SOURCE: Teekay Corporation

Teekay Corporation

May 14, 2013 23:38 ET

Teekay Corporation Rapport for første kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - May 14, 2013) - Teekay Corporation (NYSE: TK) -

Høydepunkter


-- Første kvartal 2013 var total kontantstrøm fra fartøydrift av $193
  millioner. 
-- Første kvartal 2013 er justert netto tap henført til aksjonærer i
  Teekay på $11,7 millioner eller $0,17 per aksje (eksklusive spesifikke 
  poster som reduserte GAAP netto tap på $5,5 millioner eller $0,08 
  per aksje). 
  -- Fullført salg av Voyageur Spirit FPSO-enhet til Teekay Offshore for
    $540 millioner den 2. mai 2013. 
  -- Cidade de Itajai FPSO-enheten oppnådde første olje og startet en ni-
    års tidscharter for Petrobras i midten av februar 2013; Teekay
    Parent sin 50 % eierandel ble nylig tilbudt til Teekay Offshore. 
  -- Teekay Offshore første kvartal fellesaksjedistribusjon med en økning 
    på 2,5 % tar Teekay Parents generelle partnerskapsinsentiv
    distribusjonsrettigheter inn i 50 prosent tier. 
  -- Totalt konsolidert likviditet på ca. $1,5 mrd. den 31. mars 2013, 
    pro forma for Teekay Offshores aksjetilbud fullført i april 2013. 

Teekay Corporation (Teekay eller Selskapet) rapporterte i dag et justert nettotap som tilskrives aksjonærer i Teekay (1) på $11,7 millioner eller $0,17 pr. aksje for kvartalet som endte 31. mars 2013, sammenlignet med et justert nettotap som tilskrives til aksjonærer i Teekay på $20,8 millioner, eller $0,30 per aksje, i samme periode året før. Justert nettotap som tilskrives aksjonærer i Teekay ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket GAAP nettotap på $5,5 millioner, eller $0,08 per aksje, for de tre månedene som endte 31. mars 2013, og økende GAAP nettoinntekt på $21,9 millioner eller $0,32 per aksje, i samme periode året før, som beskrevet i Vedlegg A til denne utgivelsen. Inkludert disse elementene rapporterte Selskapet i dag et justert nettotap på GAAP-basis som tilskrives aksjonærer i Teekay på $6,1 millioner eller $0,09 pr. aksje for kvartalet som endte 31. mars 2013, sammenlignet med et justert nettotap som tilskrives til aksjonærer i Teekay på $1,1 millioner, eller $0,02 per aksje, i samme periode året før. Nettoinntekter (2) for første kvartal 2013 var på $424,7 millioner, sammenlignet med $462,5 millioner for samme periode året før.

Den 5. april 2013 erklærte selskapet et kontantutbytte på fellesaksjer på $0,31625 pr. aksje for kvartalet som endte 31. mars 2013. Kontantutbyttet ble utbetalt den 30. april 2013 til alle registrerte aksjonærer pr. 16. april 2013.


1. Justert nettoinntekt(tap)som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
  økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne 
  utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
  mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
  informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
  vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
  overslag over partnerskapets økonomiske resultater. 
2. Nettoinntekter er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen
  investorer for å måle den finansielle ytelsen i et rederi. Se
  Vedlegg E i denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP 
  måletallet som brukes i denne utgivelsen for det mest direkte 
  sammenlignbare finansielle måletallet under GAAP. 

"Siden starten av 2013 har vi fortsatt å gjøre jevn fremgang i gjennomføringen av vår eksisterende prosjektportefølje, og har nylig nådd flere viktige milepæler," kommenterte Peter Evensen, administrerende direktør i Teekay Corporation. "Det viktigste etter den første oljen i midten av april og oppstarten av en fem års charter med fastsatt periode med E.ON, var at vi fullførte salget av Voyageur Spirit FPSO til Teekay Offshore Partners den 2. mai, for $540 millioner. Etter utvinning av den første oljen på en ni års charter for Petrobras i midten av februar, har vi tilbudt å selge vår eierandel på 50 % i Cidade de Itajai FPSO til Teekay Offshore Partners. Konfliktskomitéen i Teekay Offshore gjennomgår for tiden dette tilbudet, og hvis det blir godkjent forventer vi å fullføre salget før slutten av andre kvartal. I tillegg forventer Teekay Offshore levering av den første av fire nybygde skytteltankere denne uken, som vil operere under en 10-års tidscharterkontrakt med BG Group i Brasil."

"I lys av oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO, økte Teekay Offshore nylig sin fellesaksjedistribusjon i første kvartal med 2,5 %, noe som øker distribusjoner som Teekay Parent mottar fra Teekay Offshores fellesaksjer og tar Teekay Parent generelle partnerskaps incentivdistribusjonsrettigheter for Teekay Offshore opp til 50 %," fortsatte Evensen. "Med Teekay Offshores kunngjorte forventning om en ytterligere økning i kvartalsvise fordelinger av fellesaksje med minimum 2,5 % innen utgangen av 2013 for å gjenspeile ekstra kontantstrøm fra forventet oppkjøp av Cidade de Itajai FPSO og nyleveringer av BG skytteltankere, forventes det ytterligere vekst i Teekay Parents kontantstrøm. I tillegg vil salgsinntektene fra salg av eiendeler ytterligere styrke Teekay Parents soliditet og gi videre fremgang mot gjeldsreduksjon i Teekay Parents balanse og økt likviditet."

Evensen la til: "I tillegg til våre eksisterende vekstprosjekter, ser Teekay LNG Partners og Teekay Offshore Partners også en økt ny næringsutvikling i sine virksomheter innen gass og offshore, som hvis realisert til slutt vil være til fordel for Teekay Parent som vårt børsnoterte datterselskap ved at de øker sine respektive kontantdistribusjoner. I desember 2012 beordret Teekay LNG Partners to drivstoffeffektive LNG-nybygg pluss opsjoner, og byr for tiden på flere langsiktige kontrakter for disse fartøyene. Offshorevirksomheten arbeider for tiden med flere front-end-prosjekter og design, eller FEED-studier for nye FPSO nybygginger og FSO ombyggingsprosjekter som vi tror vil føre til videre vekst for Teekay Offshore Partners. Teekay Tankers bestilte også nylig fire nybygginger av drivstoffeffektive Long Range 2 produkttankere pluss opsjoner, til attraktive priser som har planlagt levering i slutten av 2015 og tidlig 2016 for å sammenfalle med en forventet forbedring i markedet for shipping av raffinering og råolje."

Operasjonelle resultater

Tabellene nedenfor markerer finansiell informasjon for hver av Teekay fire offentlige børsnoterte enheter: Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore) (NYSE: TOO), Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG) (NYSE: TGP), Teekay Tankers Ltd. (Teekay Tankers) (NYSE: TNK) og Teekay Parent (som utelater resultatene som er tilskrevet Teekay Offshore, Teekay LNG og Teekay Tankers). En kort beskrivelse av hver enhet og en analyse av de respektive økonomiske resultatene følger tabellene nedenfor. Se "Flåteliste" nedenfor og vedlegg B til denne utgivelsen for ytterligere detaljer.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avsluttet 31. mars 2013      
          --------------------------------------------------------
                    (ikke-revidert)           
              Teekay    Teekay              
             Offshore      LNG    Teekay       
(i tusen         Partners   Partners    Tankers    Teekay
 U.S. dollar)         LP      LP     Ltd.    Parent
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettofort-
jeneste          201,196    96,716    42,040    122,218

Fartøys                                                                    
driftsutgifter       79,115    25,316    23,054    59,979
Tidscharter                                
 leieutgift         14,777       -     1,986    48,443
Nedskrivning                                 
 og                                    
 amortisering        45,349    24,143    11,864    21,138
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

CFVO - Samlet                            
(1)(2)(3)          94,053    65,570    13,199    (19,386)
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer                                 
(4)               -    41,999       -      254
CFVO - Totalt        94,053    107,569    13,199    (19,132)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------------
         Tre måneder avsluttet 31. mars
                2013      
          ----------------------------
              ikke-revidert)    
                     Teekay
(i tusen          samlet  corporation
 U.S. dollar)     Justeringer     Samlet
------------------------------------------------
------------------------------------------------

Nettofort-
jeneste          (37,448)    424,722

Fartøys                                                                    
driftsutgifter          -    187,464
Tidscharter                                
 leieutgift        (37,754)    27,452
Nedskrivning                                 
 og                                    
 amortisering          -    102,494
------------------------------------------------
------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------------

CFVO - Samlet               
(1)(2)(3)         (2,700)    150,736
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer                  
(4)               -    42,253
CFVO - Totalt       (2,700)    192,989
------------------------------------------------
------------------------------------------------


------------------------------------------------
------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avsluttet 31 mars 2012      
          --------------------------------------------------------
                      (unaudited)           
              Teekay    Teekay              
             Offshore      LNG    Teekay       
(i tusen         Partners   Partners    Tankers    Teekay
 U.S. dollars)         LP      LP     Ltd.    Parent
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettofort-
jeneste          208,117    98,873    31,097    161,864

Fartøys                                                                    
driftsutgifter       81,112    22,387    11,318    72,937
Tidscharter                                
 leieutgift         13,617       -     1,661    66,183
Nedskrivning                                 
 og                                    
 amortisering        49,611    24,633    10,738    29,632
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

CFVO - Samlet                             
(1)(2)(3)         102,083    72,667    16,780    (6,564)
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer                                
(4)               -    26,186       -     (625)
CFVO - Totalt       102,083    98,853    16,780    (7,189)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------
------------------------------------------------
         Tre måneder avsluttet 31. mars
                2012      
          ----------------------------
              ikke-revidert)    
                     Teekay
(i tusen          samlet  corporation
 U.S. dollar)     Justeringer     Samlet
------------------------------------------------
------------------------------------------------

Nettofort-
jeneste          (37,482)    462,469

Fartøys                                                                    
driftsutgifter          -    187,754
Tidscharter                                
 leieutgift        (37,482)    43,979
Nedskrivning                                 
 og                                    
 amortisering          -    114,614
------------------------------------------------
------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------------

CFVO - Samlet               
(1)(2)(3)         (7,000)    177,966
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer                  
(4)               -    25,561
CFVO - Totalt       (7,000)    203,527
------------------------------------------------
------------------------------------------------


1. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO) representerer inntekt fra fartøy-
  drift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av
  pågående inntektskontrakter, nedskrivinger av fartøy, gevinster og tap på
  salg av fartøy, justert for direkte finansiell leasing til en kontant-
  basis, og urealiserte gevinster og tap knyttet til derivater, men
  omfatter realiserte gevinster og tap ved oppgjør av valuta-
  terminkontrakter. CFVO - Konsolidert representerer CFVO fra fartøy som
  konsolideres på selskapets regnskaper. Kontantstrøm fra
  fartøydrift er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen
  investorer for å måle den finansielle ytelsen i et rederi.
  Se Vedlegg C og Vedlegg E i denne utgivelsen for en
  avstemming av dette ikke-GAAP måletallet som brukes i denne utgivelsen for
  de mest direkte sammenlignbare GAAP finansielle måletallene. 
2. Ekskluderer CFVO knyttet til overtatte eiendeler fra Teekay Parent for
  periodene før anskaffelse av Teekay Offshore, Teekay LNG og
  Teekay Tankers, henholdsvis siden disse resultatene er inkludert i
  historiske resultater for Teekay Parent. 
3. I tillegg til CFVO fra direkteeide fartøy, mottar Teekay Parent også
  kontantutbytte og utdelinger fra sine datter-selskaper. For de tre 
  månedene fram til 31. mars 2013 og 2012, mottok Teekay Parent et 
  utbytte og utdelinger på til sammen g $38,900,000 og $39,400,000, 
  henholdsvis. Utbytte og utdelinger mottatt av Teekay Parent inkluderer 
  blant annet de som er gjort med hensyn til generelle partnerinteresser 
  i Teekay Offshore og Teekay LNG. Se Vedlegg D til denne utgivelsen for 
  videre detaljer. 
4. CFVO - Aksjeinvesteringer representerer selskapets andel av CFVO fra sine 
  fartøy fra bokført egenkapital og andre investeringer. Se Vedlegg E i 
  denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP måletallet som 
  brukes i denne utgivelsen for det mest direkte sammenlignbare GAAP 
  finansielle måletallet. 

Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore er en internasjonal leverandør av skipstransport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustri gjennom sin flåte på 36 skytteltankere (inkludert fire innleide fartøyer og fire fartøy som er under bygging), fire flytende enheter for produksjon, lagring og lossing (FPSO), seks flytende enheter for lasting og lossing (FSO) (inkludert en FSO konverteringsenhet) og seks konvensjonelle oljetankere med interesser som spenner fra 50 til 100 %. Teekay Offshore har også rett til å delta i bestemte andre FPSO- og fartøyopsjoner. Teekay Parent eier pr. i dag 29,9 prosent interesser i Teekay Offshore (inkludert to % generell partnerinteresse).

For første kvartal 2013 økte Teekay Offshore sin kvartalsvise fordeling av fellesaksje med 2,5 %, eller $0,0128 per aksje, til $0,5253 pr. fellesaksje. Kontantdistribusjonen som skal mottas av Teekay Parent basert på eierskap av fellesaksje og generell partnerskapsinteresse i Teekay Offshore, utgjorde $15,4 millioner for første kvartal 2013, som beskrevet i Vedlegg D i denne utgivelsen. Med den siste økningen til Teekay Offshores kvartalsvise fordeling, har Teekay Parents insentive distribusjonsrettigheter knyttet til sin generelle partnerskapsinteresse i Teekay Offshore, beveget seg til 50 % tier.

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Teekay Offshore ble redusert til $94,1 millioner i første kvartal 2013, fra $102 millioner i samme periode året før. Nedgangen skyldes i hovedsak opplaget av skytteltankerne Navion Torinita og Navion Clipper ved utløpet av tidscharterkontraktene i andre og fjerde kvartal i 2012, salget av skytteltankeren Navion Savonita i fjerde kvartal 2012, økte vedlikeholdskostnader for Petrojarl Varg FPSO og høyere bemanning og bemanningskostnader for FPSO-enhetene Petrojarl Varg og Piranema Spirit.

I april 2013 utstedte Teekay Offshore 2,1 millioner fellesaksjer i en rettet emisjon mot en institusjonell investor for proveny på ca. $60 millioner (unntatt forholdsmessige kapitalinnskudd). Teekay Offshore vil bruke inntektene fra denne utstedelsen til å delfinansiere avdrag knyttet til fire nybyggingskontrakter på skytteltankere (BG skytteltankere) som er under bygging ved Samsung Heavy Industries, for en total kostnad på ca. $470 millioner. Etter deres respektive planlagte leveranser i mai til november 2013, vil fartøyene starte drift under 10-års tidscharterkontrakter (som omfatter en viss kontraktsforlengelse og kjøpsopsjoner for fartøyene) i Brasil med et datterselskap av BG Group plc.

I april 2013 fullførte Teekay Offshore en offentlig emisjon på 6,0 millioner 7,25 % Serie A kumulative innløselige anbefalte aksjer for brutto emisjonsproveny på ca. $150 millioner. Teekay Offshore har til hensikt å benytte nettoprovenyet fra dette tilbudet for generelle formål i partnerskap, herunder betaling av avdrag på nybygginger, kapital til ombyggingsprosjekter og oppkjøp av fartøy. I påvente av anvendelsen av disse midlene, har Teekay Offshore tilbakebetalt en del av sin utestående gjeld i henhold til to av sine lånefasiliteter.

I april 2013 mottok Teekay Offshore et tilbud fra Teekay Parent om å kjøpe ut sin eierandel på 50 % i Cidade de Itajai (Itajai) FPSO-enhet, til Teekay Parents fulle kostnad. Tilbudet er for tiden oppe til vurdering i Teekay Offshores konfliktkomité.

Den 2. mai 2013 fullførte Teekay Offshore oppkjøpet av FPSO-enheten Voyageur Spirit fra Teekay Parent, til en pris på $540 millioner. Voyageur Spirit FPSO opererer på Huntington-feltet i Nordsjøen under en femårskontrakt, pluss opp til 10 ettårige opsjoner, med E.ON Ruhrgas UK E&P Limited. Kjøpet ble finansiert med en ny lånefasilitet på $330 millioner med sikkerhet i enheten, en del av inntektene fra den offentlige emisjonen gjennomført i september 2012 og en rettet emisjon på $40 millioner i nye Teekay Offshore fellesaksjer til Teekay Parent som ble gjennomført samtidig med oppkjøpet.

I mai 2013 inngikk Teekay Offshore en avtale med Salamander Energy plc (Salamander) om å levere en FSO-enhet for en ti-års kontrakt pluss opsjoner, offshore i Thailand. Teekay Offshore har til hensikt å konvertere sin 1993-bygde skytteltanker, Navion Clipper, til en FSO-enhet for en estimert totalkostnad på ca. $50 millioner. Enheten forventes å starte kontrakten med Salamander tredje kvartal 2014.

Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG gir flytende naturgass (LNG), flytende petroleumsgass (LPG) og råolje skipstransporttjenester primært under langsiktige, fastpris-charterkontrakter med store energiselskaper gjennom sin nåværende flåte av 29 LNG-skip (inkludert to nybygg under bygging), 24 LPG carriers (inkludert åtte nybygg under bygging) og 11 konvensjonelle tankskip. Teekay LNGs interesser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100 prosent. I tillegg Teekay LNG, gjennom sitt 50 prosent eide LPG joint venture med Exmar NV, innleide fem LPG skip. Teekay Parent eier i dag 37,5 prosent eierandel i Teekay LNG (inkludert 2 prosent eneste generelle partnerinteresse).

For første kvartal 2013, var Teekay LNGs kvartalsvise distribusjon $0,675 pr. fellesaksje. Kontantdistribusjonen som skal mottas av Teekay Parent basert på eierskap av fellesaksje og generell partnerskapsinteresse i Teekay LNG, utgjorde $23 millioner for første kvartal 2013, som beskrevet i Vedlegg D i denne utgivelsen.

Inkludert kontantstrøm fra tilknyttede selskaper og fartøy, økte Teekay LNG den totale kontantstrømmen fra fartøydrift til $107,6 millioner i første kvartal 2013, fra $98,9 millioner i samme periode året før. Denne økningen skyldes i hovedsak oppkjøpet av 52 % eierandel i seks LNG-skip fra A.P. Moller-Maersk (MALT LNG Carriers) i februar 2012 og oppkjøpet av en eierandel på 50 % i Exmar LPG BVBA joint venturei februar 2013, som eier og leier 25 LPG skip, inkludert åtte nybygg i ordre. Denne økningen ble delvis motvirket av planlagt dokking av Arktis Spirit LNG i første kvartal 2013, modifikasjoner på to av Teekay LNG Suezmax-tankskip tidscharterkontrakter som midlertidig reduserer daglig leiesats for hvert fartøy fra oktober 2012 til september 2014, og høyere driftsutgifter for fartøy på grunn av forberedelser planlagt dokking av de to Tangguh LNG-skipene i løpet av andre og fjerde kvartal i 2013.

I midten av februar 2013, inngikk Teekay LNG i et joint venture med Belgia-baserte Exmar NV til egen og charter-in LPG skip med et hovedfokus på det mellomstore gasstankskip-segmentet. Joint venture-selskapet, kalt Exmar LPG BVBA, inkluderer 20 eide LPG-skip (inkludert åtte nybygginger som skal leveres mellom 2014 og 2016) og fem chartrede LPG-skip. I bytte mot sin 50 prosent eierandel i Exmar LPG BVBA, inkluderte nybyggbetalinger før etableringen av joint venture, investerte Teekay LNG ca $ 134 millioner i egenkapital og antatt ca $ 108 millioner av pro rata gjeld og leasingforpliktelser sikret med pant i fartøy i Exmar LPG BVBA-flåten.

Teekay Tankers Ltd.

Teekay Tankers eier pr. i dag en flåte på 32 skip, hvorav 11 Aframax tankskip, 10 suezmax tankskip, syv Long Range 2 (LR2) produkttankere (inkludert fire nybygginger som er under bygging), tre MR produkttankere, og en eierandel på 50 % i en ny Very Large Crude Carrier (VLCC) som har planlagt levering i andre kvartal 2013. I tillegg har Teekay Tankers for tiden tidscharterkontrakter i to Aframax tankskip og har investert $115 millioner i førsteprioritetslån med sikkerhet i to 2010-bygde VLCC. Av de 28 fartøyene som er i drift, opererer 14 av dem på tidscharter med fast sats, som regel alt fra ett til tre år i innledende varighet, og de resterende i Teekays spot-tanker-sektoren. Basert på dagens eierskap av klasse A fellesaksjer og eierskapet av 100 % av utestående Teekay Tankers klasse B aksjer, eier Teekay Parent pr. i dag 25,1 % økonomisk interesse og har bestemmende innflytelse på Teekay Tankers.

Den 8. mai 2013 erklærte Teekay Tankers under sin nye faste utbyttepolicy et utbytte i første kvartal 2013 på $0,03 pr. aksje, som vil bli utbetalt den 28. mai 2013 til alle registrerte aksjonærene pr. 20. mai 2013. Basert på sitt eierskap av Teekay Tankers A og B-aksjer, vil utbyttet som utbetales til Teekay Parent være totalt $0,6 millioner for første kvartal 2013.

I første kvartal 2013 genererte Teekay Tankers en kontantstrøm fra fartøydrift på $13,2 millioner, en nedgang fra $16,8 millioner i samme periode året, som i hovedsak skyldes lavere tidschartersatser inntjent fra spot-flåten og utløpet av visse tidscharterkontrakter, og den påfølgende omplasseringen av enkelte fartøy på tidscharterkontrakter til lavere priser i løpet av 2012 og tidlig i 2013, delvis motvirket av inntjeningen fra 13 fartøy som ble kjøpt opp fra Teekay Corporation i juni 2012.

I begynnelsen av april 2013 la Teekay Tankers inn en ordre hos STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd, (STX) i Sør-Korea på nybygging av fire, drivstoffeffektive LR2 produkttankere på 113.000 dødvekt-tonn (dwt) for en totalkostnad på $47 millioner hver. Avtalen med STX omfatter også muligheter for å bestille opp til 12 ekstra LR2 nybygginger i løpet av de påfølgende 18 månedene, til en fastsatt pris og uten betingelser. De første fire faste nybyggingene har planlagt levering ved utløpet av 2015 og tidlig i 2016.

Teekay Parent

I tillegg til sine egenkapitalseierinteresser i Teekay Offshore, Teekay LNG og Teekay Tankers eier Teekay Parent direkte flere fartøy som i dag omfatter fire konvensjonelle Suezmax tankskip og fem FPSO-enheter (inkludert en 50 prosent eierandel i en nylig konvertert FPSO-enhet). I tillegg eier Teekay Parent pr. i dag en ny FPSO-enhet som er under bygging. Pr. 2 mai 2013 hadde Teekay Parent også ni chartrede konvensjonelle tankskip (inkludert tre Aframax tankskip eid av Teekay Offshore), to chartrede i LNG-skip som eies av Teekay LNG, og to chartrede tankskip og to chartrede i FSO-enheter som eies av Teekay Offshore.

For første kvartal 2013 genererte Teekay Parent en negativ kontantstrøm fra fartøydrift på $19,1 millioner, sammenlignet med en negativ kontantstrøm fra fartøydrift på $7,2 millioner i samme periode året før. Nedgangen i kontantstrømmen skyldes salget av de 13 konvensjonelle tankskipene til Teekay Tankers i juni 2012, et oppsigelsesgebyr på $6,8 millioner for tidlig avslutning av Poul Spirit tidscharterkontrakt med Teekay Offshore i mars 2013 og omstruktureringskostnader i løpet av kvartalet. Dette ble delvis motvirket av lavere leiekostnader for tidscharter som følge av tilbakelevering av tidschartrede fartøy i løpet av det siste året.

I februar 2013 har FPSO-enheten Itajai som er 50 % eid av Teekay Parent, hentet ut sin første olje på Bauna- og Piracaba-feltene (tidligere kalt Tiro og Sidon) i Santos Basin offshore Brasil, som startet drift under en ni års tidscharterkontrakt (pluss opsjoner) med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). De resterende 50 % eierandel i FPSO-enheten Itajai eies av det brasiliansk-baserte Odebrecht Oil & Gas S.A. (medlem av Odebrecht-gruppen). I april 2013 tilbød Teekay Parent å selge ut sin eierandel 50 % i Itajai FPSO-enheten til Teekay Offshore for sin fulle byggekostnad.

Flåteliste

Tabellen nedenfor oppsummerer Teekay konsoliderte flåte på 170 skip som 2. mai 2013, inkludert innleide skip og fartøy under bygging / konvertering men eksklusive skip som forvaltes for tredjeparter:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                   Antall fartøy(1)         
          --------------------------------------------------------
          --------------------------------------------------------
                 Eide  chartrede     nybygg /    
                Fartøy   Fartøy  Konverteringer  Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Parent                                
 Flåte (2)(3)                                
 Aframax Tankere (4)        -      5         -    5
 Suezmax Tankere          4      -         -    4
 MR-produkttankere         -      1         -    1
 FPSO-enheter            4      -         1    5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 Total Teekay overordnede
 flåte               8      6         1    15
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Offshore                               
 flåte               43      4         5    52

Teekay LNG flåte          54      5        10    69

Teekay Tankerflåte         27      2         5    34

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totalt Teekay                                
 Konsolidert flåte        132     17        21   170
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Eierinteresser i disse fartøyene varierer fra 33 prosent til 100
  prosent. Utelukker fartøy som forvaltes på vegne av tredjeparter. 
2. Utelukker to LNG-skip chartret fra Teekay LNG. 
3. Utelukker to skytteltankere og to FSO chartret inn fra Teekay
  Offshore. 
4. Utelukker fire Aframax tankskip innleid fra Teekay Offshore. 

Likviditet og investeringsutgifter

Pr. 31. mars 2013 hadde selskapet en konsolidert likviditet på $1,3 milliarder (bestående av $479,6 millioner i kontanter og kontantekvivalenter og $857,4 millioner i ubenyttede lånefasiliteter), hvorav $368,8 millioner av likviditeten (som består av $188,8 millioner i kontanter og kontantekvivalenter og $180 millioner i ubenyttede lånefasiliteter) som kan tilskrives Teekay Parent. Som følge av $60 millioner av inntektene fra Teekay Offshores fellesaksjers rettede emisjon og $150 millioner av inntektene fra Teekay Offshores foretrukket aksjeemisjon som ble gjennomført i april 2013, hadde Teekay en samlet likviditet på ca. $1,5 milliarder pr. 31. mars 2013. Som følge av salget av FPSO-enheten Voyageur Spirit til Teekay Offshore mai 2013 (netto av Teekay Offshores $150 millioner forskuddsbetaling til Teekay Parent i februar 2013), hadde Teekay Parent en total likviditet på ca. $488 millioner pr. 31. mars 2013.

Tabellen nedenfor gir selskapets gjenværende kapitalsforpliktelser knyttet til sin del av oppkjøp og nybygg og tilhørende totalfinansiering gjennomført per 31 mars 2013:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                    Beløp
                                 Finansiert
                                  til dags
(i millioner)              2013 2014 2015 2016 Totalt   dato
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Offshore (1)           $312  -  -  -  $312   $170
----------------------------------------------------------------------------
Teekay LNG(2)              $12 $106 $93 $305  $516    $70
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Tankers (3)            $34  $9 $85 $60  $188    $15
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Parent (4)            $50 $343  -  -  $393  $119(5)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totalt Teekay Corporation Samlet    $408 $458 $178 $365 $1,409  $374(5)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Inkluderer investeringer knyttet til fire nybygg skytteltankskip. 
2. Inkluderer investeringer knyttet til to nybygg LNG og Teekay LNG 50 
  prosent eierandel i de åtte nybygg LPG bærere bygges for Exmar LPG BVBA 
  joint venture.
3. Inkluderer gjenværende kapitalkostnader knyttet til fire nybygg av LR2
  produkttankere og Teekay Tankers 50 % eierandel i nybygget VLCC gjennom 
  joint venture med Wah Kwong Maritime Transport Holdings Limited. 
4. Inkluderer gjenværende kapitalkostnader knyttet til Petrojarl Knarr
  FPSO nybygging og oppgradering og oppkjøp gjort av Teekay Parent fra
  Sevan Marine ASA av FPSO-enheten Voyageur Spirit (netto av da
  eksisterende $230 millioner lånefasilitet som Teekay Parent senere 
  innlemmet som en del av oppkjøpet av FPSO-enheten Voyageur Spirit den 
  2. mai 2013 og er regnskapsført på Teekay Parent pr. 31. mars 2013 som 
  en enhet med variabel interesse). 
5. Inkluderer økning på $100 millioner til Voyageur Spirit FPSO
  lånefasilitet, som ble avsluttet 2. mai 2013.

Som antydet ovenfor, hadde selskapet samlede investeringsforpliktelser knyttet til sin andel av oppkjøp og nybygg på ca $ 1,4 milliarder per 31 mars 2013. Selskapets nåværende forhåndsarrangerte finansiering på ca $ 374 millioner relaterer seg primært til sine 2013 kapitalutgifter forpliktelser. Selskapet er i ferd med å innhente ytterligere gjeldsfinansiering for å finansiere sine gjenværende kapitalutgifter forpliktelser knyttet til: de siste to nybygde skytteltankerne, som har planlagt levering i andre halvdel av 2013, Petrojarl Knarr FPSO nybygg, som har planlagt levering i første halvdel av 2014, to LNG-skip nybygg, som har planlagt levering i første halvdel av 2016, fire av de åtte LPG-nybygg blir bygget av Exmar LPG BVBA joint venture, som har planlagt levering i 2015 og 2016, og fire LR2 produkttanker nybygg, som har planlagt levering tidlig 2015 og i slutten av 2016.

Tilgjengelig årsrapport for 2012

Teekay Corporation innrapporterte sin årsrapport for 2012 i skjema 20-F til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den 29. april 2013. Kopier av denne rapporten er tilgjengelig på Teekay Corporation sin hjemmeside under "SEC Filings", gå inn på www.teekay.com. Andelseierne kan be om en gratis utskrift av denne årsrapporten, inkludert det komplette reviderte årsregnskapet ved å kontakte Teekay Corporation sin investorkontakt.

Telefonkonferanse

Selskapet planlegger å avholde en konferanse den torsdag, 9 mai 2013 til 11:00 (ET) for å diskutere sine resultater for første kvartal 2013. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay webside på www.teekay.com før samtalens start. Alle aksjeholderne og interesserte parter inviteres til å høre på den direkte telefonkonferansen ved å velge ett av de følgende alternativene:


-- Ved å ringe (800) 820-0231 eller (416) 640-5926, om man er utenfor
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 7213677. 
-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay 
  webside på www.teekay.com (arkivet vil forbli på websiden i 30 dager).
 

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig innen torsdag, 16. mai 2013. Dette opptaket kan fås ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, utenfor USA og ved å taste inn tilgangskode 7213677.

Om Teekay

Teekay Corporation er en operativ leder og prosjektutvikler i det marine midtstrøms plass. Gjennom sine generelle partnerskapsinteresser i to master-kommandittselskaper, Teekay LNG Partners L.P. (NYSE: TGP) og Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO), dets kontrollerende eierskap av Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK), og sin flåte av egeneide skip, er Teekay ansvarlig for forvaltning og drift av konsernets eiendeler på over 11 milliarder dollar, bestående av ca 170 flytende gass, offshore og konvensjonelle tankskip eiendeler. Med kontorer i 16 land og ca. 6400 seilende og landbaserte ansatte, tilbyr Teekay et omfattende sett av marine tjenester til verdens ledende olje- og gasselskaper, og har opparbeidet seg et omdømme for sikkerhet, kvalitet og innovasjon hos sine kunder som Det marine midtstrømsselskapet.

Teekays ordinære aksjer er notert på New York Stock Exchange, under symbolet "TK".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               TEEKAY CORPORATION               
          OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING (TAP)         
     (i tusen U.S. dollar, bortsett fra aksje per aksjedata)  
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                         Tre måneder avslutt     
                   ---------------------------------------
                     31. mars 31. desember   31. mars
                   ---------------------------------------
                       2013     2012     2012
                   ---------------------------------------
                          (ikke-revidert) 
----------------------------------------------------------------------------

INNTEKTER(1)(2)              451,037   523,242   501,106
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS UTGIFTER
Reiseutgifter (2)              26,315    30,796    38,637
Fartøydrifts utgifter (1)(2)(3)      187,464   230,135   187,754
Tidscharter leieutgifter          27,452    27,883    43,979
Nedskrivning og amortisering        102,494   113,460   114,614
Generelle og administrative (2)(3)     39,271    35,052    38,362
Tap ved salg av fartøy og utstyr /                                
 eiendel nedskrivninger           3,197   428,792    (197)
Restrukturerings-utgifter          2,054    2,121      -
----------------------------------------------------------------------------
                      388 247   868 239   423 149
----------------------------------------------------------------------------
(Tap)inntekter fra fartøys operasjoner   62,790  (344,997)    77,957
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE POSTER                                 
Renteutgift(2)              (42,510)   (40,956)   (42,300)
Renteinntekter(2)              1,018    1,794    2,046
Realisert og urealisert gevinst(tap)
 på derivat instruments(2)        (13,789)    44,580    4,815
Egenkapital inntekter(4)          27,315    26,097    17,644
Inntektsskatt gjenvinning(expense)     (2,500)    13,028    3,568
Utenlandsk utveksling(tap) inntekt      2,191   (6,405)   (15,824)
Annet(tap)inntekt - netto          5,240   (1,690)    2,343
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Tap)inntekter               39,755  (308,549)    50,249
Mindre: Netto(Inntekt) tap tilskrives                                
 til ikke kontrollerende renter      (45,891)   214,838   (49,183)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap)inntekt tilskrives til                                     
 aksjonærer av Teekay Konsern       (6,136)   (93,711)    1,066
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Tap) inntekter per vanlig andel av                                  
 Teekay                                  
 - Grunnleggende              ($0.09)   ($1.35)    $0.02
 - Utvannet                ($0.09)   ($1.35)    $0.02

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Vektet gjennomsnittlig antall                               
 av felles enestående                             
 - Grunnleggende            69,888,279  69,589,200  68,855,860
 - Utvannet               69,888,279  69,589,200  70,146,586

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Kostnadene for næringsutvikling og ingeniørstudier knyttet til
  FPSO og FSO-prosjekter i Nordsjøen som selskapet arbeider med, er
  hovedsakelig refunderbare fra kunder ved ferdigstillelse. Som et resultat
  ble det ført $2,8 millioner i inntekter og $2,6 millioner i kostnader i
  første kvartal av 2013 ved gjennomføringen av en FPSO-studie i Nordsjøen.
  I fjerde kvartal av 2012, ble det ført $26,3 millioner i inntekter og 
  $28,1 millioner i kostnader ved gjennomføring av en FPSO- studie og to 
  FSO-studier i Nordsjøen. 

2. Realiserte og urealiserte gevinster og tap knyttet til derivater
  instrumenter som ikke er utpekt som sikring regnskapsmessig inngår som en 
  egen linje i uttalelsene fra tap. De realiserte gevinster (tap) knyttet 
  til de beløp selskapet faktisk mottatt eller betalt for å bosette slike 
  derivater og urealiserte gevinster (tap) knyttet til endring i virkelig 
  verdi av slike derivater, som beskrevet i tabellen nedenfor: 

                        Tre måneder avslutt      
                   ---------------------------------------
                     31. mars 31. desember   31. mars
                   ---------------------------------------
                       2013     2012     2012
                   ---------------------------------------
Realiserte (tap) gevinster relatert 
 til:                    
 Rentebytteavtaler            (30,352)   (33,164)   (30,416)
 Valutaterminkontrakter kontrakter       421     646    1,237
 Bunkers, frakt frem avtaler (FFA) 
 og annet                    -      -    11,452
                   ---------------------------------------
                     (29 931)   (32 518)   (17 727)
                   ---------------------------------------
Urealiserte gevinster (tap) relatert 
 til:                                    
 Rentebytteavtaler             19,204    76,095    17,135
 Valutaterminkontrakter kontrakter     (3,062)    1,003    8,792
 Bunkere, FFA og andre              -      -   (3,385)
                   ---------------------------------------
                      16 142    77 098    22 542
                   ---------------------------------------
Totalt realisert og urealiserte 
 gevinster (tap) på ikke-utpekte                             
 derivatinstrumenter           (13,789)    44,580    4,815
                   ---------------------------------------
                   ---------------------------------------

3. For i større grad å samle selskapets presentasjon til mange av sine 
  samarbeidspartnere, er kostnadene ved skipsadministrasjon på $19,6 
  millioner relatert til selskapets flåte og tjenester til tredjeparter for 
  de tre månedene som endte 31. mars 2013, blitt fremlagt med 
  fartøydriftens kostnader. Inntekter på $6,5 millioner fra 
  skipsadministrasjon gitt til tredjepart er presentert i inntekter. Før
  2013 inkluderte selskapet disse beløpene i generelle og administrative
  kostnader. Alle slike kostnader som har påløpt i tidligere perioder har 
  blitt omklassifisert fra generelle og administrative kostnader til 
  kostnader ved driftskostnader og inntekter for å samsvare med 
  fremleggelsen vedtatt i inneværende periode. Beløpene som ble 
  omklassifisert fra generelle og administrative kostnader til kostnader 
  ved fartøydrift var $22,2 millioner og 20,6 millioner for de tre 
  månedene som endte 31. desember 2012 og 31. mars 2012. Beløpene som ble 
  omklassifisert fra generelle og administrative kostnader til inntekter 
  var $8,0 millioner og $5.5 millioner for de tre månedene som endte 31. 
  desember 2012 og 31. mars 2012.

4. Selskapets andel av elementer i egenkapitalinntekten som
  spesifisert i vedlegg A i denne utgivelsen, er som beskrevet i tabellen
  nedenfor. Ved å utelukke disse elementene fra egenkapitalinntekt, er 
  den resulterende verdijusterte egenkapitalinntekten et normalisert 
  beløp som kan brukes til å vurdere de økonomiske resultatene av 
  selskapets investeringer med egenkapital. 

                       Tre måneder avslutt     
                   ---------------------------------------
                     March 31, December 31,  March 31,
                   ---------------------------------------
                       2013     2012     2012
                   ---------------------------------------

Egenkapitalsinntekter            27,315    26,097    17,644
Forholdsmessig andel av urealiserte                      
 gevinster på derivatinstrumenter     (5,373)   (10,676)   (6,920)
Nedskrivninger av e genkapitalen                            
 investeringer                  -    1,767      -
Annet                      -     750      -
                   ---------------------------------------
Egenkapital inntekter korrigert for                         
 punktene i Vedlegg A            21,942    17,938    10,724
                   ---------------------------------------
                   ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               TEEKAY CORPORATION               
             SAMMENDRAG KONSERNBALANSE          
              (i tusen U.S. dollar)           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                             Per      Per
                           31. mars  31. desember
                       ------------------------------
                             2013      2012
                       ------------------------------
                            (ikke-revidert)
                       ------------------------------
EIENDELER                                   
Kontanter og kontantekvivalenter           479,647    639,491
Andre omløpsmidler                  753,411    692,389
Bundne midler - nåværende               39,709     39,390
Bundne midler - langsiktig              494,979    494,429
Fartøy holdt for salg                    -     22,364
Fartøy og utstyr                  6,572,749   6,628,383
Forskudd på nybygg                           
 kontrakter / konverteringer             741,637    692,675
Derivative eiendeler                 144,665    180,250
Investering i tilknyttet egenkapital                       
 selskaper                      642,598    480,043
Investering i direkte 
 finansieringsleasinger                433,315    436,601
Investering i langsiktige lån             183,018    185,934
Andre eiendeler                    258,959    217,401
Immaterielle eiendeler                121,376    126,136
Goodwill                       166,539    166,539
                       ------------------------------
Sum eiendeler                   11,032,602   11,002,025
                       ------------------------------
                       ------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL                           
Leverandørgjeld og påløpte forpliktelser       438,320    478,756
Kortsiktig del av langsiktig gjeld          837,323    867,683
Langsiktig gjeld                  5,267,800   5,099,246
Langsiktig gjeld - flytende rente                     
 enhet(1)                       230,324    230,359
Finansielle forpliktelser               630,859    644,021
I prosess-inntektskontrakter             222,871    241,591
Andre langsiktige forpliktelser            224,076    220,080
Innløsbare minoritetsinteresser            28,383     28,815
Egenkapital:                                   
Minoritetsinteresser                1,861,882   1,876,085
Aksjonærer hos Teekay                1,290,764   1,315,389
----------------------------------------------------------------------------
Sum gjeld og egenkapital              11,032,602   11,002,025
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Regnskapsmessig er Voyageur Spirit FPSO-enhet en variabel Interest 
  Entities (VIE), der Teekay er den primære begunstigede. Som Resultatet 
  har selskapet konsolidert det VIE fra 1. desember 2011, selv om selskapet 
  ikke forventer å erverve Voyageur Spirit FPSO-enhet til 2.mai 2013, da 
  selskapet solgte Voyageur Spirit FPSO til Teekay Offshore. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               TEEKAY CORPORATION               
        SAMMENDRAG SAMLET KONTANTSTRØMOPPSTILLING        
               (I tusen US dollar)           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avslutt 
                         --------------------------
                              31. mars    
                         --------------------------
                              2013     2012
                         --------------------------
                             (ikke-revidert)
                         --------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter fra (brukt til)              
VIRKSOMHETSAKTIVITETER                            
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra drift              (33,707)    56,837
----------------------------------------------------------------------------

FINANSIERING                            
Netto proveny fra langsiktig gjeld           544,970   535,476
Nedbetalingsstruktur langsiktig gjeld         (122,736)   (50,069)
Forskuddsbetalinger av langsiktig gjeld        (250,000)  (353,086)
Økning i bundne midler                 (1,370)  (130,872)
Netto proveny fra offentlige tilbud av Teekay                
 Tankers                           -    65,868
Kontantutbytte betalt                 (22,971)   (21,440)
Utdeling fra datterselskap til minoritets-              
 renter                        (61,491)   (57,420)
Annet                           4,312    3,772
----------------------------------------------------------------------------
Netto finansierende kontantstrøm             90,714   (7,771)
----------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER                            
Utgifter til fartøy og utstyr             (72,196)   (46,711)
Innbetaling ved salg av fartøy og utstyr         22,364   195,342
Innbetalinger fra salg av omsettelige verdipapirer      -    1,063
Innbetalinger fra salg av omsettelige verdipapirer   (36,195)   (29,820)
Investeringer i felleskontrollert virksomhet     (134,109)  (155,228)
Direkte finansieringsleasingsbetalinger mottatt og                
 annet                          3,285    6,449
----------------------------------------------------------------------------
Netto investerende kontantstrøm            (216,851)   (28,905)
----------------------------------------------------------------------------

Nedgang i kontanter og kontantekvivalenter      (159,844)    20,161
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 i begynnelsen av perioden               639,491   692,127
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 ved slutten av perioden                479,647   712,288
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG A - SPESIFIKKE ELEMENTER SOM PÅVIRKER NETTO INNTEKT (TAP)

(I tusen US dollar, unntatt per aksje)

Nedenfor følger en avstemming av selskapets ureviderte justerte nettoinntekt (tap) knyttet til aksjonærer hos Teekay, et ikke-GAAP finansmåltall, til nettotap knyttet til aksjonærer hos Teekay som bestemmes i samsvar med god regnskapsskikk. Selskapet mener at i tillegg til konvensjonelle tiltak utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk, bruker enkelte investorer denne informasjonen til å vurdere selskapets finansresultater. Elementene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapirer analytikere i deres publiserte estimater for selskapets økonomiske resultater. Justert nettotap knyttet til aksjonærene i Teekay er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for måltall av ytelse utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avslutt    Tre måneder avslutt  
              -----------------------------------------------
                 31. mars 2013       31. mars 2012   
              ------------------------------------------------
                       (ikke-revidert)   
                        $ Per          $ Per
                        Aksje          Aksje
                    $     (1)      $     (1)
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt - GAAP basis-grunnlag      39,755         50,249      
Juster for: Netto inntekt                            
 tilskrives ikke-                            
 kontrollerende interesser          (45,891)        (49,183)      
              ------------------------------------------------
Netto tap som skyldes                            
 til aksjonærer                             
 Teekay             (6,136)   (0.09)    1,066    0.02
Legg til (trekk fra) 
spesifikke elementer som 
påvirker netto tap:                                   
Urealiserte gevinster fra                           
 derivat                                 
 instrumenter(2)        (20,821)   (0.30)  (29,444)   (0.42)
Valutamarkedet                              
 tap(3)               333      -   14,831    0.21
Tap ved salg av                               
 eiendeler / aktiva                                
 nedskrivninger(4)         3,197    0.05   (1,995)   (0.03)
Restrukturering                                
 kostnader(5)           2,054    0.03      -      -
Realisert gevinst på                             
 oppgjør av innlemmet                           
 derivat                -      -  (11,452)   (0.16)
Engangsutbetalinger                                
 justeringer skatt                             
 avsetninger              -      -   (5,306)   (0.08)
Annet(6)              2,403    0.04      -      -
Ikke-kontrollerende                               
 andel av                            
 elementene over(7)        7,287    0.10   11,498    0.16
----------------------------------------------------------------------------
Sum justeringer         (5,547)   (0.08)  (21,868)   (0.32)
----------------------------------------------------------------------------
Justert netto inntekt                             
 (Tap) knyttet til                           
 aksjonærer hos Teekay     (11,683)   (0.17)  (20,802)   (0.30)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Fullt utvannet per aksje. 
2. Reflekterer de urealiserte gevinster eller tap knyttet til endring i
  merk-til-markedsverdi for derivater som ikke er utpekt som sikring 
  regnskapsmessig, inkludert de som er inkludert i egenkapitalen inntekt 
  (tap) fra joint ventures, og den ineffektive delen av valutaterminer 
  utpekt som sikring regnskapsmessig formål. 
3. Valutagevinster og-tap i første rekke knyttet til Selskapets gjeld i 
  euro og norske kroner, i tillegg til de urealiserte gevinster og tap på 
  valutabytter brukt til sikring hovedstol og renter på obligasjoner i 
  norske kroner. Nesten alle Selskapets Valutagevinster og tap urealisert.
4. Relatert til nedskrivning av en investering i et langsiktig lån i løpet 
  av tre måneder som endte 31. mars 2013, og gevinst ved salg av utstyr i 
  løpet av tre måneder som endte 31. mars 2013. 
5. Restruktureringskostnader knyttet til omorganiseringen av selskapets
  marine operasjoner. 
6. Andre ting inkluderer tap på tilbakekjøp av obligasjoner og kostnader 
  knyttet til tidlig avslutning av en lånefasilitet. 
7. Punkter som påvirker nettoinntekt (tap) omfatter elementer fra 
  selskapets heleide datterselskaper, dets konsoliderte ikke-heleide
  datterselskaper og sin forholdsmessige andel av elementer fra 
  egenkapital for investeringer. De spesifikke elementene som påvirker 
  nettoinntekt (tap) er analysert for å fastslå hvorvidt noen av beløpene 
  som stammer fra et konsoliderte ikke-heleid datterselskap. Hvert beløp 
  som stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap multipliseres 
  med minoritetsinteressenes prosentvise andel i dette datterselskapet 
  for å komme frem til minoritetsinteressenes andel av beløpet. Beløpet
  angitt som "minoritetsinteressenes andel av elementene ovenfor"
  i tabellen ovenfor er akkumulerte beløp for minoritets-
  interessenes forholdsmessige andel av punktene som er oppført i tabellen. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               TEEKAY CORPORATION               
        VEDLEGG B - EKSTRA FINANSIELL INFORMASJON       
         SAMMENDRAG AV BALANSE PR. 31. MARS 2013         
         (I tusen US dollar, unntatt per aksje)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               (ikke-revidert)                

                 Teekay   Teekay   Teekay   Teekay
                Offshore     LNG   Tankers   Parent
              ------------------------------------------------
EIENDELER                                   
Kontanter og                                  
 kontanter ekvivalenter     172,801   90,982   27,046   188,818
Annet gjeldende eiendeler    132,577   21,469   30,620   568,745
Begrenset kontanter                                    
 (Nåværende og ikke-nåværende)     -   528,519      -    6,169
Skip og utstyr         2,287,334  1,901,373   876,762  1,507,280
Forskudd på nybygg                                
 kontrakter           139,628   38,829      -   563,180
Derivative eiendeler        3,153   144,252      -   (2,740)
Investering i egenkapital                                 
 utgjorde selskaper          2   572,722    3,701   75,873
Investering i direkte                                 
 finansiering leasinger      31,520   401,795      -      -
Investering på sikt lån        -      -   118,060   64,958
Andre eiendeler          40,088   56,629   13,012   149,230
Forskudd til tilknyttede selskap 163,202    3,273   27,248  (193,723)
Egenkapital                                   
 investering på datter-selskaper    -      -      -   488,870
Immaterielle 
eiendeler og goodwill      141,343   142,155      -    4,417
              ------------------------------------------------

SUM EIENDELER         3,111,648  3,901,998  1,096,449  3,421,077
              ------------------------------------------------
              ------------------------------------------------

GJELD OG EGENKAPITAL                            
Kontoer                                  
 skatt og påløpte gjeld      85,865   51,692   22,507   278,256
Forskudd                                  
 fra tilknyttede selskap     41,852   16,551    7,273  (65,676)
Gjeldende                                   
 parti av langsiktig gjeld    250,414   249,357   25,246   312,306
Langsiktig gjeld        1,623,410  1,933,467   706,454  1,004,469
Langsiktig gjeld -variable 
 interesse enhet            -      -      -   230,324
Derivative forpliktelser     261,631   282,938   32,000   54,290
I-prosess-Inntekts-kontrakter  110,895    5,607      -   106,369
Andre langsiktige term                                    
 forpliktelser    25,643   105,664    5,158   87,611
Innløses ikke-                                    
kontrollerende rente       28,383      -      -      -
Egenkapital:                                  
  Minoritets-interesser                         
 (1)               46,344   41,736      -   122,363
Egenkapital henførbare                                
 tabellen til aksje-holdere                                
 enhets-innehavere av 
 offentlig, oppført                                 
  enheter            637,211  1,214,986   297,811  1,290,765
              ------------------------------------------------

TOTALT                                    
 GJELD OG EGENKAPITAL     3,111,648  3,901,998  1,096,449  3,421,077
              ------------------------------------------------
              ------------------------------------------------

NETTO GJELD(2)         1,701,023  1,563,323   704,654  1,352,112
              ------------------------------------------------
              ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
           TEEKAY CORPORATION           
      VEDLEGG B - EKSTRA FINANSINFORMASJON   
     SAMMENDRAG AV BALANSE PR. 31. MARS 2013     
          (I tusen US dollar)       
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
            (urevidert)             

                Konsolidering        
                 Justeringer     Totalt
              --------------------------------
EIENDELER                           
Kontanter og                                  
 kontanter ekvivalenter          -     479,647
Annet                                    
 gjeldende eiendeler            -     753,411
Begrenset kontanter                                    
 (Nåværende og ikke-                                    
 nåværende)                -     534,688
Skip holdt til salgs            -    6,572,749
Forskudd på                                 
 nybygg kontrakter             -     741,637
Derivative eiendeler            -     144,665
Investering i egenkapital                                 
 utgjorde selskaper         (9,700)     642,598
Investering i direkte                                 
 finansiering leasinger          -     433,315
Investering på sikt lån          -     183,018
Andre eiendeler              -     258,959
Forskudd til tilknyttede selskap      -        -
Egenkapital investering på                                     
 datter-selskaper         (488,870)        -
eiendeler og goodwill           -     287,915
              --------------------------------

SUM
EIENDELER             (498,570)   11,032,602
              --------------------------------
              --------------------------------

GJELD OG EGENKAPITAL                   
Kontoer skatt og                                
 påløpte gjeld               -     438,320
Forskudd fra tilknyttede selskap      -        -
Gjeldende parti av langsiktig gjeld    -     837,323
Langsiktig gjeld              -    5,267,800
Langsiktig gjeld -variable 
 interesse enhet              -     230,324
Derivative forpliktelser          -     630,859
I-prosess-Inntekts-kontrakter       -     222,871
Andre langsiktige term                                    
 forpliktelser               -     224,076
Innløses ikke-                                    
kontrollerende rente            -     28,383
Egenkapital:                           
 Minoritets-interesser                 
 (1)               1,651,439    1,861,882
 Egenkapital henførbare                                
  tabellen til aksje-                                
  holdere/ enhets-innehavere 
  av offentlig oppført enheter (2,150,009)    1,290,764
              --------------------------------

TOTALT GJELD OG EGENKAPITAL    (498,570)   11,032,602
              --------------------------------
              --------------------------------

NETTO GJELD(2)               -    5,321,112
              --------------------------------
              --------------------------------

1. Minoritetsinteresser i Teekay Offshore og Teekay LNG kolonner representerer joint venture-partnere andel av joint venture netto eiendeler. Ikke-kontrollerende interesse i konsolidering Justeringer kolonnen representerer det offentlige andel av netto eiendeler i Teekays offentlig handlede datterselskaper.

2. Netto gjeld representerer nåværende og langsiktig gjeld fratrukket kontanter og hvis aktuelt, nåværende og langsiktige bundne midler.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
               TEEKAY CORPORATION               
          VEDLEGG B - EKSTRA FINANSINFORMASJON       
SAMMENDRAG RESULTATREGNSKAP (TAP) for de tre månedene endte 31 mars 2013
               (I tusen US dollar)           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                 (urevidert) 
								 
                 Teekay   Teekay   Teekay   Teekay
                Offshore     LNG   Tankers   Parent
              ------------------------------------------------

INNTEKTER            224,422   97,107   44,953   123,960
              ------------------------------------------------

Reiseutgifter           23,226     391    2,913    1,742
Fartøydrifts utgifter       79,115   25,316   23,054   59,979
Tidscharter leieutgifter     14,777      -    1,986   48,443
Nedskrivning og amortisering   45,349   24,143   11,864   21,138
Generelle og administrative    10,665    5,469    3,561   16,570
Tap ved salg av fartøy og                                
 utstyr/eiendel nedskrivninger                        
 (1)               11,247      -     71   (8,121)
Restrukturerings utgifter      659      -      -    1,395
              ------------------------------------------------
Sum driftskostnader       185,038   55,319   43,449   141,146
              ------------------------------------------------

(Tap) inntekter fra fartøys-                                
 operasjoner           39,384   41,788    1,504  (17,186)
              ------------------------------------------------

renteinntekter         (11,680)  (13,248)   (2,511)  (15,071)
rentekostnader            195     515      4     304
Realisert og urealisert tap 
 på derivat instrumenter     (1,077)   (8,285)    (766)   (3,661)
Inntektsskatt                                 
 (Kostnader)gjenvinning       234    (843)    (401)   (1,490)
Egenkapitalsinntekter         -   26,424      -     891
Egenkapital i inntjening på                                
 datterselskaper (2)          -      -      -   30,872
Valutamarkedet (tap) få     (3,640)    8,211     235   (2,615)
Annet - netto          (1,446)     469    (18)    6,235
              ------------------------------------------------
Netto inntekt (tap)        21,970   55,031   (1,953)   (1,721)
Mindre: Net (inntekt) tap
er knyttet til ikke-
kontrollerende eierinteresser(3) (1,777)    (586)      -   (4,415)
              ------------------------------------------------
Netto inntekt (tap)                              
 tilskrives aksjonærer /                               
 Andelseierne i offentlig-
 børsnoterte enheter       20,193   54,445   (1,953)   (6,136)
              ------------------------------------------------
              ------------------------------------------------
CFVO - Samlet(4)(5)        94,053   65,570   13,199  (19,386)
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer(6)           -   41,999      -     254
CFVO - Totalt           94,053   107,569   13,199  (19,132)
              ------------------------------------------------
              ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
           TEEKAY CORPORATION           
      VEDLEGG B - EKSTRA FINANSINFORMASJON   
SAMMENDRAG RESULTATREGNSKAP (TAP) for de tre månedene endte 
           31 mars 2013          
          (I tusen US dollar)        
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
             (urevidert)            

                konsolidering        
                 justeringer     Totalt
              --------------------------------

INNTEKTER              (39,405)     451,037
              --------------------------------

Reiseutgifter            (1,957)     26,315
Fartøydrifts utgifter           -     187,464
Tidscharter leieutgifter      (37,754)     27,452
Nedskrivning og amortisering        -     102,494
Generelle og administrative      3,006     39,271
Tap ved salg av fartøy og                                
 utstyr/eiendel nedskrivninger                 
 (1)                    -      3,197
Restrukturerings utgifter         -      2,054
              --------------------------------
Sum driftskostnader         (36,705)     388,247
              --------------------------------

(Tap) inntekter fra fartøys-                                
 operasjoner             (2,700)     62,790
              --------------------------------

renteinntekter               -    (42,510)
rentekostnader               -      1,018
Realisert og urealisert tap 
 på derivat instrumenter          -    (13,789)
Inntektsskatt                                 
 (Kostnader)gjenvinning          -     (2,500)
Egenkapitalsinntekter           -     27.315
Egenkapital i inntjening på                                
 datterselskaper (2)        (30,872)        -
Valutamarkedet (tap) få          -      2,191
Annet - netto               -      5,240
              --------------------------------
Netto inntekt (tap)         (33,572)     39,755
Mindre: Net (inntekt) tap
er knyttet til ikke-
kontrollerende eierinteresser(3)  (39,113)    (45,891)
              --------------------------------
Netto inntekt (tap)                              
 tilskrives aksjonærer /                               
 Andelseierne i offentlig-
 børsnoterte enheter        (72,685)     (6,136)
              --------------------------------
              --------------------------------
CFVO - Samlet(4)(5)         (2,700)     150,736
CFVO - Egenkapitals-                                
 investeringer(6)             -     42,253
CFVO - Totalt            (2,700)     192,989
              --------------------------------
              --------------------------------

1. Teekay Offshore førte opp en nedskrivning på $11,2 millioner knyttet til
  en konvensjonell tanker i løpet av de tre månedene som endte 31. mars
  2013. Selskapet hadde allerede registrert nedskrivningen for de tre 
  månedene som endte 31. desember 2012 og reverserte derfor nedskrivningen 
  på konsolideringen. Dette er delvis oppveid av verdifall på en 
  investering i et langsiktig lån. 
2. Teekay Corporations forholdsmessige andel av netto inntjening i
  børsnoterte datterselskaper. 
3. Nettotap (inntekt) som kan tilskrives minoritetsinteresser i Teekay 
  Offshore og Teekay LNG representerer joint venture-partnernes andel av
  nettoinntekt (tap) av de respektive joint ventures. Nettotap (inntekt) 
  som kan tilskrives minoritetsinteresser i kolonnen 
  Konsolideringsjusteringer representerer den offentlige andelen av
  nettoinntekt (tap) fra Teekays børsnoterte datterselskaper. 
4. Kontantstrøm fra fartøysoperasjoner (CFVO) representerer inntekter fra 
  fartøys-operasjoner før avskrivninger og amortiseringsutgifter, 
  amortisering av i-prosessinntektskontrakter, fartøy nedskrivinger, 
  gevinst og tap på salg av fartøy, justeringer for direkte 
  finansieringsleasinger til en kontant-basis, og urealiserte gevinster og 
  tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster og tap på 
  oppgjør av valuta-terminkontrakter. CFVO - Konsolidert representerer 
  CFVO fra fartøy som konsolideres på selskapets regnskaper. Kontantstrøm 
  fra fartøydrift er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen
  investorer for å måle den finansielle ytelsen i et rederi. Se Vedlegg C 
  og Vedlegg E i denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP 
  måletallet som brukes i denne utgivelsen for de mest direkte 
  sammenlignbare GAAP finansielle måletallene. 
5. I tillegg til Teekay Foreldre CFVO, mottar Teekay Parent også kontanter
  utbytte og utdelinger fra sine børsnoterte datterselskaper. For
  de tre månedene fram til 31. desember 2012, mottok Teekay Parent kontanter
  utbytte og utdelinger fra disse datterselskapene totalt $ 38.2
  millioner. Utbytte og utdelinger av Teekay Parent inkluderer blant annet, 
  de som er laget med hensyn til dens generelle partner interesser i Teekay 
  Offshore og Teekay LNG. Vennligst referer til Tillegg D til denne 
  utgivelsen for ytterligere detaljer. 
6. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO) - egenkapitalinvesteringer representerer
  selskapets andel av CFVO fra egenkapitalen utgjorde fartøy og andre 
  investeringer. Se Vedlegg C og Vedlegg E i denne utgivelsen for en 
  avstemming av dette ikke-GAAP måletallet som er brukt i denne utgivelsen 
  for det mest direkte sammenlignbare finansielle måletallet i henhold til 
  GAAP. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG C - EKSTRA FINANSINFORMASJON

TEEKAY PARENT SAMMENDRAG OPERASJONELLE RESULTATER

FOR KVARTALET SOM ENDTE 31. MARS 2013

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en avstemming av urevidert kontantstrøm fra fartøysoperasjoner, et ikke-GAAP finansmåltall, til (tap) inntekt fra fartøysoperasjonene som fastsatt i samsvar med god regnskapsskikk, for Teekay Parents primære segmenter. Selskapet mener at i tillegg til konvensjonelle tiltak utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk, bruker enkelte investorer denne informasjonen til å vurdere Teekay Parents finansresultater. Disaggregert kontantstrøm fra fartøysoperasjoner for Teekay Parent, som oppgitt nedenfor, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for måltall av ytelse utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                Eid   chartret           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell           Parent 
              Tankskip   Tankskip  FPSOer Annet(1) Totalt
          ---------------------------------------------------------

INNTEKTER           4,158    19,434  83,244  17,124 123,960

Reiseutgifter          195    1,543     -     4  1,742
Fartøy drifts-                              
 utgifter           3,316    4,979  47,829   3,855 59,979
Timecharter leie-                              
 utgift (2)            -    31,660   8,331   8,452 48,443
Avskrivninger og                              
 amortisering         2,582    (233)  19,335   (546) 21,138
Generelt og                                 
 administrativt         612    1,260   6,303   8,395 16,570
Nedskrivninger / netto                            
 tap på salg av fartøy (3)    -   (11,247)     -   3,126 (8,121)
Restruktureringskostnader     -      -     -   1,395  1,395
          ---------------------------------------------------------
Sum driftsinntekter og                               
 utgifter           6,705    27,962  81,798  24,681 141,146
          ---------------------------------------------------------

(Tap) inntekter fra                             
 fartøyoperasjoner     (2,547)   (8,528)   1,446  (7,557)(17,186)
          ---------------------------------------------------------

Avstemming av inntekt (tap) fra seilingsmønsteret for kontantstrøm fra  
fartøysoperasjoner                             

(Tap) inntekter fra                             
 fartøyoperasjoner     (2,547)   (8,528)   1,446  (7,557)(17,186)
Avskrivninger og                              
 amortisering         2,582    (233)  19,335   (546) 21,138
Nedskrivninger / netto                            
 tap på salg av fartøy      -   (11,247)     -   3,126 (8,121)
Amortisering av i                             
 Prosessen inntekter                              
 kontrakter og annet       -      - (15,300)     -(15,300)
Urealiserte tap                              
 fra endring i                             
 Virkelig verdi av                               
 utpekt utenlandske                             
 valutaterminkontrakter                              
 kontrakter           15      -     -     -   15
Realiserte tap fra                            
 oppgjøret av                             
 ikke-utpekte                               
 valutamarkedet                              
 terminkontrakter        49      -    19     -   68
          ---------------------------------------------------------
CFVO -                                   
 Samlet(4)(5)          99   (20,008)   5,500  (4,977)(19,386)
CFVO - Egenkapitals(6)    1,573      -  (1,319)     -   254
CFVO - Totalt         1,672   (20,008)   4,181  (4,977)(19,132)
          ---------------------------------------------------------

1. Resultatene fra to chartrede LNG-skip eid av Teekay LNG og en chartret 
  FSO-enhet eid av Teekay Offshore og verdifall på investering i et 
  langsiktig lån. 
2. Inkluderer oppsigelsesgebyr for en charterkontrakt på $6,8 millioner 
  betalt til Teekay Offshore. 
3. Teekay Offshore førte opp en nedskrivning på $11,2 millioner knyttet til 
  en konvensjonell tanker i løpet av de tre månedene som endte 31. mars
  2013. Selskapet hadde allerede registrert nedskrivningen for de tre 
  månedene som endte 31. desember 2012 og reverserte derfor nedskrivningen 
  på konsolideringen. 
4. Kontantstrøm fra fartøysoperasjoner (CFVO) representerer inntekter fra 
  fartøys-operasjoner før avskrivninger og amortiseringsutgifter, 
  amortisering av i-prosessinntekter kontrakter, fartøy nedskrivinger, 
  gevinst eller tap på salg av fartøy, justeringer for direkte 
  finansieringsleieavtaler til en kontant-basis, og urealiserte gevinster 
  og tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster og tap 
  på oppgjør av valuta-terminkontrakter. CFVO - Samlet representerer 
  CFVO fra fartøy som samles på selskapets regnskaper. Kontantstrøm fra 
  fartøydrift er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen hos et rederi. Se Vedlegg 
  E i denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP måletallet 
  som brukes i denne utgivelsen for de mest direkte sammenlignbare GAAP 
  finansielle måletallene. 
5. I tillegg til CFVO generert av direkte eide og chartrede eiendeler, 
  mottar Teekay Parent også kontantutbytte og distribusjoner fra sine 
  børsnoterte datterselskaper. For de tre månedene endte 31. mars
  2013, mottok Teekay Parent kontantutbytte og distribusjoner fra
  disse datterselskapene på totalt $38,9 millioner. Utbytte og
  distribusjoner mottatt av Teekay Parent inkluderer blant annet de
  som er gjort med hensyn til sine generelle partnerinteresser i Teekay 
  Offshore og Teekay LNG. Se Vedlegg D i denne utgivelsen for ytterligere
  informasjon. 
6. Kontantstrøm fra fartøyets drift (CFVO) - Aksjeinvesteringene 
  representerer Selskapets andel av CFVO fra egenkapitalen utgjorde fartøy 
  og andre investeringer. Se Vedlegg E i denne utgivelsen for en 
  avstemming av dette ikke-GAAP måletallet som brukes i denne utgivelsen 
  for de mest direkte sammenlignbare GAAP finansielle måletallene. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG D - EKSTRA FINANSINFORMASJON

TEEKAY PARENT fri kontantstrøm

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en revidert beregning av Teekay Parents frie kontantstrøm for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, 30. juni 2012 og 31. mars 2012. Selskapet definerer fri kontantstrøm, et ikke-GAAP finansielt måletall, som kontantstrøm fra fartøydrift som henføres til sine egeneide og chartrede eiendeler, mottatte distribusjoner som følge av eierinteresser i børsnoterte datterselskaper (Teekay LNG, Teekay Offshore og Teekay Tankers), netto rentekostnader og kostnader ved tørrdokk i den respektive perioden. For en avstemming av Teekay Parents kontantstrøm fra fartøydrift for de tre månedene som endte 31. mars 2013 til det mest direkte sammenlignbare finansielle måletallet under GAAP, se Vedlegg C i denne utgivelsen. For en avstemming av Teekay Parents kontantstrøm fra fartøydrift til det mest direkte sammenlignbare GAAP finansielle måletallet for de tre månedene som endte 31. desember 2012, 30. september 2012, 30. juni 2012, og 31. mars 2012, se Vedlegg E i denne utgivelsen. Teekay Parents frie kontantstrøm som angitt nedenfor, er ment å gi en mer detaljert informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.
                     Tre måneder avsluttet        
             --------------------------------------------------
                mars desember september   juni   mars
                 31,    31,    30,    30,    31,
             --------------------------------------------------
                2013   2012   2012   2012   2012
             --------------------------------------------------
Teekay Parent kontantstrøm fra                        
 fartøyoperasjoner(1)                                    
Eide konvensjonelle tankskip   99   (563)    381  13,339  15,347
I Chartered Konvensjonell                        
 Tankskip(2)        (20,008) (11,601) (11,813) (28,138) (17,734)
 FPSOer            5,500  16,705  (8,780)  (3,205)  (4,313)
 Annet            (4,977)  (4,657)  (8,958)  (6,441)    136
             --------------------------------------------------
 Totalt           (19,386)   (116) (29,170) (24,445)  (6,564)
Datterselskapets distribusjoner                       
 til Teekay Parent (3)                                 
Ordinære aksjer / andeler(4)                           
 Teekay LNG Partners     17,016  17,016  17,016  17,016  17,016
 Teekay Offshore Partners   11,747  11,461  11,461  11,461  11,461
 Teekay Tankers Ltd.(5)     629    629    420   2,307   2,578
             --------------------------------------------------
 Totalt            29,392  29,106  28,897  30,784  31,055
 Generell partner interesse                          
 Teekay LNG Partners      5,935   5,935   5,935   5,524   5,524
 Teekay Offshore Partners   3,603   3,155   3,155   2,849   2,782
             --------------------------------------------------
 Totalt            9,538   9,090   9,090   8,373   8,306
Total Teekay Parent kontantstrøm                        
 før renter og tørrdokk                        
 utgifter           19,544  38,080   8,817  14,712  32,797
Mindre:                                    
 Netto renteutgifter (6)  (18,574) (18,075) (16,284) (19,269) (19,504)
Tørrdokk utgifter         -     -     -   (129)   (124)
             --------------------------------------------------
TOTALT TILGJENGELIGE MIDLER 
TEEKAY PARENT                        
 KONTANTSTRØM          970  20,005  (7,467)  (4,686)  13,169
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO) representerer inntekt fra fartøy-
  drift før avskrivninger og amortiseringskostnader, fartøy- nedskrivninger, 
  gevinst eller tap ved salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell 
  leasing etter kontantprinsippet, og urealiserte gevinster og tap knyttet 
  til derivater, men omfatter realiserte gevinster og tap på oppgjør av 
  valutaterminkontrakter. CFVO er et ikke-GAAP måletall som brukes av noen 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen hos et rederi. For 
  ytterligere detaljer for kvartalet som endte 31. mars 2013, inkludert en 
  avstemming av dette ikke-GAAP finansielle måletallet for det mest direkte 
  sammenlignbare finansielle måletallet i henhold til GAAP, se Vedlegg C i 
  denne utgivelsen; for en avstemming av dette ikke-GAAP finansielle 
  måletallet mot det mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske måletallet 
  for kvartalene som endte 31. desember 2012, 30. september 2012, 30. juni 
  2012 og 31. mars 2012, se Vedlegg A i denne utgivelsen. 
2. Inkluderer oppsigelsesgebyr for en charterkontrakt på $6,8 millioner
  betalt til Teekay Offshore i løpet av de tre månedene som endte 31. mars 
  2013 og 30. juni 2012. 
3. Kontantutbytte og distribusjon av kontantstrøm er vist på periodisk basis
  for utbytte og distribusjon erklært for den aktuelle perioden. 
4. Fellesaksje/andelsutbytte/distribusjon av kontantstrøm til Teekay Parent 
  er basert på Teekay Parents eierskap på utbyttedato for respektive 
  børsnoterte datterselskap og perioden som følger: 

                     Tre måneder avsluttet       
             ---------------------------------------------------
                   mars     desember    september
                    31,       31,       30,
             ---------------------------------------------------
                   2013       2012       2012
             ---------------------------------------------------
Teekay LNG Partners                             
Fordeling pr. felles-                           
 aksje          $     0.675 $     0.675 $     0.675
Fellesaksjer som eies av                            
 Teekay Parent         25,208,274    25,208,274    25,208,274
             ---------------------------------------------------
Totalt distribusjon    $   17,015,585 $   17,015,585 $   17,015,585
Teekay Offshore Partners                          
Fordeling pr. felles-                           
 aksje          $     0.5253 $     0.5125 $     0.5125
Fellesaksjer som eies av                            
 Teekay Parent         22,362,814    22,362,814    22,362,814
             ---------------------------------------------------
Totalt distribusjon    $   11,747,186 $   11,460,942 $   11,460,942
Teekay Tankers Ltd.                             
 Utbytte pr. aksje    $      0.03 $      0.03 $      0.02
 Aksjer eid av Teekay                           
 Parent (5)          20,976,530    20,976,530    20,976,530
             ---------------------------------------------------
 Totalt utbytte      $    629,296 $    629,296 $    419,531

                Tre måneder avsluttet    
             ----------------------------------
                   juni       mars
                    30,       31,
             ----------------------------------
                   2012       2012
             ----------------------------------
Teekay LNG Partners                    
Fordeling pr. felles-                  
 unit           $     0.675 $     0.675
Fellesaksjer som eies av                   
 Teekay Parent         25,208,274    25,208,274
             ----------------------------------
Totalt distribution    $   17,015,585 $   17,015,585
Teekay Offshore Partners                  
Fordeling pr. felles-                  
 unit           $     0.5125 $     0.5125
Fellesaksjer som eies av                   
 Teekay Parent         22,362,814    22,362,814
             ----------------------------------
Totalt distribution    $   11,460,942 $   11,460,942
Teekay Tankers Ltd.                    
Utbytte per aksje     $      0.11 $      0.16
 Aksjer eid av Teekay
   Parent (5)          20,976,530    16,112,244
             ----------------------------------
 Totalt utbytte      $   2,307,418 $   2,577,959

5. Inkluderer Klasse A og Klasse B aksjeposter. 
6. Netto rentekostnader er et ikke-GAAP finansielt måletall som inkluderer
  realiserte gevinster og tap på rentebytteavtaler. Se Vedlegg E i denne 
  utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP måletallet som er brukt 
  i denne utgivelsen for det mest direkte sammenlignbare finansielle 
  måletallet i henhold til GAAP. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE MÅLETALL

KONTANTSTRØM FRA FARTØYDRIFT - KONSOLIDERT

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en revidert beregning av konsolidert kontantstrøm fra fartøydrift for de tre månedene som endte 31. mars 2013 og 31. mars 2012. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO), et ikke-GAAP finansielt måletall, representerer inntekter fra fartøydrift før avskrivnings- og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter av pågående kontrakter, fartøynedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men inkluderer realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle et selskaps finansielle resultater. CFVO er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller annen indikator på selskapets ytelse som kreves av GAAP.
                  Tre måneder avsluttet 31. mars 2013     
            ----------------------------------------------------
                       (urevidert)          
            ----------------------------------------------------
                Teekay                    
               Offshore  Teekay LNG    Teekay    Teekay
             Partners LP Partners LP Tankers Ltd.    Parent
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap) fra                             
 fartøydrift          39,384    41,788    1,504   (17,186)
avskrivninger og
  amortisering         45,349    24,143    11,864    21,138
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre     (3,123)   (1,945)    (240)   (15,300)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter         59      -      -      15
Realiserte gevinster fra
  bosetningene ikke
  utpekt utenlandske
  utveksling fremover
  kontrakter           353      -      -      68
Asset nedskrivninger / netto
  tap ved salg av skip     11,247      -      71   (8,121)
Kontantstrøm fra tid-
  befraktningsavtaler, netto
  av inntektene utgjorde
  for eksempel direkte finans
  leieavtaler           784    1,584      -      -
----------------------------------------------------------------------------

Kontantstrøm fra fartøy-                            
virksomhet -
  konsolidert         94,053    65,570    13,199   (19,386)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------            Tre måneder avsluttet mars
                 31, 2013     
            --------------------------
                (urevidert)    
            --------------------------
                      Teekay
            Consolidation Corporation
             Adjustments Consolidated
--------------------------------------------------
 Inntekt(tap) fra fartøy
  operasjoner
  amortisering        (2,700)    62,790
avskrivninger og
  amortisering           -   102,494
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre        -   (20,608)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter         -      74
Realiserte gevinster fra
  bosetningene ikke
  utpekt utenlandske
  utveksling fremover
  kontrakter            -     421
Asset nedskrivninger / netto
  tap ved salg av skip       -    3,197
Kontantstrøm fra tid-
  befraktningsavtaler, netto
  av inntektene utgjorde
  for eksempel direkte finans
  leieavtaler            -    2,368
--------------------------------------------------

Kontantstrøm fra fartøy
  virksomhet -
  konsolidert         (2,700)   150,736
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------


                 Tre måneder avsluttet 31. mars 2012     
            ----------------------------------------------------
                       (urevidert)           
            ----------------------------------------------------
                Teekay                    
               Offshore                    
             Partners LP  Teekay LNG    Teekay    Teekay
                 (1) Partners LP Tankers Ltd.    Parent
----------------------------------------------------------------------------

 inntekt(tap) fra fartøy
  operasjoner
  amortisering         53,746    46,593    6,042   (21,424)
avskrivninger og
  amortisering         49,611    24,633    10,738    29,632
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre     (3,093)      -      -   (14,684)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter       (20)      -      -      38
Realiserte gevinster (tap)
  fra bosetningene
  ikke-utpekte utenlandske
  utveksling fremover
  kontrakter / bunkers / FFAs 1,198     (32)      -      71
Asset nedskrivninger / netto
  tap ved salg av skip       -      -      -    (197)
Kontantstrøm fra tid-
  befraktningsavtaler, netto
  av inntektene utgjorde
  for så regnskapsført som
direkte finansielle leieavtaler 641    1,473      -       -
----------------------------------------------------------------------------

Kontantstrøm fra fartøy
  virksomhet -
  konsolidert(2)       102,083    72,667    16,780    (6,564)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


             Tre måneder avsluttet mars
                 31, 2012     
            --------------------------
               (urevidert)    
            --------------------------
                      Teekay
           konsolidering  Corporation
            justeringer  Konsolidert
--------------------------------------------------

 inntekt(tap) fra fartøy
  operasjoner
  amortisering           -   114,614
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre        -   (17,777)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter         -      18
Realiserte gevinster (tap)
  fra bosetningene
  ikke-utpekte utenlandske
  utveksling fremover
  kontrakter / bunkers / FFAs    -    1,237
Asset nedskrivninger / netto
  tap ved salg av skip       -    (197)
Kontantstrøm fra tid-
  befraktningsavtaler, netto
  av inntektene utgjorde
  for så regnskapsført som
direkte finansielle leieavtaler   -    2,114
--------------------------------------------------

Kontantstrøm fra fartøy-               
 operations -                   
 Consolidated(2)       (7,000)   177,966
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

1. Resultatene fra Teekay Offshore inkluderer resultatene fra både eksisterende
  og avviklet virksomhet. 
2. Ekskluderer kontantstrøm fra fartøysdrift knyttet til eiendeler
  ervervet fra Teekay Parent for periodene før oppkjøp
  av Teekay Offshore, Teekay LNG og Teekay Tankers, ettersom
  disse resultatene er inkludert i historiske resultater for Teekay Parent. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE MÅLETALL

KONTANTSTRØM FRA FARTØYDRIFT - EGENKAPITALKONSOLIDERTE FARTØY

(I tusen US dollar)

(unaudited)

Nedenfor følger en revidert beregning av kontantstrøm fra fartøydrift for egenkapitalkonsoliderte fartøy for de tre månedene som endte 31. mars 2013 og 31. mars 2012. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO), et ikke-GAAP finansielt måletall, representerer inntekter fra fartøydrift før avskrivnings- og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter av pågående kontrakter, fartøynedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men inkluderer realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO fra egenkapitalkonsoliderte fartøy representerer selskapets andel av CFVO fra egenkapitalkonsoliderte skip og andre investeringer. CFVO er inkludert fordi noen investorer bruker denne informasjonen til å måle et selskaps finansielle resultater. CFVO er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller annen indikator på selskapets ytelse som kreves av GAAP.                Tre måneder avsluttet   Tre måneder avsluttet  
                 31. mars 2013     31. mars 2012   
              ------------------------------------------------
                        (urevidert)   
              ------------------------------------------------
							
                   På selskapets      På selskapets
                  100% Porsjon (1)    100% Porsjon (1)
----------------------------------------------------------------------------
inntekter            197,448   89,873   128,459   55,375
avskrivninger og
  amortisering          19,920   10,133   18,900    8,436
Fartøy og andre driftsinntekter
  utgifter            101,527   46,894   58,114   26,486
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøy
  drift av egenkapital
  fartøy fra bokført       76,002   32,846   51,445   20,452
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
rentekostnader         (13,060)   (5,825)  (21,616)   (8,305)
Foreign exchange loss        649     267    (513)    (197)
Realisert og urealisert tap
  på derivater          (5,176)   (2,401)   13,710    5,122
Andre inntekter - netto      5,696    2,428     659     571
----------------------------------------------------------------------------
andre elementer         (11,892)   (5,532)   (7,760)   (2,808)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt / egenkapital 
inntekt av egenkapitalen 
utgjorde fartøys         64,110   27,315   43,685   17,644
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøy
  drift av egenkapital
  fartøy fra bokført       76,002   32,846   51,445   20,452
avskrivninger og
  amortisering          19,920   10,133   18,900    8,436
Inntekter regnskapsføres som
  direkte finansiering lease  (49,050)  (17,946)  (50,240)  (18,363)
Kontantstrøm fra timecharter
  kontrakter           55,926   20,441   56,938   20,810
Amortisering av i-prosessen
  inntekter kontrakter og andre (6,200)   (3,221)  (13,645)   (5,774)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøy
  operasjoner
fra tilknyttet selskap
  fartøy(2)            96,598   42,253   63,398   25,561
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Selskapets andel av egenkapitalen utgjorde fartøy og andre investeringer 
  som strekker seg fra 33 prosent til 50 prosent.

2. CFVO fra tilknyttede fartøyer representerer selskapets forholdsmessig 
  andel av CFVO fra egenkapitalen utgjorde skip og andre investeringer.

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP MÅLETALL

KONTANTSTRØM FRA FARTØYDRIFT - TEEKAY PARENT

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en revidert beregning av Teekay Parents kontantstrøm for fartøydrift for de tre månedene som endte 31. desember 2012, 30. september 2012, 30. juni 2012 og 31. mars 2012. Kontantstrøm fra fartøydrift (CFVO), et ikke-GAAP finansielt måletall, representerer inntekter fra fartøydrift før avskrivnings- og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter av pågående kontrakter, fartøynedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men inkluderer realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO er inkludert fordi noen investorer bruker denne informasjonen til å måle et selskaps finansielle resultater. CFVO er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller annen indikator på selskapets ytelse som kreves av GAAP.


                   Tre måneder avsluttet          
                   31. desember 2012           
         -----------------------------------------------------------
                                (urevidert) 
         -----------------------------------------------------------
                Eid   chartret           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell           Parent 
              Tankskip  Tankskip(1) FPSOer Annet(1)  Totaltl
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent inntekt
  (tap) fra fartøy
  operasjoner     (2,723)   (11,601)   13,024  (31,640)  (32,941)
avskrivninger og
  amortisering      2,598      -   19,375   (142)   21,831
Asset
  nedskrivninger / netto
  tap på fartøy
  salg            -      -     -   27,125   27,125
amortisering av
  i prosessen
  inntekter
  kontrakter og
  andre           -      -  (15,696)     -  (15,696)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter     23      -     -     -     23
realiserte gevinster
  fra
  bosetningene
  ikke-utpekte
  valutamarkedet
  fremover
  kontrakter       (461)      -     3     -   (458)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra                               
 vessel                                   
 operations -                                
Teekay Parent      (563)   (11,601)   16,705  (4,657)   (116)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

               Tre måneder avsluttet 30. september 2012     
          --------------------------------------------------------
                      (urevidert)           
          --------------------------------------------------------
                Eid   chartret           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell           Parent 
              Tankskip  Tankskip(1) FPSOer Annet(1)  Totalt
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent inntekt
  (tap) fra fartøy
  operasjoner       (1,120)   (11,813) (13,775)  (9,778) (36,486)
avskrivninger og
  amortisering       2,570      -  19,132    820  22,522
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre      -      - (14,208)     - (14,208)
Urealiserte tap
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter       26      -    82     -    108
realiserte gevinster
  fra
  bosetningene
  ikke-utpekte
  valutamarkedet
  fremover
  kontrakter       (1,095)      -   (11)     -  (1,106)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra                               
 vessel operations -                            
 Teekay Parent        381   (11,813)  (8,780)  (8,958) (29,170)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                Tre måneder avsluttet 30. juni 2012      
          --------------------------------------------------------
                     (urevidert)            
          --------------------------------------------------------
                Eid   chartret           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell           Parent 
              Tankskip  Tankskip(1) FPSOer Annet(1)  Totalt
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent income                            
 (loss) from vessel                             
 operations         1,716   (28,138)  (8,976)  (6,441) (41,839)
avskrivninger og
  amortisering       2,566      -  19,779     -  22,345
Amortisering av i
  prosessen inntekter
  kontrakter og andre    (69)      - (14,167)     - (14,236)
Urealiserte tap (gevinst)
  endringen i virkelig
  Verdien av utpekte
  valutamarkedet
  terminkontrakter      (51)      -    103     -    52
Realisert (tap)
  gevinster fra
  bosetningene ikke-
  utpekt utenlandske
  utveksling fremover
  kontrakter        (340)      -    56     -   (284)
nedfallsforgjengeren
  kontantstrøm       9,517      -     -     -   9,517
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra
  seilingsmønsteret -
  Teekay Parent      13,339   (28,138)  (3,205)  (6,441) (24,445)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avsluttet 31. mars 2012      
          --------------------------------------------------------
                      (urevidert)           
          --------------------------------------------------------
                Eid   chartret           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell           Parent 
              Tankskip  Tankskip(1) FPSOer Annet(1)  Totalt
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent inntekt
  (tap) fra fartøy
operasjoner         4,926   (17,734)  (8,752)    136 (21,424)
avskrivninger og
  amortisering      10,757      -  18,875     -  29,632
Netto gevinst på fartøy
  salg           (197)      -     -     -   (197)
Amortisering av i
  prosessen
inntektskontrakter
  og annen          (69)      - (14,615)     - (14,684)
Urealisert (gevinst)
  tap fra
endring i virkelig verdi
  av utpekte
valutamarkedet
  terminkontrakter      (36)      -    74     -    38
Realisert (tap)
  gevinster fra
etablering v ikke-
  utpekt utenlandske
utveksling fremover
  kontrakter         (34)      -    105     -    71
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra
  seilingsmønsteret -
  Teekay Parent      15,347   (17,734)  (4,313)    136  (6,564)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

TEEKAY CORPORATION

TILLEGG E - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP finansielle måltall

Netto inntekter

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning nettoinntekter for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 31. desember 2012 og 31. mars 2012. Nettoinntekter representerer inntekter minus utgifter til utfart, som omfatter alle utgifter knyttet til utfart, inkludert bunkersoljeutgifter, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettoinntekter er inkludert fordi noen investorer bruker denne informasjonen til å måle den finansielle ytelsen hos et rederi. Nettoinntekter er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller annen indikator på selskapets ytelse som kreves av GAAP.
               Tre måneder avsluttet 31. mars 2013       
        ------------------------------------------------------------


        Teekay Offshore   Teekay LNG     Teekay     Teekay
          Partners LP  Partners LP  Tankers Ltd.     Parent
---------------------------------------------------------------------------
inntekter       224,422     97,107     44,953    123,960
Voyage regning    (23,226)     (391)    (2,913)    (1,742)
---------------------------------------------------------------------------
Netto inntekter    201,196     96,716     42,040    122,218
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------         Tre måneder avsluttet 31. mars 
              2013       
        ------------------------------

                    Teekay
         konsolidering  Corporation
          justeringer  Konsolidert
---------------------------------------------
inntekter       (39,405)    451,037
Voyage regning      1,957    (26,315)
---------------------------------------------
Netto inntekter    (37,448)    424,722
---------------------------------------------
---------------------------------------------


              Tre måneder avsluttet 31. desember 2012      
        ------------------------------------------------------------


        Teekay Offshore   Teekay LNG     Teekay     Teekay
        Partners LP (1)  Partners LP  Tankers Ltd.     Parent
---------------------------------------------------------------------------
inntekter       240,489     97,958     45,493    171,550
Voyage regning    (28,178)     (327)    (1,017)    (1,624)
---------------------------------------------------------------------------
Netto inntekter    212,311     97,631     44,476    169,926
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------        Tre måneder avsluttet desember 
             31, 2012      
        ------------------------------

                    Teekay
         konsolidering  Corporation
          justeringer  Konsolidert
---------------------------------------------
inntekter       (32,248)    523,242
Voyage regning       350    (30,796)
---------------------------------------------
Netto inntekter    (31,898)    492,446
---------------------------------------------
---------------------------------------------


               Tre måneder avsluttet 31. mars 2012       
        ------------------------------------------------------------


        Teekay Offshore   Teekay LNG     Teekay     Teekay
        Partners LP (1)  Partners LP  Tankers Ltd.     Parent
---------------------------------------------------------------------------
inntekter       244,598     99,216     31,876    162,898
Voyage regning    (36,481)     (343)     (779)    (1,034)
---------------------------------------------------------------------------
Netto inntekter    208,117     98,873     31,097    161,864
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------        Tre måneder avsluttet 31. mars 
              2012       
        ------------------------------
                    Teekay
         konsolidering  Corporation
          justeringer  Konsolidert
---------------------------------------------
inntekter       (37,482)    501,106
Voyage regning        -    (38,637)
---------------------------------------------
Netto inntekter    (37,482)    462,469
---------------------------------------------
---------------------------------------------

1. Resultatene fra Teekay Offshore inkluderer resultatene fra både eksisterende og avviklet virksomhet.

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE MÅLETALL

NETTO RENTEKOSTNADER - TEEKAY PARENT

(I tusen US dollar)

(urevidert)

Nedenfor følger en revidert beregning av Teekay Parents netto rentekostnader for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, 30. juni 2012 og 31. mars 2012. Netto rentekostnader er et ikke-GAAP finansielt måletall som omfatter realiserte gevinster og tap på rentebytteavtaler. Netto rentekostnader er ikke påkrevd av amerikanske regnskapsprinsipper og bør ikke anses som et alternativ til rentekostnader eller annen indikator på selskapets ytelse som kreves av GAAP.
                     Tre måneder avsluttet         
             --------------------------------------------------
                mars desember september   juni   mars
                 31,    31,    30,    30,    31,
                2013   2012   2012   2012   2012
             --------------------------------------------------
rentekostnader       (42,510) (40,956) (41,652) (42,707) (42,300)
renteinntekter         1,018   1,794    674   1,645   2,046
             --------------------------------------------------
Netto rentekostnader -
  konsolidert        (41,492) (39,162) (40,978) (41,062) (40,254)
mindre:
Non-Teekay Parent net
  rentekostnad       (26,725) (25,802) (28,392) (26,244) (25,661)
----------------------------------------------------------------------------
Rentekostnader netto
  renteinntekter - Teekay
  Parent          (14,767) (13,360) (12,586) (14,818) (14,593)
Legg til:
Teekay Parent realisert
  tap på rente
  swaps           (3,807)  (4,715)  (3,698)  (4,451)  (4,911)
----------------------------------------------------------------------------
Netto rentekostnader -                           
 Teekay Parent       (18,574) (18,075) (16,284) (19,269) (19,504)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i paragraf 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: estimerte kostnader og tidspunkt for levering av FPSO, skytteltankere, FSO, LNG, LPG og LR2 produkttanker nybygging/ombygging og oppstart av tilknyttet tidscharterkontrakter og virkningen på selskapets fremtidige resultater, tidspunktet og visshet om å sikre langsiktig beskjeftigelse for to LNG nybygginger, vissheten om at fire nybygde drivstoffeffektive LR2 produkttankere leverer et forbedret produkt og råolje i shippingmarkedet, tidspunktet, sikkerheten og virkningen på Teekay Parents balanse og likviditet fra distribusjonsvekst fra datterselskaper og inntekter fra salg av eiendeler, tidspunktet, beløp og vissheten om fremtidige økninger av datterselskapets kontantdistribusjoner, inkludert Teekay Offshores forventninger om en ytterligere økning i kontantdistribusjon med minst 2,5 % innen utgangen av 2013, tidspunktet og vissheten om Teekay Offshores erverv av en eierandel på 50 % i Cidade de Itajai FPSO-enhet fra Teekay Parent, tidspunktet og sikkerheten av FEED-studier for nye FPSO-nybygginger og FSO ombyggingsprosjekter og innvirkning på Teekay Offshores fremtidig vekst, og selskapets fremtidige investeringsplaner, forpliktelser og gjeld som selskapet forventer å oppnå for sine gjenstående kapitalutgifter.

Følgende faktorer er blant dem som kan føre til at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de fremtidsrettede utsagn, som involverer risiko og usikkerhet, og som bør vurderes i evalueringen slike utsagn: endringer i produksjon og etterspørsel etter olje, oljeprodukter, LNG og LPG, enten generelt eller i bestemte regioner, større eller mindre enn forventet nivå av tankskip nybyggingsordre eller større eller mindre enn forventet forekomst av tankskip utrangering, endringer i handelsmønsteret betydelig innvirkning på samlet fartøy krav til mengde, endringer i gjeldende industrilover og forskrifter og tidspunktet for gjennomføring av nye lover og forskrifter, endringer i de typiske sesongvariasjoner i tankskip charterpriser, endringer i offshoreproduksjon av olje eller etterspørselen etter tankskip, FSO og FPSO, reduksjon i oljeproduksjonen med eller økt driftskostnadene for FPSO-enheter; trender i gjeldende satser for skytteltanker og FPSO kontraktsfornyelser, potensialet for tidlig avslutning av langsiktige kontrakter og manglende evne for selskapet å fornye langsiktige kontrakter eller oppfylle eksisterende kontraktsforhandlinger, manglende evne til å forhandle nye kontrakter på de to LNG nybyggene eller HiLoad DP enhet som skal kjøpes fra Remora, endringer som påvirker offshore-tankmarkedet, skipsverftsproduksjon eller fartøykonverteringsforsinkelser og kostnadsoverskridelser, forsinkelser i oppstart av driften av FPSO-enheter på utpekte områder, endringer i selskapets utgifter, selskapets fremtidige investeringsplaner krav og manglende evne til å sikre finansiering for slike krav, manglende evne til selskapet å fullføre fartøy-salgstransaksjoner til sine offentlige datterselskaper eller tredjeparter, forholdene i USA-kapitalmarkedene og andre faktorer diskutert i Teekays registreringer fra tid til annen med SEC, inkludert sin rapport om Form 20-F for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2011. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å slippe offentlige oppdateringer eller revisjoner til noen fremtidsrettede uttalelser heri å reflektere noen endringer i selskapets forventninger med hensyn til dette eller noen endring på arrangementer, forhold eller omstendigheter som slike utsagn er basert på.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Corporation
  Kent Alekson
  Forespørsler om investorrelasjoner
  +1 (604) 844-6654
  www.teekay.com