SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 08, 2014 06:05 ET

SEMAFO tillkännager resultat för andra kvartalet 2014

Fullständiga gruvhastigheter för Siou och Fofina resulterar med produktion av 72 700 oz

Kassaflöde från den löpande verksamheter uppgick till 38 miljoner USD

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Aug 8, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag sitt finans- och rörelseresultat för tremånadsperioden som slutade 30 juni, 2014. Alla belopp visas i USD om inget annat anges.

Översikt över andra kvartalet 2014

Som ett resultat av omarbetning av vår gruvplansekvens i första kvartalet, var både produktion och kostnader i andra kvartalet i enlighet med förväntningarna, i och med att fullständiga gruvhastigheten för både Siou och Fofina uppnåddes.


-- Guldproduktion på 72 700 oz vid en driftkostnad(1) på ca. 475$ per
  ca. 28 gram, jämfört med 41 500 oz vid 604 USD per 28 gram för samma period 2013 
-- Guldförsäljning uppgick till 87,8 miljoner USD, dvs. 63 % mer än samma kvartal 2013 
-- Rörelseresultat från den löpande verksamheten på 20,7 miljoner dollar, en 124 %
  ökning jämfört med samma period 2013 
-- Nettoresultat från den löpande verksamheten hänförligt till bolagets
  aktieägare på 13,0 miljoner dollar, eller 0,05 USD per aktie, jämfört med en nettoförlust på
  12,8 miljoner dollar, eller 0,05 USD per aktie under samma period 2013 
-- Kassaflöde från rörelseaktiviteter i den löpande verksamheten(2) på
  37,6 miljoner dollar eller 0,14 USD per aktie(3), jämfört med 21,2 miljoner dollar, eller 0,08 USD
  per aktie under samma period 2013 
-- Inledande resultat från ifyllnadsborrningar i Siou i enlighet med förväntningarna 
-- Påbörjade utforskningsaktiviteter på Banfora Gold Belt

Andra kvartalet uppnådde vi en guldproduktion på 72 700 oz i Mana-gruvan med en driftkostnad(1) på 475 dollar per oz som producerades och en övergripande kontantkostnad(4) på 602 dollar per oz som såldes.


(1) Driftkostnad är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar en 
  standarddefinition enligt IFRS och beräknas utifrån hur många oz som produceras. 
  Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" i    
  bolagets MD&A.                           
(2) Kassaflödet från den löpande verksamheten exkluderar 
  förändringar i icke-kontanta rörelsekapitalobjekt.               
(3) Operativt kassaflöde per aktie från löpande verksamheten är en icke-IFRS-godkänd 
  resultatåtgärd som saknar en standarddefinition enligt IFRS.  
  Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" i    
  bolagets MD&A.                           
(4) Totala kontantkostnad är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar en   
  standarddefinition enligt IFRS och representerar gruvdriftens   
  kostnader och statliga royaltyer per oz.            

Gruvdrift

Mana, Burkina Faso


          Tremånadersperiod                       
             	         Sexmånadersperiod      
         slutade 30/6,          slutade 30/6,      
       --------------------------------------------------------------
       --------------------------------------------------------------
         2014 2013(3) variation	2014  2013(3) variation 
       --------------------------------------------------------------
       --------------------------------------------------------------
Driftddata                               
Utvunnen malm
 (ton)    617 700 741 100    (17 %) 1 084 900 1 416 300    (23 %)
Behandlad malm
 (ton)    723 900 712 100     2 % 1 365 900 1 424 000    (4 %)
Normalkvalitet                                 
 (g/t)     3,37   2,00    69 %    2,69    2,10    28 % 
Återhämtning (%) 93    85     9 %     91     87     5 % 
Producerat guld                                 
 i oz     72,700  41,500    75%  107,800   84,200    28% 
Producerat guld                                 
 i oz     68,200  39,400    73%   97,600   84,300    16% 

Statistik (i                               
 dollar)                                  
Genomsnittligt                                   
 övergripande                                  
 försäljningspris                               
 (per oz)   1 287  1 365    (6 %)   1 293   1 499    (14 %)
Kontantdriftskostnad                               
 (per                                 
 producerat                                   
 oz)(1)     475   604    (21 %)    631    611     3 % 
Kontantdriftskostnad                               
 (per                                 
 behandlat                                   
 ton)(1)     48    36    33 %     50     36    39 % 
Total kontantkostnad                                 
 (per                                 
 sålt                                   
 oz)(2)     602   675    (11 %)    748    693     8 % 

(1) Driftkostnad är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar en 
  standarddefinition enligt IFRS och beräknas utifrån hur många oz som produceras 
  och hur många ton som behandlas. Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" 
  i bolagets MD&A.                   
(2) Total kontantkostnad är en icke-IFRS-godkänd resultatåtgärd som saknar en   
  standarddefinition enligt IFRS och representerar gruvdriftens   
  kostnader och statliga royaltyer per oz.          
(3) Belopp har omräknats enligt IFRIC 20, Stripping Costs
  in the Production Phase of a Surface Mine.               

Den 69-procentiga ökningen i normalkvalitet under andra kvartalet 2014 återspeglar den bättre kvaliteten som utvanns från de två nya öppna hålen, Siou och Fofina. Under motsvarande period 2013, utvanns malm uteslutande från Wona-Kona-hålet. Normalkvaliteten vid Fofina under andra kvartalet översteg förväntningarna då man hittade en berikad zon (supergen) på ytan. I kommande kvartal förväntar vi att supergenlagret kommer ha en mindre på verkan på djupet. Ökningen på 9 % i återhämtningshastigheten är hänförlig till malmen som behandlades från Siou och Fofina jämfört med berggrunden i Wona-Kona-hålet under andra kvartalet 2013.

Med tanke på det anmärkningsvärda kvartalet och trots den regniga säsongen under andra kvartalet, förväntar vi att uppnå den övre gränsen av vårt produktionsmål för 2014 på mellan 200 000 och 225 000 oz guld och den nedre gränsen av vårt kontantkostnadsmål(2) för 2014 på mellan 695 dollar och 745 dollar per oz.

Utforskning av Mana

Bolaget fortsätter att fokusera på utforskning i närheten av Mana-bearbetningsanläggningen - närmare sagt i Siou-området, Pompoi Nord, Pompoi och norrut, med Bilakongo- och Kana-tillstånd. En utforskningsbudget på 18,5 miljoner dollar har allokerats för dessa områden där för närvarande nio skruvborrar, två Reverse Circulation-borriggar och fyra diamantborriggar används. Denna budget inkluderar en avsättning på 4,5 miljoner dollar för ett ifyllnadsprogram i Siou.

Inledande resultat från skruvborrning tillät oss att identifiera mål för RC-borrning, som påbörjades under andra kvartalet i den 15 km stora geokemiska anomalitrenden öster om Mana. Fortlöpande uppföljningsprogrammet for RC-utforskning har gett goda resultat, närmare sagt på två borrhål som ligger 1,2 km från varandra i Pompoi-byområdet: hål MRC14-3615 med 6,45 g/t Au över 4 meter och hål MRC14-3724 med 3,12 g/t Au över 8 meter. Det finns två aktiva RC-riggar i området, och resultat borde kunna tillkännages under årets andra halva.

Inledande ifyllnadsresultat i enlighet med förväntningarna

Förra veckan tillkännagavs företagets resultat från den inledande ifyllnadsborrningen i Siou på mellan 180 och 225 meters vertikalt djup, med målet att ersätta och öka hålreservbasen på Siou innan årets slut. Hittills är inledande resultaten i linje med förväntningarna och har bekräftat zonens konsekventa bredder och kvaliteter, och vissa resultat har till och med överstigit våra förväntningar. Hittills har vi mottagit slutliga analysresultat från totalt 4 172 meter i 15 hål, och programmet borde vara klart tidigt i fjärde kvartalet 2014.

Annan utforskning - utanför Mana

Under andra kvartalet ingick vi i överenskommelser om arbetsrättigheter och rättigheter att erhålla 10 utforskningstillstånd som täcker 1 446 kvadratkilometer i Banfora Gold Belt - 200 kilometer sydväst om Mana. Vi har avsatt 1,5 miljoner dollar för detta utforskningsprogram, som för närvarande driver fyra skruvborrar på Banfora Belts norra och södra ändor. Prioriterade målområdet ligger längsmed de huvudsakliga skjuvzonerna där det finns bevis på geokemiska anomalier och artisinal gruvdrift. Gruvresultat förväntas i andra halvan av 2014.

Ersättning av SAG Mill Shell

Som en försiktighetsåtgärd har vi initierat en process för att ersätta det använda skalet på den delvis självdrivande (SAG) malningskvarnen i Mana. SAG-kvarnen kommer att stoppas i upp till fem veckor i början av första kvartalet 2015. Under stoppet kommer vi fortsätta med gruvdriften och behandla cirka 3 600 ton högkvalitativ malm per dag från Siou- och Fofina-hålen. Som ett resultat av stoppet, kommer vi under 2015 producera ca 6 500 mindre oz från det lågkvalitativa Wona-Kona-hålet än vi annars skulle ha gjort. Totalkostnaden för skalersättningen kommer inte att påverka investeringsmål för 2014.

Anslutning till nätet

Så här långt har konstruktionen av överföringslinjen av Sonabel framskridit bra och vi förväntar oss att anslutas mot det nationella elnätet någon under fjärde kvartalet 2014.

SEMAFOs Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis och andra relevanta finansiella material finns tillgängliga i delen Investor Relations på bolagets webbplats på www.semafo.com. Dessa och andra bolagsrapporter finns tillgängliga på webbsidan som drivs av kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper på www.sedar.com.

Koncernresultat och gruvdrift från den löpande verksamheten


             Tremånadersperiod                    
                			Sexmånadersperiod      
            slutade 30/6,          slutade 30/6,      
           -------------------------------------------------------
           -------------------------------------------------------
                 2013            2013      
             2014  (3,4) variation 2014  (3,4) variation 
           -------------------------------------------------------
           -------------------------------------------------------

Producerade oz guld    72 700  41 500   75 % 107 800 84 200   28 % 
Sålda oz guld       68 200 39 400    73 %  97 600 84 300   16 % 

(i tusentals                              
 dollar, förutom                              
 belopp per oz,                             
 per ton och per                             
 aktie)                                   
Intäkter - Guldförsäljning 87 761 53 781   63 % 126 234 126 359   - 
Gruvdriftskostnader                              
 (exklusive                            
 statliga                                 
 royaltyer)       37 293 23 863    56 %  67 509 52 005   30 % 
Statliga royaltyer    3 745  2 731    37 %  5 513  6 425   (14 %)
Rörelseresultat	     20 665  9 240   124 %  5 986 30 284   (80 %)
Försvagning av                                
 investering i GoviEx    -  19 600     -    -  19 600    - 
Skattekostnad       5 421  1 303   316 %  4 026  7 911   (49 %)
Nettoinkomst (förlust)                              
 från den löpande                              
 verksamheten                                 
 hänförlig till                              
 bolagets aktieägare  12 974 (12 812)    -    31 (1 314)    - 
Resultat (förlust)                            
 per aktie från                               
 den löpande                                 
 verksamheten       0,05  (0,05)    -    -    -     - 
Utspädda resultatet                              
 (förlust) per aktie                              
 från den löpande                              
 verksamheten       0,05  (0,05)    -    -    -     - 

Kassaflöde från                               
 aktiviteter i                            
 den löpande                              
 verksamheten(1)     37 618 21 201    77 % 39 760 49 232    (19 %)
Rörelsens kontantflöde                             
 per aktie från                               
 den löpande                                 
 verksamheten(2)      0,14  0,08    75 %  0,14  0,18    (22 %)

(1) Kassaflödet från den löpande verksamheten exkluderar 
  förändringar i icke-kontanta rörelsekapitalobjekt.               
(2) Operativt kassaflöde per aktie från löpande verksamheten är en icke-IFRS-godkänd 
  resultatåtgärd som saknar en standarddefinition enligt IFRS.  
  Mer information hittar du i delen "Non-IFRS financial performance measures" i    
  bolagets MD&A.                           
(3) Belopp har justerats enligt IFRIC 20, Stripping Costs
  in the Production Phase of a Surface Mine.               
(4) Belopp har justerats för att återspegla påverkan av avvecklade    
  verksamheter.                               

SEMAFOs företagsledning kommer hålla ett konferenssamtal idag kl. 10:00 GMT-5 för att diskutera andra kvartalets finansiella och rörelsemässiga resultat, samt för att ge en uppdateringen på bolagets aktiviteter. Investerare är inbjudna att ringa följande telefonnummer för att delta i konferensen:

Tel., lokalt och internationellt +1 (647) 788-4922

Tel., Nordamerika: 1 (877) 223-4471

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för uppspelning t.o.m. 28 augusti, 2014. För att få åtkomst till konferenssamtalet, ring 1 (800) 585-8267 och ange koden 71205172.

En live webbsändning av konferensen kan ses på SEMAFOs webbsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för uppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvdriftsföretag med guldproduktion ochutforskningsaktiviteter i Västafrika. Företaget äger och bryter för närvarande i Managruvan i Burkina Faso, som inkluderar höggradig Siou- Fofinsatellitavlagringar. SEMAFO strävar efter att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom ansvarsfull utveckling av Mana-marken. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dessa befintliga tillgångar, såväl som att driva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET MED AVSEENDE PÅ FRAMÅTSBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därför kan egentliga resultat och framtida händelser avsevärt skilja sig från de som beskrivs eller antas i sådana uttalanden. Du varnas härmed om att inte ha olämpligt mycket förtroende i dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och uttryck såsom "förväntad", "mål", "väntad", "upp till", "kommer att", "gör goda framsteg", "beslut att", "utvecklande", "bedriver", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna göra så att framtida resultat eller händelser skiljer sig avsevärt från nuvarande förväntningar som beskrivs eller antas i de framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att uppnå den övre gränsen för vårt produktionsmål för 2014 på mellan 200 000 och 225 000 oz guld och den nedre gränsen av vårt totala kostnadsmål för 2014 på mellan 695 och 745 dollar per oz, förmågan att ersätta och öka hålreservsbasen i Siou innan årets slut, förmågan att bibehålla stoppet av SAG i fem veckor, förmågan att behandla 3 600 ton per dag av den högkvalitativa malmen från Siou- och Fofina-hålen under SAG-stoppet, förmågan att ansluta oss mot det nationella elnätet i fjärde kvartalet 2014, förmågan att verkställa vår strategiska fokus, fluktuationer i valutakurser, guld- eller rörelsekostnader, gruvdriftsindustrins risker, osäkerheter med avseende på beräkning av mineralreserver och -resurser, förseningar, politisk och samhällsmässig instabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra som beskrivs i dokumentationen som finns registrerad hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Vidare information om dessa risker och andra risker i SEMAFOs MD&A 2013 och andra registreringar som gjorts hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper finns tillgänglig på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig från allt ansvar för att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom till den mån som krävs enligt gällande lagar.

Ovan information har offentliggjorts i enlighet med svenska lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice vd, bolagskommunikation och investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Ruth.Hanna@semafo.com
  Tel., lokalt och internationellt +1 (514) 744 4408
  Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com