SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

January 27, 2014 13:10 ET

SEMAFO uppnår 2013 års produktionsvägledning vid Mana; tillhandahåller vägledning för år 2014

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Jan 27, 2014) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) meddelade idag att bolaget har uppfyllt sin årliga produktionsvägledning vid bruket i Mana i Burkina Faso. Företaget har därmed mött sin produktionsprognos för sjätte året i rad. Den totala produktionen vid Mana uppgick till 158 600 uns guld för året som avslutades den 31 december 2013.

Höjdpunkter vid Mana år 2013


-- Under det fjärde kvartalet bearbetades 696 100 ton guld med en
huvudkvalitet på 1,94 g/t och en återvinningsgrad på 85% för 35 700
uns producerat guld. -- En årlig produktion på 158 600 uns, vilket uppnådde 2013 års vägledning. -- Den totala kontantkostnaden (1) för år 2013 uppgick till cirka $790 per uns,
vilket var något lägre än 2013 års vägledning. -- Den beräknade totala kapitalinvesteringen på $83 miljoner för år 2013
sammanfaller med produktionsvägledningen. Guldproduktion (oz) ---------------------------------------- Q4 2013 2013 (3 månader) (12 månader) ---------------------------------------- Bruket vid Mana 35,700 158,600 Avvecklad verksamhet (2) 4,400 49,200 --------------------------------------------------------------------------- Total guldproduktion 40,100 207,800 ----------------------------------------

År 2013 uppgick guldförsäljningen vid Mana till 161 400 uns, vilket resulterade i en årlig omsättning på $226,6 miljoner. Bolaget hade cirka $83 miljoner i likvida medel och var skuldfritt vid årsskiftet 2013.

2014 års utsikter vid Mana


-- Produktion av mellan 200 000 och 225 000 uns guld, en ökning med 34% av 2013 års guldproduktion.
-- En total kontantkostnad (1) på mellan 695 USD och 745 USD per uns, en minskning med 9%
i förhållande till de beräknade 790 USD per uns för 2013. -- Total driftskostnad (3) på mellan 840 USD och 890 USD per uns. -- Upprätthållande kapitalutgifter på 30,6 miljoner USD, inklusive brytningskostnader. -- Tillväxtinvesteringar på 17,9 miljoner USD, vilket inkluderar utvecklingskostnader för Siou och Fofina. -- Initial prospekteringsbudget på 18 miljoner USD. -- Malmbrytning ska påbörjas vid Siou under det första kvartalet 2014. -- Brytning av malm vid Fofina förväntas under tredje kvartalet 2014. -- Fortsatt fokus på att optimera och förbättra effektiviteten inom hela företaget.

(1) Total kontantkostnad är ett resultatmått utanför IFRS utan en vedertagen definition enligt IFRS och motsvarar kostnaderna för gruvverksamheten och statliga royaltyn per sålt uns.

(2) Avvecklade verksamheter inkluderar Kiniero Mine i Guinea och Samira Hill Mine i Niger. Samira Hill Mine såldes under fjärde kvartalet 2013. Kiniero Mine, som är klassificerat som en tillgång som innehas för försäljning, väntas att inom kort placeras under underhåll.

(3) Total driftskostnad är ett resultatmått utanför IFRS utan en vedertagen definition enligt IFRS och motsvarar den totala kontantkostnaden, samt upprätthållande kapitalutgifter och kostnader för förberedelse av dagbrott per uns.

Bruket vid Mana bör bearbeta totalt 2,5 ton under året, med en genomsnittlig huvudkvalitet på 3,0 g/t Au och en guldbehållning på 90%. Ett noggrant utförande tillät oss att flytta fram schemat för Siou igen, denna gång med ytterligare en fjärdedel. Vi räknar med att Siou kommer att stå för 30% av malmflödet och cirka 50% av de producerade unsen. Dessutom räknar bolaget med att bearbeta malm från Fofina vid bruket i Mana under det tredje kvartalet 2014, över ett år före det ursprungliga schemat. Fofina bör därför stå för cirka 16% av malmflödet och unsen producerade år 2014.

Minskningen av den totala kontantkostnaden beror huvudsakligen på inköp av malm av högre kvalitet från Siou och Fofina under året, utöver pågående optimeringsansträngningar.

Kapitalutgifter


                                USD miljoner
----------------------------------------------------------------------------
Underhållskapital - 2014                        10.1
Brytningskostnader - 2014                        12.1
Underhållskapital - 2013 Uppskjutet                   8.4
----------------------------------------------------------------------------
Totala kapitalutgifter                         30.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Siou utveckling(i)                           12.4
Fofina utveckling (i)                          5.5
----------------------------------------------------------------------------
Delsummering tillväxtinvesteringar                   17.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(i)inkluderar förberedelse av dagbrottet

Av 12,4 miljoner USD för utvecklingen av Siou, har 2,6 miljoner USD anslagits för inkluderar förberedelse av dagbrottet. Tillväxtinvesteringarna till Fofina på 5,5 miljoner USD består av 1,8 miljoner USD till inkluderar förberedelse av dagbrottetoch 3,7 miljoner USD för byggandet av en sju kilometer lång väg samt kompensation för förlorad gröda.

Bolagskoncernens allmänna och administrativa kostnader för år 2014 uppskattas till 16 miljoner USD. Under 2013 spenderade vi runt 18 miljoner USD, jämfört med vår prognos på 23 miljoner USD. Minskningen kan hänföras till minskad aktivitet till följd av försäljningen av Samira Hill Mine i december 2013, avvecklingen av Kiniero Mine, samt våra optimeringsprogram.

Ett antal antaganden gjordes för att förbereda vägledningen inför år 2014, vilka inkluderar:


-- Guldpriset: 1 200 USD per uns
-- Bränslepriset: 1,48 USD per liter
-- Växelkurs: 0,94 USD till den kanadensiska dollarn
-- Växelkurs: 1,37 USD till euron

Utforskning 2014

2014 års första prospekteringsbudget har fastställts till 18 miljoner USD, varav större delen har tilldelats aktiviteter nära Siou, Kokoitrenden och det nyligen förvärvade tillståndet för Pompoi North. Borrprogrammet omfattar 290 000 meter matarskruv, 103 000 meter omvänd spolning, och 33 000 meter diamantborrning. Den omvända spolningen, samt diamantborrningen förväntas öka under andra halvan av 2014. Budgeten inkluderar en provision på 4 miljoner USD för definitionsborrning mellan 180 och 225 meter vertikalt vid Sious dagbrott, i syfte att byta ut och öka Sious reservbas.

Siffror är preliminära och föremål för slutlig justering. Alla belopp står i USD om inte annat anges. Informationen i detta pressmeddelande får inte jämföras med uppgifter som lämnats av andra guldproducenter.

SEMAFO förväntar sig att släppa de finansiella resultaten för det fjärde kvartalet 2013 och årsresultatet på eller runt den 13 mars 2014. Företaget kommer också att hålla ett konferenssamtal för att diskutera det fjärde kvartalets resultat och årsresultatet. Detaljerna kring detta kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada, med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver Mana Mine i Burkina Faso, vilket inkluderar höggradiga satellitfyndigheter vid Siou och Fofina. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden varför därmed faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du uppmanas därmed att inte förlita dig otillbörligt på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som “vägledning”, “uppskattad”, “utsikter”, “att inleda”, “förutse”, “borde”, “preliminär”, “justering”, “förpliktad”, “utvecklas”, “bli”, “sträva efter”, “tillväxt”, “möjligheter” och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig betydligt åt från nuvarande förväntningar uttryckta eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena inkluderar förmågan att uppnå vår vägledning på mellan 200 000 och 225 000 uns guld med en kontant driftskostnad på mellan 695 USD och 745 USD per uns och en total underhållskostnad på mellan 840 USD och 890 USD per uns, förmågan att ådra 30,6 miljoner USD i underhållskapitalutgifter och 17,9 miljoner USD i tillväxtkapitalutgifter, förmågan att hålla våra allmänna och administrativa utgifter på 16 miljoner USD, förmågan att inleda malmbearbetningen vid Siou under första kvartalet av 2014, förmågan att börja bryta malm vid Fofina under det tredje kvartalet 2014, förmågan att optimera och förbättra effektiviteten hos hela företaget, förmågan hos bruket i Mana att bearbeta 2,5 miljoner ton till en genomsnittlig huvudkvalitet på 3,0 g/t Au med en genomsnittlig guldbehållning på 90% år 2014, Sious förmåga att svara för 30% av malmflödetoch cirka 50% av de producerade unsen, Fofinas förmåga att svara för cirka 16% av malmflödet och unsen producerade år 2014, förmågan att spendera 18 miljoner USD på utforskning 2014, förmågan att verkställa vår strategiska fokus, fluktuationer i priserna på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet kring beräkningen av mineralreserver och -resurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFOs handlingar inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2012 års årliga MD&A, uppdaterad i SEMAFOs 2013 års första kvartals MD&A, 2013 års andra kvartals MD&A och 2013 års tredje kvartals MD&A och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga påwww.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida påwww.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Kommunikation & investerarrelationer
  Tel. lokal och utländsk: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation & investerarrelationer
  Tel. lokal och utländsk: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com