SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

August 16, 2013 17:08 ET

Teekay Offshore Partnere rapporterer 2. kvartals resultater

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Aug 16, 2013) - Hovedpunkter


-- Generell distribuerbar cash flow(1) på $43,0 million i annet
  kvartal 2013. 
-- Gjennomførte kjøpet av Voyageur Spirit FPSO-enhet fra Teekay
  Corporation for $540 millioner. 
-- Gjennomførte kjøpet av en 50 prosent andel av Cidade de Itajai FPSO-
  enhet fra Teekay Corporation for $204 millioner. 
-- De to første BG nybygde skytteltankskip. levert i mai og juni 2013.
-- Ble tildelt en kontrakt med Statoil for å konvertere et eksisterende skytteltankskip til
  en FSO-enhet. 
-- Likviditet på ca. $487 millioner pr. 30 juni 2013, pro forma
  for gjeldsrefinansiering av Varg FPSO gjennomført i juli 2013. 

Teekay Offshore GP LLC, den generelle partneren til Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore or the Partnership) (NYSE: TOO), rapporterte i dag partnerskapets resultater ved kvartalsslutt 30. juni 2013. I lløpet av andre kvartal i 2013, skapte partnerskapet en distribuerbar cash flow(1) på $43,0 million sammenlignet med $54,2 millioner i den samme perioden året før.

12. juli 2013 ble det kunngjort en kontantdistribusjon på $0,5253 pr. ordinær aksje for kvartalet som sluttet 30. juni 2013. Kontantdistribusjonen betales ut 9. august 2013 til alle aksjonærer som er registrert 23. juli 2013.

"I løpet av andre og tredje kvartal i 2013 og frem til nå, har partnerskapet gjennomført en rekke kjøp, fartøyleveranser og nye kontrakter, som partnerskapet forventer vil bidra til Teekay Offshores fremtidige vekst i cash flow", kommenterte Peter Evensen, Teekay Offshores GP LLC's Chief Executive Officer. "I henholdsvis mai og juni 2013 gjennomførte vi tilveksten ved oppkjøp av Voyageur Spirit FPSO og en 50 prosent eierandel i Cidade de Itajai FPSO, noe som øker veksten til partnerskapets FPSO-flåte til totalt fem enheter. Selv om det oppsto problemer med å oppnå full produksjon på Voyageur Spirit tilknyttet gasskompresjonsutstyr, vil sponsoren vår, Teekay Corporation, holde partnerskapet skadesløse for tap av omsetning som kom av forsinkelsen i å oppnå endelig aksept fra befrakteren. Denne skadesløsholdelsen vil redusere prisen på $540 millioner betalt til Teekay Corporation for å kjøpe Voyageur Spirit FPSO og vil ikke påvirke partnerskapets disponible midler. For andre kvartal 2013 var justeringen av kjøpsprisen ca. $12,5 millioner. Siden 13. april 2013 har Voyageur Spirit FPSO vært i delvis drift, og er forventet å nå fullt produksjonsnivå i løpet av august 2013".

Evensen fortsatte "I løpet av annet kvartal fikk partnerskapet også overlevert de to første av fire nybygde BG skytteltankskip, Samba Spirit og Lambada Spirit, med de gjenværende to BG nybygde skytteltankskip Bossa Nova Spirit og Sertanejo Spirit, som nylig sikret en langsiktig gjeldsfinansiering, planlagt i september og november 2013. I tillegg ble vi i mai 2013 tildelt en kontrakt med Statoil Petroleum AS til å konvertere skytteltankskipet Randgrid, bygget i 1995, til en FSO-enhet. Den konverterte FSO-enheten vil operere i Gina Krog olje- og gassfelt i Nordsjøen med en tre års charter-kontrakt, pluss 12 ekstra ett års forlengelsesopsjoner, som starter i første halvdel av 2017".

Evensen fortsatte "Teekay Offshore vil fortsette å by på nye FPSO-prosjekter og arbeider for tiden med tre kundefinansierte Front-end Engineering og Design, eller FEED-undersøkelser. I tillegg er i også engasjert i en FEED-undersøkelse med Remora AS for å utvikle neste generasjon DP HiLoad offtake-enheter".


(1) Disponibel kontantstrøm er en ikke-GAAP finansiell metode som brukes av    
  noen investorer for å måle den finansielle stillingen til     
  partnerskap og andre sammenslutninger med begrenset ansvar. Se vedlegg
  B for en avstemming av disponibel pengestrøm med den mest direkte
  sammenlignbare finansielt metoden under USAs generelt aksepterte   
  regnskapsprinsipper (GAAP).                     

Sammendrag av nylige transaksjoner

Kjøp av Voyageur Spirit FPSO

2. mai 2013 gjennomførte partnerskapet kjøpet av Voyageur Spirit flytende produksjons-, lagrings- og losse- (FPSO) enhet fra Teekay Corporation for kjøpsprisen $540 millioner. Voyageur Spirit FPSO-enheten er kontrahert av E.ON Ruhrgas UK E&P Limited (E.ON) for drift på Huntington-feltet i Nordsjøen Field med en fem års time-charter, pluss opp til 10 ett års forlengelsesopsjoner. Kjøpet er finansiert med en ny $330 millioner gjeldspost, garantert av FPSO-enheten, en del av utbyttet fra aksjesalget fullført i september 2012 og en privat plassering av egenkapitalen basert på ordinære aksjer til Teekay Corporation, gjennomført i mai 2013.

13. april 2013, mottok Voyageur Spirit FPSO den første oljen og startet produksjonen. Charterkontrakten med E.ON krevde at FPSO-enheten oppnådde full produksjon innen en angitt tidsperiode for oppnå endelig aksept fra E.ON. På grunn av en defekt gasskompressor ombord, oppnådde FPSO-enheten ikke endelig aksept innenfor den tillatte tidsrammen, noe som medførte at FPSO-enheten ble erklært off-hire av befrakteren med tilbakevirkende kraft til 13. april 2013. I salgs- og kjøpsavtalen for Voyageur Spirit FPSO mellom Teekay Corporation og Teekay Offshore, siden Teekay Offshore kjøpte Voyageur Spirit, garanterte Teekay Corporation at FPSO-enheten ville få aksept av befrakteren og sa seg enig å holde Teekay Offshore skadesløs for omsetningen under kontrakten med E.ON fra kjøpsdatoen til endelig aksept er oppnådd, opp til en maksimalsum på $54 millioner. I perioden fra 2. mai 2013 til 30. juni 2013 resulterte skadesløsholdelsen effektivt i en reduksjons av kjøpsprisen for Voyageur Spirit FPSO på ca. $12,5 millioner.

Partnerskapet forventer nå at Voyageur Spirit FPSO når full produksjonskapasitet i midten av august, og at den fullstendig aksept i slutten av august 2013. Teekay Corporation har til hensikt å inngå forhandlinger med befrakteren for å søke kompensasjon for tjenestene som er ytt av FPSO enheten til E.ON i løpet av perioden før endelig aksept, siden FPSO har vært i drift og produsert olje med noe produksjonskapasitet i løpet av perioden siden 13. april 2013.

Alle beløp i tilknytning til skadesløsholdelse fra Teekay Corporation til Teekay Offshore vil bli behandlet som en reduksjon av kjøpsprisen som er betalt av Teekay Offshore. I tillegg, all kompensasjon som mottas fra kontraheringen i løpet av perioden med skadesløsholdelse, vil redusere størrelsen på skadesløsholdelsen fra Teekay Corporation til Teekay Offshore. Selv om partnerskapets rapporterte omsetning vil være lavere som et resultat av eventuell avbrudd av chartringen av Voyageur Spirit FPSO, er det ingen nettovirkning for partnerskapets kontantstrøm sin et resultat av Teekay Corporations skadeløsholdelse.

Kjøp av en 50 prosent andel av Cidade de Itajai FPSO

I juni 2013 gjennomførte partnerskapet kjøpet av en 50 prosent andel i Cidade de Itajai (Itajai) FPSO-enhet fra Teekay Corporation for kjøpsprisen $204 millioner. Itajai FPSO har vært i drift på Bauna og Piracaba (tidligere kalt Tiro ogo Sidon) feltene i Santos-bassenget utenfor Brasil siden februar 2013 under a nine-year under en ni års charterkontrakt med fast bekøp, pluss forlengelsesopsjoner med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). De gjenværende 50 prosent eierandelene i Itajai FPSO-enheten eies av det Brasil-baserte Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht group) (Odebrecht). Kjøpet ble finansiert med antagelsen av 50% a joint ventures utestående gjeld på ca. $290 millioner og ca. $54 millioner med utbytte av egenkapitalens private plassering fullført i april 2013.

Statoil FSO-kontrakten

I mai 2013 inngikk partnerskapet en kontakt med Statoil Petroleum AS (Statoil), på vegne av felt lisensierte partnere om å yte en flytende lagrings- og losse (FSO) enhet for Gina Krog olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil utføres med en ny FSO-enhet konvertert fra skytteltankskipet Randgrid, bygget i 1995, som partnerskapet nå eier gjennom et 67 prosent eid datterselskap. FSO-konverteringsprosjektet er forventet fullført for en netto kapitalkostand på ca. $220 millioner, inkludert kostnaden med oppkjøp av de gjenstående 33 prosent eierinteressene i Randgrid skytteltankskip. Etter den planlagte fullførelsen tidlig i 2017, vil den nylig konverterte FSO-enheten begynne drift under en treårs periode med fast time-charterkontrakt med Statoil, som inkluderer 12 ekstra ett-års forlengelsesopsjoner.

Salamander Energy FSO-kontrakt

I mai 2013 ferdigstilte partnerskapet kontrakten på ti år, pluss forlengelser, med Salamander Energy plc (Salamander) for å forsyne en FSO-enhet i Asia. Partnerskapet vil konvertere sitt skytteltankskip, bygget i 1993, Navion Clipper, til en FSO-enhet for en beregnet total ombyggingskostnad på ca. $50 millioner. Denne enheten er forventet å starte sin kontrakt med Salamander i tredje kvartal 2014.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte, 1. august 2013


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                      Antall skip           
        ------------------------------------------------------------
        ------------------------------------------------------------
                    Kontraktfestede           
                        Nybygg  Konvertering     
             Eid   innleid      /  kandidater     
           Fartøy   fartøy Konvertering av   (iii)  Totalt
        ------------------------------------------------------------
        ------------------------------------------------------------
Skytteltankskip                               
 Segment        29(i)      4    2(ii)      1    36
FPSO-segment      5(iv)      -      -      -    5
Konvensjonelt                                
 Tankskipsegment      5      -      -      -    5
FSO-segmentet       5      -     1(v)      -    6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totalt          44      4      3      1    52
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

i. Inkluderer seks skytteltankskip der Teekay Offshores eierandel
  er 50% og to skytteltankskip der Teekay
  Offshores eierandel er 67 prosent. Ett av de 67 prosent eide
  skytteltankskipene, Randgrid, vil bli konvertert til en FSO-enhet for
  Statoil-prosjektet etter at fartøyets nåværende charter-kontrakt utløsper i 2015. 
ii. Inkluderer to nybygde skytteltankskip som forventes å bli levert i
  september 2013 og november 2013, og å starte driften under
  10-års charterkontrakter med et datterselskap av BG Group plc i Brasil. 
iii.Inkluderer ett skytteltankskip som fortiden er i opplag, og som er en
  kandidat for konvertering til et offshore aktiva. 
iv. Inkluderer ett FPSO-enhet derTeekay Offshores eierandel er
  50 prosent. 
v. Inkluderer Navion Clipper skytteltankskip, som for tiden blir
  konvertert til en FSO-enhet og er forventet å starte driften under en
  10 års charter for Salamander Energy plc. i tredje
  kvartal 2014. 

Andre fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en fremtidsrettet avtale som partnerskapet har inngått i forbindelse med vårt første tilbud på børsen i desember 2006, er Teekay Corporation forpliktet til å tilby partnerskapet sine interesser i spesielle skytteltankskip, FSO-enheter og FPSO-enheter som Teekay Corporation eier eller kan kjøpe i fremtiden, gitt at disse fartøyene er under kontrakter med en gjenværende kontraktstid på mer enn tre år. Partnerskapet kan også kjøpe andre fartøy som Teekay Corporation kan tilby det fra tid til annen, og har også til hensikt fra tid til annen å følge opp direkte oppkjøp fra tredjeparter og nye, organiske offshore-prosjekter.

Skytteltankskip

I juni 2011 inngikk partnerskapet en langsiktig kontrakt med et datterselskap av BG Group plc (BG) for å tilby skytteltankskiptjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil betjenes av fire Suezmax nybygde skytteltankskip (BG skytteltankskip), bygget av Samsung Heavy Industries for en beregnet kostnad på ca. $446 millioner (eksklusiv kapitalrenter og diverse byggekostnader). BG skytteltankskip vil være i drift under en tiårs, time-charter, fastpris kontrakt, som inneholder noen forlengelsesopsjoner og muligheter for kjøp av fartøyet a befrakteren. I mai 2013 mottok partnerskapet overleveringen av Samba Spirit, den første av fire nybygde skytteltankskip som starter sin time-charterkontrakt med BG i slutten av juni 2013. I juni 2013 mottok partnerskapet overleveringen av Lambada Spirit, den andre av fire nybygde skytteltankskip som starter sin time-charterkontrakt med BG i august 2013. De gjenværende to nybygde skytteltankskipene, som nylig fikk finanssikring via en tiårs senior garantert privat plassering, er planlagt levert henholdsvis i september 2013 og november 2013.

I november 2012, ble partnerskapet enige om å kjøpe HiLoad Dynamic Positioning (DP)-enheten, bygd i 2010, fra Remora AS (Remora), et marint teknologiselskap, basert i Norge, for en total kjøpssum på ca. $55 millioner, inkludert modifikasjonskostnader. Kjøpet av HiLoad DP-enheten, som vil være i drift i henhold til en tiårs time-charter kontrakt med Petrobras i Brasil, ble fullført i august 2013 og enheten er forventet å starte driften på fulltids charter tidlig i 2014, så snart modifikasjoner, leveranse av DP-enheten i Brasil, og driftstest er gjennomført. I henhold to betingelsene i avtalen mellom Remora og Teekay Offshore, har partnerskapet retten til første avslag til å kjøpe noen fremtidige HiLoad DP-prosjekter utviklet av Remora I july 2013, ble Remora tildelt en kontrakt med BG Brasil om utføre en FEED-undersøkelse for å utvikle neste generasjon HiLoad DP-enheter. Designen, som er basert på hovedparametrene i den første generasjonen design, vil inkludere nye funksjoner, som økt motorkraft og muligheten til å manøvrere fartøy som er større en de konvensjonelle tankskipene til Suezmax.

FPSO-enheter

I mai 2011 inngikk Teekay Corporation en joint venture atale med Odebrecht for felles FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert brasiliansk selskap som opererer innen sektorene engineering og bygging, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendomsmarkedet og miljøvennlig engineering, med over 120.000 ansatte og tilstedeværelse i over 20 land. Som en del av joint venture-avtalen er, Odebrecht en 50 prosent partner i Cidade de Itajai FPSO-prosjektet og Teekay Corporation samarbeider nå med Odebrecht om andrer FPSO prosjektmuligheter, som hvis de blir tildelt, kan føre til at partnerskapet vil kunne kjøpe Teekay Corporations interesser i slike prosjekter i henhold til den fremtidsrettede avtalen med dem.

I henhold til denne fremtidsrettede avtalen og etterfølgende avtaler er Teekay Corporation forpliktet til å tilby for salg til partnerskapet Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, som er en eksisterende enhet som eies av Teekay Corporation og som er en langsiktig kontrakt i Nordsjøen før 9. juli 2014. Prisen for Petrojarl Foinaven vil være markedspris, pluss eventuell påløpt skatt eller andre påløpte kostnader for Teekay Corporations overføring av eierskapet av denne FPSO-enheten til partnerskapet.

I juni 2011 inngikk Teekay Corporation en kontrakt med BG Norge Limited for å levere en FPSO for harde værforhold for drift i Nordsjøen. Kontrakten vil betjenes av en FPSO-enhet som er under bygging av Samsung Heavy Industries for en total byggekostnad på ca. $1 milliard. I henhold til den fremtidsrettede avtalen, er Teekay Corporation forpliktet til å tilby partnerskapet sine interesser i dette FPSO-prosjektet til Teekay Corporations fulle kostnader innen et år etter at charteret starter, som er forventet å skje i midten av 2014.

I november 2011 kjøpte Teekay Corporation Hummingbird Spirit FPSO-enheter av Sevan Marine ASA, en norskbasert utvikler av sylinderformede FPSO-enheter. Denne enheten drives nå under en kortsiktig charter-kontrakt. I henhold til den fremtidsrettede avtalen er Teekay Corporation forpliktet til å tilby Hummingbird Spirit FPSO til partnerskapet innen ca. ett år etter starten av en charter-kontrakt med en fast periode på mer enn tre års varighet.

Teekay Corporation eier to FPSO-enheter i tillegg, Petrojalr Banff Banff FPSO og Petrojarl 1 FPSO, som også kan bli tilbudt partnerskap i fremtiden, overensstemmende med den fremtidsrettede avtalen.

Økonomisk sammendrag

Partnerskapet rapporterte en justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne (1) på $9,7 millioner i kvartalet som sluttet 30. juni 2013, sammenlignet med $20,6 millioner i samme perioden i fjor. Justert nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne er ekskludert en rekke spesifikke poster som hadde den nettoeffekten at fortjenesten økte med $47,9 millioner og reduserte fortjenesten med $32.8 millioner for kvartalene som ble avsluttet henholdsvis 30. juni 2013 og 30. juni 2012, som angitt i vedlegg A i denne pressemeldingen. Inkludert disse postene, rapporterte partnerskapet, på en GAAP basis nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne på $57,6 for det andre kvartalet i 2013, sammenlignet med et netto tap på $12,1 millioner i samme periode året før. Nettoomsetning (2) økte til $199,1 millioner i annet kvartal 2013, sammenlignet med $190,5 millioner i samme periode året før.

Partnerskapet rapporterte en justert nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne (1) på $28,6 millioner for de seks månedene som sluttet 30. juni 2013, sammenlignet med $46,7 millioner i samme perioden året før. Justert nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne ekskluderer en rekke spesifikke poster som hadde netto effekt av henholdsvis økt nettofortjeneste med $49,2 millioner og en reduksjon av nettofortjenesten på $12,1 millioner for de seks månedene som sluttet 30. juni 2013, sammenlignet med året før, som angitt i vedlegg A i denne pressemeldingen. Inkludert disse postene, rapporterte partnerskapet på GAAP-basis, en nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne på $77,7 millioner for de seks månedene som sluttet 30. juni 2013, sammenlignet med $40,5 millioner i samme perioden året før. Nettoomsetning for de seks månedene som sluttet 30. juni 2013, sammenlignet med $388,3 millioner i samme perioden året før.


(1) Netto inntekt som kan tilskrives partnerne er en ikke-GAAP        
  finansielt metode. Se i vedlegg A i denne pressemeldingen
  for en avstemming av denne ikke-GAAP metoden med den mest direkte    
  sammenlignbare finansmetoden under GAAP og informasjon om spesifikke
  poster som poster som påvirker nettofortjeneste som vanligvis ekskluderes av  
  verdipapiranalytikere i deres offentliggjorte estimater av partnerskapets finansielle  
  resultater.                               

(2) Nettoomsetning er en ikke-GAAP finansiell metode som brukes av noen investorer
  for å måle den finansielle stillingen til shippingselskaper. Se vedlegg 
  C i denne pressemeldingen for en avstemming av 
  dette ikke-GAAP metoden med den mest direkte sammenlignbare    
  GAAP-metoden                          

Justert nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne for de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013 minket fra samme perioder i foregående år, hovedsaklig grunnet Voyageur Spirit FPSO uten leie, er omtalt andre steder i denne pressemeldingen, og salget og opplag av eldre skytteltankskip og konvensjonelle tankskip i løpet av 2012 og 1013 da charterkontraktene de var under utløp eller ble terminert. I tillegg var det et større nivå vedlikeholdsaktiviteter i FPSO-flåten i løpet av de første seks månedene i 2013. Gitt forsinkelsen av endelig godkjenning av Voyageur Spirit FPSO-enheten, har parnerskapet ikke registrert omsetning i tilknytning til driften i annet kvartal, men $12,5 millioner er refundert av sponsoren vår, Teekay Corporation, som er registrert i egenkapitalen som en justering av kjøpsprisen. Som et resultat av skadesløsholdelsen fra Teekay Corporation, er det ingen nettovirkning for partnerskapets cash flow tilknyttet Voyageur Spirit FPSO uten leieinntekter.

Justert nettofortjeneste er forventet å øke i løpet v siste halvdel av 2013 når Voyageur Spirit oppnår endelig aksept og de nybygde fire skytteltankskipene starter time-charter kontrakter i Brasil.

Av regnskapsmessige årsaker er partnerskapet pålagt å anerkjenne, via det konsoliderte resultatregnskapet, endringene i markedsverdi av spesielle avledede finansobjekter som urealisert fortjeneste eller tap. Revalueringen påvirker ikke økonomien av noen hedging transaksjoner eller påvirker partnerskapets egentlige cash flow eller dets distribuerbare cash flow.

Partnerskapet har omarbeidet de økonomiske resultatene for å inkludere resultatene av Voyageur Spirit FPSO-enheten tilknyttet perioden før kjøpet av partnerskapet fra Teekay da det var børsnotert, og det er henvist til disse resultatene fra før oppkjøpet i denne pressemeldingen som Dropdown Predecessor. I samsvar med GAAO, skal oppkjøp av børsnoterte virksomheter som har startet drift er pålagt å bokføres på en måte som gjør at partnerskapets regnskapsrapporter blir justert tilbakevirkende for å ta med historiske resultater for det kjøpte fartøyet fra den datoen fartøyet opprinnelig var under Teekays kontroll. I denne sammenhengen var Voyageur Spirit FPSO børsnotert av Teekay fra 13. april 2013 til 2. mai 2013, da hun ble solgt til partnerskapet.

Driftsresultater

Følgende tabell viser økonomisk informasjon or Teekay Offshores fire segmenter: Skytteltankskipsegmentet, FPSO segment, det konvensjonelle tankskipsegmentet og FSO-segmentet (se avsnittet "Teekay Offshores flåte" ovenfor i denne pressemeldingen og i Vedlegg D for mer informasjon).


----------------------------------------------------------------------------
                  Tre måneders avslutning          
                     30. juni, 2013           
                     (urevidert)            
          ---------------------------------------------------------
            Skyttel      Konvensjonell           
(i tusen        Tanker    FPSO    Tanker    FSO      
 U.S. dollar)     Segment  Segment   Segment  Segment   Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Netto omsetning(1)   110,947   65,260    7,879   15,053  199,139
Fartøy drifts-                               
 kostnader       36,511   40,074    1,619   8,315   86,519
Time-charter                              
 leieutg        14,093     -      -     -   14,093
Nedskrivning og                               
 amortisering      28,165   17,789    1,568   2,743   50,265
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra                                  
 konsoliderte                                
 fartøyer(2)      54,422   17,234    11,810   6,749   90,215
CFVO fra fartøyer                               
 bokført som                                 
 egenkapital(3)       -   1,311      -     -   1,311
Totalt CFVO(2)     54,422   18,545    11,810   6,749   91,526
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
                  Tre måneders avslutning          
                    30. juni, 2012            
                     (urevidert)            
         -----------------------------------------------------------
           Skyttel      Konvensjonell            
(i tusen        Tanker    FPSO    Tanker    FSO      
 U.S. dollar)     Segment  Segment   Segment  Segment   Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Netto omsetning(1)  111,598   56,317    7,765   14,781   190,461
Fartøy drifts-                              
 kostnader       39,653   28,203    1,556   6,986   76,398
Time-charter                              
 leieutg        12,969     -      -     -   12,969
Nedskrivning og                              
 amortisering     31,944   12,727    1,715   2,001   48,387
----------------------------------------------------------------------------
CFVO fra                                  
 konsoliderte                                
 fartøyer(2)      54,283   22,329    25,192   8,010   109,814
----------------------------------------------------------------------------

(1) Nettoomsetning er et ikke-GAAP finansielt mål som brukes av noen investorer
  for å måle den finansielle stillingen til shippingselskaper. Se vedlegg  
  C i denne pressemeldingen for en avstemming av 
  denne ikke-GAAP metoden til den mest direkte sammenlignbare  
  GAAP-metoden.                               

(2) Cash flow fra drift av fartøy (CFVO) fra konsoliderte fartøy   
  representerer inntekt fra drift før nedskrivnings- og    
  amortiseringsutgifter, avskrivning fartøyet og amortisering av    
  fremskutt fortjeneste, inkluderer realisert fortjeneste (tap) på oppgjør
  av fremtidige kontrakter om utveksling av fremmed valuta og cash flow fra drift av    
  fartøy i forbindelse med avbrutt drift, og eksklusive   
  cash flow fra drift av fartøy som angår partnerskapets    
  Dropdown Predecessor og justert for direkte finansleasing på en  
  kontantbasis. CFVO er en ikke-GAAP finansiell metode som brukes av noen      
  investorer for å måle den finansielle stillingen til shippingselskaper. 
  Se i vedlegg E i denne pressemeldingen for en beskrivelse 
  og en avstemming av denne ikke-GAAP metoden med den mest direkte      
  sammenlignbare finansielle metoden.                  

(3) partnerskapets egenkapital bokførte investering for de tre månedene   
  som avslttet 30. juni 2013 reflekterer partnerskapets 50 prosent eierandel i 
  Itajai FPSO-enhet. Se vedlegg F for en beskrivelse og     
  avstemming av CFVO for fartøy som er bokført som egenkapital (en ikke GAAP   
  metode) som brukt i denne pressemeldingen med den mest direkte sammenlignbare GAAP- 
  finansiele metoden.                          

Skytteltankskipsegment

Cash flow fra drift av fartøy fra partnerskapets Skytteltankskipsegment i andre kvartal 2013 på $54,4 millioner var sammenlignbart med de $54,3 millionene i andre kvartal i 2012. Høyere omsetning fra økte rater både på time-charter og kontrakt befraktningskontrakter i tillegg til nye kontrakter ble delvis utlignet av opplaget av Navion Torinita og Navion Clipper ved utløpet av time-charter kontraktene deres i henholdsvis andre og fjerde kvartal i 2012, og salgene av Navion Fennia og Navion Savonita i henholdsvis tredje og fjerde kvartal i 2012.

FPSO-segmentet

Cash flow fra drift av fartøy fra partnerskapets FPSO-segment, inkludert fartøyene som er bokført som egenkapital, minket til $18,5 millioner i annet kvartal i 2013 sammenlignet med $22,3 millioner for samme perioder året før, vesentlig på grunn av de høyere vedlkeholdskostnadene og høyere hyrer, delvis utjevnet ved cash flow fra Itajai FPSO.

Det konvensjonelle tankskipsegmentet

Cash flow fra drift av fartøy fra the partnerskapets konvensjonelle tankskipsegment i minket til $11,8 millioner i andre kvartal 2013 sammenlignet med $22,2 millioner i den samme perioden året før, primært grunnet et termineringsgebyr på $14,7 millioner mottatt fra Teekay Corporation i andre kvartal 2012 for termineringen av time-charter kontrakten Hamane Spirit i tillegg til salget av fem konvensjonelle tankere i løpet av de siste tolv månedene. Dette ble delvis utjevnet av en $4,5 millioner termineringsgebyr mottatt i annet kvartal 2013 for terminering av Gotland Spirit time-charter kontrakten med Teekay Corporation.

FSO-segmentet

Cash flow fra drift av fartøy fra the partnerskapets FSO-segment i 2. kvartal 2013 minket til $6,7 millioner sammenlignet med $8,0 millioner generert i den samme perioden i fjor, primært grunnet høyere driftskostnader i tilknytning til undervannsinspeksjon av Dampier Spirit, i tillegg til økte mannskapskostnader i FSO-flåten.

Oppdatering av likviditet og det fortløpende tjenesteprogrammet

I mai 2013 implementerte partnerskapet et fortløpende tjenesteprogram (COP), under hvilket partnerskapet kan utstede nye felles enheter, representere partnerinteresser med begrenset ansvar, til markedspriser opp til maksimal totalsum på $100 millioner. Frem til 30. jui 2013, solgte partnerskapet til en totalsum på 85 508 felles enheter under COP, noe som utgjorde en nettoinntekt på ca. $2,7 millioner (inkludert partnerskapets generelle partneres 2 prosent proporsjonale kapitaltilskudd og netto av tilbudskostnadene). Nettoinntekten fra forsikringen av disse felles enhetene ble brukt i generelle partnerskapsøyemed.

Pr. 30. juni 2013 hadde partnerskapet en total likviditet på $286,7 millioner, som besto i $163,7 millioner i kontanter og tilsvarende til kontakter, og $123,0 millioner i ikke hevet utbytte i løpende kredittfasiliteter. Inkludert de $200 millioner i løpende kredittfasiliteter i tilknytning til Varg FPSO fullført i juli 2013, hadde partnerskapet en total likviditet på ca. $487 millioner pr. 30 juni 2013.

Telefonkonferanse

Partnerskapet planlegger også å være verter for en telefonkonferanse på fredag 9. august 2013 kl. 12.00 (ET) for å diskutere resultatene for annet kvartal 2013. Alle aksjonærer og interesserte parter inviteres til å lytte til den direktesendte telefonkonferansen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe 1-866-322-8032 eller 416-640-3406, dersom man befinner seg utenfor Nord-Amerika og
  å oppgi konferansens ID-kode 2823263. 
-- Ved å gå inn på webkastingen, som vil være tilgjengelig på Teekay Offshores
  nettsted på www.teekayoffshore.com (arkivet vil være på
  nettstedet i en periode på 30 dager). 

En støttepresentasjon, Inntekter for annet kvartal 2013 vil også være tilgjengelig på www.teekayoffshore.com før telefonkonferansens start tid.

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og være tilgjengelig til fredag 16. august 2013. Opptaket er tilgjengelig etter den direktesendte telefonkonferansen ved å ringe 1-888-203-1112 eller 647-436-0148, dersom man befinner seg utenfor Nord-Amerika og legge inn tilgangskode 2823263.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P er en internasjonal leverandør av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til oljebransjen med fokus på de raskt voksende dypvanns offshore oljeregionene i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore er strukturert som et børsnotert, hovedaksjeselskap og har interesser i 36 skytteltankskip (inkludert fire chartrede fartøyer og to bestilte nybygg), fem flytende produksjonsenheter, lagrings og losseenheter (FPSO), seks stigerørsenheter (FSO) (inkludert en FSO under omarbeiding) o fem konvensjonelle oljetankskip. Størstedelen av Teekay Offshores flåte er engasjert i langvarige, stabile kontrakter. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i spesielle andre FPSO og virksomhet med skytteltankskip gitt av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Børs: SEVAN).

Teekay Offshores offentlige selskaper handler på New York Stock Exchange under symbolet "TOO".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
       KONSOLIDERT SAMMENDRAG RAPPORT OVER INNTEKT (TAP)       
       (i tusen U.S. dollar, med unntak av enhetsdata)       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
          Tre-måneders avslutning     Seks-måneders avslutning 
         30. juni,  31. mars,  30. juni,  30. juni,  30. juni, 
          2013(1)    2013    2012   2013(1)    2012 
        (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) 
OMSETNING      222,412   212,112   224,158   434,524   451,506 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS-                                  
 UTGIFTER                                  
Fartøyutgifter    23,273   22,948   33,697   46,221   63,214 
Fartøy drifts-                               
 utgifter (2)    86,519   77,324   76,398   163,843   153,258 
Time-charter                                
 hyreutgifter    14,093   14,777   12,969   28,870   26,586 
Nedskrivning og                              
 amortisering    50,265   44,510   48,387   94,775   96,391 
Generelle og                                 
 administrative                               
 (2)         10,417   10,390    8,706   20,807   17,630 
Nedskrivning av                               
 fartøyer         -      -    1,048      -    1,048 
Omstrukturering                                
 omk.(3)       1,395     659      -    2,054      - 
----------------------------------------------------------------------------
Totale drifts-                               
 kostnader     185,962   170,608   181,205   356,570   358,127 
----------------------------------------------------------------------------
Innekt fra                                
 drift av                                   
 fartøyer      36,450   41,504   42,953   77,954   93,379 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE POSTER                                 
Renteutgifter    (16,035)  (11,628)  (12,267)  (27,663)  (24,782)
Renteinntektner    1,465     195     138    1,660     350 
Realisert og                                
 urealisert                                
 fortjeneste (tap)                               
på avledete                                
 finansobjekter (4) 33,901   (1,077)  (60,317)   32,824   (44,078)
Inntekter på-     1,598      -      -    1,598      - 
egenkapital
Fortjeneste                              
 fremmed valuta                                   
 (tap)(5)       3,555   (3,638)    888     (83)   (1,872)
Tap på obligasjons-                                
 tilbakekjøp(6)      -   (1,759)     -   (1,759)     - 
Andre inntekter                                
 (utgifter) - netto   260     314    (119)    574    1,278 
----------------------------------------------------------------------------
Totalt andre                                 
 Poster       24,744   (17,593)  (71,677)   7,151   (69,104)
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 fortsatt                                 
 drift                                 
 før inntekts-                               
 skatt (utgift)                               
 tilb.bet.      61,194   23,911   (28,724)   85,105   24,275 
Inntektsskatt                                  
 (utgift)                                 
 tilb.bet.       (456)    234    1,946    (222)    461 
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt                                 
 (tap) fra                                
 fortsatt                                 
 drift        60,738   24,145   (26,778)   84,883   24,736 
Netto (tap)                                 
 inntekt fra                                
 avbrutt                                
 drift(7)      (2,134)   (2,175)   15,149   (4,309)   18,238 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt                                 
 (tap)        58,604   21,970   (11,629)   80,574   42,974 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ikke-kontrollerende                               
 renter av                                
 nettoinntekt                                 
 (tap)        3,274    1,777     499    5,051    2,468 
Dropdown                                  
 Predecessors                               
 renter av netto-                               
 inntekt (tap)                               
 (1)         (2,225)     -      -   (2,225)     - 
Generelle                                   
 partners                                 
 renter av netto-                              
 inntekt                                   
 (tap)(8)       3,833    3,073    1,808    6,906    4,863 
Partner med                                   
 begrenset ansvars                                 
 renter av netto-                              
 inntekt                                   
 (tap)(8)      51,909   17,120   (13,936)   69,029   35,643 
----------------------------------------------------------------------------
Veid gjennomsnitt                              
 antall                                 
 ordinære aksjer -                               
 grunnleggende  82,726,359 80,105,408 70,626,554 81,423,123 70,626,554 
Veid gjennomsnitt                              
 antall                                 
 ordinære aksjer                                
 - utvannet   82,742,751 80,106,741 70,626,554 81,432,027 70,626,554 
----------------------------------------------------------------------------

(1) Resultater for Voyageur Spirit FPSO-enhet i perioden som begynner 
  13. april 2013 før den ble kjøpt av partnerskapet 2. mai 
  2013 da den var eid og drevet av Teekay Corporation, er    
  inkludert i Dropdown Predecessor. Beløpet inkludert i denne pressemeldingen    
  i forbindelse med Dropdown Predecessor er midlertidige, og det vil 
  bli endelig inkludert i partnerskapets innlevering av skjemaet 6-K   
  for kvartalet som ble avsluttet den 30. juni, 2013. Eventuelle endringer av de midlertidige tallene for   
  Dropdown Predecessor er bare forventet å påvirke     
  regnskapet for periodene før den datoen Voyageur Spirit FPSO-enhet 
  ble kjøpt av partnerskapet, og vil derfor ikke ha noen    
  effekt på den justerte nettofortjenesten som kan tilskrives partnerne eller   
  distribuerbare cash flowen til partnerskapet for noen periode,  
  inkludert annet kvartal 2013.                      

(2) For å kunne rette inn partnerskapets presentasjon bedre
  med mange tilsvarende organisasjoner, ble kostnaden for administrasjon av skip på $9,2 
  millioner for de tre månedene som ble avsluttet 31. mars 2013, og henholdsvis $8,6 millioner og
  $17,7 millioner for de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013,    
  lagt inn i driftsutgifter for fartøy. Før 
  2013 inkluderte partnerskapet disse beløpene i generelle og    
  administrative utgifter. Alle slike kostnader som påløp i sammenlignbare perioder    
  har blitt omklassifisert fra generelle og administrative utgifter til     
  driftsutgifter for skip for å samsvare med presentasjonen som brukes i  
  denne perioden. De omklassifiserte beløpene var $9,3 millioner og $19,3 millioner   
  for henholdsvis de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 
  2012.                          

(3) Omsruktureringsbelasting for de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013
  er i tilknytning til omorganisering av partnerskapets  
  marine drift for å innrette den bedre med dens virksomhet innen skytteltankskip  
  og konvensjonelle tankskip.                        

(4) Realisert (tap) fortjeneste på avledede finansobjekter er i tilknytning til  
  beløpene partnerskapet virkelig betalte eller mottok for å gjøre opp   
  slike avledede finansobjekter og urealisert fortjeneste (tap) på    
  avledede finansobjekter i forhold til endringene av markedsverdi   
  av slike avledede finansobjekter, som oppgitt i tabellen nedenfor:        


              Tre-måneders avslutning Seks-måneders avslutning 
         30. juni, 31. mars,  30. juni,  30. juni,  30. juni, 
             2013    2013    2012    2013    2012 
Realisert (tap)                              
 fortjeneste i forhold-                             
 til:
 Interest rate                               
  swaps        (14,956)  (14,623)  (14,338)  (29,579)  (29,345)
 Terminerinng                              
  interest rate                              
  swap i Dropdown                             
  Predecessor     (4,099)     -     -   (4,099)     - 
 Fremtidskontrakt                             
  fremmed vluta    (1,646)    353    437   (1,293)   1,635 
          --------------------------------------------------------
            (20,701)  (14,270)  (13,901)  (34,971)  (27,710)
          --------------------------------------------------------
Urealisert fortjeneste                              
 (tap) i forhold                             
 til:                                    
 Interest rate                               
  swaps        52,947   14,971  (41,842)  67,918   (17,079)
 Terminerinng av                              
  interest rate                              
  swap i Dropdown                             
  Predecessor      3,984     -     -   3,984      - 
 Fremtidskontrakt                             
  fremmed valuta    (2,329)  (1,778)  (4,574)  (4,107)    711 
          --------------------------------------------------------
            54,602   13,193  (46,416)  67,795   (16,368)
          --------------------------------------------------------
Totalt realisert og                             
 urealisert fortjeneste                             
 (tap)                                  
          --------------------------------------------------------
 på ikke designerte                             
  avledete                                
  finansobjekter    33,901   (1,077)  (60,317)  32,824   (44,078)
          --------------------------------------------------------

(5) Fortjeneste (tap) i fremmed valuta inkluderer realisert fortjeneste i tilknytning til 
  beløpene partnerskapet betalte for å gjøre opp partnerskapets   
  ikke-designerte cross currency swaps som ble bokført som en økonomisk 
  hedge i forhold til partnerskapets usikrede obligasjoner i    
  norske kroner (NOK), som oppgitt i tabellen nedenfor: Partnerskapet    
  utstedte NOK 600 millioner usikrede obligasjoner i 2010 med utløpsdato i 
  2013, av hvilke det gjenkjøpte NOK 388,5 millioner i første kvartal
  2013, og anerkjente en realisert fortjeneste på $6,8 millioner på den delvis    
  tidlige termineringen a en cross currency swap og et realisert      
  tap i fremmed valuta på $6,6 millioner på gjenkjøpet av obligasjonene. Partnerskapet  
  utstedte også usikrede obligasjoner på NOK 600 millioner i 2012    
  med utløpsdato i 2017 and NOK 1,300 millioner av usikrede obligasjoner i 2013   
  med utløpsdato i 2016 og 2018. Fortjenesten (tapet) på fremmed valuta inkluderer også 
  urealisert (tap) fortjeneste i forhold til endringene av markedsverdi for slike
  avledede finansobjekter, delvis utjevnet av urealisert fortjeneste (tap) 
  på revaluering av de norske obligasjonene er også beskrevet i detalj i tabellen    
  nedenfor:                                
             Tre-måneders avslutning Seks-måneders avslutning 
              30. juni, 31. mars 30. juni, 30. juni, 30. juni, 
                2013   2013   2012   2013   2012 
Urealisert fortjeneste på delvis                           
 terminerinng av cross-                       
 currency swap            -  6,800    -  6,800    - 
Realisert tap i fremmed valuta                       
 ved delvis gjenkjøp av NOK                        
 obligasjoner             -  (6,573)    -  (6,573)    - 
Urealisert fortjeneste på cross-                           
 currency swaps           297   725   696  1,022  1,690 
Urealisert tap på cross-                         
 currency swaps         (9,307) (25,502) (10,776) (34,809) (2,897)
Urealisert fortjeneste på-                       
 revaluering
 av NOK obligasjoner      13,250  25,011  9,414  38,261   383 

(6) tap på gjenkjøp av obligasjoner for de tre månedene som ble avsluttet 31. mars 2013   
  angår gjenkjøpet av NOK 388,5 millioner av partnerskapets  
  eksisterende NOK 600 millioner obligasjoner utstedt til toppris.           

(7) Resultater for seks konvensjonelle tankskip (Hamane Spirit, Torben Spirit,  
  Luzon Spirit, Leyte Sprit, Poul Spirit og Gotland Spirit), som vi  
  solgte, eller hadde for salg i løpet av 2012 og 2013, er tatt med i netto 
  (tap) fortjeneste fra avbrutt drift for de tre og seks   
  månedene som ble avsluttet den 30. juni, 2013 og 30. juni, 2012.             

(8) Den generelle partnerens og partneren med begrenset ansvar renter i nettofortjeneste for
  for både de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013 er    
  akkumulert redusert med ca. $1,8 millioner i tilknytning med
  påløpt utbytte for preferanseaksjene utstedt 30. april 
  2013.                                 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
                KONSERNBALANSE            
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                  Som den 
                   Som den    Som den  31. desember, 
                30. juni, 2013 31. mars, 2013      2012 
                 (urevidert)   (urevidert)  (urevidert) 


AKTIVA                                   
Nåværende                                   
Kontakter og likvide midler      163,744    172,801    206,339 
Debitorer               176,189    100,715     91,879 
Fartøy holdt for salg          6,800       -     13,250 
Nettoinvesteringer i direkte                          
 finansleasinger - nåværende      5,628     5,387     5,647 
Forhåndsbetalte utgifter        30,461     31,348     29,384 
Forfalt fra tilknyttede selskaper   35,570    163,202     29,682 
Nåværende del av                        
 derivater                546     3,119     12,398 
Andre nåværende aktiva           -      513       8 
----------------------------------------------------------------------------
Totalt nåværende aktiva        418,938    477,085    388,587 
----------------------------------------------------------------------------
Fartøy og utstyr                           
 Til kostpris, mindre akkumulert                         
  nedskrivning           2,935,389   2,287,334   2,327,337 
 Fremgang på                          
  nybyggingskontrakter         2,499    139,628    127,286 
Investeringer i. og fremgang av                        
 joint venture             62,880       -       - 
Nettoinvesteringer i direkte                          
 finansleasing             24,634     26,135     27,568 
Avledede finansobjekter         9,398       34     2,913 
Utsatt inntektsskatt          10,824     9,021     8,948 
Andre aktiva              36,008     31,068     28,112 
Immaterielle aktiva - netto      12,952     14,230     15,527 
Goodwill - skyttel-                          
 tankersegment            127,113    127,113    127,113 
----------------------------------------------------------------------------
Egenkapital totalt         3,720,635   3,111,648   3,053,391 
----------------------------------------------------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL                            
Nåværende                                   
Generell partner            23,580     12,164     15,220 
Påløpt gjeld             154,188     73,701     84,349 
Forfalt tilknyttede selskaper     92,123     41,852     47,810 
Nåværende del av lang-                        
 siktig gjeld             288,690    250,414    248,385 
Nåværende del av                        
 avledede finansobjekter        89,111     47,874     47,748 
Nåværende del av igang-                        
 værende omsetningskontrakter     12,744     12,744     12,744 
----------------------------------------------------------------------------
Total gjeld              660,436    438,749    456,256 
----------------------------------------------------------------------------
Langsiktig gjeld          1,895,628   1,623,410   1,521,247 
Avledede finansobjekter        137,999    213,757    213,731 
Omsetningskontrakter i gang      95,009     98,151    101,294 
Annen langsiktig gjeld         37,072     25,643     26,819 
----------------------------------------------------------------------------
Gjeld totalt            2,826,144   2,399,710   2,319,347 
----------------------------------------------------------------------------
Innløsbare, ikke                         
 ikke-kontrollerende renter      28,357     28,383     28,815 
Egenkapital                                   
Partnere med begrenset ansvar,                          
 ordinære aksjer (83.7 og 80.1-                        
 millioner
 aksjer utstedt og utestående-                        
 henholdsvis
 den 30. juni, 2013 og 31.                       
 desember 2012)            649,814    617,199    640,990 
Partnere med begrenset ansvar,                         
 preferanseaksjer (6,0 og nil-                         
 millioner
 aksjer utstedt og utestående-                        
 henholdsvis
 den 30. juni, 2013 og 31.                       
 og 31. desember 2012)        144,921       -       - 
Generell partner            20,475     20,012     20,162 
Akkumulert andre                              
 omfattende tap               -       -      (58)
----------------------------------------------------------------------------
Partners egenkapital         815,210    637,211    661,094 
----------------------------------------------------------------------------
Ikke-kontrollerende renter       50,924     46,344     44,135 
----------------------------------------------------------------------------
Total egenkapital           866,134    683,555    705,229 
----------------------------------------------------------------------------
Total gjeld og total                         
 egenkapital            3,720,635   3,111,648   3,053,391 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
          KONSOLIDERT RAPPORT OVER CASH FLOW          
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                           Seks måneder avsluttet 
                     30. juni, 2013(1) 30. juni, 2012 
                        (urevidert)   (urevidert) 
Kontanter og likvide midler skaffet av                    
 (brukt til)                                 
DRIFTSAKTIVITETER                            
Netto inntekt                    80,574     42,974 
Ikke kontantbaserte poster                               
 Urealisert (fortjeneste) tap på avledede                   
  finansobjekter                  (32,927)     19,499 
 Inntekter av eiendeler               (1,598)       - 
 Nedskrivning og amortisering            96,011     99,614 
 Avskrivning og tap ved salg av fartøy       19,029      3,269 
 Utlignet inntektsskatt                (62)       91 
 Fortjeneste på fremmed valuta og annet      (36,098)     (7,543)
Endring av poster for ikke kontantbasert                   
 arbeidskapital tilknyttet driftsaktiviteter     6,919     (23,056)
Utgifter for tørrdokk                (7,656)     (8,619)
----------------------------------------------------------------------------
Netto cash flow drift                124,192     126,229 
----------------------------------------------------------------------------

FINANSAKTIVITETER                            
Inntekter fra langsiktig gjeld           736,725     265,053 
Planlagt tilbakebetaling av langsiktig gjeld    (97,215)    (95,032)
Forhåndsbetaling av langsiktig gjeld        (424,152)    (203,273)
Gjeldsforsikting                  (10,126)     (4,362)
Egenkapitaltilskudd fra Teekay                       
 Corporation tilDropdown Predecessor         5,596        - 
Kjøp av Voyageur LLC fra Teekay                     
 Corporation                    (252,086)       - 
Egenkapitaltilskudd fra joint venture                   
 partner                       1,500      1,000 
Inntekter fra forsikring av aksjer          65,067        - 
Inntekter fra forsikring av preferanseaksjer    150,000        - 
Utgifter i tilknytning til egenkapitaltilbud     (5,385)      (117)
Kontantdistribusjon betalt av partnerskapet     (90,972)    (76,779)
Kontantdistribusjon betalt av datter-                 
 selskaper til ikke-kontrollerende interesser     (280)     (5,657)
----------------------------------------------------------------------------
Netto finans Cash Flow                78,672    (119,167)
----------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER                            
Utgifter for fartøy for utstyr           (216,242)    (26,148)
Kjøp av egenkapitalinvestering i Itajai                   
 joint venture                   (52,520)       - 
Inntekter fra salg av fartøy og                      
 utstyr                       20,350      9,485 
Direkte betaling finansleasing mottatt        2,953      9,129 
----------------------------------------------------------------------------
Netto investerings cash flow            (245,459)     (7,534)
----------------------------------------------------------------------------

Reduksjon av kontanter og likvide midler      (42,595)      (472)
Kontanter og likvide midler ved                   
 starten av perioden                206,339     179,934 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler ved                    
 slutten av perioden                163,744     179,462 
----------------------------------------------------------------------------

(1) I henhold til GAAP, inkluderes det i det konsoliderte regnskapet for Cash Flows for 
  de seks månedene som ble avsluttet den 30. juni, 2013 cash flow i tilknytning til
  Voyageur Spirit FPSO-enhet, Dropdown Predecessor i perioden som fra
  13. april 2013 til 2. mai 2013 da fartøyet var under Teekay Corporations   
  kontroll, men før det ble kjøpt av    
  partnerskapet. Beløpet inkludert i denne pressemeldingen i forbindelse med   
  Dropdown Predecessor er midlertidige, og det vil        
  bli endelig inkludert i partnerskapets innlevering av skjemaet 6-K  
  for kvartalet som avsluttet 30. juni, 2013. Eventuelle endringer av de midlertidige tallene for  
  Dropdown Predecessor er bare forventet å påvirke 
  regnskapet for periodene før den datoen Voyageur Spirit FPSO-enhet         
  ble kjøpt av partnerskapet, og vil derfor ikke ha noen effekt på   
  nettofortjenesten til partnerne eller disponibel cash flow for partnerskapet 
  i noen periode, inkludert annet kvartal 2013.   


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
      VEDLEGG A - SPESIFIKKE POSTER SOM ANGÅR NETTOFORTJENESTE (TAP)     
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Fremsatt nedenfor er en avstemming av partnerskapets ureviderte justerte nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell metode, av nettofortjenesten (tap) som kan tilskrives partnere som pålagt i henhold til GAAP. Partnerskapet er av den formening av, i tillegg til konvensjonelle metoder, som er fremstilt i henhold til GAAP, benytter noen investorer denne informasjonen til å evaluere partnerskapets finansielle stilling. Postene nedenfor blir også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres offentliggjorte estimater av partnerskapets finansielle resultater Justert nettofortjeneste som kan tilskrives partnerne er ment å gi ekstra informasjon, og må ikke anses som et substitutt for metodene for vurdering av den økonomiske stillingen, utarbeidet i henhold til GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
              Tre-måneders avslutning Seks-måneders avslutning 
               30. juni,  0. juni,  30. juni,  30. juni, 
                  2013    2012    2013    2012 
              (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) 
Netto inntekt (tap) - GAAP                          
 basis              58,604   (11,629)   80,574   42,974 
Justeringer:                                
 Netto inntekt som kan-                        
 tilskrives
  ikke-kontrollerende renter  (3,274)    (499)   (5,051)   (2,468)
 Netto tap som kan tilskrives                         
  Dropdown Predecessor      2,225      -    2,225      - 
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste (tap)                              
 som kan tilskrives                             
 partnere            57,555   (12,128)   77,748   40,506 
Legg til (subtraher) spesifikke                           
 poster som angår nettofort-                         
 jeneste
 (tap):                                  
 Fremmed valuta (fortjeneste)                         
  tap(1)            (3,529)    (192)    836    3,560 
 Urealisert (fortjeneste) tap                         
  på avledete finansobjekter                        
  (2)             (51,803)   46,416   (64,996)   16,368 
 Deler av avbrutte                        
  driftsforhold(3)        3,302   (12,449)   7,749   (12,449)
 Avskrivning av fartøy        -    1,048      -    1,048 
 Realisert tap på fremmed                        
  valuta fremtidige                             
  kontrakter(4)         1,863      -    1,863      - 
 Omstruktureringskostn. og                         
  annet (5)           1,501   (2,410)   2,322   (2,956)
 Tap på gjenkjøp av-         -      -    1,759      - 
 obligasjoner(6)
 Tap på fremmed                         
  valuta grunnet                             
 ineffektivitet fra                               
  hedging              -     254      -     234 
 Ikke-kontrollerende rentedel                         
  av postene over(7)        808     94    1,278     407 
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer       (47,858)   32,761   (49,189)   6,212 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                             
 som kan tilskrives                             
 partnere             9,697   20,633   28,559   46,718 
----------------------------------------------------------------------------

(1) Tap på fremmed valuta i hovedsak tilknyttet partnerskapets     
  revaluering av alle aktiva i fremmed valuta og 
  ansvar basert på vanlig vekslingskurs på slutten av 
  hver resultatperiode og urealisert fortjeneste eller tap i tilknytning til        
  partnerskapets valutavekslinger og gjenkjøp av obligasjoner i 
  norske kroner og eksklusive realisert fortjeneste og tap i tilknytning til 
  veksling på tvers av valuta for utestående norske obligasjoner til partnerskapet     

(2) Reflekterer urealisert (fortjeneste) tap grunnet endringer i "makr-to- 
  market"-verdien på rente-swaps og fremmed valuta i fremtidige   
  kontrakter som ikke er utpekt som hedges av regnskapsmessige årsaker, 
  inkludert rentesats-swap fra Itajai FPSO-aktiva bokført    
  joint venture og ekskludert beløp i tilknytning til Dropdown         
  Predecessor.                             

(3) Tilknyttet deler av nettofortjeneste (tap) fra avbrutt      
  drift. Resultater for de tre måneders som ble avsluttet den 30. juni, 2013   
  inkludert termineringsgebyr mottatt fra Teekay Corporation ved  
  kansellering av kontrakten for Gotland Spirit time-charter, delvis  
  motregnet av avskrivningen av Gotland Spirit til dens beregnede, markedsverdien  
  i sammenheng med termineringen av charter-kontrakten og 
  tapet av salget av Poul Spirit. I tillegg inkluderer resultatene for de 
  seks månedene som ble avsluttet den 30. juni, 2013 avslutningsavgiften mottatt   
  fra Teekay Corporation ved kansellering av Poul Spirit time-charter    
  kontrakten delvis motregnet av avskrivningen av Poul Spirit til 
  dens beregnede, markedsverdi i sammenheng med termineringen av dens  
  charter-kontrakt. Resultatene for de tre og seks månedene som ble avsluttet 
  den 30. juni, 2012 inkluderte termineringsavgift mottatt fra Teekay Corporation 
  ved kansellering av kontrakten for Hamane Spirit time-charter kontakt,   
  delvis motregnet av tapet av salget av Hamne Spirit.      

(4) Reflekterer realisert tap på fremmed valuta ved fremtidige kontrakter  
  inngått for forventet kjøp av HiLoad DP-enheten fra   
  Remora som ikke er utpekt som hedge av regnskapsmessige årsaker.   

(5) Andre poster inkluderer restruktureringsomkostninger på $1,4 millioner og $2,1    
  millioner for de tre og seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013,       
  i tilknytning til omorganisering av partnerskapets     
  marine drift for å innrette den bedre med dens virksomhet innen skytteltankskip  
  og konvensjonelle tankskip. Andre poster for de tre og  
  seks månedene som ble avsluttet den 30. juni, 2013 inkluderer henholdsvis $0,1 millioner, $0,3   
  $0,2 millioner og ($0,2) i tilknytning til 
  omvurderingen av justering av markedsverdien av betinget vurdering
  av ansvar i tilknytning av kjøpet av Scott Spirit    
  skytteltankskip. I tillegg inkluderer andre poster en engangs omstøtning av en  
  påløpt inntektsskatt på $2,8 millioner for tre og seks månedene som ble avsluttet 
  30. juni, 2012.                            

(6) tap på gjenkjøp av obligasjoner for de seks månedene som ble avsluttet 30. juni 2013
  angår gjenkjøpet av NOK 388,5 millioner av partnerskapets eksisterende  
  NOK 600 millioner obligasjoner utstedt med premie i januar 2013.       

(7) Poster som angår nettofortjeneste inkluderer poster fra partnerskapets       
  konsoliderte, ikke heleide datterselskaper. De spesifikke postene        
  som angår nettoinntekt analyseres for å bestemme om noen av     
  beløpene stammet fra et konsolidert, ikke heleid datterselskap.  
  Hvert beløp som stammer fra et konsolidert, ikke heleid    
  datterselskap multipliseres med prosentandelen til den ikke/kontrollerende 
  delen i dette datterselskapet for å finne den ikke kontrollerende  
  interessens andel av beløpet. Beløpet identifisert som "ikke kontrollerende interessentens       
  andel av postene oppført over" i tabellen ovenfor er   
  det kumulative beløpet av den ikke kontrollerende interessentens prosentvise     
  andel av postene oppført i tabellen.                  


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
     VEDLEGG B - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
              DISTRIBUERBAR CASH FLOW             
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielle mål - distribuerbar cash flow (DCF)

Distribuerbar cash flow representerer netto inntekt (tap) justert for avskrivning og amortiseringsutgifter, ikke-kontrollerende rente, netto tap i Dropdown Predecessor, ikke kontantbaserte elementer, distribusjon i forhold til finansiering av nybygg og på våre foretrukne enheter, noen realiserte tap på fremtidige kontrakter, kostnader vek kjøp av fartøy, beregnet vedlikehold av kapitalkostnader, urealisert tap og vinning fra derivater, ikke pengebasert inntektsskatt samt poster som gjelder fremmed valuta og urealisert fremmed valuta. Vedlikehold kapitalutgifter representerer de kapitalutgiftene som kreves for å opprettholde den langsiktige driftskapasiteten av, eller omsetningen som genereres av partnerskapets kapitalaktiva. Distribuerbar cash flow er en kvantitativ standard som brukes i investorbransjen for partnerskapene som er børsnotert for å hjelpe til i vurderingen av et partnerskaps evne til å foreta kvartalsvise kontantdistribusjoner. Distribuerbar cash flow er ikke definert av GAAP, og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller noen annen indikator på partnerskapets stilling som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer distribuerbar cash flow til nettoinntekt (tap) for kvartalene som sluttet henholdsvis 30. juni 2013 og 30. juni 2012.


----------------------------------------------------------------------------
                          Tre måneders avslutning 
                      30. juni, 2013  30. juni, 2012 
                       (urevidert)    (urevidert) 
----------------------------------------------------------------------------

Netto inntekt (tap)                58,604      (11,629)
Nettotap som kan tilskrives                      
 Dropdown Predecessor                2,225         - 
----------------------------------------------------------------------------
                          60,829      (11,629)
Legg til (subtraher):                               
 Nedskrivning og amortisering           49,169      48,387 
 Nedskrivning av fartøy                -       1,048 
 Ikke kontante poster i avsluttet                       
  drift(1)                     8,179       3,838 
 Distribusjon i tilknytning til egenkapital-                     
  finansiering av nybygging            2,813       1,447 
 Partnerskapets del av egenkapitalen                       
  bokførte joint ventures                        
  distribuerbare cash flow før                      
  beregnet vedlikeholdskapital-                       
  utgifter                      814         - 
 Inntekter av eiendeler              (1,598)        - 
 Distribusjon i tilknytning til preferanse-                     
  aksjer                     (1,817)        - 
 Beregnet vedlikeholdskapital-                       
  utgifter(2)                  (26,808)     (27,652)
 Skadesløsholdelse fra Teekay                        
  Corporation i forhold til Voyageur                   
  Spirit FPSO(2)                 12,505         - 
 Urealisert (tap) fortjenestepå ikke-                     
  angitte derivater (3)             (50,618)      46,416 
 fremmed valuta og andre netto          (3,382)      (2,683)
----------------------------------------------------------------------------
 Distribuerbare cash flow før                    
  Ikke-kontrollerende renter           50,086      59,172 
 Ikke-kontrollerende rentedel                    
  av DCF                     (7,046)      (4,991)
----------------------------------------------------------------------------
Distribuerbar Cash Flow              43,040      54,181 
----------------------------------------------------------------------------

(1) Inkluderer nedskrivning, avskrivning og tap på salg av fartøy, inkludert
  innen avbrutte driftsforhold.                    

(2) Skadesløsholdelse for tap av omsetning fra Voyageur Spirit FPSO 
  behandles faktisk som en reduksjon av beregnet kapitalkostnader til vedlikehold
  i annet kvartal 2013, siden beløpet for skadesløshet ble 
  mottatt fra Teekay Corporation behandles faktisk som en    
  reduksjon av kjøpssummen for Voyageur Spirit FPSO.     

(3) Derivater inkluderer rentesatsbytte og fremtidige    
  kontrakter i fremmed valuta.                      


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
     VEDLEGG C - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
                NETTO OMSETNING                
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielle tiltak - netto omsetning

Nettoomsetning representerer omsenting minus fartøykostnader som består av alle utgifter i tilknytning til spesielle farter, inkludert bunker drivstoffutgifter, kanalavgifter og meglerkommisjoner. Nettoomsetning er et finansielt mål som ikke kreves av GAAP og som brukes av noen investorer til å måle den finansielle stillingen til shippingselskaper. Det er imidlertid ikke påkrevd av GAAP, og skal dermed ikke anses som et alternativ til omsetning eller som noen annen indikator på partnerskapets stilling som er påkrevd av GAAP.


                Tre måneders avslutning 30. juni, 2013      
                      (urevidert)           

            Skyttel-                       
            tankskip    FPSO konvensjonelle   FSO    
             Segment  Segment Tanker Segment  Segment Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Omsetning        133,222   65,260     8,877  15,053 222,412
Kostnader. fartøy     22,275     -      998     - 23,273
----------------------------------------------------------------------------
Nettoomsetning      110,947   65,260     7,879  15,053 199,139
----------------------------------------------------------------------------

                Tre måneders avslutning 30. juni. 2012      
                      (urevidert)           

            Skyttel-                       
            tankskip    FPSO konvensjonelle    FSO    
             Segment  Segment Tankskip Segment Segment Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Omsetning        143,748   56,317     9,312  14,781 224,158
Utgifter Voyage      32,150     -     1,547     - 33,697
----------------------------------------------------------------------------
Netto omsetning     111,598   56,317     7,765  14,781 190,461
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
         VEDLEGG D - SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON         
               (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                Tre måneders avslutning 30. juni, 2013      
                      (urevidert)           
            Skyttel-                      
            tankskip    FPSO konvensjonelle    FSO    
             Segment  Segment Tankskip Segment Segment Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Netto oms. (1)      110,947   65,260     7,879  15,053 199,139
Fartøy drifts-                               
 utgifter(2)       36,511   40,074     1,619   8,315 86,519
Time-charter                             
 leieutg         14,093     -       -     - 14,093
Nedskrivning og                              
 amortisering       28,165   17,789     1,568   2,743 50,265
Generelle og                                 
 administrative(2)     4,911   4,600       97    809 10,417
omstruktureringskostn.    957     -      438     -  1,395
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra drift av                             
 fartøyer         26,310   2,797     4,157   3,186 36,450
----------------------------------------------------------------------------

                Tre måneders avslutning 30. juni. 2012      
                      (urevidert)           
            Skyttel-                      
            tankskip    FPSO konvensjonelle    FSO    
             Segment  Segment Tankskip Segment Segment Totalt

----------------------------------------------------------------------------
Netto omsetning(1)    111,598   56,317     7,765  14,781 190,461
Fartøy drifts-                              
 utgifter(2)       39,653   28,203     1,556   6,986 76,398
Time-charter                              
 leieutg         12,969     -       -     - 12,969
Nedskrivning og                              
 amortisering       31,944   12,727     1,715   2,001 48,387
Generelle og                                 
 administrative(2)     5,397   2,614      243    452  8,706
Nedskrivning av fartøy   1,048     -       -     -  1,048
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra drift av                             
 fartøy          20,587   12,773     4,251   5,342 42,953
----------------------------------------------------------------------------

(1) Nettoomsetning er et ikke-GAAP finansielt mål som brukes av noen investorer
  for å måle den finansielle stillingen til shippingselskaper. Se vedlegg   
  C i denne pressemeldingen for en avstemming av  
  denne ikke-GAAP metoden til den mest direkte sammenlignbare  
  GAAP-metoden.                               

(2) For å kunne rette inn partnerskapets presentasjon bedre 
  med lignende organisasjoner, er kostnaden av administrasjonstjenesten for skip på $8,6 millioner for 
  de tre månede som ble avsluttet 30. juni, 2013 lagt inn i  
  skipenes driftsutgifter. Alle slike kostnader som påløp i sammenlignbare perioder    
  har blitt omklassifisert fra generelle og administrative utgifter til  
  driftsutgifter for skip for å samsvare med presentasjonen som brukes i  
  denne perioden. Det omklassifiserte beløpet var $9,3 millioner for de  
  tre måneders som ble avsluttet den 30. juni, 2012.                   


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
  VEDLEGG E - TILTAK FOR AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
     CASH FLOW FRA DRIFT AV SKIP FRA KONSOLIDERTE FARTØYER     
               (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielle tiltak - Cash flow fra drift av skip fra konsoliderte fartøyer

Cash flow fra drift av skip fra konsoliderte fartøyer representerer inntekt fra drift av fartøyer før nedskrivning og amortiseringsutgifter, nedskriving av fartøyer og amortisering av fremskutt fortjeneste, inkluderer realisert fortjeneste (tap) på oppgjør av fremtidige kontrakter i fremmed valuta og cash flow fra drift av fartøy i forhold til avbrutt drift og er eksklusiv cash flow fra drift av fartøyer som angår partnerskapets Dropdown Predecessor og er justert for direkte finansleasing på en kontantbasis. Cash flow fra drift av fartøy er tatt med fordi noen investorer bruker disse dataene ved måling av et selskaps finansielle stilling. Cash flow fra drift av fartøy kreves ikke av GAAP og skal dermed ikke anses som et alternativ til nettoinntekt (tap) eller som noen annen indikator på partnerskapets stilling som er påkrevd av GAAP.


               Tre måneders avslutning 30. juni, 2013              
                    (urevidert)             
           Skyttel-                                                
           Tankskip    FPSO konvensjonelle    FSO     
           Segment Segment(1) Tankskip Segment  Segment  Totalt 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 drift av                                   
 drift                                 
 (Vedlegg D)     26,310    2,797      4,157   3,186  36,450 
Nedskrivning og                              
 amortisering     28,165   17,789      1,568   2,743  50,265 
Realisert                                  
 (tap) fortjeneste                               
 fra                                  
 oppgjør av                               
 ikke designerte                              
 kontrakter                                  
 exchange                                  
 i                                  
 fremmed 
 valuta         (53)    271        -     -   218 
Amortisering av                               
 immaterielle og                               
 ikke kontantbasert                                  
 del av                                 
 omsetnings-                                  
 kontrakter        -   (3,122)       -     -  (3,122)
Falcon Spirit                                
 omsetning                                  
 bokført som                               
 direkte finans-                                 
 lease           -      -        -  (1,304) (1,304)
Falcon Spirit                                
 cash flow fra                               
 time-charter                                
 kontrakter        -      -        -   2,124  2,124 
Cash flow fra                                
 avbrutt                                
 drift           -      -      6,085     -  6,085 
Dropdown                                  
 Predecessor                                
 cash flow fra                               
 drift av                                   
 fartøy          -    (501)       -     -   (501)
----------------------------------------------------------------------------
Cash flow fra                               
 drift av                                   
 fartøy fra                               
 konsoliderte                                
 fartøyer       54,422   17,234     11,810   6,749  90,215 
----------------------------------------------------------------------------

              Tre måneders avslutning 30. juni. 2012       
                     (urevidert)            
           Skyttel-                        
           tankskip    FPSO  konvensjonelle    FSO     
           Segment  Segment Tankskip Segment  Segment Totalt 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 drift av                                   
 fartøy                                 
 (Vedlegg D)      20,587   12,773      4,251   5,342  42,953 
Nedskrivning og                              
 amortisering     31,944   12,727      1,715   2,001  48,387 
Urealisert fortjeneste                              
 fra skiftet                              
 i rimelig verdi                              
 i angjeldene                                 
 fremmed valuta                              
 fremtidige                                  
 kontrakter        254     -        -     -   254 
Realisert fortjeneste                               
(tap) fra                               
 oppgjør                               
 av ikke-                                   
 utpekt                                 
 fremmed valuta                              
 fremtidige                                  
 kontrakter        450    (13)       -     -   437 
Amortisering av                               
 immaterielle og                               
 ikke kontantbasert                              
 del av omsetnings                                 
 kontrakter         -   (3,158)       -     -  (3,158)
Nedskrivning av                                
 fartøy         1,048     -        -     -  1,048 
Falcon Spirit                                
 omsetning                                  
 bokført som                                
 direkte finansiering                              
 lease           -     -        -  (1,437) (1,437)
Falcon Spirit                                
 cash flow fra                               
 time-charter                                
 kontrakter         -     -        -   2,104  2,104 
Cash flow from                               
 avbrutt                                
 drift           -     -     19,226     -  19,226 
----------------------------------------------------------------------------
Cash flow fra                               
 drift av                                   
 fartøy fra                              
 konsoliderte                                
 fartøyer       54,283   22,329     25,192   8,010 109,814 
----------------------------------------------------------------------------

(1) Cash flow fra drift fartøyer for FPSO segmentet inkluderer   
  cash flow generert av Voyageur Spirit FPSO-enhet siden  
  den ble kjøpt av partnerskapet 2. mai 2013. Cash flow for   
  Voyageur Spirit FPSO-enhet for perioden 13. april 2013 til 2. mai
  2013 før den ble kjøpt av partnerskapet, da den var under   
  felles kontroll med Teekay Corporation, henvist til som Dropdown   
  Predecessor, er ikke tatt med i cash flowen fra drift av fartøyet. 


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
       VEDLEGG F - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELLE TILTAK     
  CASH FLOW FRA DRIFT AV FARTØY FRA FARTØYER SOM ER BOKFØRT SOM EGENKAPITAL    
             (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielle tiltak - fartøy fra konsoliderte fartøy for fartøy som er bokført som egenkapital

Inntekt fra Cash flow for drift av fartøy fra fartøyer som er bokført som egenkapital før nedskrivnings- og amortiseringsutgifter. Cash flow fra drift av fartøy bokført som egenkapital representerer partnerskapets andel av cash flow fra drift av fartøy fra kontoen for eide fartøy, Itajai FPSO-enheten. Cash flow fra drift av fartøy som er bokført som eiendom er tatt med fordi noen investorer bruker cash flow fra drift av fartøy ved måling av et selskaps finansielle stilling og fremhever dette som et mål på partnerskapets joint ventures bokførte eiendom. Cash flow fra drift av fartøy bokført som eiendom kreves ikke av GAAP og skal dermed ikke anses som et alternativ til inntekt av eiendom eller som noen annen indikator på partnerskapets stilling som er påkrevd av GAAP.


                       Tre- og seksmåneders avslutning   
                          30. juni, 2013      
                          (urevidert)       
                           Ved  partnerskapets 
                           100%        50% 
----------------------------------------------------------------------------
Fartøyomsetning                   4,375       2,188 
drifts- og andre driftsutgifter           1,736        868 
Nedskrivning og amortisering             802        401 
Generelle og administrative              18         9 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra drift av fartøy som er                  
 bokført som eiendom                1,819        910 
----------------------------------------------------------------------------
Renteutgifter                    (887)       (443)
Urealisert fortjeneste på avledede                       
 finansobjekter                   2,371       1,185 
Fortjeneste på fremmed valuta             (38)       (19)
----------------------------------------------------------------------------
Total andre poster                 1,446        723 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt/inntekt på eiendom                    
 bokført fartøy                              
før skatteutgift                  3,265       1,633 
Skatt                         69        35 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt/inntekt på eiendom                     
 bokført fartøy                   3,196       1,598 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra drift av fartøy             1,819        910 
Nedskrivning og amortisering             802        401 
----------------------------------------------------------------------------
Cash flow fra drift av fartøy fra                    
 fartøy bokført som eiendel             2,621       1,311 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             FREMTIDSRETTEDE UTSAGN             
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede vendinger (som definert i avsnitt 21E i Lov om verdipapir av 1934, som den er utvidet), som reflekterer ledelsens nåværende syn når det gjelder spesielle fremtidige hendelser og ytelser, inkludert vendinger om: det forventede bidraget fra nylige kjøp, fartøyleveranser og ne kontrakter for vekst i cash flow, tidspunktet for Voyageur Spirit til å oppnå endelig aksept og begynner full drift under E.ON-konrakten, tidspunktet for Lambada Spirit skytteltankskip begynner sin kontrakt med BG, tidspunktet HiLoad DP-enheten begynner sin 10 år lange time-charter kontrakt med Petroleo Brasileiro SA, muligheten for partnerskapet til å kjøpe fremtidige HiLoad-prosjekter utviklet av Remora, inkludert utvikling av neste generasjon HiLoad DP-enheter med BG Brasil; tidspunktet og kostnadene ved konvertering av Navion Clipper til en FSO-enhet og tidspunktet for starten på dens 10 års charter-kontrakt med Salamander, tidspunktet og kostnadene ved konvertering av Tandgrid til en FSO-enheten og tidspunktet for starten på 3 års kontrakten med Statoil, muligheten for Teekay Corporation til å tilby flere fartøy til partnerskapet og partnerskapets kjøp av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven Hummingbird Spirit og nybyggingen av FPSO-enheten som vil være i service på Knarr-feltet under kontrakt med BG Norge Limited, tidspunktet for leveranse av fartøy som er under bygging eller ombygging, og muligheten for partnerskapet til å kjøpe andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay Corporation eller direkte fra tredjeparter.

Følgende faktorer er blant dem som kan forårsake at de virkelige resultatene er materielt forskjellige fra de fremtidsrettede vendingene, som innebærer risikoer og usikkerheter, og som må vurderes ved evalueringen av slike uttalelser: drift av fartøy og volumer i oljeproduktsjonen, at Voyageur Spirit FPSO ikke kan fullføre reparasjonen av kompressorene, oppnå full produksjon og oppnå endelig aksept fra E.ON i løpet av august 2013, mulighetene for omsetningstap under charter med E.ON fra kjøpsdatoen til endelig aksept overstiger Teekay Corporations maksimale skadesløsholdelse på $54 millioner, betydelige endringer i oljeprisene, variasjoner i forventede feltvedlikehold, økte driftsutgifter, avvik fra forventet nivå i oljeproduksjonen i Nordsjøen og i offshorefeltene utenfor Brasil, mulig tidlig terminering av kontrakter, mulig forsinkelse av starten av BG skytteltankskip time-charter, at Teekay Corporation ikke tilbyr partnerskapet ytterligere fartøy, at det ikke oppnås enighet om joint venture mellom Teekay Corporation og Odebrecht for å sikre nye FPSO-prosjekter i Brasil som kan tilbys partnerskapet for salg, at Remora ikke er i stand til å utvikle fremtidige HiLoad DP-enheter, at man ikke får de nødvendige godkjenningene fra Conflicts Committe hos Teekay Offshores generelle partner til å godkjenne kjøpene av fartøyene tibudt fra Teekay Corporation eller tredjeparter, partnerskapets evne til å fremskaffe tilstrekkelig finansiering for kjøp av ekstra eiendeler, forsinkelse av leveransene av fartøyene eller ombyggingene, og andre faktorer som diskuteres i Teekay Offshores rapporter fra tid til annen til SEC, inkludert selskapets rapport på skjema 20-F for fiskalåret som endte 31. desember 2012. Partnerskapet fraskriver seg på det sterkeste noen forpliktelse eller tilsagn til å offentliggjøre noen oppdateringer eller revisjoner av de fremtidsrettede vendingene som dette dokumentet inneholder, som reflekterer partnerskapets endrede forventninger når det gjelder dette eller noen endringer i forløp, forhold eller omstendigheter som slike vendinger er bygget på.

Contact Information