SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 30, 2012 10:44 ET

SEMAFO Upptäcker Höggradig Siou-zon vid Mana

Inkluderar Värden på Upp Till 12.56 g/t Au (20.08 g/t Au Obearbetat) Över 12 Meter

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Aug 30, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag upptäckten av en ny höggradig Siou-zon, lokaliserad ca 15 kilometer öster om Managruvan och 22 kilometer nordost om Fofina. Hittills har de första resultaten visat på konsekvent höggradiga värden över mer än en kilometer längs fyndigheten och Siou-zonen förblir öppen. Preliminära metallurgiska tester pågår.

Siou-zonen upptäcktes genom en uppföljande RC-borrning på en geokemisk anomali. Hittills har mer än 12 000 meter RC-borrning (89 hål) samt 756 meter kärnborrning (3 hål) utförts längs den ca 2 kilometer långa fyndigheten. Vi har mottagit samtliga resultat från den första borrfasen med ett avstånd på mellan 200 och 400 meter mellan avsnitten.

Siou-zon Borresultat Höjdpunkter


---------------------------------------------------------------------------
DDH Nr.   Sektion (N)    Från     Till    AU(i) / Längd(ii)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1987    1321100     123     125  15.96 g/t /    2.0 m
                           (21.11 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1342    1321500     133     136  16.53 g/t /    3.0 m
                           (21.00 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1343    1321500     94     97  5.60 g/t /    3.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1344    1321500     55     62  4.41 g/t /    7.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1345    1321500     21     30  2.77 g/t /    9.0 m
---------------------------------------------------------------------------
Inklusive    1321500     21     25  5.03 g/t /    4.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1995    1321700     71     76  11.80 g/t /    5.0 m
                           (11.98 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-2220    1321700     151     161  1.72 g/t /   10.0 m
---------------------------------------------------------------------------
Inklusive    1321700     151     154  3.13 g/t /    3.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1276    1321900     132     144  12.56 g/t /   12.0 m
                           (20.08 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1277    1321900     92     98  4.17 g/t /    6.0 m
---------------------------------------------------------------------------
Inklusive    1321900     94     97  7.31 g/t /    3.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-1278    1321900     53     57  11.71 g/t /    4.0 m
---------------------------------------------------------------------------
WDC511      1322000    144.5     147  17.18 g/t /    2.5 m
                           (21.62 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
WDC513      1322000     193     201  11.26 g/t /    8.0 m
                           (21.61 g/t obearbetat)
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-2059    1322100     79     80  8.12 g/t /    1.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-2060    1322100     127     131  7.43 g/t /    4.0 m
---------------------------------------------------------------------------
Inklusive    1322100     127     129  13.35 g/t /    2.0 m
---------------------------------------------------------------------------
MRC12-2061    1322100     27     29  5.70 g/t /    2.0 m
---------------------------------------------------------------------------

(i) Alla enskilda prover skärs vid 30 g/t i enlighet med procedurer från 
  Nyafe Deposit.
                                 

(ii) Alla längder mäts längs hålens axel vilket tolkas som ungefärlig 
   verklig vidd.
                

Siou-zonen är belägen utmed Kokoi-linjen, en i nord-nordöstlig riktning magnetisk huvudlinje som kan spåras över ca 30 kilometer. Nya borresultat utmed linjen visade på en sammanfallande geokemisk anomali med guld, inkluderande Siou-anomalin som kan spåras i minst en kilometer. Uppföljande borrning på Siou-anomalin inkluderade totalt tio avsnitt täckande två kilometer utmed fyndigheten (Figur 1). Avsnitten är i genomsnitt 200 meter ifrån varandra. Tre kärnhål borrades också i centrum av området för att få geologisk information om den nya fyndigheten.

Borrning hittills indikerar att Siou-området är täckt av ett tunt jordlager följt av ett 50 till 80 meter tjockt lager saprolit innan övergång till berggrund (Figur 2). Mineraliseringen sker vid kontakten mellan en sedimentär enhet (gråvacka och skiffer) i väster och en inträngande enhet med granodiorit i öster. Kontakten mellan de två enheterna kännetecknas av skjuvning, kvartsådring och sericitförändringar över tjocklekar från 5 till 25 meter, den skjuvade kontakten sjunker ca 45 till 60 grader österut. Den grundare sänkningen i zonen förblir därför i det oxiderade lagrets ungefärliga 100-meters nedsjunkning.

Guldmineralisering är kopplad till riklig kvartsådring och silicifiering främst i den inträngande sidan av kontakten. Även om sulfidmineraliseringen verkar relativt svag har erhållna guldvärden i allmänhet varit höga, särskilt inom de mest silicifierade områdena. Ett kärnhål (WDC-513) visar också spår av synliga guldkorn, vilket indikerar att grövre guld förekommer i ådern.

Den begränsade borrningen som är gjord hittills visar ett kilometerlångt avsnitt av skjuvningszonen innehållande rikligt med kvartsådror och höga guldvärden, även om vissa indragningar och utbuktningar är att förvänta vid denna typ av mineralisering. Parallella zoner har också identifierats lokalt, fastän deras fortsättning måste fastställas genom fortsatta borrningar för att fastställa deras betydelse. Dessutom verkar Siou-linjen att korrelera med Kokoi-zonen där begränsad borrning som blev klar 2010 visade på värden upp till 2,57 g/t Au över sju meter. Kokoi-zonen är belägen ca fyra kilometer söder om Siou fyndigheten. Den fyra kilometer långa fyndigheten mellan Siou- och Kokoi-områdena har ännu inte testats.

"Siou-zonen visar återigen den geologiska potentialen vid Mana med ytterligare en mineraliseringstyp som upptäckts på området" sade Michel Crevier, SEMAFO:s vVD för Prospektering och Gruvgeologi, "Vidare diamantborrning utförs för närvarande mellan Kokoi- och Siou-områdena. När de är färdiga kommer det att genomföras borrningar inom närmare avstånd utmed de kraftigare mineraliserade områdena."

Michel Crevier, P.Geo MScA, vVD för Prospektering och Gruvgeologi och SEMAFO:s Kvalificerade Person har granskat denna pressrelease för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enskilda prover representerar ungefär en meter långa kärnor vilka sågades i halvor. Den ena halvan förvaras lokalt på plats som referens medan dess motsvarighet skickas för beredning och guldanalys till ALS Minerals Lab i Ouagadougou, Burkina Faso eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab som använder separat provberedningsutrustning exklusivt för prospekteringsprover. För RC- och luftkärneborrning kommer alla enskilda prover att representera ungefär en meter långa homogeniserade och till ca två kilo uppdelade delprover, bestående av stenflisor, som skickas för beredning och guldanalys till ALS Minerals Lab eller till SEMAFO:s Mana Mine Lab. Varje prov (kärna, RC eller luftkärna) eldanalyseras i 50 grams delprover för att se guldhalten. Förutom ALS Mineral Divisions egna QA/QC-program (Quality Assurance/Quality Control) och Mana Labs egna QA/QC-program, förekommer ett internt kvalitetskontrolls- och kvalitetssäkringsprogram under hela provtagningsprogrammet, med blindduplikat, blankprover och erkända branschstandarder på både ALS-prover och Mana Labs prover.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna pressrelease innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Du ska därmed vara aktsam med att förlita dig otillbörligt på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck såsom: "pågår", "kommer att", "potential", "pågående", "åtagit sig", "utvecklas", "bli", "bedriver", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser markant skiljer sig från nuvarande förväntningar uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena innefattar förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftskostnader, gruvdriftsrisker, osäkerhet beträffande beräkning av malmreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFO-handlingar arkiveras med de kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna. Ni hittar ytterligare information avseende dessa och andra risker i SEMAFO:s 2011 års MD&A och 2011 Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFO:s MD&A för första kvartalet 2012 och MD&A för andra kvartalet 2012 och andra registreringar som gjorts med de kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Två kartor finns tillgängliga på följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/maps_smfa0829.pdf

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Sofia St Laurent, Informationsavdelningen
  Lokalt & utländskt: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswick