SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

August 13, 2013 15:31 ET

Teekay LNG Partners rapporterer resultater for andre kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Aug 13, 2013) - Høydepunkter


-- Generert fri kontantstrøm(1)på 55,4 millioner dollar i andre
  kvartal 2013. 
-- Erklært omsatt 0,675 dollar pr. enhet i andre kvartal 2013. 
-- Sikret femårige tidsbefraktningskontrakter med Cheniere, i juni 2013, for
  de to LNG-nybyggene, bestilt i desember 2012. 
-- Juli 2013, anvendt opsjoner med DSME for ytterligere to MEGI LNG
  Transportørnybygg og sikret ytterligere fem nybyggalternativer. 
-- Ble i august 2013 enige om å erverve og bareboat charter-back opp til to
  LNG-befrakternybygg, med Awilco LNG ASA. 
-- Total likviditet på 300 millioner dollar pr. 30. juni 2013, noe som gir pro forma
  effekt av inntektene av 40 millioner dollar i aksjer i private fond
  gjennomført på den 30. juli 2013. 

Teekay GP LLC, ansvarlig selskap i Teekay LNG Partners LP (Teekay Offshore eller partnerskapet) (NYSE: TGP), rapporterte i dag partnerskapets resultater for kvartalet som endte 30. juni 2013. I løpet av andre kvartal 2013 genererte partnerskapet fri kontantstrøm(1) på 55,4 millioner dollar, sammenlignet med 56,8 millioner dollar i samme kvartal året før. Nedgangen i den frie kontantstrømmen var først og fremst et resultat av et høyere antall off-hire dager i andre kvartal 2013, sammenlignet med samme periode i 2012, på grunn av planlagte dokkinger, og lavere charter priser på to av partnerskapets konvensjonelle tankskip, som følge av reforhandlede priser gjeldende fra oktober 2012, for en periode på to år. Reduksjonene ble delvis motvirket av økt fri kontantstrøm som følge av partnerskapets kjøp av en 50 prosent eierandel i Exmar LPG BVBA, et fraktskip for flytende petroleumsgass (LPG) i prosjektsamarbeid med Exmar, i februar 2013, og høyere priser på befraktningsavtaler inngått i 2012 for enkelte av MALT LNG-skipene.

Den 12. juli 2013, erklærte partnerskapet en kontantfordeling på 0,675 dollar pr. enhet for kvartalet som endte 30. juni 2013. Kontantfordelingen utbetales 9. august 2013 til alle registrerte andelseiere den 23. juli 2013.

(1) Disponibel kontantstrøm er et non-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen til partnerskapet og andre felles kommandittselskaper. Vennligst se vedlegg B for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under amerikanske prinsipper for god regnskapsskikk (GAAP).

Siste transaksjoner

Sikret sysselsetting til fast pris for de to bestilte LNG nybyggene i desember 2012

I juni 2013 ble Teekay LNG tildelt femårige tidsbefraktningskontrakter med Cheniere Marketing LLC (Cheniere) for de to 173 400 kubikkmeter (cbm) flytende naturgass (LNG) fraktskipnybyggene som partnerskapet bestilte i desember 2012. LNG-fraktskipnybyggene er for tiden under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, (DSME) i Sør-Korea og er planlagt levert i første halvdel av 2016. Ved levering begynner skipene sine femårige avtaler med Cheniere, som vil eksportere LNG fra sitt Sabine Pass LNG eksport anlegg i Louisiana. Disse skipsnybyggene utstyres med M-type, elektroniske styrte injeksjons (MEGI) twin-motorer, som forventes å være betydelig mer drivstoff-effektive og har lavere utslipp enn andre motorer som nå benyttes i LNG shipping.

Anvendt opsjoner for ytterligere nybygg av LNG / LPG fraktskip

I juli 2013 anvendte Teekay LNG en del av sine eksisterende opsjoner med DSME til to ekstra 173 400 kubikk LNG nybygg, som også bygges med Megi twinmotorer. Selskapet har til hensikt å sikre langsiktig kontraktsysselsetting for begge fartøyene før de leveres i 2016. I forbindelse med bruk av disse to nybyggopsjonene, sikret partnerskapet ytterligere opsjoner med DSME for opptil fem ekstra LNG nybygg.

I tillegg utøvde Exmar LPG BVBA, partnerskapets 50/50 LPG prosjektsamarbeid med Belgia-baserte Exmar NV, sine muligheter til å bestille ytterligere to mellomstore gassfraktskip (MGC) nybygg, som vil bli bygget av Hanjin Heavy Industries & Construction Co, Ltd (Hanjin) og er planlagt for levering i 2017.

Oppkjøp og bareboat charter-back av opp til to LNG fraktskipnybygg

I august 2013 avtalte Teekay LNG å kjøpe et 155 900 kubikk LNG fraktskipnybygg fra det Awilco LNG ASA (Awilco) basert i Norge, som er under bygging ved DSME i Sør-Korea. Fartøyet forventes levert i september 2013, da Awilco vil selge skipet til Teekay LNG og bareboat chartrer fartøyet tilbake på en femårige fraktkontrakter til fast pris (med ett års utvidelsesmulighet) med forpliktede kjøp til fast pris ved utgangen av første termin (og opsjonsperioden). Netto kjøpesum for fartøyet på 155 millioner dollar reflekterer en 50 millioner dollar forskuddsbetaling fra Awilco som leie avdrag. Som en del av transaksjonen, har Teekay LNG også mulighet til å erverve og bareboat charter-back et 155 900 cbm LNG fraktskipnybygg til fra Awilco, som for tiden er under bygging ved DSME, under lignende forhold. Den andre LNG-nybygget ventes levert i slutten av 2013 eller tidlig i 2014.

"Siden rapporten for første kvartal kom i mai, har partnerskapets forretningsutvikling resultert i flere positive resultater," kommenterte Peter Evensen, administrerende direktør i Teekay GP LLC. "Dette inkluderer sikring av nye tidsbefraktningsavtaler og bestilling av fartøynybygg, og anskaffelse av havgående fartøy med eksisterende kontrakter, som alle forventes å resultere i kort- og langsiktig vekst i den fri kontantstrømmen. For det første ble vi i juni tildelt femårig tidsbefraktning hos Cheniere for de to LNG-skipsnybyggene vi bestilte i desember 2012. Disse fartøyenes a 173 400 kubikkmeter lastestørrelse og drivstoffeffektive Megi motorene var de viktigste faktorene ved tildelingen av disse viktige nye kontraktene. Disse fartøyene vil være blant de første til å eksportere LNG fra Sabine Pass anlegget på den amerikanske gulfkysten."

Evensen fortsatte: "Basert på vår vellykkede befraktningsinnsats for de to første Megi nybyggene i slutten av juli, anvendte partnerskapet en del av sine opsjoner med DSME for å bestille ytterligere to 173 400 kubikkmeter Megi LNG nybygg. Som med de to fraktskipene vi bestilte i desember, tror vi at leveringsdatoen i 2016 for disse fartøyene er god timing, for den neste store bølgen av LNG fraktetterspørsel som forventes å følge det store antallet LNG eksport prosjekter som er planlagt å komme i drift i slutten av 2015. Mens vi forventer å sikre langsiktig finansiering for disse skipene ved sikring av tidsbefraktnings-sysselsetting, vil vi finansiere forskuddet til verftet med en del av inntektene fra partnerskapets siste transaksjon på 40 millioner dollar av aksjer i private fond. Som en del av denne bestillingen av fartøy, sikret partnerskapet også fem ekstra opsjoner fra DSME for fremtidige LNG ordre."

"Vår posisjon i den attraktive flytende petroleumsgass sektoren fortsetter også å vokse," la Evensen til. "Forrige uke anvendte vårt LPG prosjektsamarbeid med Exmar in-the-money opsjoner med Hanjin om bygging av ytterligere to mellomstore gasskip, eller MGC, nybygg, noe som bringer prosjektsamarbeidets MGC nybyggingsprogram opp til totalt 10 skip."

"Når vi ser på kort sikt," fortsatte Evensen: "annonserte partnerskapet i forrige uke, en avtale om å erverve inntil to 155 900 kubikkmeter LNG nybygg fra Awilco LNG, med en femårig bareboat charter-back til fast pris til Awilco, til en netto pris på 155 millioner dollar pr. skip. Forutsatt muligheten for det andre fartøyet realiseres, er disse to fartøyene, som er planlagt levert fra DSME i september og november 2013, ventet å gi partnerskapet med en kortsiktig kontantstrømsøkning og bygge bro over gapet mellom nå og når våre andre nybyggfartøyer begynner å levere i 2016."

Evensen la til: "I tillegg til de siste kunngjøringene våre, er partnerskapet for tiden involvert i flere LNG shipping og flytende regassifiseringsprosjekte-anbud med oppstartsdatoer fra sent i 2015 til 2017, som vil generere ytterligere hjelp til å øke frie kontantstrømmer for partnerskapet."

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne (2) (som beskrevet i vedlegg A til denne utsendelsen) på 41,5 millioner dollar for kvartalet som endte 30. juni 2013, sammenlignet med 40,5 millioner dollar for samme periode i fjor. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne unntar et antall spesifikke elementer, som har hatt nettoeffekt på økende nettoinntekt med 28 100 000 dollar og minsket inntekt med 2,8 millioner dollar for de tre månedene som endte henholdsvis 30. juni 2013, og 2012, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, på GAAP basis, av 69 700 000 dollar og 37,7 millioner dollar for de tre månedene som endte henholdsvis 30. juni 2013, og 2012.

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne (2) (som beskrevet i vedlegg A til denne utsendelsen) på 80,6 millioner dollar for de seks månedene som endte 30. juni 2013, sammenlignet med 76,1 millioner dollar for samme periode i fjor. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne unntar et antall spesifikke elementer, som har hatt nettoeffekt på økende nettoinntekt med 43,5 millioner dollar og minsket nettoinntekt med 13,7 millioner dollar for de seks månedene som endte henholdsvis 30. juni 2013, og 2012, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, på GAAP basis, av 124,1 millioner dollar og 62,4 millioner dollar for de tre månedene som endte henholdsvis 30. juni 2013, og 2012.

Regnskapsmessig kreves det at partnerskapet anerkjenner endringene i virkelig verdi på sine derivatinstrumenter på sitt konsoliderte resultatregnskap. Denne metoden for regnskapsføring påvirker ikke partnerskapets kontantstrøm, eller beregningen av fri kontantstrøm, men medfører regnskapsføring av urealiserte gevinster og tap på de konsoliderte resultatregnskapet som beskrevet i notatene 2, 3 og 4 til Oppsummeringen av konsolidert inntekt, som er inkludert i denne utgaven.

(2) Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne er et ikke-GAAP økonomisk mål. Vennligst se Vedlegg A til denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket, til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som vanligvis utelates av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultater.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay LNG sine to segmenter: flytende gass segmentet og konvensjonelle tankskip segmentet (vennligst se "Teekay LNG sin flåte" i denne utgivelsen under og vedlegg C til F, for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                      Tre måneder avsluttet        
                        30. juni 2013         
                        (Urevidert)         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                 Flytende gass   Tradisjonell       
(I tusen US dollar)          Segment  Tanker Segment    Totalt
Netto reiseinntekter(i)         67,863      27,532    95,395
Driftskostnadene for skipene      13,683      11,131    24,814
Avskrivninger og amortisering      18,329      6,827    25,156
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra konsolidert                           
 skip(ii)               52,581      12,892    65,473
CFVO fra egenkapitalskonto                         
 skip(iii)               47,162        -    47,162
Total CFVO(ii)             99,743      12,892   112,635
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                       Tre måneder avsluttet       
                        30. juni 2012        
                        (Urevidert)         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                 Flytende gass   Tradisjonell       
(I tusen US dollar)          Segment  Tanker Segment    Totalt
Netto reiseinntekter(i)         67,573      28,662    96,235
Driftskostnadene for skipene      11,774      10,403    22,177
Avskrivninger og amortisering      17,309      7,487    24,796
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra konsolidert                           
 skip(ii)               54,259      16,740    70,999
CFVO fra egenkapitalskonto                         
 skip(iii)               38,035        -    38,035
Total CFVO(ii)             92,294      16,740   109,034
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(i)  Netto reiseinntekter representerer reiseinntekter minus reiseavhengige kostnader, 
   som omfatter alle utgifter knyttet til visse reiser, inkludert  
   bunkeroljeutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og meglings      
   provisjoner. Netto reiseinntekter er et non-GAAP økonomisk tiltak, brukt 
   av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for frakt 
   selskaper. Vennligst se vedlegg C, for en avstemming av ikke-GAAP
   tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP 
   finanstiltak.                          

(ii) Kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO) fra konsoliderte fartøy   
   representerer inntekter fra fartøysdrift før (a) avskrivninger og 
   avskrivningskostnader (b) amortisering av inntektskontrakter under fremstilling
   og omfatter (c) justeringer for direkte finansieringsleasing og to   
   Suezmax tankskip etter kontantprinsippet. CFVO er inkludert fordi visse   
   investorer bruker denne informasjonen til å måle et selskaps finansielle resultater. 
   CFVO er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke betraktes som et    
   alternativ til nettoinntekt, egenkapital inntekt eller noen annen indikator for
   partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Vennligst se vedlegg E for 
   en avstemming av CFVO fra konsoliderte skip (et non-GAAP    
   tiltak) som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP 
   finanstiltak.                          

(iii) Partnerskapets egenkapitalkonto-investeringer for de tre månedene  
   avsluttet 30. juni 2013, og 2012 inkluderer partnerskapets 40 prosent   
   interesse i Teekay Nakilat (III) Corporation, som eier fire LNG   
   fartøy, partnerskapets 50 prosent interesse i Excalibur og 
   Excelsior prosjektsamarbeidet, som henholdsvis eier ett LNG-skip og en     
   regassifiseringsenhet, partnerskapets 33 prosent    
   interesse i fire LNG-skip, som betjener Angola LNG-prosjektet, og   
   partnerskapets 52 prosent interesse i MALT LNG Holdings ApS,  
   prosjektsamarbeidet mellom partnerskapet og Maurbeni Corporation, som 
   eier seks LNG-skip (Malt LNG befraktere). Partnerskapets egenkapital  
   utgjorde investeringene for de tre månedene som endte 30. juni 2013, inkluderer også  
   partnerskapets erverv av en eierandel på 50 prosent i  
   Exmar LPG BVBA, et prosjektsamarbeid mellom partnerskapet og Exmar  
   NV, fullført i februar 2013, og som i dag eier og leier-inn 
   26 skip i LPG fraktskipsegmentet, deriblant ti nybygg.  
   Vennligst se vedlegg F for beskrivelse og avstemming av CFVO  
   fra tilknyttede skip (et non-GAAP tiltak) som brukes i denne  
   meldingen, for de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene.    

Flytende gass segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift, fra partnerskapets flytende gassegment, med unntak av egenkapitalstilknyttede fartøy, redusert til 52,6 millioner dollar i andre kvartal 2013 fra 54,3 millioner dollar i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere driftsutgifter for fartøyene på grunn av de planlagte tørr-dokkinger i det første Tangguh LNG-skip prosjektet, og Catalunya Spirit i løpet av andre kvartal 2013 og forberedelsene for tørrdokk av andre Tangguh LNG-skip i prosjektet som er planlagt for fjerde kvartal 2013, delvis motvirket av planlagte dokking av Hispania Spirit i andre kvartal året før.

Kontantstrøm fra fartøysdrift, fra partnerskapets flytende gassegment, med unntak av egenkapitalstilknyttede fartøy, økt til 47,2 millioner dollar i andre kvartal 2013 fra 38,0 millioner dollar i samme kvartal året før. Denne økningen skyldes i hovedsak kjøpet av en eierandel på 50 prosent i Exmar LPG BVBA prosjektsamarbeidet i februar 2013, og høyere priser på kontrakter inngått i 2012 for enkelte av MALT LNG-skipene.

Konvensjonell tankersegment

Kontantstrøm fra fartøysdriften fra partnerskapets konvensjonelle tankskipsegment ble redusert til 12,9 millioner dollar i andre kvartal 2013 fra 16,7 millioner dollar i samme kvartal året før, hovedsakelig som følge av at European Spirit blir off-hire i 25 dager i løpet av andre kvartal 2013 som følge av en planlagt tørrdokking og endringer i to av partnerskapets Suezmax tankskipkontrakter, som midlertidig reduserte den daglige utleieprisen for hvert av disse fartøyene med 12000 dollar, mellom oktober 2012 og september 2014. Likevel skal befrakteren i løpet av denne perioden betale partnerskapet det overskytende beløp opp til et maksimalt beløp som tilsvarer den opprinnelige daglige charterprisen, hvis Suezmax spot-tankprisene overstige den justerte prisen.

Teekay LNG's flåten

Tabellen nedenfor oppsummerer partnerskapet flåte pr. 1. august 2013:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                         Antall fartøy      
             ---------------------------------------------------
             ---------------------------------------------------
                 Eiet   innleid             
                Fartøy    Fartøy     Nybygg  Totalt
             ---------------------------------------------------
LNG fraktskipflåte        27(i)    -       5      32
LPG/Multigassfraktskip                            
 Flåte              16(ii)    5(iii)    10(iii)    31
Flåte med konvensjonelle-    11      -       -      11
tankere
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totalt              54      5       15      74
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(i)  Selskapets eierinteresser i disse fartøyene varierer fra 33 
   prosent til 100 prosent.                        
(ii) Selskapets eierinteresser i disse fartøyene varierer fra 50 
   prosent til 99 prosent.                        
(iii) Selskapets eierinteresser i disse fartøyene er 50 prosent.      

Likviditet og kontinuerlig tilbudsprogram oppdateringer

I mai 2013, implementerte selskapet et kontinuerlig emisjonsprogram (COP) der selskapet kan utstede nye felles beregningsenheter, som representerer kommandittist-eierinteresser, til markedspriser opp til maksimal aggregert beløp på 100 millioner dollar. Til 30. juni 2013, solgte partnerskapet totalt 124071 enheter under COP, noe som genererte proveny på ca. 4,9 millioner dollar (inkludert Teekay LNGs ansvarlige deltakeres 2 prosent forholdsmessige kapitalinnskudd og netto av tilbudskostnader). Nettoproveny fra utstedelsen av disse enhetene ble brukt til generelle partnerskapsformål.

Fra 30. juni 2013, hadde partnerskapet total likviditet på 262,3 millioner dollar (bestående av 97,6 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og164,7 millioner dollar i ubenyttede kredittfasiliteter). Effektgivende for de 40 millioner dollar fellesenhetene i privat plassering som ble gjennomført i juli 2013, ville partnerskapets likviditet pr. 30. juni 2013 være ca. 300 millioner dollar.

Telefonkonferanse

Partnerskapet planlegger å avholde en telefonkonferanse fredag 9. august 2013 kl. 11.00 (ET) for å diskutere resultatene for andre kvartal 2013. Alle andelseiere og interesserte parter inviteres til å lytte til live telefonkonferansen ved å velge fra følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-2356 eller (416) 640-3405, hvis man er utenfor Nord-Amerika,
  og oppgi konferanse ID-kode 9295387. 
-- Ved å gå inn på webcast, som vil være tilgjengelig på Teekay LNG sin
  hjemmeside www.teekaylng.com (Arkivet vil forbli på nettsiden
  i en periode på 30 dager). 

Til hjelp vil også resultatrepresentasjon for andre kvartal 2013 vil være tilgjengelig på www.teekaylng.com i forkant av konferansen.

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjøres tilgjengelig til fredag 16. august 2013. Tilgang til livecallopptaket fås ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, hvis man er utenfor Nord-Amerika, og oppgi kode 9295387.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av LNG-fraktskip, og leverer LNG, LPG og råolje marin befraktning hovedsakelig på langsiktige, faste befraktningskontrakter gjennom sine interesser i 32 LNG-skip (inkludert en LNG-regassifiseringsenhet og fem nybygg), 31 LPG / Multigassbefraktere (inkludert fem innleide-in LPG-skip og 10 nybygg) og 11 konvensjonelle tankskip. Selskapets interesser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners LP er et børsnotert master kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av sin strategi om å utvide sin virksomhet i LNG og LPG shippingsektoren.

Teekay LNG Partners fellesenheter omsettes på New York Stock Exchange under symbolet "TPG".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
            OPPSUMMERING RESULTATREGNSKAP         
      (I tusen US dollar, med unntak av utestående enheter)     
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


            Tre måneder avsluttet     Seks måneder avsluttet  
        ----------------------------------- ------------------------
         30. Juni,  31. mars,  30. juni,  30. juni,  30. juni, 
            2013    2013    2012    2013    2012 
        ----------- ----------- ----------- ----------- ------------
         (Urevidert) (Urevidert) (Urevidert) (Urevidert) (Urevidert) 
        ----------- ----------- ----------- ----------- ------------

----------------------------------------------------------------------------
REISEINNTEKTER    96,619   97,107   96,477   193,726   195,817 
----------------------------------------------------------------------------
DRIFTS                                  
 UTGIFTER                                  
Reiseutgifter     1,224     391     242    1,615     585 
Fartøy                                   
 drifts                                 
 utgifter(1)     24,814   25,316   22,177   50,130   44,564 
Avskrivning                                
 og                                    
 nedskrivning     25,156   24,143   24,796   49,299   49,553 
Generelt og                                 
 administrativt                               
 (1)          4,744    5,469    4,433   10,213    9,693 
----------------------------------------------------------------------------
Samlede drifts                               
 utgifter       55,938   55,319   51,648   111,257   104,395 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 Fartøy                                   
 drift        40,681   41,788   44,829   82,469   91,422 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE POSTER                                 
Egenkapital                                   
 inntekt(2)      39,425   26,424   11,086   65,849   28,134 
Rente                                  
 kostnad       (13,132)  (13,248)  (13,734)  (26,380)  (26,532)
Renteinntekt       782     515     949    1,297    1,881 
Realisert og                                
 ikke realisert                                 
 gevinst (tap) på                               
 derivasjons                                 
 instrumenter(3)   10,666   (8,285)  (18,145)   2,381   (34,048)
Fremmed                                   
 valuta                                  
 (tap) gevinst(4)   (2,787)   8,211   13,927    5,424    4,259 
Andre inntekter -                                
 netto         407     469     480     876     694 
----------------------------------------------------------------------------
           35,361   14,086   (5,437)   49,447   (25,612)
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                                 
 før skatt                                 
 (kostnader)                                 
 innkreving     76,042   55,874   39,392   131,916   65,810 
Inntektsskatt                                 
 (kostnader)                                 
 innkreving       (800)    (843)    (132)   (1,643)    129 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt     75,242   55,031   39,260   130,273   65,939 
----------------------------------------------------------------------------
Ikke-kontrollerende                               
 interesser i                                
 nettoinntekt     5,581     586    1,572    6,167    3,520 
Ansvarlig                                   
 selskap                                  
 interesser i                                
 nettoinntekt     6,278    5,965    5,293   12,243   10,325 
Kommandittist                                                                    
 interesser i                                
 Nettoinntekt     63,383   48,480   32,395   111,863   52,094 
Belastet                                  
 gjennomsnittlig antall                               
 felles                                 
 enheter                                   
 utestående:                                
 - Grunnleggende 69,713,500 69,683,763 64,857,900 69,698,714 64,857,900 
 - Utvannet   69,732,097 69,686,503 64,857,900 69,709,382 64,857,900 
Totalt antall                               
 enheter                                   
 utestående ved                               
 utgangen av-   69,813,899 69,683,763 64,857,900 69,813,899 64,857,900 
 perioden
----------------------------------------------------------------------------
(1) For i større grad å samle partnerskapets presentasjon av resultatregnskapet
for mange av gruppene sine, er kostnaden av skipsdriftstjenester på 1,9 millioner dollar 
og 3,8 millioner for de henholdsvis tre og seks måneder som endte 30. juni 2013,     
og 1,9 millioner dollar for de tre månedene som endte 31. mars 2013,  
er inkludert som fartøysdriftskostnader. Før 2013     
inkluderte partnerskapet disse beløpene i generelle og administrative kostnader. 
Alle slike kostnader påløpt i tidligere perioder har blitt reklassifisert fra 
generelle og administrative kostnader til fartøysdriftsutgifter for å samsvare 
med presentasjonen som ble vedtatt i inneværende periode. De omklassifiserte beløpene 
var 2,0 millioner dollar og 3,9 millioner dollar for henholdsvis de tre og seks månedene som endte den  
30. juni, 2012.                           
(2) Egenkapitalinntekt inkluderer urealiserte gevinster (tap) på derivative     
instrumenter som beskrevet i tabellen under:                 

               Tre måneder avsluttet  Seks måneder avsluttet 
            30. juni,  31. mars, 30. juni, 30. juni, 30. juni,
              2013    2013   2012    2013   2012
              -------------------------------------------------
Egenkapitalsinntekt      39,425  26,424  11,086  65,849  28,134
Forholdsmessig andel av                            
 urealiserte gevinster (tap)                         
 på derivative instrumenter  14,135   4,599  (8,242)  18,734  (3,181)
              -------------------------------------------------
Egenkapital inntekt utenom                           
 urealiserte gevinster (tap)                         
 på derivative instrumenter  25,290  21,825  19,328  47,115  31,315
              -------------------------------------------------
Egenkapitalinntekter inkluderer også partnerskapets andel av samarbeidsprosjektet  
Exmar LPG BVBA som er basert på foreløpige kjøpsverdiallokering.  

(3) De realiserte (tapene) gevinstene knyttet til summene som partnerskapet    
faktisk betalte for å avgjøre derivater og urealiserte gevinster  
(tap), knyttet til endring i virkelig verdi av slike derivative instrumenter, 
som beskrevet i tabellen under:                       

             Tre måneder avsluttet    Seks måneder avsluttet 
             30. juni, 31. mars, 30. juni, 30. juni, 30. juni, 
               2013   2013   2012    2013   2012 
               -----------------------------------------------
Realiserte tap knyttet til:                        
Renteinntektsendringer     (9,496)  (9,526) (9,284) (19,022) (18,363)
Toledo Spirit tidsbefraktning                         
 derivativ kontrakt       (23)    -    (6)   (23)   (38)
               -----------------------------------------------
                (9,519)  (9,526) (9,290) (19,045) (18,401)
               -----------------------------------------------
Urealiserte gevinster (tap)                          
 knyttet til:                                
Renteinntektsendringer     19,885  (1,259) (8,855)  18,626 (15,947)
Toledo Spirit tidsbefraktning                          
 derivativ kontrakt        300   2,500    -   2,800   300 
               -----------------------------------------------
                20,185   1,241  (8,855)  21,426 (15,647)
               -----------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte gevinster (tap)                         
 på derivative instrumenter  10,666  (8,285) (18,145)  2,381 (34,048)
               -----------------------------------------------
               -----------------------------------------------

(4) Av regnskapsmessige hensyn kreves det at partnerskapet revaluerer alle utenlandske valutapengefordring og gjeld basert på gjeldende valutakurs ved slutten av hver rapporteringsperiode. Denne revurderingen påvirker ikke partnerskapets kontantstrøm eller beregningen av disponibel kontantstrøm, men resulterer i anerkjennelse av urealiserte valutaeffekter av gevinster eller tap i de konsoliderte resultatregnskapet.

Valutamarkedet (tap) gevinster omfatter realiserte gevinster knyttet til summene som partnerskapet mottok for å gjøre partnerskapets ikke-utpekte valutaendring som ble inngått som en økonomisk sikring i forhold til partnerskapets norske kroner (NOK)-pålydende usikrede obligasjoner. Partnerskapet utstedte 700 millioner NOK i usikrede obligasjoner mai 2012 som forfaller i 2017. Valutamarkedet (tap) gevinst inkluderer også urealiserte (tap) gevinster knyttet til endringen i virkelig verdi av slike derivater, delvis motvirket av urealiserte gevinster fra oppskrivning av obligasjonene i NOK, som beskrevet i tabellen nedenfor:


             Tre måneder avsluttet    Seks måneder avsluttet 
             30. juni, 31. mars, 30. juni, 30. juni, 30. juni, 
               2013   2013    2012   2013   2012 
               ----------------------------------------------
Realiserte (tap) gevinster ved                         
 kryssende valutaendringer     (67)    58    48    (9)   48 
Urealiserte tap på kryssende                         
 valutaendringer        (2,731)  (6,191) (10,270) (8,922) (10,270)
Urealiserte gevinster på                             
 revaluering av NOK-      4,545   5,923  7,560  10,468  7,560 
 obligasjoner

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
           OPPSUMMERING AV KONSOLIDERT BALANSE          
               (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                pr.  
                pr. 30. juni,  pr. 31. mars,  31. desember,
                -------------- --------------- -------------
                  2013       2013      2012  
                -------------- --------------- -------------
                 (Urevidert)   (Urevidert)  (Urevidert) 
                -------------- --------------- -------------
AKTIVA                                   
Gjeldende                                   
Kontanter og kontantekvivalenter    97,621      90,982    113,577
Bundne midler - nåværende       33,096      34,166    34,160
Kundefordringer            14,404      13,755    13,408
Forhåndsbetalte utgifter        8,141      7,714     5,836
Kortsiktig del av derivate                        
 aktiva                18,306      18,378    17,212
Gjeldende del av                           
 nettoinvesteringer i direkte      6,928      6,790     6,656
 finansiell leasing                              
Forskudd til filknytninger       3,421      3,273    13,864
----------------------------------------------------------------------------
Totale gjeldende aktiva        181,917     175,058    204,713
----------------------------------------------------------------------------
Bundne midler - langsiktige      495,084     494,353    494,429
Skip og utstyr                            
Til anskaffelseskost, fratrukket-                          
akkumulerte
 nedskrivning            1,275,120    1,283,135   1,286,957
Skip under finansiell leasing,                        
 til kost, fratrukket akkumulerte   612,633     618,238    624,059
 nedskrivning                                
Forskudd på nybygg                           
 kontrakter              39,097      38,829    38,624
----------------------------------------------------------------------------
Fartøy og utstyr totalt       1,926,850    1,940,202   1,949,640
----------------------------------------------------------------------------
Investeringer i og lån til                        
 tilknyttede             627,477     589,507    409,735
 samarbeidsprosjekter (1)                                
Nettoinvesteringer i direkte                          
 finansiell-leasing          393,225     395,005    396,730
fordeler i samarbeidsprosjekter                          
 partner                14,004      14,004    14,004
Andre aktiva              26,573      25,840    25,233
Derivative aktiva           89,685     125,874    145,347
Immaterielle eiendeler - netto    103,064     106,524    109,984
Goodwill - flytende gass                          
 segment                35,631      35,631    35,631
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva            3,893,510    3,901,998   3,785,446
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL                           
Gjeldende                                   
Kreditorer               3,925      3,482     2,178
Påløpte forpliktelser         41,300      39,809    38,134
Ikke opptjente inntekter        8,645      8,401    19,417
Gjeldende andel av langsiktig                        
 gjeld                 87,079      86,460    86,489
Gjeldende forpliktelser etter                          
 finansiell-leasing          160,284     162,897    70,272
Kortsiktig del av derivater                        
 passiva                69,903      49,920    48,046
Forskudd til tilknytninger       17,739      16,551    12,083
----------------------------------------------------------------------------
Totale gjeldende passiva       388,875     367,520    276,619
----------------------------------------------------------------------------
Langsiktig gjeld          1,477,856    1,461,207   1,326,864
Gjeldende forpliktelser etter                         
 finansiell-leasing          472,440     472,260    567,302
Langsiktige ikke opptjente inntekter  37,244      37,627    38,570
Annen langsiktig gjeld         73,455      73,644    73,568
Derivativ gjeld            159,320     233,018    248,249
----------------------------------------------------------------------------
Totale passiva           2,609,190    2,645,276   2,531,172
----------------------------------------------------------------------------
Egenkapital                                   
Ikke-kontrollerende interesser(2)   47,317      41,736    41,294
Partners egenkapital        1,237,003    1,214,986   1,212,980
----------------------------------------------------------------------------
Total egenkapital          1,284,320    1,256,722   1,254,274
----------------------------------------------------------------------------
Total gjeld og total                         
 egenkapital            3,893,510    3,901,998   3,785,446
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(1) Investeringer i og forskudd til tilknyttede samarbeidsprosjekter omfatter
   partnerskapets investeringer i samarbeidsprosjektet Exmar LPG BVBA som 
   er basert på foreløpige kjøpsprisjusteringer.          


(2) Ikke-kontrollerende interesser inkluderer en 30 prosent eierandel i 
   RasGas II-prosjektet (som eier tre LNG-skip), en 31 prosent 
   eierandel i Tangguh prosjektet (som eier to LNG-skip), 1   
   prosent eierandel i de to LNG-skipene (Arctic Spirit og     
   Polar Spirit), 1 prosent eierandel i Excalibur   
   prosjektsamarbeidet (som eier ett LNG-skip), og 1 prosent eierandel 
   i fem LPG / Multigass befraktere som er chartret ut til I.M.    
   Skaugen ASA, som i hvert tilfelle representerer eierandelen som ikke  
   eies av partnerskapet.                       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
        OPPSUMMERING LOVPÅLAGTE UTTALELSER OM KONTANTFLYT        
              (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                             Seks     Seks 
                            Måneder    Måneder 
                           Avsluttet   Avsluttet 
                           30.juni,   30.juni, 
                             2013     2012 
                            dollar    dollar 
                         ---------------------------
Kontanter og likvide midler bevilget fra (brukt til)              
VIRKSOMHETEN                            
Inntekt                        130,273    65,939 
Ikke-kontante poster:                               
 Urealisert (gevinst) tap på derivater                    
  instrumenter                    (21,426)    15,647 
 Avskrivninger og amortisering            49,299    49,553 
 Urealisert valutagevinst               (5,993)    (4,670)
 Inntekt                       (65,849)   (28,134)
 Amortisering av kostnader ved utsatt-                
  gjeldsutstedelse
  og andre                       1,494      18 
Endring i driftsmidler og gjeld             5,748    (6,609)
Utgifter til tørrdokking               (17,796)    (2,972)
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra drift              75,750    88,772 
----------------------------------------------------------------------------
FINANSIERINGSAKTIVITETER                            
Inntekter fra utstedelse av langsiktig gjeld     219,748    395,352 
Nedbetalingsstruktur langsiktig gjeld         (42,999)   (42,200)
Forskuddsbetaling av langsiktig gjeld         (10,000)   (119,274)
Låneopptaksutgifter                     -    (1,808)
Nedbetalingsstruktur finansielle leasingforpliktelser              
 og annen langsiktig gjeld              (5,205)    (5,040)
Proveny fra enheter som er utstedt av kontinuerlige                
 tilbudsprogram, netto av tilbudskostnader       4,924       - 
Forskudd til prosjektsamarbeidspartnere og egenkapital                
 tilknyttede prosjektsamarbeid            (16,785)    (3,600)
Økning i bundne midlerh                 (952)   (30,511)
Kontantdistribusjoner betalt             (105,943)   (93,636)
Andre                          (144)     (50)
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra finans             42,644    99,233 
----------------------------------------------------------------------------
INVESTERINGSAKTIVITETER                             
Kjøp av egenkapitalstilknyttede investeringer    (135,790)   (170,067)
Kvitteringer fra direkte finansieringsleieavtaler    3,233     2,992 
Utgifter til fartøy og utstyr             (1,793)    (1,010)
Andre                            -     1,369 
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra investeringer         (134,350)   (166,716)
----------------------------------------------------------------------------
(Reduksjon) økning i kontanter og kontantekvivalenter (15,956)    21,289 
Kontanter og kontantekvivalenter, som fra begynnelsen av                 
 perioden                      113,577    93,627 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter, fra slutten-     97,621    114,916 
av perioden
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
      TILLEGG A - SPESIFIKKE ELEMENTER SOM PÅVIRKER NETTOINNTEKTEN       
              (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nedenfor følger en avstemming av partnerskapets ureviderte justerte 
nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, et non-GAAP økonomisk tiltak, til 
nettoinntekt som kan tilskrives partnerne som fastsatt i samsvar med  
GAAP. Partnerskapet mener at, i tillegg til konvensjonelle tiltak  
utarbeidet i henhold til GAAP, bruker enkelte investorer denne informasjonen til 
å evaluere partnerskapets økonomiske resultater. Artiklene nedenfor er også 
vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av  
partnerskapets økonomiske resultater. Justert nettoinntekt som kan tilskrives
partnerne, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke  
anses som en erstatning for resultattiltak som er fremstilt i samsvar 
med GAAP.                                 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                Tre måneder avsluttet Seks måneder avsluttet
               ----------------------- -----------------------
                30. juni,  30. juni,  30. juni, 30. juni,
               ----------- ----------- ----------- -----------
                  2013    2012    2013    2012
               ----------- ----------- ----------- -----------
               (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert)
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt - GAAP basis     75,242   39,260   130,273   65,939
Minus:                                    
 Netto inntekt som tilskrives                        
  Ikke-kontrollerende interesser (5,581)   (1,572)   (6,167)  (3,520)
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt som tilskrives                         
 partnerne            69,661   37,688   124,106   62,419
Legg til (trekk fra) spesifikke-                        
elementer
 som påvirker nettoinntekt:                           
 Ikke realisert valuta                          
 utveksling av tap (gevinster)(1) 2,960  (13,879)   (5,088)   (4,211)
 Urealiserte (gevinster) tap                         
  fra derivater                              
  instrumenter(2)        (20,185)   8,855   (21,426)   15,647
 Urealiserte (gevinster) tap                         
  fra derivater                             
  instrumenter og andre                          
  elementer fra egenkapital                             
  tilknyttede investeringer(3) (14,135)   8,800   (18,734)   3,989
Ikke-kontrollerende interesser                         
 andel av punktene ovenfor (4)   3,219    (935)   1,713   (1,712)
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer        (28,141)   2,841   (43,535)   13,713
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                            
 som kan tilskrives partnerne   41,520   40,529   80,571   76,132
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(1) Urealisert valutatap (gevinst) først og fremst knyttet til   
   partnerskapets revaluering av all utenlandsk valutadenominerte monetære 
   eiendeler og gjeld basert på gjeldende valutakurs på slutten
   av hver rapporteringsperiode og urealisert tap på kryssende valutaskifter
   økonomisk sikring av partnerskapets NOK obligasjon og ekskluderer    
   realiserte gevinster knyttet til kryssende valutaskifter for NOK obligasjoner. 
(2) Reflekterer den urealiserte (gevinsten) tapet som følge av endringer i  
   markedsverdien av derivative instrumenter som ikke kan tilskrives som   
   regnskapsmessig sikring.                    
(3) Reflekterer den urealiserte (gevinsten) tapet som følge av endringer i 
   markedsverdien av derivative instrumenter som ikke kan tilskrives som   
   regnskapsmessig sikring innenfor partnerskapets egenkapital-    
   kontoinvesteringer og 0,6 millioner dollar og 0,8 millioner dollar av  
   oppstartsrelaterte kostnader under henholdsvis de tre og seks måneder som endte 30. juni 2012,   
   knyttet til oppkjøpet av MALT LNG-skipene i 
   februar 2012.                             
(4) Elementer som påvirker nettoinntekten inkluderer elementer fra partnerskapets heleide
   datterselskaper, dets konsoliderte ikke-heleide datterselskaper og 
   sin forholdsmessige andel av elementer fra egenkapitalutgorte investeringer.
   De spesifikke artiklene som påvirker netto inntekt er analysert for å fastslå   
   om noen av beløpene stammer fra et konsolidert, ikke-heleid 
   datterselskap. Hvert beløp som stammer fra et konsolidert ikke- 
   heleid datterselskap multipliseres med ikke-kontrollerende interessers
   prosentvis andel i dette datterselskapet for å komme frem til den ikke-kontrollerende  
   andelen av beløpet. Beløpet som identifiseres som "ikke-     
   kontrollerende andeler av punktene "i tabellen ovenfor 
   er den kumulative andelen av de ikke-kontrollerende interessers      
   forholdsmessige andel av elementer som er oppført i tabellen.           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
      VEDLEGG B - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
              FRI KONTANTSTRØM (DCF)            
               (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Beskrivelse av non-GAAP økonomiske tiltak - Fri kontantstrøm (DCF)  

Fri kontantstrøm representerer nettoinntekt justert for avskrivninger og 
amortiseringsutgifter, ikke-kontante poster, estimerte vedlikeholdskapital     
utgifter, urealiserte gevinster og tap på derivater, utsatt inntekt 
skatter og valutarelaterte artikler. Vedlikeholdskapitalkostnader 
representerer de kapitalkostnadene som er nødvendig for å opprettholde
driftskapasiteten på lang sikt, eller inntekter generert av, partnerskapets  
realkapital. Fri kontantstrøm er en kvantitativ standard brukt i 
det børsnoterte partnerskapets investeringsmiljø for å bistå i evalueringen
av partnerskapets evne til å utføre kvartalsvis kontantdistribusjon. Fri 
kontantstrøm er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke betraktes som et    
alternativ til nettoinntekt, eller som noen annen indikator for selskapets    
partnerskapets yteevne som krevet av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer fri 
kontantstrøm som nettoinntekt.                             
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                         Tre måneder  Tre måneder 
                          Avsluttet   Avsluttet 
                        -----------------------------
                        30. juni 2013 30. juni 2012 
                        -----------------------------
                         (urevidert)  (urevidert) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettoinntekt:                     75,242     39,260 
Legg til:                                    
 Avskrivninger og amortisering            25,156     24,673 
 Partnerskapets andel av egenkapitalen utgjorde               
  samarbeidsprosjektets DCF før estimert-                 
  vedlikehold
  og kapitalutgifter                 34,816     27,389 
 Urealisert valutatap (gevinst)            2,960    (13,879)
Minus:                                    
 estimert vedlikeholdskapitalutgifter        (17,985)    (14,190)
 Egenkapitalinntekt                 (39,425)    (11,086)
 Urealisert (gevinst) tap på derivater og                 
  andre ikke-kontante poster            (21,281)     8,757 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Fri kontantstrøm før ikke-kontrollerende               
 interesser                     59,483     60,924 
Ikke-kontrollerende interesseandel av DCF før               
 estimert vedlikeholdskapitalutgifter         (4,083)    (4,170)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Fri kontantstrøm                   55,400     56,754 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
      VEDLEGG C - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
               NETTO REISEINNTEKTER               
               (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Beskrivelse av non-GAAP økonomiske tiltak - Netto reiseinntekter      

Netto reiseinntekter representerer reiseinntekter minus reiseavhengige kostnader, som 
som omfatter alle utgifter knyttet til visse reiser, inkludert  
bunkeroljeutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og meglingskommisjoner. Netto   
reiseinntekter er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle 
finansielle yteevnen til rederier. Netto reiseinntekter kreves ikke   
av GAAP og skal ikke anses som et alternativ til reiseinntekter  
eller noen annen indikator på partnerskapets yteevne som kreves av
GAAP.                                    

              Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013       
               -----------------------------------      
                     (Urevidert)            
               -----------------------------------      

                Flytende gass    Tradisjonell       
                   Segment   Tanker Segment    Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Reiseinntekter            68,270       28,349    96,619
Reiseinntekter              407        817    1,224
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter         67,863       27,532    95,395
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

              Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012       
               -----------------------------------      
                     (Urevidert)            
               -----------------------------------      

                Flytende gass    Tradisjonell      
                   Segment   Tanker Segment   Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Reiseinntekter            67,603       28,874   96,477
Reiseinntekter              30         212     242
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter         67,573       28,662   96,235
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
         Vedlegg D - EKSTRA SEGMENTINFORMASJON        
              (I tusen US dollar)            

                   Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013   
                 -------------------------------------------
                         (Urevidert)        

                 Flytende gass    Tradisjonell      
                    Segment   Tanker Segment  Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter(1)         67,863       27,532  95,395
Driftskostnadene for skipene       13,683       11,131  24,814
Avskrivninger og amortisering      18,329       6,827  25,156
Generelt og administrativt        3,233       1,511   4,744
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøysoperasjoner      32,618       8,063  40,681
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


                   Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012   
                 -------------------------------------------
                         (Urevidert)        

                 Flytende gass    Tradisjonell      
                    Segment   Tanker Segment  Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto reiseinntekter(1)         67,573       28,662  96,235
Driftskostnadene for skipene       11,774       10,403  22,177
Avskrivninger og amortisering      17,309       7,487  24,796
Generelt og administrativt        3,043       1,390   4,433
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøysoperasjoner      35,447       9,382  44,829
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(1) Netto reiseinntekter representerer reiseinntekter minus reiseavhengige kostnader,  
  som omfatter alle utgifter knyttet til visse reiser, inkludert   
  bunkeroljeutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og meglingskommisjoner. 
  Netto reiseinntekter er et non-GAAP økonomisk tiltak, brukt av enkelte   
investorer for å måle rederienes finansielle yteevne.  
  Vennligst se vedlegg C, for en avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket som 
  anvendt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP   
  tiltakene.                                


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
     VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
           KONTANTSTRØM FRA FARTØYSDRIFTEN           
             FRA KONSOLIDERTE SKIP             
              (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Beskrivelse av non-GAAP økonomiske tiltak - Kontantstrøm fra fartøysdrift
fra konsoliderte fartøy                          

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra konsoliderte fartøy representerer inntekter
fra fartøysdrift før (a) avskrivninger og amortiseringsutgifter, (b)
amortisering av prosessinntektskontrakter inkludert i reiseinntekter,  
og omfatter (c) justeringer for direkte finansieringsleasing og to Suezmax  
tankskip etter kontantprinsippet. Partnerskapets eneste direkte finansielle leasing for 
de angitte periodene som forholder seg til partnerskapets 69 prosent eierandel i to
LNG-skip, Tangguh Sago og Tangguh Hiri. Partnerskapets kontantstrøm
fra fartøydrift med konsoliderte fartøy inkluderer ikke    
partnerskapets kontantstrøm fra fartøysdrift fra egenkapitalsutgjorte  
prosjektsamarbeid. Kontantstrøm fra fartøysdrift inkluderes fordi visse
investorer bruker kontantstrøm fra fartøysdrift for å måle et selskaps    
økonomiske resultater, og for å markere dette tiltaket for partnerskapets 
konsoliderte fartøy. Kontantstrøm fra fartøysdrift fra konsoliderte  
fartøy er ikke påkrevd av GAAP og skal ikke betraktes som et     
alternativ til nettoinntekt, eller som noen annen indikator for selskapets    
partnerskapets yteevne som krevet av GAAP.                        


                   Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013   
                 ------------------------------------------
                        (Urevidert)         
                 ------------------------------------------
                          Tradisjonell       
                 Flytende gass     Tanker       
                    Segment     Segment    Totalt 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Inntekter fra fartøysdrift (Se                     
 Vedlegg D)               32,618     8,063    40,681 
Avskrivninger og amortisering      18,329     6,827    25,156 
Amortisering av i-prosess inntekter                     
 kontraktene inkluderer                          
 reiseinntekter                -      (278)    (278)
Tangguh LNG inntekter utgjorde                      
 som direkte finansiell leasing     (10,971)       -   (10,971)
Tangguh LNG kontantstrøm fra                      
 tidsbefraktningskontrakter       12,605       -    12,605 
Realisert tap på Toledo Spirit                       
 derivativ kontrakt              -      (23)     (23)
Kontantstrøm justering for to                        
 Suezmax tankskip (1)             -     (1,697)   (1,697)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift                      
 fra konsoliderte fartøy         52,581     12,892    65,473 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


               Tre måneder avsluttet den 30. juni,       
                       2012             
                 -----------------------------       
                      (Urevidert)           
                 -----------------------------       
                         Tradisjonell       
                 Flytende gass     Tanker       
                    Segment    Segment    Totalt 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Inntekter fra fartøysdrift (Se                     
 Vedlegg D)               35,447     9,382    44,829 
Avskrivninger og amortisering      17,309     7,487    24,796 
Amortisering av i-prosess inntekter                     
 kontraktene inkluderer                        
 reiseinntekter               -      (123)    (123)
Tangguh LNG inntekter utgjorde                      
 som direkte finansiell leasing     (11,025)       -   (11,025)
Tangguh LNG kontantstrøm fra                      
 tidsbefraktningskontrakter       12,528       -    12,528 
Realisert tap på Toledo Spirit                       
 derivativ kontrakt              -       (6)     (6)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift                       
 fra konsoliderte fartøy         54,259     16,740    70,999 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(1) Partnerskapets befraktningskontrakter for to av sine Suezmax tankskip, 
  Bermuda Spirit og Hamilton Spirit, ble endret i 2012, som hadde den 
  effekten at det reduserte de daglige ratene med 12000 dollar pr. dag i en   
  varighet av 24 måneder med oppstart den 1. oktober 2012. Kontantvirkningen av
  endring i leiepriser er ikke fullt ut reflektert i partnerskapets    
  uttalelser om inntekt, etter at endringen i leiebetaling    
  resultatføres lineært i leiebetingelsene.     


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY LNG PARTNERS L.P.             
       VEDLEGG F - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
      KONTANTSTRØM FRA FARTØYSDRIFT FRA EGENKAPITALFØRTE FARTØY    
              (I tusen US dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Beskrivelse av non-GAAP økonomiske tiltak - Kontantstrøm fra fartøysdrift
fra egenkapitaloppførte fartøy                        

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra egenkapitaloppførte fartøy representerer  
inntekter fra fartøysdrift før (a) avskrivninger og amortiserings    
utgifter, (b) amortisering av inntektskontrakter i prosess og omfatter (c) 
justeringer for direkte finansiell leasing etter kontantprinsippet. Kontantstrøm fra   
fartøysdrift fra egenkapitaloppførte fartøy er inkludert fordi visse 
investorer bruker kontantstrøm fra fartøysdrift for å måle et selskaps    
økonomiske resultater, og for å markere dette tiltaket for partnerskapets 
egenkapitalførte prosjektsamarbeid. Kontantstrøm fra fartøysdrift fra   
egenkapitaloppførte fartøy er ikke påkrevd av GAAP og skal ikke     
vurderes som et alternativ til egenkapital inntekt eller noen annen indikator for 
partnerskapets yteevne som kreves av GAAP.                 


              Tre måneder avsluttet  Tre måneder avsluttet  
                  30. juni 2013      30. juni 2012   
              ------------------------------------------------
                    (urevidert)       (urevidert) 
                   --------------     --------------

                 På partnerskapets   På  partnerskapets 
                100%    andel(1)   100%    andel(1) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Reiseinntekter        149,291     68,952 110,043     49,295 
Fartøy og andre                         
 driftsutgifter        42,385     20,095  24,581     11,223 
Avskrivning og                              
 nedskrivning         21,284     10,837  13,331     6,874 
----------------------------------------------------------------------------

Inntekt fra fartøy                              
 egenkapitaldrift                            
 oppførte fartøy       85,622     38,019  72,131     31,198 
----------------------------------------------------------------------------
Ikke-kontrollerende-     (17,634)    (7,962) (8,051)    (4,446)
interesser
Realisert og ikke realisert                           
 gevinst (tap) på derivative                          
 instrumenter         26,693     8,926 (45,776)    (15,420)
Annen nettoinntekt        140      442   195      (246)
----------------------------------------------------------------------------
Andre artikler         9,199     1,406 (53,632)    (20,112)
----------------------------------------------------------------------------

Netto inntekt / egenkapital-                         
 sinntekt
 av egenkapitaloppførte                            
 fartøy            94,821     39,425  18,499     11,086 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                             
 fartøysdrift         85,622     38,019  72,131     31,198 
Avskrivning og                              
 nedskrivning         21,284     10,837  13,331     6,874 
Inntekter regnskapsføres som                          
 direkte finansiell leasing (49,934)    (18,247) (49,591)    (18,109)
Kontantstrøm fra tidsbe-                         
 fraktning
 kontrakter          57,095     20,850  56,357     20,574 
Amortisering av i-prosess                         
 inntektskontrakter      (8,386)    (4,297) (4,818)    (2,502)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift                            
 fra egenkapitalsoppførte                           
 fartøy           105,681     47,162  87,410     38,035 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

(1) Partnerskapets tilknyttede investeringer for de tre månedene som endte 30. juni 2013, og 2012, inkluderer partnerskapets 40 prosent interesseandel i Teekay Nakilat (III) Corporation, som eier fire LNG-skip, partnerskapets 50 prosent interesseandel i Excalibur og Excelsior prosjektsamarbeid, som henholdsvis eier ett LNG-skip og en regassifiseringsenhet, partnerskapets 33 prosent interesse i fire LNG-skip som betjener Angola LNG-prosjektet, og partnerskapets 52 prosent interesseandel i MALT LNG Holdings ApS, et prosjektsamarbeid mellom partnerskapet og Marubeni Corporation , som eier seks LNG-skip. Partnerskapets egenkapitalførte investeringer for de tre månedene som endte 30. juni 2013 inkluderer også partnerskapets erverv av en interesseandel på 50 prosent i Exmar LPG BVBA, det prosjektsamarbeidet partnerskapet og Exmar NV inngikk i februar 2013, som eier og leier 26 fartøy i LPG fraktskipsegmentet, deriblant ti nybygg.

FREMTIDSRETTEDE UTSAGN

Denne offentliggjøringen inneholder fremtidsrettede utsagn (som definert i del 21E av verdipapirloven av 1934, som tillagt) som reflekterer ledelsens gjeldende syn med hensyn til visse fremtidige hendelser og prestasjoner, inkludert uttalelser som gjelder: fremtidige vekstmuligheter, inkludert partnerskapets evne til å vinne anbud om nye LNG befraktnings- og regassifiseringsprosjekter og/eller overtakelse av ytterligere sjørelaterte aktiva med kontrakter, potensiell vekst i den frie kontantstrømmen som et resultat av slike muligheter og nyere fartøystransaksjoner, partnerskapets evne til å sikre sysselsetting ved fraktkontrakter og langsiktig finansiering for de to LNG fraktskipnybyggene som ble bestilt i juli 2013, og som ennå ikke leiet ut, forventede leveringsdatoer for partnerskapets nybygg, den forventede virkningen på selskapets kontantstrøm som oppstår fra transaksjonen med Awilco LNG, selskapets potensielle mulighet til å overta og bareboat-charter et andre LNG nybygget fartøy fra Awilco, og LNG og LPG markedes fundamentale prinsipper, inkludert den kortsiktige etterspørselen etter LNG befraktningskapasitet, fremtidig vekst i global LNG forsyning, og ballansen mellom tilbud og etterspørsel innen fraktkapasitet og leiepriser i disse sektorene. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de fremtidsrettede uttalelsene, som involverer risiko og uvissheter, og som bør vurderes ved evalueringen av en slik uttalelse:

forsinkelser ved verftet, tilgjengelighet av LNG frakt, LPG frakt, flytende lagerenheter og regassifiserings- og andre vekstprosjektmuligheter, endringer i produksjon av LNG og LPG enten generelt eller i spesielle regioner, endringer i handelsmønstre eller timingen for oppstart av nye LNG kondensering og regassifiseringsprosjekter som vil påvirke den totale fartøystonnasjekravene betydelig, partnerskapets evne til å sikre nye kontrakter gjennom budgivning på prosjektanbud, endringer i gjeldende industrilov og bestemmelser og implementeringstiming for nye lover og bestemmelser, muligheten for tidlig avslutning av kontrakter for eksisterende fartøy i Teekay LNG flåten, den finansielle evnen til våre kunder til å betale leieprisene, hvis partnerskapet ikke evner å fornye eller erstatte langsiktige kontrakter for eksisterende fartøy eller oppnå langsiktige kontrakter til fast pris for nybygde fartøy, partnerskapets evne til å skaffe finansiering for sine nåværende nybygg eller kjøpe ytterligere fartøy eller for å forfølge andre prosjekter, konkurransedyktig dynamikk i bud for potensielle LNG eller LPG prosjekter, og andre faktorer som er diskutert i Teekay LNG partners dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F for inntektsåret som endte i 31. desember 2012. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å utgi offentlige oppdateringer eller revisjoner for fremtidsrettet informasjon som oppgitt her, for å gjenspeile endringer i selskapets forventninger med hensyn til dette eller endringer i hendelser, forhold eller omstendigheter hvorpå sådan informasjon er basert.

Contact Information • Kontaktpersoner:
  Teekay LNG
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  +1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com