomiskt material finns tillgängligt i sektionen Investor Relations på företagets hemsida på www.semafo.com. Dessa och andra företagsrapporter finns också tillgängliga på hemsidan som sköts av den kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper på www.sedar.com.


(2) Tillgångarna är exklusive reserver.                  

Konsoliderade resultat och gruvverksamhet från affärsverksamhet


                            Tremånadersperioden 
                          som slutade 30 september, 
                ---------------------------------------------
                     2013    2012(3,4)  Variation 
                ---------------------------------------------
Verksamhetshöjdpunkter                          
 affärsverksamhet                                 
                                 

Guld, uns producerade         38 700     36 600      6% 
Guld, uns sålda            36 900     32 800      13% 

(i tusentals dollar,                          
 förutom summorna per uns, per                       
 ton och per aktie)                            
Omsättning - Guldförsäljning      49 488     54 406      (9%)
Gruvverksamhetens rörelsekostnader                          
 (exklusive statliga                           
 licensavgifter)            27 130     27 220      - 
Statliga licensavgifter         2 355      2 724     (14%)
Avskrivning av egendom, anläggning                        
 och utrustning               -        -      - 
Rörelseresultat              398      7 528     (95%)
Försämring av investering i                         
 GoviEx                   -        -      - 
Förlust på försäljning av nuvarande                           
 investering                -        -      - 
Skattekostnad (återhämtning)      (1 152)     4 849      - 
Nettointäkter från affärsverksamhet                         
 med hänsyn till                         
 aktieinnehavarna            1 660      1 766      (6%)
Grundvinst per aktie från                        
 affärsverksamhet            0,01      0,01      - 
Utspädd vinst per aktie från                       
 affärsverksamhet            0,01      0,01      - 

Kassaflöde från den löpande                          
 verksamheten från affärs-                        
 verksamhet(1)             15 575     14 695      6% 
Löpande kassaflöde per aktie                        
 från affärsverksamhet(2)        0,06      0,05      20% 

                            Niomånadersperioden 
                          som slutade 30 september, 
                ---------------------------------------------
                     2013   2012(3,4)  Variation 
                ---------------------------------------------
Verksamhetshöjdpunkter från                          
 affärsverksamhet                                 
                                 

Guld, uns producerade         122 900    127 100      (3%)
Guld, uns sålda            121 200    121 800      - 

(i tusentals dollar,                          
 förutom summor per uns, per                       
 ton och per aktie)                            
Intäkter - Guldförsäljning       175 847    202 690     (13%)
Gruvverksamhetens rörelsekostnader                          
 (exklusive statliga                           
 licensavgifter)            79 134     81 536      (3%)
Statliga licensavgifter         8 781     10 054     (13%)
Avskrivning av egendom, anläggning                        
 och utrustning               -     16 998      - 
Rörelseresultat             40 720     48 047     (15%)
Försämring av investering i                         
 GoviEx                 19 600       -      - 
Förlust på försäljning av nuvarande                           
 investering                 -     24 297      - 
Skattekostnad (återhämtning)       8 517     14 097     (40%)
Nettointäkt från affärsverksamhet                         
 med hänsyn till                         
 aktieinnehavarna            7 798     3 772     107% 
Grundvinst per aktie från                        
 affärsverksamhet             0,03      0,02      50% 
Utspädd vinst per aktie från                       
 affärsverksamhet             0,03      0,02      50% 

Kassaflöde från den löpande                          
 verksamheten från affärs-                         
 verksamhet(1)             61 365     75 643     (19%)
Löpande kassaflöde per aktie                        
 från affärsverksamhet(2)         0,22      0,28     (21%)

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten från affärsverksamhet inkluderar inte
   förändringar i icke kassapåverkande rörelsekapitalposter.               
(2) Det löpande kassaflödet per aktie från affärsverksamhet är ett resultatmått utanför IFRS 
   utan en rådande definition enligt IFRS. 
   Se avsnittet ”Icke-IFRS mått på finansiella resultat” i    
   företagsledningens diskussion och analys (MDA), kommentar 19.                      
(3) Beloppen har räknats om för införandet av IFRIC 20, dagbrytningskostnader   
   i produktionsfasen av en ytgruva. Se kommentar 6
   i de finansiella resultaten.                      
(4) Beloppen har räknats om för att återspegla den avvecklade verksamheten.  

SEMAFOs företagsledning kommer att hålla ett konferenssamtal idag 10:00 AM för att diskutera det tredje kvartalets finansiella resultat och rörelseresultat, och ge en uppdatering om företagets aktiviteter.


Konferenssamtal:  Tel. lokalt och utomlands: +1 (416) 981 9000      
          Tel. Nordamerika:      1 (800) 763 1505      

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning till 3 december 2013. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 558-5253 och ange koden 21685822 följt av fyrkant (#).

En livewebbsändning av konferensen är tillgänglig via SEMAFOs hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvföretag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Managruvan i Burkina Faso och Kinierogruvan i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett hederligt sätt genom ansvarsfull utveckling av sin högpotentiella Mana-egendom. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom effektiv hantering av sina existerande tillgångar samt sträva efter hållbara och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden. Därmed kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig avsevärt jämfört med dem som uttryckts eller antytts i sådana uttalanden. Vi råder därför att inte fästa otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar ord och uttryck som ”riktlinjer”, ”planerad”, ”kommer att”, ”slutligen”, ”ledande”, ”växande”, ”strategi”, ”förväntad”, ”börja”, ”anteciperad”, ”påbörja”, ”uppskattad”, ”förpliktigad”, ”utveckla”, ”bli”, ”fullföljer”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan få framtida resultat eller händelser att skilja sig avsevärt från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden innefattar förmågan att möta vår årliga produktionsriktlinje för Mana på mellan 153 000 och 168 000 uns med en total kontantkostnad vid den lägre av våra etablerade riktlinjer på 805 USD och 855 USD per uns, möjligheten att starta produktion vid Siou i andra kvartalet 2014, Sious förmåga att leverera kvalitetsuns till Manas förädlingsanläggning, vilket slutligen ska leda till ökad produktion och lägre total kontantkostnad per uns, förmågan för vår strategi att öka aktieägarvärdet, förmågan att börja röja upp och bygga vägar vid Siou de kommande månaderna, förmågan att starta produktion från Fofina-fyndigheten 2015, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, förändringar i priser av valuta, guld eller rörelsekostnader, risker inom gruvindustrin, osäkerhet om beräkningar av mineralreserver och tillgångar, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att behålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som finns beskrivna i SEMAFOs dokument arkiverade hos Kanadensiska tillsynsmyndigheten för värdepapper. Du hittar mer information om dessa och andra risker i SEMAFOs lednings årliga diskussion och analys (MDA) 2012, uppdaterad första kvartalet 2013, andra kvartalet 2013 och tredje kvartalet 2013, och i andra dokument som lämnats till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Kommunikation och investerarrelationer
  Tel. Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  info@semafo.com
  www.semafo.com