SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

January 23, 2013 09:32 ET

SEMAFO uppnår produktionsvägledning för 2012; Tillhandahåller riktlinjer för produktions- och kapitalutgifter för 2013

MONTREAL--(Marketwire - Jan 23, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att företaget har mött sin årliga produktionsvägledning för det femte året i rad. Den totala produktionen uppgick till 236 100 uns guld för året som slutade 31 december 2012.

Höjdpunkter 2012


-- Ett starkt fjärde kvartal med en total produktion på 62 400 uns guld,
  en ökning på 19 % mot det tredje kvartalet 2012 
-- Årlig produktion på 236 100 uns, riktlinjerna för 2012 uppnådda 
-- Medeldriftskostnaden förväntas ligga närmare den nedre delen av 
  företagets riktlinje för 2012 på mellan 700 USD och 750 USD per uns. 

                             Guldproduktion (oz)
                        Q4 2012        2012 
                      (3 månader)     (12 månader)
                  ----------------------------------------
Mana, Burkina Faso                45 600       172 700 
Samira Hill, Niger                12 200       49 800 
Kiniero, Guinea                  4 600       13 600 
----------------------------------------------------------------------------
Total guldproduktion               62 400       236 100 
                  ----------------------------------------

Årets guldförsäljning uppgick till 231 500 uns och gav 388,5 miljoner USD i årliga intäkter. Företaget hade cirka 140 miljoner USD i kontanter och motsvarande medel vid årsslutet 2012. SEMAFO är skuldfritt, utan kurssäkring och till fullo finansierat mot guldpriset.

Utsikter 2013


-- Produktionsriktlinje på mellan 215 000 och 240 000 uns guld 
-- Kontant driftskostnadsriktlinje (1) på mellan 760 USD och 810 USD per uns 
-- Total kontantkostnadsriktlinje på mellan 855 USD och 905 USD per uns 
-- Kapitalutgifter på 114,6 miljoner USD 
-- Utforskningsbudget på 22,0 miljoner USD 
-- Fortsatt fokus på att optimera och förbättra effektivitet i
  företagets verksamhet 

Riktlinjer 2013


----------------------------------------------------------------------------
                         Kontant        Total
                      driftskostnad   kontantkostnad 
              Produktion        (1)         (2) 
                 (uns)     (per uns)      (per uns)
----------------------------------------------------------------------------
Mana        153 000 - 168 000   715 $ - 765 $    805 $ - 855 $ 
----------------------------------------------------------------------------
Samira Hill      46 000 - 52 000   885 $ - 935 $   985 $ - 1,035 $ 
----------------------------------------------------------------------------
Kiniero        16 000 - 20 000   870 $ - 950 $   975 $ - 1,055 $ 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
TOTALT       215 000 - 240 000   760 $ - 810 $    855 $ - 905 $ 
----------------------------------------------------------------------------
(1) Kontantdriftskostnader är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS utan
en vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt antalet 
producerade uns och antalet bearbetade ton.                              

(2) Total kontantkostnad är ett resultatmått utanför IFRS utan en vedertagen 
definition enligt IFRS och motsvarar kostnaderna för gruvverksamheten och 
statliga royaltyn per sålt uns.                  

Produktionsriktlinjerna för 2013 har fastställts till mellan 215 000 och 240 000 uns guld. Vid Mana förväntas malmkvaliteten vara något lägre än fyndighetens medelkvalitet detta år på grund av planerad för-dagbrytning vid superhålet vid Wona-Kona. Malmkvaliteten för Mana år 2013 beräknas bli 2,3 g/t med en daglig bearbetningshastighet på cirka 8 500 ton. Dock bör malmkvaliteten förbättras under 2014 och 2015 på grund av att zoner med bättre kvalitet nås i superhålet. 2014 och 2015 bör huvudkvaliteten ligga på samma nivå som fyndighetens medelkvalitet, vilken är 2,31 g/t. Dessutom ser företaget fram emot att lägga den nyupptäckta högkvalitativa zonen Siou till reserverna år 2013 och är i läge för att börja bearbeta malm från denna zon med bruket i Mana mot slutet av 2014 och början av 2015.

Ökningen i kontantkostnadsriktlinjen för 2013 beror på malm av lägre kvalitet som förväntas bearbetas vid Mana under detta år och på industriomspännande inflationsdrivande tryck på kostnader, inkluderat arbetskraft och konsumtionsvaror.

Kapitalutgifter 2013

Kapitalutgifter för 2013 uppskattas uppgå till 114,6 miljoner USD och specificeras i följande tabell.

Kapitalutgifter (i miljoner USD)


----------------------------------------------------------------------------
                       Samira            
                  Mana    Hill   Kiniero    Total
----------------------------------------------------------------------------
Dagbrytningskostnader       49,5 $   17,4 $    1,0 $   67,9 $
----------------------------------------------------------------------------
Underhållskapital - 2013     13,4 $   10,1 $    2,9 $   26,4 $
----------------------------------------------------------------------------
Underhållskapital - 2012                          
 Uppskjutet            7,0 $    --     --     7,0 $
----------------------------------------------------------------------------
Tillväxtkapital - 2013       3,5 $    --     --     3,5 $
----------------------------------------------------------------------------
Tillväxtkapital - 2012                            
 Uppskjutet            9.8 $    --     --     9.8 $
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Totalt              83,2 $   27,5 $    3,9 $   114,6 $
----------------------------------------------------------------------------

Företagets sammanlagda allmänna- och administrativa kostnader uppskattas till 23,0 miljoner USD, vilket är jämförbart med våra kostnader för 2012.

Mana

Kapitaliserade dagbrytningskostnader på 49,5 miljoner USD motsvarar dagbrytningen av 23 miljoner ton malm i superhålet i Wona-Kona. Med spill på 13,5 miljoner ton redan medräknat i produktionskostnaden förväntas den totala dagbrytningskvoten ligga på 12:1 år 2013, vilket är jämförbart med superhålets medelkvot för dagbrytning. 2014 förväntas den totala dagbrytningskvoten hålla sig på 12:1.

Kapitalutgifter för underhåll uppskattas till 20,4 miljoner USD, huvudsakligen för gruvutrustning och renovationer (8,5 miljoner USD) såväl som en höjning av slaggdammen (2,5 miljoner USD).

Tillväxtkapitalutgifter förväntas bli 13,3 miljoner, inkluderat flera infrastruktursprojekt för att tillgodose den ökade produktionen vid bruket efter de senaste tre utökningarna såväl som den ökade verksamheten vid superhålet.

Samira Hill

Kapitaliserade dagbrytningskostnader på 17,4 miljoner USD motsvarar dagbrytning av 5,3 miljoner ton malm i hålet Boulon Jounga II och 1,3 miljoner ton i Libiri North West A.

Underhållskapitalutgifter beräknas uppgå till 10,1 miljoner USD, mestadels på grund av höjningen av slaggdammen (2,5 miljoner USD) och för gruvutrustning och renoveringar (2,5 miljoner USD).

Kiniero

Kapitaliserade dagbrytningskostnader på 1,0 miljoner USD motsvarar dagbrytningen av 480 000 ton malm från hålet Gobele A. Underhållskapitalsutgifter beräknas uppgå till 2,9 miljoner USD.

Ett antal förutsättningar gjordes vid förberedelserna av riktlinjen för 2013, inkluderat:


-- Ett guldpris på 1 700 USD per uns 
-- Bränslepriser: 
  -- Mana: 1,40 USD per liter 
  -- Samira Hill: 0,92 USD per liter 
  -- Kiniero: 1,21 USD per liter 
-- En växelkurs på 1,00 USD mot CAD 
-- En växelkurs på 1,32 USD mot EUR 

Utforskning 2013

Lyckad borrning resulterade i upptäckten av den högkvalitativa zonen Siou under 2012. Den ligger cirka 15 kilometer öst om bearbetningsanläggningen i Mana. Företaget fortsätter att fokusera utforskningen på organisk tillväxt vid Mana i närheten av bruket såväl som på strategiska investeringsmöjligheter.

Den ursprungliga utforskningsbudgeten för 2013 har fastställts till 22,0 miljoner USD, varav 20,0 miljoner USD har allokerats till Mana. Mer än 107 000 meter med kombinerad luftkärneborrning, RC-borrning och diamantborrning, metallurgiska prover och geokemiska och geofysiska arbeten kommer att utföras under 2013. Företagets prioriteringar för 2013 är att expandera den geologiska potentialen vid Yaho och konvertera den högkvalitativa zonen Siou till reserver under året.

Resultaten från de preliminära metallurgiska prover som utfördes på sulfiderna från Yaho och Forfina i den södra sektorn bör bli tillgängliga samtidigt som företagets planerade uppdatering av reserv- och resursuppskattningen i mitten av mars 2013. Preliminära resultat från de metallurgiska proverna på urlakningsprodukter på oxider vid Yaho och Fofina förväntas i början av det tredje kvartalet år 2013. De metallurgiska provresultaten från zonen Siou förväntas i slutet av januari 2013.

Produktionssiffror är preliminära och föremål för slutliga justeringar. Alla summor är i USD om inte annat anges. Kontanta driftskostnader är ett mått som inte definieras av International Financial Reporting Standards (IFRS). Dessa data kan vara ojämförbara med data som presenteras av andra guldtillverkare.

SEMAFO förväntar sig släppa de finansiella resultaten för det fjärde kvartalet 2012 och årsresultatet på eller runt den 13 mars 2013. Företaget kommer också att hålla ett konferenssamtal för att diskutera det fjärde kvartalets resultat och årsresultatet. Detaljerna kring detta kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "vägledning", "utsikter", "förväntas", "planerad", "uppskattad", "bör", "förbättra", "förvänta", "beräkna", "ursprunglig", "kommer", "expandera", "potential", "preliminär", "justering", "förpliktad", "evolvera", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig betydligt åt från nuvarande förväntningar uttryckta eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena inkluderar förmågan att uppnå vår vägledning på mellan 215 000 och 240 000 uns guld med en kontant driftskostnad på mellan 760 USD och 810 USD per uns och en total kontant kostnad på mellan 855 USD och 905 USD per uns, förmågan att ådra 114,6 miljoner USD i kapitalutgifter, 22 miljoner USD i utforskningsutgifter och 23 miljoner USD i allmänna och administrativa utgifter under 2013, förmågan att förbättra malmkvaliteten under 2014 och 2015, förmågan att lägga zonen Siou till reserverna under 2013 och vara i läge för att börja bearbeta malm från denna zon vid slutet av 2014 eller början av 2015, förmågan hos dagbrytningskvoten vid Mana att ligga på 12:1 under 2013 och 2014, riktigheten i våra antaganden, förmågan att expandera den geologiska potentialen vid Yaho, förmågan att möta vår vägledning vid varje gruva och att respektera vår specifikation för kapitalutgifter, förmågan att utföra vårt utforskningsprogram för 2013, förmågan att uppdatera våra reserver och resurser i mitten av mars och få resultaten av våra prover i tid, förmågan att verkställa vår strategiska fokus, fluktuationer i priserna på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet kring beräkningen av mineralreserver och -resurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs SEMAFO:s handlingar inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Contacts:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations (Vice ordförande för investerarrelationer)
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations (Kommunikation & investerarrelationer)
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com