SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

February 25, 2013 19:02 ET

Teekay LNG Partners Rapport fra fjerde kvartal og årsresultat

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Feb 25, 2013) - Teekay LNG Partners L.P. (NYSE: TGP) -

Høydepunkter


-- Genererte fri kontantflyt(1) på $53,6 millioner i fjerde kvartal
  2012, en økning på 22 prosent fra fjerde kvartal 2011. 

-- Kunngjorde kontantfordeling på $0,675 pr enhet for fjerde kvartal 2012. 

-- Fullførte 12. februar 2013 det tidligere kunngjorte 50/50 felles
  prosjektet med Exmar NV, som eier og leier inn 25 fartøy i LPG
  tankersegmentet. 

-- Bestilte 12. desember 2012 to LNG-tanker nybygg med opsjon
  på bestilling av opp til ytterligere tre fartøy. 

-- Total likviditet på $495,0 millioner pr 31. desember 2012.

Teekay GP L.L.C., komplementar i Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG elelr Partnerskapet) (NYSE: TGP), kunngjorde i dag partnerskapets resultater for kvartalet som endte 31. desember 2012. I løpet av fjerde kvartal 2012 genererte partnerskapet en fri kontantstrøm (1) på $53,6 millioner, sammenlignet med $44.1 millioner millioner i samme periode året før. Økningen reflekterer primært den voksende frie kontantstrømmen som følger av følgende nyanskaffelser: en andel på 52 prosent i seks LNG-tankere anskaffet i februar 2012; en andel på 33 prosent i to LNG-tankere levert mellom oktober 2011 og januar 2012 og en multigasstanker levert i oktober 2011.

18. januar 2013 kunngjorde Partnerskapet en kontantfordeling på $0,675 pr enhet for kvartalet som endte 31. desember 2012. Kontantfordelingen ble betalt 14. februar 2013 til alle registrerte andelseiere pr 4. februar 2013.


1. Kontantstrøm til distribusjon er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt 
  av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for 
  partnerskapet og andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks 
  8 for en avstemming av kontantstrøm til distribusjon til det mest 
  direkte sammenlignbare finanstiltaket under USAs gode revisjonsskikk 
  (GAAP).

Oppsummering av nylige transaksjoner

Nytt LPG fellesprosjekt

I februar 2013 fullførte Partnerskapet sin samarbeidsavtale med Belgiabaserte Exmar NV om å eie og leie inn to LPG-tankere med et primært fokus på segmentet for medium store gasstankere. Samarbeidsenheten, kalt Exmar LPG BVBA, trådte i kraft økonomisk 1. november 2012 og inkluderer 16 eide LPG-tankere (inkludert fire nybygg planlagt for levering i 2014) og fem innleide LPG-tankere. I tillegg bestilte samarbeidsenheten nylig ytterligere fire middels store nybygde gasstankere med planlagt levering mellom 2015 og 2016, med opsjon på bestilling av ytterligere opp til fire fartøy, som bringer den totale flåtestørrelsen for Exmar LPG BVBA til 25 fartøy, unntatt opsjoner. For sin 50 prosent eierandel i samarbeidet, inkludert betalinger for nybygg gjort før 1. november 2012, den økonomiske ikrafttredelsesdatoen for samarbeidet, investerte Teekay LNG omtrent $134 millioner egenkapital og overtok omtrent $108 millioner av sin pro rata-andel av eksisterende gjeld og leieforpliktelser fra den økonomiske ikrafttredelsesdatoen, sikret av visse fartøy i Exmar LPG BVBA-flåten. Exmar LPG BVBA er i prosessen med refinansiering av samarbeidsflåten og fire av nybyggene med en ny gjeldsfasilitet på $355 millioner som for øyeblikket er i dokumentasjon.

LNG nybygg

I desember 2012 inngikk Teekay LNG en avtale med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., (DSME) i Sør-Korea om utførelse av to, 173,400-kubikkmeter LNG-tanker nybygg, for en total kjøpspris på omtrent $400 millioner, med opsjon på bestilling av ytterligere opp til tre fartøy. Nybyggene vil bli utføre med M-type, elektronisk kontrollert, gassinjeksjon (MEGI) tvillingmotorer, som forventes å være vesentlig mer drivstoffeffektive og ha lavere utslippsnivå enn motorer som i øyeblikket brukes innen LNG-frakt. Partnerskapet akter å sikre langsiktig kontraktsbenyttelse for begge fartøy før deres planlagte leveringer i første halvår 2016.

"Teekay LNG fortsatte å utvide sin posisjon som en leder innen frakt av flytende gass i fjerde kvartal med inngåelse av et nytt samarbeid med Exmar i LPG-fraktsektoren og plassering av ordre for to nybygde LNG-tankere," kommenterte Peter Evensen, øverstkommanderende for Teekay GP L.L.C. «Sist uke fullførte Partnerskapet sitt 50/50 samarbeid med Exmar som vil eie direkte og leie inn en flåte på 25 LPG-tankere, inkludert åtte nybygg. Denne økende transaksjonen gir Teekay LNG umiddelbar adgang til Exmars veletablerte kommersielle nærvær i LPG-markedet, inkludert en stor kontrakt for befraktningsportefølje og dyp ekspertise innen drift av middelsstore gasstankere. I tillegg til å sørge for eksponering for de attraktive fundamentene i LPG-fraktmarkedet, vil de bestilte nybygde LPG-tankerne gi Partnerskapet synlig vekst i kontantstrøm til distribusjon."

«Med Partnerskapets nylige ordrer for to 173,400 kubikkmeter LNG-tanker nybygg fra DSME i Sør-Korea, og opsjoner på ytterligere opp til tre fartøy er Partnerskapet også godt posisjonert for den forventede økningen i global LNG-tilgangen ettersom flere nye likvifaksjonsanlegg er planlagt å starte drift sent 2015," fortsatte Evensen. «Fartøyene har håndterlige etterbelastede verftsavbetalinger og, basert på det økte behovet for LNG-tanker tonnasje som er forventet å sammenfalle med tidsrammen for fartøylevering, er vi sikre på at vi vil kunne sikre attraktiv fastprisanvendelse for disse moderne, drivstoffeffektive nybygde fartøyene som ytterligere vil fortsette å bidra til Partnerskapets vekst innen distribuerbar kontantstrøm.»

Evensen fortsatte, «I vårt konvensjonelle tankersegment avtalte vi i fjerde kvartal å justere tidscharterkontraktene for to av våre Suezmax-tankere, noe som vil gi redusert kontantstrøm for 24 mnd. fra 1. oktober 2012. Likevel forventer vi at økt kontantstrøm fra vårt nye LPG-samarbeid vil mer enn utligne eventuell reduksjon i kontantstrøm fra disse fartøyene i denne perioden. I fortsettelse av våre nylige vekst-transaksjoner fortsetter Partnerskapet å aktivt by på nye LNG frakt- og reforgassingsprosjekter og gjennomgå muligheter til å anskaffe kvalitetsaktiva «på vannet». Med omtrent $360 millioner total likviditet pr 31. desember 2012 som gir proforma effekt for Exmar LPG-samarbeidet tror vi at Partnerskapet er godt finansielt posisjonert for ytterligere vekst."

Teekay LNGs flåte

Følgende tabell oppsummerer Partnerskapets flåte pr 15. februar 2013, inkludert fartøy drevet gjennom Exmar LPG BVBA-samarbeidet:


----------------------------------------------------------------------------
                        Antall fartøy        
             --------------------------------------------------
                   Eid    Innleid
                  Fartøy     Fartøy   Nybygg  Total
             --------------------------------------------------
LNG fraktflåte           27 (i)       -      2   29
LPG/multigass fraktflåte     17 (ii)    5 (iii)   8 (iii)   30
Konvensjonell tankerflåte       11       -      -   11
----------------------------------------------------------------------------
Total                 55       5     10   70
----------------------------------------------------------------------------

i. Partnerskapets interesse i disse fartøyene strekker seg fra 33
  prosent til 100 prosent. 
ii. Partnerskapets interesse i disse fartøyene strekker seg fra 50
  prosent til 99 prosent. 
iii.Partnerskapet har en eierandel på 50 prosent i disse fartøyene. 

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(1) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $38,5 millioner for kvartalet som utløp 31. desember 2012, sammenlignet med $29,8 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $10,3 millioner og økt nettoinntekt på $10,6 millioner for kvartalene som endte henholdsvis 31. desember 2012 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettoinntekt som kan tillegges partnerne på $28,2 millioner og $40,3 millioner for de tre månedene som endte henholdsvis 31. desember 2012 og 2011.

For året som endte 31. desember 2012 rapporterte Partnerskapet justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(1) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $156,3 millioner sammenlignet med $108,9 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $32,6 millioner og $19,0 millioner for årene som endte henholdsvis 31. desember 2012 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettoinntekt som kan tillegges partnerne på $123,7 millioner og $89,8 millioner for de årene som endte henholdsvis 31. desember 2012 og 2011.

For regnskapsformål kreves det at partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte resultatregnskap, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter. Denne metoden for regnskapsføring påvirker ikke Partnerskapets kontantstrømmer eller beregning av kontantstrøm til fordeling men resulterer i erkjennelse av urealiserte fortjenester eller tap på det konsoliderte resultatregnskapet som beskrevet i fotnoter 2 og 3 til Oppsummerte resultatregnskap inkludert i denne utgivelsen.


1. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
  økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne 
  utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
  mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
  informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
  vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
  overslag over partnerskapets økonomiske resultater.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem finansiell informasjon for Teekay LNGs to segmenter: flytende gass-segmentet og konvensjonell tanker-segmentet (se "Teekay LNGs flåte»-delen i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder sluttet   Tre måneder sluttet  
                 31. desember 2012    31. desember 2011  
                        (ikke-revidert)
              -------------------------------------------------
               Flyte- Konvens-     Flyte- Konvens-    
                nde  jonell       nde  jonell    
(i tusener amerikanske    Gass  Tanker      Gass  Tanker    
 dollar)          Segment Segment  Total Segment Segment Total
----------------------------------------------------------------------------
Netto fortjeneste(i)    70,545  27,086 97,631 68,966  28,262 97,228
Fartøys driftsutgifter   12,810  10,910 23,720 11,748  10,737 22,485
Nedskrivning og                              
 amortisering        17,359  8,590 25,949 16,995  7,372 24,367
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra konsoliderte                           
 fartøy(ii)         54,285  13,069 67,354 55,468  15,428 70,896
CFVO fra 
egenkapitalavregnede                         
 fartøy(ii) (iii)      38,498    - 38,498 20,005    - 20,005
Total CFVO(ii)       92,783  13,069 105,852 75,473  15,428 90,901
----------------------------------------------------------------------------

i. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som 
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til 
  bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettofortjeneste er et 
  ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den 
  finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se Partnerskapets nettside 
  på www.teekaylng.com for en bilegging av dette ikke-GAAP-tiltaket 
  som brukt i denne meldingen til de mest direkte sammenlignbare GAAP 
  økonomiske tiltakene. 
ii. Kontantflyt fra fartøysdrift representerer inntekt fra fartøysdrift
  før (a) nedskrivnings- og amortiseringsutgifter, (b)amortisering av 
  pågående tollkontrakter, (c) nedskrivning av fartøy og (d) justeringer for 
  direkte finansiell leasing til kontantprinsipp. CFVO er inkludert fordi 
  visse investorer bruker disse data til måling av et selskaps finansielle 
  ytelse. CFVO er ikke påkrevd av GAAP og skal ikke betraktes som et 
  alternativ til nettoinntekt, egenkapitalinntekt eller enhver annen
  indikator for Partnerskapets ytelse påkrevd av GAAP. Vennligst se 
  partnerskapets webside på www.teekaylng.com for en bilegging 
  av dette ikke- GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest 
  direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.
iii.Partnerskapets egenkapitalførte investering for de tre månedene som
  endte 31. desember 2012 og 2011 inkluderer Partnerskapets 40 prosents
  andel i Teekay Nakilat (III) Corporation, som eier fire LNG fraktere; 
  Partnerskapets 50 prosent andel i Excalibur og Excelsior 
  samarbeidsprosjekter, som eier henholdsvis en LNG-tanker og en
  reforgassingsenhet; og Partnerskapets 33 prosent andel i tre LNG-tankere 
  som betjener Angola LNG-prosjektet. Partnerskapets Egenkapitalførte 
  investeringer for de tre månedene som endte 31. desember 2012 inkluderer 
  også Partnerskapets 33 prosent andel i en annen LNG-tanker som ble 
  levert tidlig i 2012 og som betjener Angola LNG-prosjektet; og 
  Partnerskapets 52 prosent andel i MALT LNG Holdings ApS, 
  samarbeidsprosjektet mellom Partnerskapet og Maurbeni Corporation, som 
  anskaffet seks LNG-tankere 28. februar 2012. 

Flytende gass-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets flytende gass-segment, unntatt egenkapitalførte fartøyet, minket til $54.3 millioner i fjerde kvartal 2012 fra $55.5 millioner i samme kvartal foregående år. Nedgangen skyldes hovedsakelig høyere generelle og administrative kostnader relatert til en økning i forretningsutviklingsaktiviteter.

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets egenkapitalførte fartøyer i flytende gass-segmentet økte til $38,5 millioner i fjerde kvartal 2012 fra $20,0 millioner i samme kvartal foregående år. Denne økningen var primært grunnet Teekay LNG-Marubeni samarbeidets anskaffelse av seks LNG_tankere fra A.P. Moller Maersk A/P (MALT LNG-tankerne) i februar 2012 og anskaffelsen av en 33 prosents andel i to av Angola LNG-tankerne fra Teekay Corporation mellom oktober 2011 og januar 2012.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets konvensjonelle tankersegment sank til $13,1 millioner i fjerde kvartal 2012, sammenlignet med $15,4 millioner for samme periode forrige år, primært grunnet endringer for to av charterkontraktene for Partnerskapets Suezmax-tankere som midlertidig reduserer det daglige leiebeløpet for hvert fartøy med $12 000 fra oktober 2012 til september 2014. Dog, om Suezmax-spottankerrater i denne perioden overgår de endrede ratene, vil befrakteren betale Partnerskapet overskytende beløp opp til maksimalt den originale daglige leieraten.

Likviditet

Pr. 31. desember 2012 hadde partnerskapet en total likviditet på $495,0 millioner (hvorav $113,6 millioner i kontanter og likvide midler og $381,4 millioner i ikke-hevede kredittfasiliteter), sammenlignet med en total likviditet på $558,9 millioner pr. 30. september 2012. Endringen i likviditet i fjerde kvartal 2012 reflekterer primært verftsavbetalinger for de to nybygde LNG-tankerne bestilt i desember 2012. Givende proforma effekt til Partnerskapets egenkapitalbidrag til Exmar LPG-samarbeidet var Partnerskapets totale likviditet pr. 31. desember 2012 omtrent $360 millioner.

Konferansesamtale

Partnerskap planlegger å avholde en telefonkonferanse fredag formiddag den 22. februar 2013 (ET) for å diskutere resultatene for fjerde kvartal og regnskapsåret 2012. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-2356 eller (416) 640-3405, om man er utenfor 
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 7443167. 
-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay LNGs
  webside på www.teekaylng.com (arkivet vil 
  forbli på websiden i 30 dager).


En presentesajon av resultatene for fjerde kvartal og regnskapsåret 2012 vil også være tilgjengelig på www.teekaylng.com i forkant av konferansen.

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig innen fredag 1. mars 2013. Dette opptaket kan fås ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, utenfor USA og ved å taste inn tilgangskode 7443167.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av LNG-fartøy som transporterer LNG, LPG og råolje primært under langtids fastpris leiekontrakter med store energi- og nytteselskaper gjennom sine interesser i 29 LNG-fraktskip (inkludert 1 LNG reforgassingsenhet og to nybygg), 30 LPG/multigassfraktskip (inkludert fem innleide LPG-tankere og åtte nybygg) og 11 konvensjonelle tankere. Partnerskapets interesse i disse fartøyene strekker seg fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners L.P. er et børsnotert kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av strategien for å utvide sine operasjoner innen LNG- og LPG-fraktsektorene.

Teekay LNG fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TGP".


TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING 
(i tusen U.S. dollar, unntatt utestående enheter)          

            Tre måneder avslutt        Regnskapsåret
        -------------------------------------------------------------
         desember  september  desember  desember  desember 
            31,     30,     31,     31,     31, 
           2012     2012    2011    2012    2011 
                   (ikke-revidert)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
INNTEKTER      97,958    98,723   97,253   392,251   379,975 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
DRIFTS                                  
 UTGIFTER                               
Reiseutgifter     327     860     25    1,772    1,387 
Fartøydrifts                              
 utgifter      23,720    21,992   22,485   86,347   89,046 
Nedskrivning og                              
 amortisering    25,949    24,570   24,367   99,825   91,919 
Generelle og                                 
 Administrative   7,273    6,254    5,455   27,149   24,120 
Nedskriving av                                
 Fartøy (1)     29,367      -      -   29,367      - 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
          86,636    53,676   52,332   244,460   206,472 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 fartøy                                   
 drift       11,322    45,047   44,921   147,791   173,503 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER 
Egenkapital                                   
 inntekt(2)     29,634    21,098    8,189   78,866   20,584 
Rente                                  
 utgift      (13,265)   (14,414)  (13,861)  (54,211)  (49,880)
Renteinntekt      771     850    1,835    3,502    6,687 
Realiserte og                                
 urealiserte                                 
(tap) fortjeneste                               
 på finansielle                                 
 kontrakter(3)   14,373    (9,945)   (8,780)  (29,620)  (63,030)
Valuta-                              
 fortj(tap) 
 Inntektsskatt                                 
 inkasso                                  
 (utgift)(4)    (6,255)   (6,248)   10,722   (8,244)   10,310 
Annen inntekt -                               
 (utgift) -                                
 netto         540     (305)     98    1,058    (818)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt    37,120    36,083   43,124   139,142   97,356 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                                 
 som kan tilskrives                                
 til:                                    
 Ikke-                                   
  kontrollerende                               
  rente       8,895    3,022    2,777   15,437    7,508 
 Partnere     28,225    33,061   40,347   123,705   89,848 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kommanditt-                                   
 enheters                              
 utestående:                                
Middel                              
 antall                                 
 felles enheter                                
 utestående                                
- Grunnleggende                                
 og utvannet  69,683,763  65,882,450 62,885,074 66,328,496 59,147,422 
Totale enheter                                 
 utestående ved                               
periodens utløp 69,683,763  69,683,763 64,857,900 69,683,763 64,857,900 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Den bokførte verdien for tre av Partnerskapets konvensjonelle Suezmax
  tankere (Tenerife Spirit, Algeciras Spirit og Huelva Spirit) ble
  nedskrevet under de tre månedene og året som endte 31. desember 2012
  grunnet den forventede avslutningen av deres tidscharterkontrakter 
  mellom august 2013 og april 2014. Deres anslåtte rimelige verdi ble 
  basert på en diskontert kontantstrømtilnærming og slike beregninger av 
  kontantstrøm ble basert på eksisterende tidscharterkontakter, 
  leieforpliktelser og budsjetterte driftskostnader. 
2. Egenkapitalinntekt inkluderer urealiserte fortjenester (tap) fortjenester 
  på finansielle kontrakter som beskrevet i tabellen under. 

                Tre måneder avslutte   Regnskapsåret             
              -------------------------------------------------
               desember september desember desember desember 
               31, 2012 30, 2012 31, 2011 31, 2012 31, 2011 
              -------------------------------------------------
Egenkapitalinntekt       29,634  21,098   8,189  78,866  20,584 
Proporsjonal andel av                           
 urealiserte fortjenester 
 (tap) på finansielle 
 kontrakter inkludert i 
 egenkapitalinntekt       9,599   (870)   158  5,548  (5,956)
              -------------------------------------------------
Egenkapitalinntekt unntatt                           
 urealiserte fortjenester 
 (tap) på finansielle 
 kontrakter          20,035  21,968   8,031  73,318  26,540 
              -------------------------------------------------

3. Realisert (tap) fortjeneste relaterer til summene som Partnerskapet
  faktisk betalte for å betale finansielle kontrakter og de urealiserte 
  fortjenestene(tap) relatert til endringen i rimelig verdi for slike 
  finansielle kontrakter som beskrevet i tabellen under: 

               Tre måneder avslutte   Regnskapsåret   
             ---------------------------------------------------
             desember september desember desember desember 
             31, 2012  30, 2012 31, 2011 31, 2012 31, 2011 
             ---------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter        (9,614)  (9,450)  (9,795) (37,427) (40,100)
Rentebytter                             
 avslutninger          -     -  (22,560)    -  (22,560)
Toledo Spirit tids-                             
 charter finansiell                             
 kontrakt           945     -    (40)   907    (93)
             ---------------------------------------------------
              (8,669)  (9,450) (32,395) (36,520) (62,753)
             ---------------------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter        21,442    (295)  (6,345)  5,200  (32,237)
Rentebytter                             
 avslutninger          -     -  22,560     -  22,560 
Toledo Spirit tids-                             
 charter finansiell                             
 kontrakt          1,600    (200)  7,400   1,700   9,400 
             ---------------------------------------------------
              23,042    (495)  23,615   6,900   (277)
             ---------------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller ikke-                               
 utpekte                                 
 finansielle                                 
 kontrakter         14,373   (9,945)  (8,780) (29,620) (63,030)
             ---------------------------------------------------

4. For bokføringsformål er Partnerskapet forpliktet til å revaluere alle
  utenlandsk valuta-pålydende pengefordringer og gjeld basert på
  gjeldende valutakurs ved utløpet av hver rapporteringsperiode. Denne
  revalueringen påvirker ikke Partnerksapets kontantstrøm eller
  beregningen av kontantstrøm til fordeling men resulterer i erkjennelse
  av urealiserte valutatransaksjonsfortjenester eller -tap i det
  konsoliderte resultatregnskapet.

  Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester relatert til
  summene som partnerskapet mottok for å gjøre opp partnerskapets 
  ikke-utpekte kryssvalutabytter som ble inngått som en økonomisk sikkerhet 
  relatert til partnerskapets NOK-pålydende usikrede obligasjoner som 
  angitt i tabellen under. Partnerskapet utstedte usikrede obligasjoner 
  for NOK 600 millioner i 2010 som forfaller i 2013 og utstedte i 2012 
  usikrede obligasjoner for NOK 600 millioner som forfaller i 2017. 
  Valutavekslingsfortjeneste (tap) inkluderer også urealiserte 
  fortjenester(tap) relatert til endringen i rimelig verdi for slike 
  finansielle kontrakter, delvis utlignet av urealiserte fortjenester (tap) 
  på revalueringen av NOK-obligasjonene som angitt i tabellen under: 


                 Tre måneder avslutte   Regnskapsåret   
              -------------------------------------------------
              desember september desember desember desember
              31, 2012  30, 2012 31, 2011 31, 2012 31, 2011
              -------------------------------------------------
Realisert fortjeneste 
på kryssvaluta-                          
 bytter             102    107     -   257     -
Urealiserte fortjenester (tap)                          
 på kryssvalutabytter     4,516   3,077     -  (2,677)    -
fortjenester (tap) på                         
 revaluering av NOK                           
 obligasjoner         (3,523)  (4,828)    -   (791)    -


TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
OPPSUMMERING KONSERNBALANSE          
(i tusen U.S. dollar)

                         Per     Per     Per
                      desember  september  desember
                         31,     30,     31,
                        2012    2012    2011
                            (ikke-revidert)
                    ------------------------------------
AKTIVA                                  
Kontanter og likvide midler         113,577   91,931   93,627
Bundne kontanter - valuta           34,160   31,361      -
Andre gjeldende aktiva            19,244   19,327   18,837
Forskudd til partnere             13,864    3,338   11,922
Bundne kontanter - langsiktig        494,429   496,309   495,634
Kjøretøy og utstyr             1,911,016  1,960,756  2,021,125
Forskudd på nybygg-                           
 Kontrakter                  38,624      -      -
Nettoinvesteringer i direkte finansielle                     
 leiekontrakter               403,386   404,981   409,541
Derivative aktive              162,559   167,638   155,259
Investeringer i og forskudd til egenkapital                    
 -førte samarbeider             409,735   388,722   191,448
Andre aktiva                 39,237   37,668   34,760
Immaterielle aktiva             109,984   113,731   120,950
Goodwill                   35,631   35,631   35,631
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva               3,785,446  3,751,393  3,588,734
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL 
Gjeld, periodeavgrensningspost                    
 og ufortjent omsetning            59,729   46,019   60,030
Gjeldende del av langfristet gjeld og                    
 kapitalleier                156,761   253,791   131,925
Forskudd fra partnere og samarbeids-                     
 partnere                   12,083   11,072   17,400
Langfristet gjeld og kapitalleier     1,894,166  1,730,220  1,830,353
Derivativ gjeld               296,295   328,930   293,218
Andre langfristede passiva          112,138   111,310   116,099
Egenkapital:
 Ikke-kontrollerende rente)         41,294   32,434   26,242
Partners egenkapital            1,212,980  1,237,617  1,113,467
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital        3,785,446  3,751,393  3,588,734
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Ikke-kontrollerende rente inkluderer en 30 prosent egenkapitalandel i
  RasGas II-prosjektet (som eier tre LNG-tankere), en 31 prosent 
  egenkapitalandel i Tangguh-prosjektet (som eier to LNG-tankere), en 1
  prosent egenkapitalandel i de to Kenai LNG-tankerne, en 1 prosent
  egenkapitalandel i Excalibur-samarbeidet (som eier en LNG tanker) og en 
  1 prosent egenkapitalandel i de fem LPG/Multigass tankerne, som i hvert 
  tilfelle Partnerskapet ikke eier. 

TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING        
(i tusen U.S. dollar)
                         Regnskapsåret 31, desember
                             2012     2011 
                              (ikke-revidert)
                         --------------------------
Kontanter og likvide midler bevilget av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                   192,013   122,046 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
FINANSIERINGSAKTIVITETER 
Nettoutbytte fra utstedelse av langfristet gjeld    500,335   600,862 
Gjeldsemisjonskostnader                 (2,065)   (2,578)
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet gjeld    (84,666)  (290,940)
Forutbetaling av langfristet gjeld           (324,274)  (383,000)
Planlagte tilbakebetalinger av 
kapitalleieforpliktelser              
 og andre langsiktige forpliktelser           (10,161)   (89,350)
Nettoutbytte fra egenkapitaltilbud, netto for                
 tilbudskostnader                    182,316   341,178 
Forskudd til og fra partnere                 -    27,048 
(Økning) nedgang i bundne kontanter           (31,217)   76,249 
Kontantdistribusjoner betalt              (195,909)  (159,380)
Kjøp av Skaugen Multigas datterselskap            -   (114,466)
Forskudd til samarbeidspartnere             (3,600)      - 
Annet                           (385)    1,551 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering             30,374    7,174 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
INVESTERINGSAKTIVITETER 
Kjøp av egenkapitalførte investeringer         (170,067)   (57,287)
Mottatt fra direkte finansiert utleie           6,155    6,154 
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                         (39,894)   (64,685)
Andre                           1,369     (830)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                        (202,437)  (116,648)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Minking i kontanter og likvide                  
 midler                         19,950    12,572 
Kontanter og likvide midler, starten                  
 av perioden                       93,627    81,055 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutten                    
 av perioden                      113,577    93,627 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO INNTEKT 
(i tusen U.S. dollar)

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto (tap) inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avslutte    Regnskapsåret
                desember  desember  desember  desember 
                  31,     31,     31,     31, 
                  2012    2011    2012    2011 
                          (ikke-revidert) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt - GAAP basis    37,120   43,124   139,142   97,356 
Mindre:                                    
 Netto inntekt                           
  som kan tilskrives                           
  ikke-kontrollerende                           
  renter            (8,895)   (2,777)  (15,437)   (7,508)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt som kan tillegges                         
 partnerne            28,225   40,347   123,705   89,848 
Legg til (trekk fra) spesifikke                           
 elementer som påvirker 
 nettoinntekt:                        
 Nedskrivning av fartøy(1)   29,367      -   29,367      - 
 Urealisert valuta                            
  vekslingstap (fortj)(2)    6,300   (10,722)   8,213   (10,310)
 Urealiserte (fortjenester) 
 tap fra finansielle                             
  kontrakter(3)        (23,042)  (23,615)   (6,900)    277 
 Urealiserte (fortjenester) tap                         
  fra finansielle                             
  kontrakter og andre                          
  elementer fra 
  egenkapitalførte                            
  investeringer(4)       (8,849)    677   (3,721)   6,790 
 Rentebytter                            
  kanselleringskostnader       -   22,560      -   22,560 
 Andre elementer(5)         -      -      -     949 
 Ikke-kontrollerende renters                        
  andel av elementer over    6,497     507    5,650   (1,256)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer        10,273   (10,593)   32,609   19,010 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                           
 som kan tilskrives                          
 partnerne            38,498   29,754   156,314   108,858 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Den bokførte verdien for tre av Partnerskapets konvensjonelle Suezmax
  tankere (Tenerife Spirit, Algeciras Spirit og Huelva Spirit) ble
  nedskrevet under de tre månedene og året som endte 31. desember 2012
  grunnet den forventede avslutningen av deres tidscharterkontrakter 
  mellom august 2013 og april 2014. Deres anslåtte rimelige verdi ble 
  basert på en diskontert kontantstrømtilnærming og slike beregninger av 
  kontantstrøm ble basert på eksisterende tidscharterkontakter, 
  leieforpliktelser og budsjetterte driftskostnader. 
2. Urealiserte valutatap (fortjeneste) er primært relatert til 
  Partnerskapets revaluering av all utenlandsk valuta-pålydende penge-
  aktiva og gjeld basert på gjeldende valutakurs ved utløpet av hver 
  rapporteringsperiode og urealisert tap på kryssvalutabytte økonomisk 
  kurssikring av Partnerskapets NOK obligasjoner og ekskludert realiserte 
  fortjenester relatert til kryssvalutabytte for NOK obligasjoner. 
3. Reflekterer de urealiserte (fortjenestene) tapene grunnet endringer i 
  marked-til-marked verdi for styringsrente finansielle kontrakter som 
  ikke er angitt som sikring for regnskapsformål. 
4. Reflekterer de urealiserte (fortjenestene) tapene grunnet endringer i 
  marked-til-marked verdi for finansielle kontrakter som ikke er angitt 
  som sikring for regnskapsformål innen Partnerskapets egenkapitalførte
  investeringer og $1,1 millioner, $0,8 millioner og $0,8 millioner for
  anskaffelsesrelaterte kostnader for året som endte 31. desember 2012 og
  henholdsvis de tre månedene og året som endte 31. desember 2011 relatert 
  til anskaffelsen av de seks MALT LNG-tankerne. I tillegg, inkluderer de 
  tre månedene og året som endte 31. desember 2012 en $0,8 millioners 
  provisjon relatert til et kundekrav relatert til et tidligere år. 
5. Sum for året som endte 31. desember 2011 er relatert til et engangs
  disponenthonorar knyttet til andelen av aksjebasert kompensasjon gitt 
  til Teekay Corporations tidligere president og øverstkommanderende
  som ikke var krevd før datoen for hans avgang 31. mars 2011. 

TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
APPENDIX B - RECONCILIATION OF NON-GAAP FINANCIAL MEASURE          
(in thousands of U.S. dollars)

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto inntekt justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av nybygde installasjoner, fartøyervervelse, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, ikke-kontant inntektsskatt og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposisjon er en kvantitativ standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til netto inntekt:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                        Tre måneder   Tre måneder
                         avsluttet    avsluttet
                        desember 31,  desember 31, 
                            2012      2011 
                           (ikke-revidert) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
nettoinntekt                     37,120     43,124 
Legg till:
 Nedskriving og amortisering            25,949     24,367 
  Nedskrivning av fartøy              29,367        - 
 Partnerskapets andel av egenkapitalførte                  
  samarbeid DCF før anslåtte                   
  utgifter for vedlikeholdskapital         27,748     12,359 
 Ikke-amortisert sum relatert til bytte                    
  avbruddskostnader                   -     21,782 
 Urealiserte valutavekslingstap (fortjeneste)    6,300     (10,722)
Mindre:                                    
 Urealisert fortjeneste på derivativer og andre                 
  ikke-kontante elementer             (25,089)    (23,130)
 Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital    (14,345)    (12,045)
 Egenkapitalinntekt                (29,634)     (8,189)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før 
ikke-kontrollerende rente              57,416     47,546 
Ikke-kontrollerendes andel av DCF                   
 før beregnet vedlikeholdskapital                    
 utgifter                      (3,817)     (3,442)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon             53,599     44,104 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


TEEKAY LNG PARTNERS L.P.                          
VEDLEGG C - SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON                
(i tusener amerikanske dollar )                       


                   Tre måneder avslutte 31, desember 2012
                    -------------------------------------
                           (ikke-revidert)
                      Flytende Konvensjonell     
                        Gass     Tanker      
                      Segment    Segment   Total
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter(1)           70,545     27,086  97,631
Fartøydrifts fartøy             12,810     10,910  23,720
Nedskrivning og amortisering         17,359     8,590  25,949
Generelle og administrativt          4,925     2,348   7,273
Nedskrivning av fartøy              -     29,367  29,367
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap) fra fartøydrift        35,451    (24,129)  11,322
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------                   Tre måneder avslutte 31, desember 2011
                    -------------------------------------
                         (ikke-revidert)
                      Flytende Konvensjonell     
                        Gass     Tanker      
                      Segment    Segment   Total
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter (1)           68,966     28,262  97,228
Fartøydrifts fartøy             11,748     10,737  22,485
Nedskrivning og amortisering         16,995     7,372  24,367
Generelle og administrativt          3,398     2,057   5,455
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 Operasjoner                 36,825     8,096  44,921
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som 
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til 
  bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettofortjeneste er et 
  ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den 
  finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se Partnerskapets nettside 
  på www.teekaylng.com for en bilegging av dette ikke-GAAP-tiltaket 
  som brukt i denne meldingen til det mest direkte sammenlignbare GAAP 
  økonomiske tiltakene. 

FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne meldingen inneholder langsiktige uttalelser (som definert i seksjon 21E av Securities Exchange Act of 1934, med endringer), som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert uttalelser om: Fremtidige vekstmuligheter, inkludert Partnerskapets mulighet til å vellykket by på nye LNG frakt- og reforgassingsprosjekter, Partnerskapets evne til å sikre langsiktige kontrakter for DSME LNG-nybygg og Partnerskapets evne til å anskaffe kvalitetsverdier «på vannet»; økning i Partnerskapets kontantstrøm til distribusjon fra nybygg og samarbeidsprosjekter, inkludert Partnerskapets to DSME LNG-tankernybygg og Exmar LPG BVBA-samarbeid; evnen til kontantstrøm fra Exmar LPG BVBA-samarbeidet til å utligne den reduserte kontantstrømmen i det konvensjonelle tankersegmentet; vellykketheten for Partnerskapets samarbeidsprosjekter, inkludert Exmar LPG BVBA-samarbeidet; Exmar LPG BVBAs evne til å refinansiere sin samarbeidsflåte og fire nybygg; forventede leveringsdatoer for Partnerskapets nybygg; forventet drivstoffeffektivitet og utslippsnivået for DSME LNG-tankernybygg; LNG og LPG fraktmarkedsfundamenter, inkludert fremtidig vekst i global LNG-forsyning, balansen mellom tilbud og etterspørsel for fraktkapasitet og fraktcharterrater i disse sektorene; Partnerskapets økonomiske posisjon, inkludert tilgjengelig likviditet; og Partnerskapets evne til å sikre ytterligere vekstmuligheter.

Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater avviker materielt fra langsiktige erklæringer, som involverer risikoer og usikkerheter, og som må tas med i betraktningen ved evaluering av enhver slik erklæring: tilgjengelighet på LNG- og LPG-frakt, flytende lagring, reforgassing og andre vekstprosjektmuligheter; endringer i produksjon av LNG eller LPG, enten generelt eller i spesielle regioner; endringer i handelsmønstre eller timing for oppstart av nye LNG likvifaksjon og reforgassingsprosjekter som vesentlig påvirker totale fartøytonnasjekrav; Partnerskapets evne til å sikre nye kontrakter gjennom bud på prosjekter og/eller anskaffe eksisterende «på-vannet-verdier»; endringer i gjeldende industrilover og -forskrifter og timing for implementering av nye lover og forskrifter; potensialet for tidlig avslutning av langsiktige kontrakter for fartøy i Teekay LNG-flåten; og Partnerskapets manglende evne til å fornye eller erstatte langsiktige kontrakter for eksisterende fartøy eller oppnå langsiktige fastpriskontrakter for nybygde fartøy; Partnerskapets evne til å skaffe finansiering for å kjøpe flere fartøy eller satse på andre prosjekter; endringer i størrelsen eller andelen inntekter, utgifter eller gjeldskostnader angitt i fremmed valuta; konkurransedyktig dynamikk i anbud på potensielle LNG- eller LPG-prosjekter og andre faktorer omtalt i Teekay LNG Partners dokumenter fra tid til annen med SEC, inkludert dens rapport på skjema 20-F for regnskapsåret som endre 31. desember 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller tilsagn til å offentlig utgi noen oppdateringer eller endringer på noen langsiktige erklæringer her for å reflektere noen endring i partnerskapets forventninger med respelt dertil og enhver endring i hendelser, betingelser eller omstendigheter eller på annen måte slik erklæring er basert.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler om investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com