SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

May 21, 2012 16:35 ET

Teekay LNG Partners Rapport resultater første kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - May 21, 2012) - Teekay GP LLC, den generelle partneren til Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller Partnerskapet) (NYSE: TGP) -

Høydepunkter


-- Genererte fordelbar kontantstrøm på $50.8 millioner i det første 
  kvartalet av 2012, en økning på 30 prosent fra det første kvartalet 
  av 2011. 
-- Kunngjorde kontantfordeling på $0,675 per enhet for første kvartal 
  2012.
-- Fullførte ervervelse av seks LNG-skip fra A.P. Moller Maersk den 
  28. februar 2012 gjennom fellesforetaket Teekay LNG-Marubeni. 
-- Nåværende total likviditet på om lag $440 millioner, inkludert inntekter 
  fra det norske obligasjonsmarkedet fullført i mai 2012. 

Teekay GP LLC, den generelle partneren til Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller Partnerskapet) rapporterte i dag om Partnerskapet sine resultater for kvartalet som endte den 31. mars 2012. I løpet av det første kvartalet av 2012 genererte Partnerskapet fordelbar kontantstrøm (1) på $50,8 millioner sammenlignet med $39.1 millioner i det samme kvartalet året før. Økningen er i hovedsak relatert til den inkrementelle fordelbare kontantstrømmen som resulterer fra de følgende ervervelsene: Multigass-skip levert i juni og oktober 2011; en 33 prosent interesse på fire flytende naturgass (LNG) skip levert mellom august 2011 og januar 2012; et flytende petroleumsgass (LPG) skip levert i september 2011; og en 52 prosent interesse i seks LNG-skip fullført i februar 2012.

Den 12. april 2012, erklærte Partnerskapet en kontantfordeling på $0,675 per enhet for kvartalet som endte den 31. mars 2012. Kontantfordelingen ble betalt den 14. mai 2012 til alle registrerte andelseiere den 23. april 2012.

“Partnerskapets fordelbare kontantstrøm økte i det første kvartalet på grunn av en måned med bidrag fra vår interesse i Maersk LNG flåten, i tillegg til inkrementelle bidrag fra det nybygde Multigass-skipet og to nybygde Angola LNG-skip som ble levert i løpet av de siste to kvartalene,” noterte Peter Evensen, konsernsjefen av Teekay GP L.L.C. “Disse ekstra kontantstrømmene gjorde det mulig for oss å heve vår første kvartalsdistribusjon med 7 prosent og samtidig opprettholde vår dekningsratio på over 1.0.”

“Leveransen av det fjerde og siste Angola LNG-skipet i januar fullførte vårt siste nybygningsprogram; imidlertid fortsetter vi å aktiv søke nye ervervelsesmuligheter og organiske vektprosjekter,” fortsatte Herr Evensen. “Gitt de positive markedsfundamentene i LNG-sektoren og vår finansielle styrke, tror vi det vil fortsette å være attraktive vekstmuligheter for Partnerskapet.”

(1) Fordelbar kontantstrøm er en ikke-GAAP regnskapsmetode brukt av visse investorer for å måle de økonomiske resultatene til Partnerskapet og andre mester-kommandittselskaper. Vennligst se vedlegg B for en avstemming av denne ikke-GAAP regnemetoden mot den mest direkte sammenlignbare økonomiske regnemetoden under amerikanske allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP).

Teekay LNG sin flåte

Den følgende tabellen oppsummerer Partnerskapet sin flåte per 1. mai 2012:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                Antall fartøy
                       -------------------------------
                       -------------------------------
LNG Skipsflåte                            27 (i)
LPG/Multigass Skipsflåte                       5 (ii)
Konvensjonell tankflåte                          11
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totalt                                  43
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

i. Partnerskapets eierinteresser i disse fartøyene rangerer fra 33 prosent 
  til 100 prosent. 
ii. Partnerskapet har en 99 prosent eierandel i disse fartøyene.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne (1) (som beskrevet i vedlegg A til denne utgivelsen) på $35,6 millioner for kvartalet som endte den 31. mars 2012, sammenlignet med $25,9 millioner for den samme perioden året før. Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne ekskluderer et antall spesifikke artikler som hadde nettoeffekt på minket nettoinntekt med $10,9 millioner og $0.9 millioner for de tre månedene som endte henholdsvis den 31. mars 2012 og 2011, som beskrevet i vedlegg A. Inkludert disse artiklene, rapporterte Partnerskapet nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, på en GAAP-basis, på $24,7 millioner og $25,0 millioner for de tre månedene som henholdsvis endte den 31. mars 2012 og 2011.

For regnskapsformål kreves det at Partnerskapet anerkjenner endringene i markedsverdien av dets derivatinstrumenter på sitt konsoliderte resultatregnskap. Denne regnskapsmetoden påvirker ikke Partnerskapets kontantstrøm eller kalkuleringen av fordelbar kontantstrøm, men resulterer i balanseføring av urealiserte gevinster eller tap på det konsoliderte resultatregnskapet som beskrevet i fotnote 1 av Oppsummering av Konsolidert Resultatregnskap inkludert i denne utgivelsen.

(1) Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne er en ikke-GAAP regnskapsmetode. Vennligst se vedlegg A til denne utgivelsen for en avstemming av denne ikke-GAAP regnemetoden mot den mest direkte sammenlignbare økonomiske regnemetoden under GAAP og informasjon om spesifikke artikler som påvirker nettoinntekt som ofte er utelatt av verdipapiranalytikere i deres publiserte overslag av Partnerskapets økonomiske resultater.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem viss finansiell informasjon for Teekay LNG sine to segmenter: det flytende gass-segmentet og det konvensjonelle tankskip-segmentet (vennligst se delen “Teekay LNG sin flåte” av denne utgivelsen ovenfor og vedlegg C for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Tre måneder som endte   Tre måneder som endte   
        ------------------------------------------------------------
            31. mars 2012        31. mars 2011    
        ------------------------------------------------------------
             (urevidert)          (urevidert)     
        ------------------------------------------------------------
        ------------------------------------------------------------
         Flytende Konvensjonell    Flytende Konvensjonell    
(i tusen       gass   tankskip       gass   tankskip   
 US dollar)    segment   segment totalt  segment   segment totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reise-                                 
 inntekter (i)   70.697    28.176 98.873  65.784    27.065 92.849
Fartøy drifts-                              
 utgifter      10.811    9.720 20.531  11.077    9.730 20.807
Nedskrivning og                              
 amortisering    17.238    7.395 24.633  15.124    7.225 22.349
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra                                  
 konsoliderte                                
 fartøy (ii)    56.832    15.835 72.667  52.742    14.333 67.075
CFVO fra bokført                              
 fartøy fra                                 
 egenkapital (ii)                                
 (iii)       26.186      - 26.186  12.935      - 12.935
Totalt CFVO(ii)   83.018    15.835 98.853  65.677    14.333 80.010
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

i.  Netto reiseinntekter representerer reiseinntekter minus reiseutgifter
   som omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert 
   bunkersoljeutgifter, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto 
   reiseinntekter er en ikke-GAAP regnskapsmetode brukt av visse investorer 
   for å måle de økonomiske resultatene til rederier. Vennligst se 
   Partnerskapets webside på www.teekaylng.com for en avstemming
   av denne ikke-GAAP regnemetoden som blir brukt i denne utgivelsen
   mot den mest direkte sammenlignbare GAAP regnskapsmetoden. 
ii. Kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra fartøysdrift 
   før (a) nedskrivning og amortiseringsutgifter, (b)amortisering av 
   inntektskontrakter i prosess og (c) justert for direkte finansiell leasing 
   etter kontantprinsippet. CFVO er inkludert fordi visse investorer bruker 
   denne informasjonen til å måle et selskaps økonomiske resultat. CFVO er 
   ikke påkrevd ved GAAP og skal ikke betraktes som et alternativ til 
   nettoinntekt, egenkapitalinntekt eller andre indikatorer av Partnerskapets
   ytelse som påkrevd av GAAP. Vennligst se Partnerskapets webside på 
   www.teekaylng.com for en avstemming av denne ikke-GAAP regnemetoden som 
   blir brukt i denne utgivelsen mot den mest direkte sammenlignbare GAAP 
   regnskapsmetoden. 
iii. Partnerskapets investeringer som bokført etter egenkapitalmetoden for de tre 
   månedene som endte 31. mars 2012 og 2011 inkluderte Partnerskapets 40 prosent 
   interesse i Teekay Nakilat (III) Corporation, som eier fire LNG-skip og 
   Partnerskapets 50 prosent interesse i Fellesforetaket Excalibur og
   Excelsior, som eier ett LNG-skip og et anlegg for regassifisering.
   Partnerskapets investeringer som bokført etter egenkapitalmetoden
   for de tre månedene som endte 31. mars 2012 inkluderer også
   Partnerskapets 33 prosent interesse i fire LNG-skip som ble levert i
   midten av 2011 gjennom tidlig 2012-betjening til Angola LNG-prosjektet;
   og Partnerskapets 52 prosent interesse i MALT LNG Holdings ApS, 
   fellesforetaket mellom Partnerskapet og Maurbeni Corporation, som
   ervervet seks LNG-skip den 28. februar 2012. 

Flytende gass-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets flytende gass-segment, ekskludert fartøy fra bokført egenkapital, økte til $56,8 millioner i det første kvartalet av 2012 fra $52,7 millioner i det samme kvartalet året før. Denne økningen var hovedsakelig grunnet høyere reiseinntekter som et resultat av ervervelsen av to nybygde Multigass-skip i juni og oktober 2011, og et nybygd LPG-skip i september 2011.

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets fartøy fra bokført egenkapital i det flytende gass-segmentet økte til $26,2 millioner i det første kvartalet av 2012 fra $12,9 millioner i det samme kvartalet året før. Denne økningen var hovedsakelig grunnet fellesforetakets Teekay LNG-Marubeni ervervelse av seks LNG-skip fra A.P. Moller Maersk A/P (MALT LNG-skipene) i februar 2012 og ervervelsen av en 33 prosent interesse i de fire Angola LNG-skipene fra Teekay mellom august 2011 og januar 2012.

Konvensjonell tankskip-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets konvensjonelle tankskip-segment økte til $15,8 millioner for det første kvartalet av 2012 fra $14,3 millioner for det samme kvartalet året før. Denne økningen var hovedsakelig grunnet en ekstra inntektsdag som et resultat av skuddåret 2012 og rentesatsen og inflasjonsjusteringer på kontraktene til fem av Partnerskapets Suezmax-tankere.

Likviditet

Per 31. Mars 2012 hadde Partnerskapet en total likviditet på $381.1 millioner (bestående av $83,9 millioner i kontanter og kontantekvivalenter og $234,2 millioner i ubenyttede kredittfasiliteter), sammenlignet med en total likviditet på $538,7 millioner per 31. desember 2011. Den påfølgende 31. mars 2012 økte Partnerskapets likviditetssaldo med om lag $125.0 millioner grunnet den norske obligasjonsutstedelsen på 700 millioner NOK fullført tidlig i mai 2012.

Tilgjengelighet av Årsrapport 2011

Teekay LNG arkiverte dets 2011 Årsrapport på Form 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den 11. April 2012. Kopier er tilgjengelige på Teekay LNG sin webside under “Investorkoffert” på www.teekaylng.com. Andelseiere kan be om en kostnadsfri papirkopi av denne årsrapporten, inkludert det komplette reviderte årsregnskapet ved å ta kontakt med Teekay LNG Investorrelasjoner.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger å avholde en konferansesamtale fredag den 18. mai kl. 10:00 (ET) for å diskutere resultatene for første kvartal 2012. Alle andelseiere og interesserte parter er invitert til å lytte til telefonkonferansen live ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-2356 eller (416) 640-3405, om man er utenfor Nord-Amerika,
  og oppgi konferanse ID-kode 7421187. 
-- Ved å åpne websendingen, som vil være tilgjengelig på Teekay LNG sin
  webside på www.teekaylng.com (arkivet vil forbli på websiden
  i en periode på 30 dager). 

En akkompagnerende første kvartal 2012 resultatpresentasjon vil også være tilgjengelig på www.teekaylng.com før starttiden til telefonkonferansen.

Konferansesamtalen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig frem til fredag den 24. mai 2012. Tilgang til opptaket kan fås etter livesamtalen ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, om du er utenfor Nord-Amerika og oppgi koden 7421187.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av LNG-skip, som tilbyr maritim transporttjeneste av LNG, LPG og råolje hovedsakelig under langsiktige, fastavtalte befastningskontrakter med store energi og energiverk-selskaper gjennom deres interesser i 27 LNG-skip (inkludert ett LNG regassifiseringsanlegg), fem LPG/Multigass-skip og 11 konvensjonelle tankskip. Partnerskapets eierinteresser i disse fartøyene rangerer fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners L.P. er et børsnotert mester-kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som del av strategien deres til å utvide driften deres i LNG og LPG rederisektorene.

Teekay LNG Partners fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet “TGP”.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
         OPPSUMMERING KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP         
          (i tusen US dollar, unntatt enhetsdata)       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


                       Tre måneder som endte     
                   --------------------------------------
                     31. mars, 31. desember,  31. mars,
                   --------------------------------------
                       2012     2011    2011 
                   --------------------------------------
                          (urevidert) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
REISEINNTEKTER               99.216    97.253   93.219 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
DRIFTSINNTEKTER                             
Reiseutgifter                 343      25     370 
Fartøy driftsutgifter            20.531    22.485   20.807 
Nedskrivning og amortisering        24.633    24.367   22.349 
Generelle og administrative         7.116     5.455    6.326 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                      52.623    52.332   49.852 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøysdrift          46.593    44.921   43.367 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ARTIKLER                                 
Interesseutgifter             (12.798)   (13.861)  (11.754)
Interesseinntekt                932     1.835    1.578 
Realisert og urealisert (tap) 
fortjeneste på                   
 derivatinstrumenter (1)          (15.903)    (8.780)   10.769 
Valutamarked (tap) fortjeneste (2)     (9.668)    10.722   (21.033)
Egenkapitalinntekt (3)           17.048     8.189    8.057 
Annen inntekt (utgifter) - netto        475      98   (1.247)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                26.679    43.124   29.737 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt som kan tilskrives:                         
 Ikke-kontrollerende interesse       1.948     2.777    4.757 
 Partnere                 24.731    40.347   24.980 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Utestående kommandittist enheter:                    
Vekt-gjennomsnittlig antall 
av utestående 
 felles og totale enheter – 
 Grunnleggende og                    
 utvannet                64.857.900  62.885.074 55.106.100 
Totalt antall utestående enheter 
på slutten                    
 av perioden              64.857.900  64.857.900 55.106.100 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(1) De realiserte tapene gjelder beløpene Partnerskapet faktisk
  betalte for å gjøre opp for derivatinstrumentene og de urealiserte (tap) 
  fortjenestene gjelder endringene i markedsverdien i derivatinstrumentene 
  som beskrevet i tabellen nedenfor.                               

                        Tre måneder som endte      
                   ---------------------------------------
                    31. mars, 31. desember,  31. mars,
                      2012      2011    2011 
                   ---------------------------------------
Realisert (tap) knyttet til:                       
Rentebytteavtaler             (9.079)    (9.795)  (10.237)
Terminering av rentebytteavtaler        -    (22.560)     - 
Toledo Spirit time-charter derivat-                    
 kontrakt                   (32)      (40)     - 
                   ---------------------------------------
                      (9.111)    (32.395)  (10.237)
                   ---------------------------------------

Urealisert (tap) fortjeneste knyttet                     
 til:                                    
Rentebytteavtaler             (7.092)    (6.345)   19.806 
Terminering av rentebytteavtaler        -     22.560      - 
Toledo Spirit time-charter derivat-                    
 kontrakt                   300     7.400    1.200 
                   ---------------------------------------
                      (6.792)    23.615   21.006 
                   ---------------------------------------
Total realisert og urealisert                       
 (tap) fortjeneste på derivat-                        
 instrumenter               (15.903)    (8.780)   10.769 
                   ---------------------------------------

(2) For regnskapsformål kreves det at Partnerskapet revaluerer alle 
  utenlandske valuta-pengeposter i aktiva og gjeld basert på den gjeldende 
  valutakursen på slutten av hver rapporteringsperiode. Denne revalueringen 
  påvirker ikke Partnerskapets kontantstrøm og kalkuleringen av fordelbar 
  kontantstrøm, men resulterer i balanseføringen av urealiserte 
  valutaomregningsdifferanser i tap og fortjeneste i det konsoliderte 
  resultatregnskapet.                             

3) Inntekt av egenkapital inkluderer urealisert fortjeneste på 
  derivatinstrumenter som beskrevet i tabellen nedenfor.                        

                         Tre måneder som endte     
                    ------------------------------------
                     31. mars, 31. desember, 31. mars,
                       2012     2011    2011
                    ------------------------------------

Egenkapitalinntekt             17.048     8.189   8.057
Forholdsmessig andel av urealisert 
fortjeneste på derivatinstrumenter      5.061      283   2.554
                    ------------------------------------
Egenkapitalinntekt ekskludert 
urealisert fortjeneste                  
på derivatinstrumenter           11.987     7.906   5.503
                    ------------------------------------

Egenkapitalinntekten fra fellesforetaket Teekay LNG-Marubeni er basert på en foreløpig tildeling av kjøpsprisen og faktiske resultat kan avvike. Eventuelle revisjoner til den foreløpige tildelingen av kjøpsprisen er ikke forventet å ha en vesentlig innvirkning på egenkapitalinntekt eller den fordelbare kontantstrømmen til Partnerskapet.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
       OPPSUMMERING KONSOLIDERT STATUSOPPGJØR           
            (i tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                           Per      Per 
                          31. mars,  31. desember,
                        ------------ --------------
                            2012      2011 
                        ------------ --------------
                            (urevidert)
                        ------------ --------------
AKTIVA                                   
Kontanter og kontantekvivalenter           83.904     93.627 
Andre gjeldende aktiva                16.345     18.837 
Forskudd til affiliater               17.971     11.922 
Bundne midler - langsiktig              526.901     495.634 
Fartøy og utstyr                  2.001.654    2.021.125 
Nettoinvestering i direkte 
finansiell leasing                  408.060     409.541 
Derivat aktiva                    129.123     155.259 
Investeringer i og forskudd til 
bokført egenkapital              
 fellesforetak                    363.025     191.448 
Andre aktiva                     38.184     34.760 
Ulegemlige aktiva                  112.133     114.416 
Goodwill                       35.631     35.631 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total aktiva                    3.732.931    3.582.200 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld, akkumulert gjeld og                  
 uopptjent inntekt                  52.038     60.030 
Kortsiktig andel av langsiktig gjeld 
og finansiell                
 leasing                       262.506     131.925 
Forskudd fra affiliater og partnere fra                 
 fellesforetak                    28.775     17.400 
Langsiktig gjeld og finansiell leasing       1.898.379    1.830.353 
Derivat gjeld                    273.874     293.218 
Annen langsiktig gjeld                105.922     109.565 
Egenkapital                                   
 Ikke-kontrollerende rente (1)            28.190     26.242 
 Partneres egenkapital              1.083.247    1.113.467 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total gjeld og total egenkapital          3.732.931    3.582.200 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(1) Ikke-kontrollerende interesse inkluderer en 30 prosent egenkapitalinteresse 
  på RasGas II-prosjektet (som eier tre LNG-skip), en 31 prosent 
  egenkapitalinteresse i Tangguh-prosjektet (som eier to LNG-skip), en 1 
  prosent egenkapitalinteresse i de to Kenai LNG-skipene, en 1 prosent 
  egenkapitalinteresse i fellesforetaket Excalibur (som eier ett LNG-skip) 
  og en 1 prosent egenkapitalinteresse i de fem LPG/Multigass-skipene, hvilket 
  Partnerskapet i hvert enkelt tilfelle ikke eier.                          

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
      OPPSUMMERING KONOSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING
              (i tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                           Tre måneder som endte   
                             31. mars,     
                        ----------------------------
                            2012      2011 
                        ------------- -------------
                            (urevidert)
                        ------------- -------------
Kontanter og kontantekvivalenter levert av 
(brukt til)              
DRIFTSAKTIVITETER                            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskontantstrøm                48.299     39.670 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
FINANSIERINGSAKTIVITETER
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld      209.128     24.118 
Tilbakebetaling av langsiktig gjeld          (18.439)    (16.275)
Forutbetaling av langsiktig gjeld              -    (12.000)
Avdrag på finansiell leasing-                    
 skyldnader og annen langsiktig gjeld         (2.510)    (2.482)
Forskudd til og fra affiliater             (3.600)     1.401 
Økning i bundne midler                (30.215)    (3.213)
Betalt kontantfordeling                (44.331)    (37.666)
Annet                            -      (179)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrømfinansiering            110.033    (46.296)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
INVESTERINGSAKTIVITETER
Kjøp av egenkapitalinvestering i MALT LNG-                  
skip                         (150.999)       - 
Kjøp av egenkapitalinvestering i det fjerde                 
 Angola LNG-skipet                  (19.068)       - 
Innbetalinger fra direkte finansiell leasing      1.481     1.367 
Utgifter til fartøy og utstyr              (838)    (3.184)
Avdrag på fellesforetak                  830       - 
Annet                           539       - 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøminvestering            (168.055)    (1.817)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nedgang i kontant og kontantekvivalent         (9.723)    (8.443)
Kontant og kontantekvivalent, begynnelsen av                
 perioden                       93.627     81.055 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontant og kontantekvivalent, slutten 
av perioden                      83.904     72.612 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
  VEDLEGG A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTOINNTEKT
            (i tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Angitt nedenfor er en avstemming av Partnerskapets ureviderte justerte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP regnskapsmetode til nettoinntekten som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at visse investorer bruker denne informasjonen til å evaluere Partnerskapets finansielle resultat, i tillegg til konvensjonelle regnemetoder fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte anslag av Partnerskapets økonomiske resultat. Justert nettoinntekt som tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og skal ikke betraktes som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                         Tre måneder  Tre måneder 
                          som endte   som endte 
                         ---------------------------
                           31. mars,    31.mars,
                             2012     2011 
                         ---------------------------
                             (urevidert)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt – GAAP-basert               26.679    29.737 
minus:                                    
 Nettoinntekt som tilskrives ikke-kontrollerende                
  interesser                      (1.948)    (4.757)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt som tilskrives partnerne          24.731    24.980 
Legg til (trekk fra) spesifikke artikler som påvirker                
 nettoinntekt:                                  
 Tap på valutaveksling (1)               9.668    21.033 
 Urealisert tap (fortjeneste) fra derivativ-                 
  instrumenter (2)                   6.792    (21.006)
 Urealisert fortjeneste fra derivatinstrumenter               
  og andre elementer fra bokførte egenkapital-                  
  selskaper (3)                    (4.811)    (2.554)
 Andre artikler (4)                     -      949 
 Ikke-kontrollerende interesseandel av 
 elementer ovenfor                    (777)    2.484 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer                   10.872      906 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt som tilskrives partnerne      35.603    25.886 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(1) Tap på valutaveksling knyttes hovedsakelig til revalueringen av 
  Partnerskapets gjeld, finansiell leasing og bundne midler denominert i euro. 
  For regnskapsformål kreves det av Partnerskapet å revaluere all utenlandsk 
  valuta-pengeposter i aktiva og gjeld basert på den rådende valutakursen på 
  slutten av hver rapporteringsperiode. Denne revalueringen påvirker ikke 
  Partnerskapets kontantstrøm eller kalkuleringen av fordelbar kontantstrøm, 
  men resulterer i balanseføringen av urealisert valutaomregningsdifferanser 
  i tap og fortjeneste i det konsoliderte resultatregnskapet.
(2) Reflekterer urealisert fortjeneste og tap grunnet endringer i markedsverdien 
  av derivatinstrumenter som ikke er angitt som sikringsaksjer for 
  regnskapsformål.                          
(3) Reflekterer urealisert fortjeneste og tap grunnet endringer i markedsverdien 
  av derivatinstrumenter som ikke er angitt som sikringsaksjer for 
  regnskapsformål innen Partnerskapets bokførte egenkapitalinvesteringer og 
  $0,3 millioner med oppstartsrelaterte kostnader i løpet av de tre månedene 
  som endte den 31. mars 2012, relatert til ervervelsen av de seks MALT 
  LNG-skipene.  
(4) Beløpet for året som endte den 31. desember 2011 relatert til et engangs 
  forvaltningshonorar knyttet til deler av aksjebasert kompensasjonsbevilgning 
  til Teekay sin tidligere president og konsernsjef som enda ikke hadde blitt 
  opptjent før avgangsdatoen hans den 31. mars 2011.       

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
          TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
     VEDLEGG B – AVSTEMMING AV IKKE -GAAP REGNSKAPSMETODE     
            (i tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke -GAAP regnskapsmetode – Fordelbar kontantstrøm (DCF)

Fordelbar kontantstrøm representerer nettoinntekt justert for nedskrivinger og amortiseringsutgifter, artikler uten kontanteffekt, estimert vedlikehold til kapitalkostnader, urealisert fortjeneste og tap fra derivater, utsatt skatt og utenlandsk valutarelaterte artikler. Vedlikehold til kapitalkostnader representer de kapitalutgiftene som kreves for å vedlikeholde den langsiktige drivskapasiteten av, eller den omsetningen som genereres av, Partnerskapets realaktiva. Fordelbar kontantstrøm er en kvantitativ standard brukt i det børsnoterte partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe til å evaluere et partnerskap sin evne til å skape kvartalsvis kontantdistribusjoner. Fordelbar kontantstrøm er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke bli ansett som et alternativ til nettoinntekt eller andre indikatorer av Partnerskapets ytelse som påkrevd av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer fri kontantstrøm mot nettoinntekten.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                         Tre måneder  Tre måneder 
                          som endte   som endte 
                         --------------------------
                           31 mars,   31 mars,
                             2012     2011 
                         -------------------------
                             (urevidert)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettoinntekt:                      26.679    29.737 
Legg til:                                    
 Nedskrivning og amortisering              24.633    22.349 
 Partnerskapets andel av fellesforetakets 
 bokført egenkapital 
DCF før estimert vedlikehold av                
  kapitalkostnader                   16.828    7.863 
 Urealisert tap på valutaveksling            9.668    21.033 
 Urealisert tap (fortjeneste) på derivater 
 og andre              
  artikler uten kontanteffekt              7.586   (19.427)
Minus:                                    
 Estimert vedlikehold til kapitalkostnader       (12.716)   (11.168)
 Egenkapitalinntekt                  (17.048)   (8.057)
 Skatte(gjenvinning)utgifter uten kontanteffekt      (412)     617 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Fri kontantstrøm før ikke-kontrollerende               
 interesser                       55.218    42.947 
Ikke-kontrollerende interessers andel av DCF før               
estimert vedlikehold til kapitalkostnader        (4.450)   (3.866)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Fordelbar kontantstrøm                  50.768    39.081 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
       VEDLEGG C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON        
             (i tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                     Tre måneder som endte 31. mars 2012 
                   --------------------------------------
                          (urevidert)       
                   Flytende gass Konvensjonell 
                             tankskip   
                      segment    -segment  Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter (1)           70.697     28.176  98.873
Fartøy driftsutgifter            10.811     9.720  20.531
Nedskrivning og amortisering         17.238     7.395  24.633
Generelle og administrative          4.527     2.589   7.116
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøysdrift           38.121     8.472  46.593
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------                     Tre måneder som endte 31. mars 2011 
                   --------------------------------------
                   Flytende gass Konvensjonell 
                             tankskip   
                      segment    -segment  Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter (1)         65.784     27.065    92.849
Fartøy driftsutgifter           11.077     9.730    20.807
Nedskrivning og amortisering       15.124     7.225    22.349
Generelle og administrative        3.324     3.002    6.326
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøysdrift         36.259     7.108    43.367
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(1) Netto reiseinntekter representerer reiseinntekter minus reiseutgifter som 
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert 
  bunkersoljeutgifter, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto 
  reiseinntekter er en ikke-GAAP regnskapsmetode brukt av visse investorer 
  for å måle de økonomiske resultatene til rederier. Vennligst se 
  Partnerskapets webside på http://www.teekaylng.com/ for en avstemming av 
  denne ikke-GAAP regnemetoden som brukt i denne utgivelsen mot den mest 
  direkte sammenlignbare GAAP regnskapsmetoden.                     

FREMTIDSRETTETE UTTALELSER

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettete uttalelser (som definert i seksjon 21E av Securities Exchange Act fra 1934) som gjenspeiler ledelsen sine nåværende synspunkter med hensyn til visse fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: Partnerskapets fremtidige vekstutsikter; Partnerskapets finansielle stilling; inkludert tilgjengelig likviditet; og Partnerskapets evne til å sikre ekstra vekstmuligheter. De følgende faktorene er blant de som kan forårsake at faktiske resultater avviker materielt fra den fremtidsrettete informasjonen, hvilket involverer risiko og usikkerhet og det må tas med i betraktning i evalueringen av hver en slik erklæring: tilgjengeligheten av LNG-shipping, flytende lager av regassifisering og andre vekstmuligheter; endringer i produksjon av LNG eller LPG, enten generelt eller i bestemte regioner; utvikling av LNG og LPG-prosjekter; endringer i handelsmønstre med betydelig innvirkning på samlet tonnasjekrav for fartøy; endringer i gjeldende industrilover og forskrifter og tidspunktet for implementeringen av nye lover og forskrifter; potensialet for tidlig avslutning av langtidskontrakter av eksisterende fartøy i Teekay LNG-flåten og Partnerskapets manglende evne til å fornye eller erstatte langtidskontrakter; Partnerskapets evne til å øke finansieringen for å kjøpe flere fartøy eller å søke andre prosjekter; endringer på mengden eller andelen av inntekter, utgifter, eller gjeldsbetjeningskostnader denominert i utenlandsk valuta; og andre faktorer diskutert i Teekay LNG Partners arkiver fra tid til annen med SEC, inkludert dets rapport til form 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til offentlig å utgi noen oppdateringer eller endringer til de fremtidsrettete uttalelsene i dette dokumentet for å gjenspeile eventuelle endringer i Partnerskapets forventinger med hensyn til dette eller eventuelle endringer i hendelser, betingelser eller omstendigheter som en slik redegjørelse baserer seg på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Henvendelser til Investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com