SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

May 14, 2013 14:37 ET

SEMAFO släpper resultaten för första kvartalet 2013

Sammanlagt kassaflöde från verksamhet uppgår till 38,8 miljoner USD, utdelning på 0,02 CAD per aktie tillkännages

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - May 14, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) redovisade idag sina verksamhetsresultat och finansiella resultat för tremånadersperioden som slutade 31 mars 2013. Alla summor är i USD om inte annat anges.

Genomgång av första kvartalet 2013


-- Guldproduktion på 59 700 uns, en minskning med 2 % jämfört med samma
  period år 2012 

-- Guldförsäljning på 106,1 miljoner, en minskning med 6 % jämför med samma 
  period år 2012 

-- Kontantlös försämringskostnad på 35,1 miljoner för Samira Hill-gruvan 

-- Rörelseförlust på 1,7 miljoner jämfört med en inkomst av rörelse på 38,0
  miljoner under samma period år 2012 

-- Nettoförlust för aktieägarna på 7,3 miljoner eller en förlust på 0,03 
  per aktie jämfört med en nettovinst för aktieägarna på 28,1 miljoner 
  eller 0,10 per aktie under samma period år 2012 

-- Justerat rörelseresultat(1) på 33,4 miljoner jämfört med 38,0 miljoner
  under samma period år 2012 

-- Justerad nettovinst(1) för aktieägarna på 19,7 miljoner eller 0,07 per 
  aktie(1) jämfört med 28,1 miljoner eller 0,10 per aktie under samma 
  period år 2012 

-- Kassaflöde från affärsverksamheter(2) på 38,8 miljoner eller 0,14 per
  aktie jämfört med 40,2 miljoner eller 0,15 per aktie för samma period
  år 2012 

-- Avgränsningsborrningen vid Manas Siousektor bekräftar mineralisering 
  och utvidgning 

-- Uppskattningen av mineralreserverna för Siousektorn förväntas som 
  planerat släppas i tredje kvartalet 2013 

-- Utdelning på 0,02 CAD per aktie tillkännages i och med maj 13 

(1) Justerat rörelseresultat, justerad nettovinst för aktieägarna och justerad grundvinst per aktie är ett mått som inte definieras av International Financial Reporting Standards (IFRS). För tremånadersperioden som slutade 31 mars 2013 utesluter det justerade rörelseresultatet kostnaden på 35 100 000 för försämringen av icke-finansiella tillgångar vid gruvan i Samira Hill, medan den justerade nettovinsten för aktieägarna och den justerade vinsten per aktie också utesluter inverkan på icke-kontrollerande intresse på sammanlagt 8 148 000 som uppstått i samband med dessa transaktioner.

(2) Kassaflöde från affärsverksamheter omfattar inte förändringar i kontantlösa rörelsekapitalstillgångar.

Några ord från VD:n

År 2012 var ett övergångens år för vårt företag och 2013 inleddes med en turbulent guldmarknad och svårigheter i övrigt för gruvindustrin. Guldpriset föll till sin lägsta nivå på två år och vår aktiekurs led till följd av detta.

Verksamhetsmässig har SEMAFO haft en bra början på året. Under det första kvartalet genererade vi ett kassaflöde från verksamheten på 38,8 miljoner (0,14 per aktie) jämfört med 40,2 miljoner (0,15 per aktie) under det första kvartalet 2012. Vi producerade nära 60 000 uns guld under de första tre månaderna av året och höll samtidigt nere det totala kontantpriset per uns under vår riktlinje för 2013.

Vårt flagskepp Mana producerade 42 700 uns guld, vilket motsvarar 70 procent av vår totala produktion. Manas totala kontantkostnad var 709 dollar per uns, en minskning med sex procent jämfört med 746 under det fjärde kvartalet 2012.

Det är av stor vikt att påminna att vi fokuserar på kvalitetsuns. Med hänsyn till detta är vår främsta prioritet att så snart som möjligt förbereda Siousektorn för dagbrytning senast det fjärde kvartalet 2014. Den senaste tidens ostadighet i guldpriset stärker vårt beslut att påskynda utvecklingen av den högkvalitativa Siousektorn som har låg känslighet mot ändringar i guldpriset.

Vi tror att lägga Siou till reserverna under det tredje kvartalet i år kommer att ge klarhet åt marknaden. Det kommer också att belysa rollen som Siou har i vår kortsiktiga strategi för att skapa värde.

Som en del av vår strategi för disciplinerad kapitalfördelning och beslut att upprätthålla vårt utforskningsprogram kommer SEMAFO:s hela utforskningsbudget för 2013 på 22 miljoner att investeras i Mana inom en tjugokilometers radie av förädlingsanläggningen. Fokus ligger huvudsakligen på avgränsningsborrningen vid Siou och tvärsborrningen längs Kokoitrenden, vilka har den största potentialen för kvalitetsuns och snabbt kassaflöde.

Hittills har resultaten från det pågående fyllborrningsprogrammet för 2013 bekräftat god kontinuitet och förutsägbarhet samt utvidgad mineralisering jämfört med resultaten vid årsslutet 2012. Vi är på god väg att lägga Siou till reserverna under det tredje kvartalet 2013. Just nu håller vi på att avsluta avgränsningsborrningen och har påbörjat bedömningen av miljöpåverkan för att påskynda tillståndsprocessen. Mana är väldigt lovande vad gäller potentialen för utforskning, vilket kommer att låta oss bygga vidare på vår redan solida grund under de kommande åren.

Som vi meddelade i vår årsrapport för 2012 är vi fast beslutna att optimera vår verksamhet på alla nivåer och att dra ner på kostnaderna för att maximera kassaflödet. Detta är av största vikt i dagens föränderliga ekonomiska omständigheter. Vi kommer att uppvisa disciplin och försiktighet i fördelningen av kapital och hanterandet av kassaflödet för att effektivt bemöta alla tänkbara guldprisscenarier.

I mars 2013 tillkännagav vi en genomgång av de strategiska alternativen för gruvorna i Kiniero och Samira Hill, vilka inte tillhör våra kärntillgångar. Med den senaste tidens minskning av guldpriset har dessa två projekt blivit allt känsligare för vidare nedgång i guldpriset eller i tekniska parametrar. Således är kommande investeringar begränsade till sådana som ger snabb avkastning. Beslutet har tagits att dra ner på verksamheten vid Samira Hill till underhållsstatus under 2013. Detta ledde till ytterligare en minskning på 6 miljoner i kapitalutgifter vid Samira Hill utöver den första minskningen på 10 miljoner som tillkännagavs tidigare i år. Samira Hills kapitalutgifter beräknas nu bli 11 miljoner istället för 27 miljoner enligt den ursprungliga budgeten för 2013. Detta ledde till en försämringskostnad på 35,1 miljoner under det första kvartalet 2013.

SEMAFO: styrelse godkände en kontant utdelning på 0,02 CAD per stamaktie att betalas ut 15 juli 2013 till aktieägarna vid dagens slut 30 juni 2013.

I denna ekonomiskt turbulenta tid med ett instabilt guldpris och otydlighet kring timingen och potentialen för Sious kassaflöde vill vi försäkra aktieägarna om att vi är disciplinerade och försöktiga i vår strävan att bygga framtiden.

Vårt fokus är att skapa värde genom att generera framtida kassaflöde. Vi har identifierat hur vi bäst ska fortskrida och är fast beslutna att undivka distraktioner samtidigt som vi fokuserar på våra prioriteringar.

SEMAFO upprätthåller sin årliga produktion och totala kontantkostnadsriktlinje på mellan 153 000 till 168 000 uns för 805 till 855 dollar per uns vid Mana och 16 000 till 20 000 uns för 95 till 1 055 dollar per uns vid Kiniero. Angående Samira Hill, med gruvans känsliga tillstånd i åtanke, har företaget beslutat att hålla sig til riktlinjerna under de första sex månaderna år 2013, med en beräknad produktion på mellan 23 000 och 26 000 uns för en total kontantkostnad på 985 till 1 035 dollar per uns.

SEMAFO:s samlade resultatrapporter och ledningsdiskussioner och -analys och annat relevant ekonomiskt material finns tillgängligt i sektionen Investor Relations på företagets hemsida på www.semafo.com. Dessa samt andra företagsrapporter finns också tillgängliga på hemsidan som sköts av den kanadensiska tillsynsmyndigheten på www.sedar.com.Konsoliderade resultat och konsoliderad 
gruvdriftsverksamhet                 

                            Tremånadersperioden  
                            som slutade 31 mars  
                    -------------------------------------
                       2013   2012(6)  variation  
                    -------------------------------------
Verksamhetshöjdpunkter                            

Producerade gulduns            59 700   60 900     (2 %) 
Sålda gulduns               65 400   58 700     11 % 

(i tusentals dollar, förutom                      
 summor per uns, per ton och per                    
 aktie)                                   
Intäkter - Guldförsäljning        106 055   100 401      6 % 
Gruvdriftsutgifter (exklusive                    
 statliga royalties)            46 124   37 242     24 % 
Statliga royalties             5 547    5 077      9 % 
Försämring                 35 100      -      -  
Rörelsevinst(-förlust)           (1 675)   38 044      -  
Inkomstskatteutgifter           10 285    6 189     66 % 
Nettovinst(-förlust) för                      
 aktieägare                (7,290)   28 106      -  

Kassaflöde från verksamhet(1)       38 798   40 196     (3 %) 
Grundvinst(-förlust) per aktie       (0,03)    0,10      -  
Grundvinst(-förlust) per aktie       (0,03)    0,10      -  
Verksamhetskassaflöde per aktie(2)      0,14    0,15     (7 %) 

Justerat rörelseresultat(3)        33 425   38 044    (12 %) 
Justerad nettovinst för                     
 aktieägare(3)               19 662   28 106    (30 %) 
Justerad grundvinst per aktie(3)       0,07    0,10    (30 %) 

Genomsnittligt realiserat försäljningspris                     
 (per uns)                 (1 622)   1 710     (5 %) 
Kontanta rörelsekostnader (per                       
 producerat uns)(4)              694     619     12 % 
Kontanta rörelsekostnader (per                       
 bearbetat ton)(4)               33     35     (6 %) 
Totalt kassaflöde (per sålt uns)(5)      790     708     12 % 

(1) Kassaflöde från affärsverksamheter omfattar inte förändringar i 
  kontantlösa rörelsekapitalstillgångar.                             
(2) Verksamhetskassaflöde per aktie är ett mått som inte definieras av 
  International Financial Reporting Standards (IFRS) Se avsnittet 
  "Non-IFRS financial performance measures" i företagets diskussion och 
  analys (MD&A).   
(3) Justerat rörelseresultat, justerade nettovinst för aktieägarna och 
  justerad grundvinst per aktie är ett resultatmått utanför IFRS utan 
  vedertagen definition enligt IFRS. För tremånadersperioden so slutade 
  31 mars 2013 uteslöt det justerade rörelseresultatet kostnaden på 
  35 100 000 för försämringen av Samira Hill-gruvans icke-finansiella 
  tillgångar, medan den justerade nettovinsten för aktieägarna och den 
  justerade grundvinsten per aktie också utesluter påverkan på   
  icke-kontrollerande intresse på 8 148 000 som uppstått i samband med 
  dessa transaktioner.           
(4) Kontantdriftskostnader är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS 
  utan en vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt antalet 
  producerade uns och bearbetade ton. Se avsnittet "Non-IFRS financial 
  performance measures" i företagets diskussion och analys (MD&A).                   
(5) Total kontantkostnad är ett resultatmått utanför IFRS utan en   
  vedertagen definition enligt IFRS och motsvarar kostnaderna för 
  gruvverksamheten och statliga royalties per sålt uns.            
(6) Summorna har omräknats för att passa antagandet a IFRIC 20, 
  dagbrytningskostnader i produktionsfasen av en ytgruva. Se notering 
  4 i den sammanfattade, provisoriska, konsoliderade redovisningen.          

SEMAFO:s övre ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera det första kvartalets finansiella resultat och verksamhetsresultat samt ge en uppdatering av företagets aktiviteter.


Konferenssamtal:     Datum:           Tisdag 14 maj 2013  
             Tid:            10:00 (EDT)      
             Tel. lokalt och utomlands: +1 (416) 981-9000    
             Tel. Nordamerika:     1 (800) 785-8944     

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning tills 03 juni 2013. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 558-5253 och ange koden 21654601 följt av fykrant (#).

En direktwebbsändning av konferensen kan nås via SEMAFO:s hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 90 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Vi avråder därmed till otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller ord och uttryck såsom "på god väg", "priotitering", "påskynda", "tro", "kommer", "skapa", "strategi", "riktlinje", "engagerad", "evolvera", "bli", "sträva", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan ge en uppskattning av mineralreserverna i det tredje kvartalet 2013, förmågan att påskynda förberedandet av Siousektorn för att inleda dagbrytning senast det fjärde kvartalet 2014, förmågan att minska kostnaderna för att maximera kassaflödet, förmågan att uppnå vår riktlinje för årlig produktion och total kontantkostnad på mellan 153 000 till 168 000 uns för 805 till 855 USD per uns vid Mana och mellan 16 000 till 20 000 uns för 975 till 1 055 USD per uns vid Kiniero och att uppnå vår riktlinje för Samira Hill under de första sex månaderna år 2013 på mellan 23 000 till 26 000 uns för en total kontantkostnad på 985 till 1 035 USD per uns, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information om dessa och andra risker i SEMAFO:s lednings årliga diskussion och analys (MD&A) 2012, uppdaterad första kvartalet 2013, och andra dokument som har lämnats in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper, vilka finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information