SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

July 12, 2012 13:05 ET

SEMAFOs Malmreserver och Resurser Ökar till 7,3 Miljoner Uns Guld

Wona-Kona Superbrott Innehåller 1,7 Miljoner Uns i Reserver

Mana Uppmätta och Indikerade Resurser Upp 148 % till 2,8 Miljoner Uns

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Jul 12, 2012) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag sitt mineral reserv- och resurs uttalande för år 2011. SEMAFO totala malmreserver ökade med 1,3 miljoner uns till 7,3 miljoner uns från 6,0 miljoner uns guld, netto utarmning (tabell 1). SEMAFO reserv- och resursuppdatering omfattar inte prospekteringsresultat som härrör från 2012 års borrprogram. Alla jämförelser är med de vid slutet av 2010.

Höjdpunkter:


-- Manas malmreserver och resurser ökade med 1,5 miljoner uns till 4,8 miljoner 
  uns, vilket motsvarar en ökning med 45 %, netto utarmning (Tabell 2).
-- Mana har uppmätt och indikerat att mineraltillgångar ökade med mer än 
  1,7 miljoner uns till totalt 2,8 miljoner uns. 
-- Wona-Kona superbrottreserven uppgår till 1,7 miljoner uns.                     
-- Yaho depositionen, som upptäcktes år 2011, innehåller 724 000 uns under uppmätta
  och indikerade mineraltillgångar och 620 000 uns under härledda medel.   
-- Initiala reserver och uppmätta och indikerade mineraltillgångar på Fofina är totalt
  376 000 uns.                                                               
-- Bolaget beslutar att fortsätta med gruvscenariot för superbrottet på Wona-Kona.

Mana, Burkina Faso

Manas malmreserver är totalt 25,7 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,40 g/t Au per 2,0 miljoner uns guld vid slutet av 2011, efter att 211 000 uns har tagits upp under året. Detta kan jämföras med 25,5 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,64 g/t Au för 2,2 miljoner uns guld under 2010.

Totalt uppmätta och indikerade malmresurser vid Mana ökade med 148 % under 2011 till 51,4 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 1,69 g/t Au, vilket representerar 2,8 miljoner uns. Detta kan jämföras med 23,6 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 1,48 g/t Au för 1,1 miljoner uns vid slutet av 2010.

År 2011 dedikerades en avsevärd del av borrning till avgränsning. Lagt till detta, utfördes prospekteringsborrning vid Mana med avsikt att utöka mineraliseringen vid Wona-Kona. Detta resulterade i förlängningen och förstoringen av den sydvästliga zonen, den stort bidragande faktorn till företagets beslut att flytta från en underjordlig borrning till ett superbrotts gruvscenario.

Vid slutet av 2011 var alla tre Fofina-Fobiri-Yaho zonerna fortfarande öppna längsmed fynden och på djupet. Lagt till detta, hade spiralborrningen identifierat regionsskalekorridorer som kommer undergå testning under 2012, särskilt till öst och norr om Wona-Kona fyndigheten. Sent under 2011 startades en komplementerande geofysisk undersökning för att avsluta Helitem-täckningen av hela egendomen.

2011 års prospekteringsprogram vid Mana inkluderade 71 000 meter av kärnborrning, 235 000 meter av RC/luftkärne (“RC/AC”) borrning, och 132 000 meter av spiralborrning, till en totallängd av 438 000 meter. Under året, var upp emot 4 kärn-riggar, 4 RC/AC-riggar och 6 spiralborrsriggar aktiva vid egendomen. Fyrtiosex procent av RC/AV borrningen fokuserade på att avgränsa de nyligen upptäckta Fofina-, Fobiri- och Yaho-zonerna.

Wona-Kona

Wona-Kona gropen innehåller 22,7 miljoner ton vid en genomsnittlig halt av 2,32 g/t Au för en totalsumma av 1,7 miljoner uns i bevisade och troliga malmreserver per den 31:a december 2011. Detta kan jämföras med 24,3 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,56g/t Au för 2,0 miljoner uns i de kombinerade Wona och Kona dagbrotten och Wona underjord under 2011. Under 2011, bröts mer än 2,0 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,42 g/t Au vilket representerar 160 000 uns vid Wona-Kona.

Dessutom innehåller Wona-Kona sektorn uppmätta och indikerade mineraltillgångar på 25,1 miljoner ton med den genomsnittliga halten 2,16 g/t Au för totalt 1,7 miljoner uns per den 31 december 2011. Detta kan jämföras med 22,6 miljoner ton med den genomsnittliga halten 1,38 g/t Au för 1,0 miljoner uns vid årets slut 2010. Ökningen med 700 000 uns i uppmätta och indikerade mineraltillgångar visar en potential att ytterligare öka reserver genom brottexpansion och/eller en underjordisk drift. Borrning under 2012 kommer att fortsätta med fokus på superbrott-expansion, medan ytterligare tekniska undersökningar krävs för att utvärdera potentialen av en ekonomisk underjordsverksamhet under superbrottet.

Wona-Kona Superbrott Höjdpunkter:


Dimensioner          5 kilometer x 0,5 kilometer x 300 meter   
                djup                     
Ton malm            22 686 000 ton               
Genomsnittlig halt       2,32 g/t Au                  
Genomsnittlig återvinning   83 %                      
Reservuns           1 694 000 uns               
Ton avfall(i)         273 298 000 ton              
Spillförhållande        12:1                     
Justerat spillförhållande(ii) 7:1                      
Cash operating cost(ii)    US$653/oz.                  
Kapitaliserad spillkostnad 
under gruvans livslängd    US$239 miljoner                
(i) Inkluderar 115 000 000 ton avfall att extrahera under spillfaserna 
under gruvans livstid, för vilket kostnaderna kommer kapitaliseras. 
(ii)Efter kapitalisering av 115 000 000 ton avfall.          

Superbrottet erbjuder många fördelar jämfört med det tidigare annonserade underjordsprojektet:


-- Förbättring av projektets totala ekonomi
-- Betydande minskning av CAPEX under de första åren
-- Lägre teknisk risk
-- Större flexibilitet i malmbrytningen och kvarnmatning
-- Erfaren arbetskraft som är utbildad i dagbrottsverksamheten
-- Lägre cut-off haltför att ytterligare dra nytta av stigande guldpriser

Studien av underjordsgenomförbarheten efterlyste en initial investering på $140 miljoner. Som ett resultat av beslutet att röra sig från en underjordlig brytningsmetod till ett allmänt förbättrat superbrotts brytningsscenario, kommer uppskattningsvis $17 miljoner i underjordsrelaterade investeringar avskrivas under andra kvartalet 2012. Avskrivningen består främst av: utgifter associerade med genomförbarhetsstudier, straffavgifter för inställda utrustningsinköp, underleverantörsutgifter och infrastruktur speciellt relaterad till underjordsprojektet.

Sydsektor (Yaho, Fofina, Fobiri)

Yaho-fyndigheten, upptäckt i början av 2011, är värd för 21,8 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 1,03 g/t Au för en total på 724 000 uns i kategorierna uppmätta och indikerade malmresurser och 17,7 miljoner med en genomsnittlig halt av 1,09 g/t i den antydda kategorin.

Yaho-fyndigheten, belägen sydväst om Fofina, har ett annat geologiskt sammanhang. Mineraliseringen begränsas av sedimentära bergarter, eventuellt intrång av mycket fragmenterade och breccierade felsic vallar. Guld förekommer i samband med en stark sericitisk och kiselhaltig förändring inom denna enhet. Under endast ett år och 30 000 meter borrning, övergick Yaho framgångsrikt från att vara en upptäckt till en betydande bidragare till kategorierna kända och indikerade mineraltillgångar.

Initiala reserver vid Fofina var totalt 188 000 uns från 2,3 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,54 g/t Au, medan uppmätta och indikerade resurser var totalt 3,4 miljoner ton vid 1,72 g/t Au för 188 000 uns. Fofina, ursprungligen upptäckt 2010, introducerade sina första malmreserver efter mindre än två år av prospektering och fortsätter demonstrera potential för framtiden.

Antydda resurser vid Fofina 2011 var totalt 2,4 miljoner vid 2,34 g/t Au för 183 000 uns. Detta kan jämföras med 8,4 miljoner ton vid 3,15 g/t Au för 854 000 uns 2010. Denna variation beror primärt på överföringen av 376 000 uns till kategorierna uppmätta och indikerade malmresurser och på den nya geologiska tolkningen som en produkt av förra årets resultat av borrning mellan kända källor.

Som del av SEMAFOs focus på sydlig utveckling, lanserades metallurgiskt testarbete på ett begränsat antal prov tidigt under 2012. Preliminära resultat av standard CIL-behandlingstestet visar sulfid-relaterade utmaningar med genomsnittliga återhämtningshastigheter av 20 %, 26 % och 48 % rapporterade för Fobiri, Fofina och Yaho respektive. Dock, är företaget optimistiskt att återhämtningshastigheter kan förbättras avsevärt med modifierade behandlingar inklusive sulfid flotation, och omslipning med sulfid-koncentrat och oxidering. Preliminära flotationsresultat visar att de sydliga sulfiderna flyter väldigt väl, därigenom uppvisande potential för återhämtningsförbättringar. Uppskattningsvis 40% av den sydliga sektorns uppmätta och indikerade malmresurser är i sulfid-mineralisering.

Medan mer borrning och metallurgiskt testarbete som förnärvarande pågår är nödvändigt innan man tar ett beslut kring ytterligare brukskapacitet, är företaget säkert på att den sydliga sektorn kommer fortsätta expandera Manas gruvliv och ekonomi.

2012-2013 Prioriteringar


-- Fortsätt borrning och metallurgisk testning för att definiera ytterligare 
  reserver i sydsektorn  
-- Fortsätt borrning och metallurgisk testning för att definiera ytterligare 
  reserver vid Yaho 
-- Fortsätt borrning för att ytterligare expandera Wona-Kona superbrottet 
-- Driv igenom borrning över nya prospekteringsmål 
-- Driv igenom studier för att bekräfta underjordspotentialen vid Wona-Kona 
  superbrottet
-- Reducera turn-around tid för analysresultat. 

2012 års prospekteringsbudget för Mana har etablerats som $36 miljoner.

Samira Hill, Niger

Samira Hills totala reserver är 11 1 miljoner ton vid 1 46 g/t för 522 000 uns, jämfört med 9 5 miljoner ton vid 1 67 g/t för 507,600 uns per den 31:a december, 2010. Vi har därigenom mer än fyllt på reserverna brutna 2011. Det huvudsakliga tillägget av resurser kommer från Boulon Jounga North, där resurser uppgraderades till reserver.

Prospektering under 2011 bestod av 1 340 RC/AC hål om totalt 83 374 meter och 880 auger-hål om totalt 8 601 meter. AC borrning användes som ett preliminärt undersökningsverktyg för att lyfta fram nya guldförande zoner i hela egendomen, särskilt vid Tonde-Boubangou ("TB"). På TB, som ligger 20 kilometer norr om Samirabruket har mineralisering spårats över ett avstånd av 10 kilometer längs fynd. TB är den huvudsakliga bidragsgivaren till en ökning av kategorin härledda resurser med mer än 5,0 miljoner ton vid 0,96 g/t Au för 155 000 uns.

2012 års prospekteringsbudget vid Samira Hill har etablerats som $6 miljoner.

Kiniero, Guinea

Per den 31:a december, 2011, var malmresurser och reserver totalt 11,0 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,22 g/t Au för 786 000 uns.

Kinieros 2012 års prospekteringsbudget har etablerats som $2,5 miljoner.

Malmreserver och resurser uppskattades per den 31 december 2011 i enlighet med de definitioner som antagits av kanadensiska Institute of Mining Metallurgy and Petroleum och införlivats i National Instrument 43-101 – Norms for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Malmreserver och uppskattningar för Mana Mine utfördes av SGS Canada Inc. (Geostat) i samarbete med Michel Crevier P. Geo MSCA, vice ordförande för Exploration and Mine Geology och SEMAFOs Kvalificerade Person som har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och efterlevnad. En teknisk rapport som hänför sig till Manas egendom, upprättad i enlighet med bestämmelserna i National Instrument 43-101, kommer att lämnas in inom 45 dagar efter detta pressmeddelande

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden innehåller ord eller uttryck som "kommer", "ökad", "potential", "förbättring", "betydande", "reduktion", "lägre", "stiger", "visa", "optimistiska", "förbättrats avsevärt", "säker", "fortsätter", "expandera", "minska", "begått", "utvecklas", "bli", "bedriver", "tillväxt", "möjligheter"och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar uttryckta eller antydda i de framåtblickande uttalandena inkluderar möjligheten att ytterligare öka reserver genom brottexpansion och/eller en underjordisk verksamhet, förmågan att utvärdera potentialen hos en ekonomisk underjordisk drift under supergropen och att samma förmåga bevisas ekonomisk, förmågan att dra nytta av superbrott när det gäller förbättringen av den övergripande ekonomin i projektet, betydande minskning av CAPEX och från de stigande guldpriserna, möjligheten för alla fynd att visa potential för framtiden, förmågan att avsevärt förbättra återvinningsnivåerna med modifierade processer inklusive sulfid-flotation, förmåga att definiera ytterligare reserver, förmåga att expandera Wona-Kona superbrottet, förmåga att bekräfta den underjordiska potentialen under Wona-Kona superbrottet, förmåga att reducera turn-around tid för analysresultat, förmåga att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priset på valutor, guld-eller driftskostnader, gruvindustrirelaterade risker, osäkerhet gällande beräkning av malmreserver och resurser (observera att mineraltillgångar som inte är malmreserver inte behöver visa ekonomisk bärkraft), förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFOs dokument som finns hos kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOS 2011 års upplaga av MD&A och 2011 års Annual Information Form och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

The above information has been made public in accordance with the Swedish Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act.

Tabell 1


MALMRESERVER (Per den 31:a december, 2011)                 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Gruvor                  Samira               
          Mana (1) (2)  Hill (2) (3) Kiniero (2) (4)       
          Burkina Faso      Niger     Guinea   Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Bevisade Malmreserver                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          10 194 600    8 303 600     157 300 18 655 500
Halt (g/t Au)        2,11      1,60      2,39    1,89
Uns (5)         691 200     428 100     12 100  1 131 400
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Troliga Malmreserver                          
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          15 486 800    2 805 900     961 000 19 253 700
Halt (g/t Au)        2,60      1,05      4,28    2,46
Uns (5)        1 293 400     94 600     132 200  1 520 200
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MALMRESERVER                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          25 681 400   11 109 500    1 118 300 37 909 200
Halt (g/t Au)        2,40      1,46      4,01    2,18
Uns (5)        1 984 600     522 700     144 300  2 651 600
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
MALMRESURSER                              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Uppmätta Malmresurser                         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          3 398 200   13 892 000    1 354 300 18 644 500
Halt (g/t Au)        1,54      1,58      2,30    1,63
Uns (5)         167 900     706 100     100 300   974 300
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Indikerade Malmresurser                         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          48 002 200   13 747 200    8 566 400 70 315 800
Halt (g/t Au)        1,70      1,24      1,97    1,64
Uns (5)        2 622 600     547 200     541 700  3 711 500
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MALMRESURSER                          
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          51 400 400   27 639 200    9 920 700 88 960 300
Halt (g/t Au)        1,69      1,41      2,01    1,64
Uns (5)        2 790 500    1 253 300     642 000  4 685 800
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA MALMRESERVER OCH RESURSER                    
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          77 081 800   38 748 700   11 039 000 126 869 500
Halt (g/t Au)        1,93      1,43      2,22    1,80
Uns (5)        4 775 100    1 776 000     786 300  7 337 400
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ANTYDDA MALMRESURSER                         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ton          38 559 700   21 152 300    1 740 600 61 452 600
Halt (g/t Au)        1,68      1,08      2,82    1,51
Uns (5)        2 082 200     736 700     158 000  2 976 900
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Vi presenterar 100 % av gruvornas reserver och resurser i ovanstående tabell. Rörande dagbrott, etableras cut-off halter med Ultimate Pit mjukvaran i övervägande av stentypen och transportdistansen. Rörande underjordsbrytning, etableras cut-off utifrån kalkyerade driftskostnader. Cut-off halter varierar från 0,5g/t till 3,0 g/t.


1. Företaget äger indirekt 90% av SEMAFO Burkina, vilket har ett direktintresse
  i Mana Mines reserver och resurser.
2. Malmreserver och resurser beräknades med användning av ett guldpris på 
  US $1 300 och US$1 600 per uns respektive. 
3. Malmreserver och resurser vid Samira Hill representerar de kombinerade 
  reserverna och resurserna av SML och AGMDC. Företaget äger indirekt 80 % av SML. 
4. Företaget äger indirekt 80 % av SEMAFO Guinee, vilket har direktintresse 
  i Kiniero Mines reserver och resurser. 
5. Avrundning av siffror till de närmsta hundra tonnen kan presentera små skillnader 
  i siffrorna som representerar unsen i innehållet. 

Malmreserverna och resurserna beräknades per den 31:a december i enlighet med definitionerna antagna av Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum och införlivades i national Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”).

Tabell 2


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
MANA-EGENDOM - MALMRESERVER OCH RESURSER (per den 31:a december, 2011) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER              31 :a DECEMBER, 2011           
       --------------------------------------------------------------
               BEVISADE RESERVER       TROLIGA RESERVER
               Halt            Halt      
         Ton (g/t Au)   Uns   Ton (g/t Au)   Uns
----------------------------------------------------------------------------
Nyafe         0     0     0  597 200   5,05   97 000
Wona-Kona   9 834 000   2,12  670 300 12 851 900   2,48 1 024 000
Fofina                                   
 Principal &                                
 V1-V7      265 300   1,88   16 000 2 037 700   2,63  172 400
ROM Pad      95 300   1,60   4 900     0    0     0
TOTALA RESERVER                               
 MANA     10 194 600   2,11  691 200 15 486 800   2,60 1 293 400
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
FYNDIGHETER      DECEMBER 31 2011    
       ---------------------------------
                 TOTALA RESERVER
             Halt (g/t      
          Ton    Au)   Uns
-----------------------------------------------
Nyafe       597 200   5,05   97 000
Wona-Kona    22 685 900   2,32 1 694 300
Fofina                     
 Principal &                  
 V1-V7      2 303 000   2,54  188 400
ROM Pad       95 300   1,60   4 900
TOTALA RESERVER               
 MANA      25 681 400   2,40 1 984 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER              31:a DECEMBER, 2011           
       --------------------------------------------------------------
                   UPPMÄTTA          INDIKERADE
               Halt             Halt      
         Ton (g/t Au)   Uns   Ton (g/t Au)   Uns
----------------------------------------------------------------------------
Filon 67     45 500   2,65   3 900   34 600   2,48   2 800
Nyafe      517 800   4,18   69 500  517 400   3,57   59 300
Wona-Kona   2 655 600   1,00   85 600 22 447 100   2,30 1 657 800
Fofina                                   
 Principal &                                
 V1-V7      179 300   1,54   8 900 3 220 200   1,73  178 700
Yaho          0   0,00     0 21 782 900   1,03  724 000
TOTAL M&I MANA 3 398 200   1,54  167 900 48 002 200   1,70 2 622 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER       31:a DECEMBER 2011    
       ---------------------------------
                TOTALA RESURSER
             Halt (g/t      
          Ton    Au)   Uns
-----------------------------------------------
Filon 67      80 100   2,58   6 700
Nyafe      1 035 200   3,87  128 800
Wona-Kona    25 102 700   2,16 1 743 400
Fofina                     
 Principal &                  
 V1-V7      3 399 500   1,72  187 600
Yaho      21 782 900   1,03  724 000
TOTAL M&I MANA 51 400 400   1,69 2 790 500
-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
FYNDIGHETER            31:a decemer 2011     
               ------------------------------------
                      INFERRED       
                      Grade (g/t      
                  Tonnes     Au)   Ounces
------------------------------------------------------------------
Filion 67              51 900    2,66    4 400
Nyafe               593 000    3,72   70 900
Wona-Kona            11 170 500    2,43   871 800
Fobiri              4 945 000    1,64   260 200
Fofina Principal & V1-V7     2 426 200    2,34   182 600
Maoula              1 653 000    1,36   72 100
Yaho              17 720 100    1,09   620 200
TOTALT ANTYDDA MANA       38 559 700    1,68  2 082 200
------------------------------------------------------------------

Contact Information