SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

February 25, 2013 16:05 ET

Teekay Offshore Partners Rapport fra fjerde kvartal og årsresultat

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Feb 25, 2013) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Generert fri kontantstrøm (1) $45,9 millioner i fjerde kvartal 2012, 
  opp ca. 11 % fra samme periode året før. 

-- Oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO forventes å ferdigstilles i mars
  2013 ved endelig installasjon av FPSO på Huntington-feltet. I
  forbindelse med det forestående oppkjøpet har partnerskapet til hensikt å
  øke kontantdistribusjonen for første kvartal 2013, som skal utbetales
  i mai 2013. 

-- Avtalt å kjøpe en HiLoad Dynamic Positioning-enhet fra Remora AS for en
  total kjøpesum på ca. $55 millioner, underlagt sluttførelsen av en 10-års
  kontrakt med Petrobras. 

-- Inngått intensjonsavtale med Salamander Energy plc for levering av en
  FSO-enhet i Asia i henhold til en 10-års kontrakt med oppstart i midten 
  av 2014. Partnerskapet forventer å konvertere en av sine eldre 
  skytteltankere, Navion Clipper, for FSO-prosjektet. 

-- Likviditet på ca. $587 millioner per 31. desember 2012, noe som gir
  proforma-effekt på netto proveny fra januar 2013 norsk 
  obligasjonsutstedelse tilbakekjøp. 

Teekay Offshore GP LLC, generell partner av Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore or the Partnership) (NYSE: TOO), kunngjorde i dag partnerskapets resultater for kvartalet som endte 31. desember 2012. I løpet av fjerde kvartal 2012 genererte partnerskapet en fri kontantstrøm (1) på $45,9 millioner, sammenlignet med $41,6 millioner i samme periode året før.

Den 18. januar 2013 ble det erklært en kontantdistribusjon på $0,5125 per fellesaksje for kvartalet som endte 31. desember 2012. Kontantdistribusjonen ble utbetalt den 14. februar 2013 til alle registrerte andelseiere pr. 4. februar 2013.

"Vi er glade for å kunne utvide vårt tjenestetilbud innen bøyelasting med det kommende oppkjøpet av Remora HiLoad DP-enhet og korresponderende omni-busavtale med Remora, noe som gir partnerskapet et nytt potensielt grunnlag for vekst", uttalte Peter Evensen, konsernsjef i Teekay Offshore GP LLC. Evensen fortsatte: "Som en del av vår nåværende flåtefornyelse, har partnerskapet i løpet av de siste kvartalene solgt en rekke av sine eldre konvensjonelle tankskip og skytteltankere, noe som har resultert i en reduksjon i kontantstrømmen fra fartøyvirksomheten. Imidlertid er mesteparten av den nåværende flåtefornyelsen ferdigstilt, og kontantstrømmen fra vårt kommende fullfinansierte oppkjøp av Voyageur Spirit FPSO og leveransen av fire nye skytteltankere til BG, vil mer enn oppveie reduksjonen i kontantstrømmen fra salg av våre eldre fartøy. I tillegg vil, dersom det fullføres, det nye FSO-prosjektet i Asia gjøre oss i stand til å forlenge levetiden til et av våre gjenværende eldre tankskip under en langsiktig fastrentekontrakt. Som et resultat, til tross for forsinkelsen av oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO i mars 2013, har vi fortsatt til hensikt å øke partnerskapets distribusjon i første kvartal, som skal utbetales i mai 2013."

Evensen fortsatte: "Vi tror at partnerskapet er i en god posisjon til å fortsette å bære frem sin frie kontantstrøm gjennom FPSO oppkjøpsmuligheter fra Teekay Corporation, nye organiske offshoreprosjekter og tredjeparts oppkjøp. Spesielt startet Cidade de Itajai FPSO, som er 50 % eid av Teekay, oljeproduksjon for Petrobras i Brasil forrige uke, og arbeider også for tiden med flere store FSO-prosjekter i Nordsjøen."


1. Kontantstrøm til distribusjon er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt 
  av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for 
  partnerskapet og andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks 
  8 for en avstemming av kontantstrøm til distribusjon til det mest 
  direkte sammenlignbare finanstiltaket under USAs gode revisjonsskikk 
  (GAAP). 

Oppsummering av nylige transaksjoner

I november 2012 vedtok partnerskapet å kjøpe en 2010-bygget HiLoad Dynamic Positioning-enhet (DP)fra Remora AS, et norskbasert selskap innen offshore marinteknologi, for en total kjøpesum på ca, $55 millioner, inkludert modifikasjonskostnader. HiLoad DP-enheten er et selvgående system for dynamisk posisjonering som monteres på og holder konvensjonelle skip i posisjon ved lasting fra offshore-installasjoner. Transaksjonen er underlagt sluttførelsen av en 10-årig timecharteravtale med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) i Brasil. Oppkjøpet av HiLoad DP forventes å være ferdigstilt andre kvartal 2013, og forventes å starte drift på full timecharter tidlig i 2014, så snart modifikasjoner, levering av DP-enheten til Brasil, og driftsmessig testing er gjennomført. Som en del av transaksjonen har Teekay Corporation (Teekay) også blitt enige om å investere ca. 4,4 millioner dollar på å kjøpe opp en eierandel på 49,9 % i et rekapitalisert Remora. I tillegg vil Teekay Offshore inngå en omnibus-avtale med Remora, noe som vil gi partnerskapet forkjøpsretten til fremtidige HiLoad-prosjekter som er utviklet av Remora.

I januar 2013 utstedte partnerskapet 1,300 millioner NOK i nye senior usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet, utstedt i to transjer som forfaller i januar 2016 ( 500 millioner NOK) og januar 2018 ( 800 millioner NOK). Den samlede hovedstolen for obligasjonene tilsvarer ca. 233 millioner USD, og alle utbetalinger under de to transjene er vekslet inn i amerikanske dollar, til en fastrente på 4,80 % for transjen som forfaller i januar 2016 og 5,93 prosent for transjen forfaller i januar 2018. I forbindelse med de nye utstedelsene, tilbakekjøpte partnerskapet 388 millioner NOK av sine eksisterende 600 millioner NOK obligasjoner med forfall i november 2013. Netto proveny på ca. 167 millioner USD fra den nye obligasjonsutstedelsen og tilbakekjøp av eksisterende obligasjoner ble brukt til å redusere utestående beløp under Teekay Offshores trekkfasiliteter og for generelle selskapsformål. Partnerskapet vil søke om notering av de nye obligasjonene på Oslo Børs.

I januar 2013 undertegnet partnerskapet en intensjonsavtale med Salamander Energy plc om å levere en flytende lagrings- og avtaksenhet (FSO) i Asia for en fastsatt charterperiode på 10 år med oppstart i midten av 2014. Partnerskapet har til hensikt å konvertere sin eksisterende 1993-bygde skytteltanker, Navion Clipper, til en FSO for en estimert kostnad på ca. $50 millioner. Partnerskapet er i ferd med å sluttføre kontraktsvilkårene med befrakteren.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr. 1. februar 2013.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                     Antall fartøy
                             Konverting   
               Eid  Innleid  Engasjert Kandidater    
              Fartøy   Fartøy    nybygg    (iii) Total
            ----------------------------------------------------
            ----------------------------------------------------
Skytteltankersegment    28(i)     4    4(ii)      1   37
FPSO-segment          3      -      -      -   3
Tradisjonell tanker segment  6      -      -      -   6
FSO-segment          5      -      -      -   5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total             42      4      4     1   51
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

i. Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores interesse er 50 
  prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores eierskap er 67 
  prosent.
ii. Omfatter fire nybygde skytteltankere som forventes levert i midten/
  sent 2013, og starte drift under 10-års charteravtale med et
  datterselskap av BG Group plc i Brasil. 
iii.Omfatter en skytteltanker som pr. i dag er i opplag og er en
  kandidat for konvertering til et middel for bruk offshore. 

I januar 2013 solgte Teekay Offshore et 1992-bygget konvensjonelt tankskip, Leyte Spirit, og en 1992-bygget skytteltanker, Basker Spirit, til tredjeparts kjøpere for en netto proveny på $13,3 millioner.

I desember 2012 solgte Teekay Offshore et 1992-bygget konvensjonelt tankskip, Luzon Spirit, og en 1994-bygget skytteltanker, Torben Spirit, til tredjepartskjøpere for en netto proveny på $12,7 millioner.

I november 2012 solgte Teekay Offshore en 1992-bygget skytteltanker, Navion Savonita, til en tredjepartskjøper for en netto proveny på $6,1 millioner.

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en omnibus-avtale som Teekay Offshore inngikk i forbindelse med børsnotering i desember 2006, er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sine eierinteresser i visse skytteltankere, FSO enheter og flytende, produksjons-, lagrings- og lossingsenheter (FPSO) som Teekay eier eller kan gå til oppkjøp av i fremtiden, forutsatt at fartøyene har kontrakter med gjenværende varighet på mer enn tre år. Partnerskapet kan også kjøpe opp andre fartøy som Teekay kan tilby, og har også til hensikt å gjøre direkte oppkjøp fra tredjeparter og nye organiske offshore-prosjekter.

Skytteltankere

I juni 2011 inngikk partnerskapet en ny langsiktig kontrakt med en datterselskap av BG for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli utført av fire nybygde Suezmax skytteltankere som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en anslått total leveringskostnad på omtrent $470 millioner. Ved deres planlagte levering medio 2013 vil fartøyene starte drift under tiårige, fastprisede tidsbefraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også visse forlengelsesretter og fartøykjøpsretter:

Som nevnt ovenfor har partnerskapet avtalt å kjøpe en 2010-bygget HiLoad DP-enhet fra Remora AS for ca. $55 millioner, inkludert modifikasjonskostnader. Kjøpet skal sluttføre en 10-årig timecharteravtale med Petrobras, som forventes å starte i begynnelsen av 2014. I henhold til betingelsene i en omnibus-avtale mellom Remora og Teekay Offshore, har partnerskapet forkjøpsrett på eventuelle fremtidige HiLoad-prosjekter som er utviklet av Remora.

FPSO-enheter

Som tidligere kunngjort kjøpte Teekay opp FPSO-enheten Hummingbird Spirit fra Sevan Marine ASA (Sevan) den 30. november 2011 (som for tiden opererer under en kortsiktig kontrakt), og ble enige om å kjøpe opp FPSO-enheten Voyageur Spirit, noe som forventes å skje i løpet av første kvartal 2013. I tredje kvartal 2012 inngikk Teekay Offshore en avtale om å kjøpe opp FPSO-enheten Voyageur Spirit fra Teekay for $540 millioner ved inngåelse av charteravtale med E.ON. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay forpliktet til å tilby FPSO-enheten Hummingbird Spirit til Teekay Offshore innen ca. ett år etter inngåelse av en kontrakt med en fast periode på mer enn tre års varighet.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2013. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langsiktig kontrakt med Petroleo Brasileiro S.A. (eller Petrobras) om levering av en FPSO-enhet for Tiro- og Sidon-feltene i Santos-bassenget utenfor Brasil. Kontrakten med Petrobras vil bli utført av en nylig konvertert FPSO-enhet ved navn Petrojarl Cidade de Itajai, hvor Teekay eier en andel på 50 prosent. Denne FPSO-enheten ble levert fra verftet i midten av november 2012 og hentet opp sin første olje i midten av februar 2013, og enheten startet en ni års fastsatt timecharteravtale med Petrobras med seks ytterligere ettårige forlengelser. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin 50-prosents andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen omtrent 1 år etter begynnelsen av charteret med Petrobras.

I mai 2011 inngikk Teekay en samarbeidsavtale med Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht-gruppen) om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert Brasil-basert selskap som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og nærvær i mer enn 20 land. Som del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50-prosentspartner i Cidade de Itajai FPSO-prosjektet og Teekay arbeider i øyeblikket sammen med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, om tildelt, kan resultere i at partnerskapet kan erverve Teekays interesser i slike prosjekter i henhold til samarbeidsavtalen.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited om levering av en FPSO-enhet for tøft vær til Knarr olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli utført av en ny FPSO-enhet som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en total kostnad på omtrent $1 billion. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin andel i dette FPSO-prosjektet ved Teekays fullt oppbyggede kostnader, innen ca. ett år etter inngåelse av charteravtalen, som er forventet å ta til andre kvartal 2014.


1. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
  økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne 
  utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
  mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
  informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
  vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
  overslag over partnerskapets økonomiske resultater.
2. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som   
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert   
  utgifter til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje.    
  Nettofortjeneste er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst
  se partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging 
  av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest 
  direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.


Finansiell oppsummering

Partnerskapet kunngjorde en justert nettoinntekt til partnerne (1) (som beskrevet i vedlegg A i dette dokumentet) på $29,1 millioner for kvartalet som endte 31. desember 2012, sammenlignet med $22,3 millioner for samme periode året før. Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekten å øke nettoinntekten med $39,6 millioner og redusere nettoinntekten med $63,5 millioner for kvartalene fram til 31. desember 2012 og 31. desember 2011, henholdsvis som detaljert i vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, en nettoinntekt til partnerne på $68,7 millioner for fjerde kvartal 2012, sammenlignet med et nettotap på $41,2 millioner i samme periode året før. Nettoomsetning (2) for fjerde kvartal 2012 økte til $211,4 millioner, sammenlignet med $196,5 millioner i samme periode året før.

Partnerskapet kunngjorde en justert nettoinntekt til partnerne (1) (som beskrevet i vedlegg A i dette dokumentet) på $100,1 millioner for året som endte 31. desember 2012, sammenlignet med $102,2 millioner for samme periode året før. Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekten å øke nettoinntekten med $22,8 millioner og redusere nettoinntekten med $206,4 millioner for året som endte 31. desember 2012 og 31. desember 2011, henholdsvis som detaljert i vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, en nettoinntekt til partnerne på $68,7 millioner for fjerde kvartal 2012, sammenlignet med et nettotap på $41,2 millioner i samme periode året før. Nettoomsetning (2) for året som endte den 31. desember 2012 økte til $810 millioner, sammenlignet med $767,1 millioner året før.

For regnskapsformål kreves det at partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte skadeoppgaver, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter som urealiserte fortjenester eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.


1. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
  økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne 
  utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
  mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
  informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
  vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
  overslag over partnerskapets økonomiske resultater.
2. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som   
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert   
  utgifter til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje.    
  Nettofortjeneste er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst
  se partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging 
  av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest 
  direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire hovedsegmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
                       Tre måneder avsluttet
                        31, desember 2012      
                         (ikke-revidert)
                 ------------------------------------------
                          Konvens-        
                  Skyttel      jonell   FSO     
                  Tankskip  FPSO Tankskip Segment     
(i tusen U.S. dollar)        Segment Segment Segment   (1)  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(2)         118,322 59,709 12,530 20,861 211,422

Fartøys driftsutgifter        33,794 26,819  3,027 15,070  78,710
Tidscharter leieutgift        15,493    -    -    -  15,493
Nedskrivning og                              
 amortisering            29,394 12,726  2,380  2,529  47,029

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(3)              58,509 24,548  9,232  5,603  97,892
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                       Tre måneder avsluttet
                        31, desember 2011      
                         (ikke-revidert)                
                 ------------------------------------------
                          Konvens-        
                  Skyttel      jonell   FSO     
                  Tankskip  FPSO Tankskip Segment     
(i tusen U.S. dollar)        Segment Segment Segment      Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(2)         122,117 46,925 12,629 14,804 196,475

Fartøys driftsutgifter        37,527 19,494  2,615  6,747  66,383
Tidscharter leieutgift        17,406    -    -    -  17,406
Nedskrivning og                              
 amortisering            29,519 10,389  2,893  2,892  45,693

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(3)              58,190 20,869 14,664  7,870 101,593
----------------------------------------------------------------------------

1. Næringsutvikling og ingeniørstudier knyttet til to FSO-prosjekter i 
  Nordsjøen, som partnerskapet for tiden arbeider med, ble fullført
  i desember 2012. Partnerskapet hadde en omsetning på $5,5 millioner og 
  kostnader på $7,3 millioner i fjerde kvartal 2012. 
2. Kontantflyt fra fartøysdrift representerer inntekt fra fartøysdrift før 
  nedskrivnings- og amortiseringsutgifter og amortisering av utsatte 
  fortjenester og pågående tollkontrakt, tap på salg av fartøy og 
  nedskrivning av fartøy, inkluderer realiserte fortjeneste(tap) på 
  valutavekslingskontrakter ekskluderer kontantstrømmen fra fartøydrift 
  relatert til partnerskapets forskjellige renteinstanser og justeringer 
  for direkte finansiell leasing til et kontantprinsipp. Kontantstrøm fra 
  fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer 
  for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se 
  partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging 
  av dette ikke- GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest 
  direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

3. Kontantstrøm fra fartøydrift representerer inntekter fra fartøydrift
  før avskrivninger og amortiseringskostnader og amortisering
  av utsatte gevinster og pågående kontrakter, tap ved salg av
  fartøy og nedskrivning av fartøy, men inkluderer realiserte gevinster
  (tap) ved oppgjør av valutaterminkontrakter, kontantstrøm
  fra avviklet virksomhet og justering for direkte finansiering
  av leiekontrakter til en kontantbasis. Kontantstrøm fra 
  fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer 
  for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se 
  partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging 
  av dette ikke- GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest 
  direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

Skytteltankersegment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets skytteltankskipsegment økte svakt til ca. $58,5 millioner for fjerde kvartal 2012, sammenlignet med $58,2 millioner for samme periode året før, på grunn av en nedgang i driftskostnader og kostnader for timecharteravtale, delvis motvirket av lavere nettoinntekter. Driftskostnadene for fartøyene ble redusert som følge av salget av to 1992-bygde tankskip, Navion Fennia og Navion Savonita, henholdsvis i andre og fjerde kvartal 2012, og opplag av skytteltankeren Navion Torinita ved utløpet av timecharteravtale i andre kvartal av 2012. Kostnadene for timecharteravtalen ble redusert som følge av tilbakelevering av et chartret fartøy fjerde kvartal 2011. Nettoomsetning ble redusert som følge av opplag av Navion Torinita og salget av Navion Savonita, delvis motvirket av økte inntekter fra oppkjøpet av renseanlegg for flyktige organiske forbindelser (VOC) fra Teekay, som inkluderte innhentet omsetning på $4 millioner knyttet til transport før fjerde kvartal 2012.

FPSO-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets FPSO-segmentet økte til $24,5 millioner for fjerde kvartal 2012, sammenlignet med $20,9 millioner for samme periode året før, hovedsakelig på grunn av oppkjøpet av FPSO-enheten Piranema Spirit FPSO den 30. november 2011.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets konvensjonelle tankersegment ble redusert til $9,2 millioner i fjerde kvartal 2012, sammenlignet med $14,7 millioner for samme periode året før, hovedsakelig på grunn av salget av 1997-bygde Hamane Spirit i andre kvartal 2012, salget av 1994-bygde Torben Spirit og 1992-bygde Luzon Spirit i fjerde kvartal 2012, og opplag av Leyte Spirit som startet i løpet av andre kvartal 2012. Av regnskapsmessige årsaker inkluderer resultatene for det konvensjonelle tankskipsegmentet ikke fem tankskip som utgjør avviklet virksomhet, men resultatet av disse fem tankskipene inngår i det konvensjonelle tankskipsegmentets kontantstrøm fra fartøydriften.

FSO-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets FSO-segment ble redusert til $5,6 millioner i fjerde kvartal 2012, sammenlignet med $7,9 millioner for samme periode året før, hovedsakelig som et resultat av kostnader som er påløpt for næringsutvikling og ingeniørstudier knyttet til to FSO-prosjekter i Nordsjøen som partnerskapet arbeider med.

Likviditet

Pr. 31. desember 2012 hadde partnerskapet en samlet likviditet på $419,8 millioner, som besto av $206,3 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, og $213,5 millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Partnerskapets likviditetsbalanse per 31. desember 2012 økte på en proformabasis fra ca. $167 millioner til $587 millioner, som gir effekt til de 1,300 millioner NOK norske obligasjonsutstedelse som ble fullført i januar 2013, netto av tilbakekjøp av 388,5 millioner NOK i obligasjoner som forfaller i november 2013, til en pris på 102,5 % av hovedstolen. Partnerskapet har til hensikt å bruke ca. $170 millioner av denne likviditeten for å gjennomføre kjøpet av FPSO-enheten Voyageur Spirit, som ventes å være ferdig i mars 2013.

Konferansesamtale

Partnerskap planlegger å avholde en telefonkonferanse fredag formiddag den 22. februar 2013 (ET) for å diskutere resultatene for fjerde kvartal og regnskapsåret 2012. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com før samtalens start. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406, om man er utenfor 
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 4374144. 
  Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay 
  Offshores webside på www.teekayoffshore.com (arkivet vil 
  forbli på websiden i 30 dager).


En presentesajon av resultatene for fjerde kvartal og regnskapsåret 2012 vil også være tilgjengelig på www.teekayoffshore.com i forkant av konferansen.

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig innen fredag 1. mars 2013. Dette opptaket kan fås ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, utenfor USA og ved å taste inn tilgangskode 4374144.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore eier andeler i 37 skytteltankere (inkludert fire innchartrede fartøyer og fire avtalte nybygg), tre flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings og avløpsenheter (FSO) og ni konvensjonelle oljetankere. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO- og skytteltankermuligheter tilbudt av (NYSE: TK ) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors:SEVAN). I tillegg har partnerskapet avtalt å kjøpe opp FPSO-enheten Voyageur Spirit fra Teekay Corporation ved inngåelse av charteravtale. Teekay Offshores driftsflåte opererer stort sett på langsiktige, stabile kontrakter og Teekay Offshore er strukturert som et offentlig kommandittselskap.

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING (TAP)         
(i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata)
----------------------------------------------------------------------------
             Tre måneder avslutt        Regnskapsåret
          desember  september  desember  desember  desember 
          31, 2012  30, 2012  31, 2011  31, 2012 31, 2011(1) 
                    (ikke-revidert) 
        ------------------------------------------------------------
INNTEKTER      238,303   223,970   223,834   926,137   873,501 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS                                  
 UTGIFTER
Reiseutgifter    26,881   22,968   27,359   116,111   106,377 
Fartøydrifts                              
 utgifter      78,710   69,345   66,383   284,712   279,963 
Tidscharter                                
 leieutgifter    15,493   14,910   17,406   56,989   74,478 
Nedskrivning og                              
 amortisering    47,029   47,549   45,693   193,383   176,483 
Generelle og                                 
 Administrative   17,722   19,142   18,266   74,399   71,506 
Nedskriving av                                
 Fartøy       13,529    8,852   28,549   23,430   36,868 
Tap ved salg av                               
 fartøy         778     341      -    1,112     171 
Omstrukturerings-                                
 gebyr(2)       1,115      -      -    1,115    3,924 
----------------------------------------------------------------------------
          201,257   183,107   203,656   751,251   749,770 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 fartøy                                   
 drift        37,046   40,863   20,178   174,886   123,731 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER
Renteutgift     (10,892)  (11,965)   (9,658)  (47,799)  (36,216)
Renteinntekt      493     184     199    1,027     659 
Realiserte og                                
 urealiserte                                 
(tap) fortjeneste                               
 på finansielle                                 
 kontrakter(3)    31,187   (13,458)  (19,179)  (26,349)  (159,744)
Valuta-                              
 fortj(tap) 
 Inntektsskatt                                 
 inkasso                                  
 (utgift)(4)     2,272    (717)   2,247    (313)   1,500 
Inntektsskatt                                 
 inkasso                                  
 (utgift)      11,041   (1,025)   (5,105)   10,477   (9,828)
Annen inntekt -                               
 netto         314     (55)    220    1,536    3,681 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                                 
 (tap) fra                                
 kontinuerlig                                 
 drift        71,461   13,827   (11,098)  113,465   (76,217)
Nettoinntekt (tap)                                 
fra                                
avviklet                                
drift(5)       (5,759)    505   (26,001)   9,550   (20,654)
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                                 
 (loss)       65,702   14,332   (37,099)  123,015   (96,871)
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap)                                 
 inntekt                                   
 tillegges                                
 til:                                    
 Ikke-                                   
  kontrollerende                               
  interesser    (2,982)    572    4,094     58   22,454 
 Dropdown-                                 
  forløper                               
  (1)          -      -      -      -   (15,075)
 Partne       68,684   13,760   (41,193)  122,957  (104,250)
Kommanditt-                                   
 enheters                              
 utestående:                                
Middel                              
 antall                                 
 felles enheter                                
 utestående                                
- Grunnleggende og                                
  utvannet     105,408 73,577,367 65,910,343 73,750,951 62,362,072 
Totale enheter                                 
 utestående ved                               
 periodens utløp 80,105,408 80,105,408 70,626,554 80,105,408 70,626,554 
----------------------------------------------------------------------------

1. Resultater for Scott Spirit skytteltankskip for perioden som startet i
  juli 2011, før partnerskapets oppkjøp i oktober 2011 da fartøyet ble eid 
  og drevet av Teekay Corporation er referert til som Dropdown-forløperen. 
2. Omstruktureringskostnader for året som endte 31. desember 2012 relaterer
  seg til omorganisering av partnerskapets maritime drift for å skape 
  bedre innretting med forretningsenhetene skytteltankskip og 
  konvensjonelle tankskip. Omstruktureringskostnader for året som endte 
  31. desember 2011 relaterer seg til salget av en FSO-enhet og 
  avslutningen av charteravtalen for en av partnerskapets skytteltankere. 
3. Realiserte (tap) gevinster på derivater er knyttet til beløp som 
  partnerskapet faktisk har betalt eller mottatt for å fastslå slike
  derivater, og urealiserte gevinster (tap) på derivater knyttet til 
  endringen i virkelig verdi av slike derivater, herunder derivater 
  knyttet til Dropdown-forløperen, som beskrevet i tabellen nedenfor: 

                Tre måneder avslutte   Regnskapsåret
             --------------------------------------------------
              desember september desember desember desember 
              31, 2012 30, 2012 31, 2011 31, 2012 31, 2011 
             --------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter        (14,728) (14,523) (16,115) (58,596) (58,475)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakt     1,104    230   1,132   2,969   4,704 
             --------------------------------------------------
              (13,624) (14,293) (14,983) (55,627) (53,771)
             --------------------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter        44,616  (1,437)  (1,214)  26,100 (100,306)
Valuta-                             
  vekslingskontrakt      195   2,272  (2,982)  3,178  (5,667)
             --------------------------------------------------
               44,811    835  (4,196)  29,278 (105,973)
             --------------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller ikke-                               
 utpekte                                 
 finansielle                                 
 kontrakter         31,187  (13,458) (19,179) (26,349) (159,744)
             --------------------------------------------------

(4) Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester relatert til
  summene som partnerskapet mottok for å gjøre opp partnerskapets 
  ikke-utpekte kryssvalutabytter som ble inngått som en økonomisk sikkerhet 
  relatert til partnerskapets NOK-pålydende usikrede obligasjoner som 
  angitt i tabellen under. Partnerskapet utstedte usikrede obligasjoner 
  for NOK 600 millioner i 2010 som forfaller i 2013 og utstedte i 2012 
  usikrede obligasjoner for NOK 600 millioner som forfaller i 2017. 
  Valutavekslingsfortjeneste (tap) inkluderer også urealiserte 
  fortjenester(tap) relatert til endringen i rimelig verdi for slike 
  finansielle kontrakter, delvis utlignet av urealiserte fortjenester (tap) 
  på revalueringen av NOK-obligasjonene som angitt i tabellen under: 

                 Tre måneder avslutte     Regnskapsåret
               -----------------------------------------------
               desember september desember desember desember
               31, 2012  30, 2012 31, 2011 31, 2012 31, 2011 
               -----------------------------------------------
Realisert fortjeneste 
på kryssvaluta-                          
 bytter              668    634   661  2,992  2,881 
Urealiserte 
 fortjenester (tap)                         
 på kryssvalutabytter      6,835   6,762  (1,159) 10,700  (1,583)
Urealiserte 
 fortjenester (tap) på                         
 revaluering av NOK                           
 obligasjoner         (6,038)  (8,216)  1,872 (13,871)  2,644 

5. Resultater for fire konvensjonelle tankskip (Hamane Spirit, Torben Spirit,
  Luzon Spirit og Leyte Sprit) i 2012 pluss et ekstra konvensjonelt
  tankskip (Scotia Spirit) i 2011 er inkludert i nettoinntekt (tap) fra 
  avviklet virksomhet og fjernet fra enkelte linjeelementer i
  resultatregnskapet knyttet til avviklet virksomhet. Beløpene som er 
  inkludert i dette dokumentet som er relatert til avviklet virksomhet er
  foreløpige, og vil utarbeides for oppføring i partnerskapets
  skjema 20-F for året som endte 31. desember 2012. Eventuelle revisjoner
  relatert til annen avviklet virksomhet er bare forventet å påvirke 
  klassifisering i resultatregnskapet, og har derfor ingen effekt på 
  justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne eller fri kontantstrøm 
  i partnerskapet for en periode, herunder fjerde kvartal 2012. 


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
OPPSUMMERING KONSERNBALANSE          
(i tusen U.S. dollar)
                       Per    Per    Per
                    -------------------------------------
                    desember 31,  september desember 31,
                        2012  30, 2012     2011
                    -------------------------------------
(ikke-revidert)
                    -------------------------------------
AKTIVA                                  
Kontanter og likvide midler         206,339   205,753   179,934
Kjøretøy holds for salg           13,250    8,000    19,000
Andre gjeldende aktiva           168,998   153,435   148,825
Kjøretøy og utstyr            2,327,337  2,400,466  2,539,949
Forskudd på nybygg-                           
 Kontrakter                 127,286   81,868    45,637
Andre aktiva                 67,541   63,448    62,627
Immaterielle aktiva             15,527   17,056    21,644
Goodwill                  127,113   127,113   127,113
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva               3,053,391  3,057,139  3,144,729
                    -------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL 
Gjeld og akkumulerte                        
 passiva                   99,569   86,625    99,220
Andre gjeldende passiva           108,302   114,361    99,624
Gjeldende del av langfristet                        
 gjeld                   248,385   121,509   229,365
Langfristet gjeld             1,521,247  1,621,909  1,799,711
Andre langfristede passiva         341,844   394,714   393,769
Innløselige ikke-kontrollerende                         
 rente                    28,815   36,241    38,307
Egenkapital:
 Ikke-kontrollerende rente         44,135   42,711    40,622
  Partners egenkapital          661,094   639,069   444,111
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital       3,053,391  3,057,139  3,144,729
----------------------------------------------------------------------------


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING        
(i tusen U.S. dollar)
                             Regnskapsåret
                         --------------------------
                         desember 31, desember 31, 
                             2012     2011 
                         --------------------------
                            (ikke-revidert)
Kontanter og likvide midler bevilget av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER 
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                  261,624   254,162 
----------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER                           
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet gjeld    318,645   457,530 
Fast tilbakebetaling av langfristet gjeld       (146,162)  (110,694)
Forutbetaling av langfristet gjeld          (445,698)  (125,562)
Gjeldsemisjonskostnader                 (4,361)    (682)
Kjøp av 49% andel i Teekay                   
 Offshore Operating L.P.                   -   (386,267)
Oppkjøp av fartøy Teekay Corporation             -   (60,683)
Egenkapitalbidrag fra                     
 prosjektpartner                     2,750    3,750 
Nettoutbytte fra utstedelse av felles                    
 enheter                        257,229   419,924 
Kontantdistribusjoner betalt av                     
 partnerskapet                    (160,905)  (129,323)
Kontantdistribusjoner betalt av                       
 datterselskaper til ikke-kontrollerende                    
 renter                         (8,787)   (36,980)
Oppkjøp av VOC-utstyr fra Teekay Corporation      (12,848)      - 
Bidrag fra Teekay Corporation tilknyttet              
Dropdown-forløper                      -    2,305 
Bidrag fra Teekay Corporation tilknyttet              
 Rio das Ostras FPSO                     -    2,000 
                         --------------------------
Netto kontantstrøm finansiering            (200,137)   35,318 
                         --------------------------


INVESTERINGSAKTIVITETER 
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                        (87,408)  (148,480)
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                         35,235    13,354 
Oppkjøp av Piranema Spirit FPSO               -   (161,851)
Mottatt betaling fra direkte finansiert                     
 leie                          17,091    20,948 
                         --------------------------
Netto investeringskontantstrøm             (35,082)  (276,029)
                         --------------------------

Minking i kontanter og likvide                  
 midler                         26,405    13,451 
Kontanter og likvide midler, starten                  
 av perioden                      179,934   166,483 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutten                    
 av perioden                      206,339   179,934 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO (TAP) INNTEKT 
(i tusen U.S. dollar) 

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto (tap) inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
              Tre måneder avslutte     Regnskapsåret
            ----------------------------------------------------
            desember 31, desember 31, desember 31, desember 31, 
                2012     2011     2012     2011 
            ----------------------------------------------------
                      (ikke-revidert)
Netto (tap) – GAAP-                             
 basis            65,702   (37,099)   123,015   (96,871)
Netto tap (inntekt)                           
  som kan tilskrives                           
  ikke-kontrollerende                           
  renter           2,982    (4,094)     (58)   (22,454)
 Nettotap som kan tilskrives                           
Dropdown-                               
forløperen             -      -      -    15,075 
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt                            
 som kan tilskrives                          
 partnerne          68,684   (41,193)   122,957   (104,250)
Legg til (trekk fra)                             
 spesifikke artikler                             
 som påvirker netto                             
 (tap) inntekt:                             
 Valuta-                           
  tap(1)           (1,604)   (1,587)    3,305    1,382 
Valuta-tap                           
  som resultat av                            
  resultatløs                               
  kurssikring(2)        146      96     440     306 
 Forskuddsbetalt inntekt                            
  skatteutgift                             
  (inkasso)                              
  relatert til                             
  urealiserte                              
  valuta- gevinster(3)      -      -      -    10,096 
 Urealiserte (gevinst) tap                           
  på avledede                            
  finansobjekter(4)     (44,811)    4,196   (29,278)   93,787 
 Nedskriving av                             
  fartøy(5)         13,529    28,549    23,430    36,868 
 Tap ved salg av                            
  Fartøy(5)           778      -    1,112     171 
 Komponenter fra                               
  avviklet                               
  drift(6)          5,448    29,333    (6,995)   48,820 
 Utsatt skatte-                            
  Utvinning i tilknytning 
til Nytt skattesystem(7)   (8,748)      -    (8,748)      - 
 VOC-omsetning ifb. med                           
  Tidligere perioder(8)   (2,280)      -    (2,280)      - 
 Omstrukturerings-                             
  omkostninger og                             
  annet(9)          1,222    2,463     (980)    7,346 
 Ikke-kontrollerende                            
  renters del                           
  av artikler ovenfor    (3,277)     431    (2,841)    7,662 
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer      (39,597)   63,481   (22,835)   206,438 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                           
 som kan tilskrives                          
 partnerne          29,087    22,288   100,122   102,188 
----------------------------------------------------------------------------

1. Valutatap er primært relatert til partnerskapets revaluering av alle 
  utenlandsk valuta-pålydende pengefordringer og gjeld basert på gjeldende 
  valutakurs ved slutten av hver rapporteringsperiode og urealiserte 
  fortjenester eller tap relatert til partnerskapets kryssvalutabytter og 
  ekskluderer de realiserte fortjenestene relatert til kryssvalutabytte 
  for utestående norske obligasjoner for partnerskapet. 
2. Tap fra valuteveksling som oppstår grunnet resultatløs kurssikring 
  inkluderer ikke-realiserte tap som har oppstått fra resultatløs 
  kurssikring fra valutavekslingskontrakter som er eller har blitt angitt 
  som valutasikring for regnskapsformål. 
3. Gjenspeiler delen av utsatt skatt knyttet
  til urealiserte valutagevinster. Det er ingen justering for dette
  elementet for de tre og 12 månedene fram til 31. desember 2012 ettersom 
  en full nedvurdering ble tatt fra tredje kvartal 2011 mot denne utsatte 
  skattefordelen. 
4. Reflekterer de urealiserte (gevinster) tap som følge av endringer i
  gjenanskaffelsesverdimodellen på renteswapper og valutaterminkontrakter
  som ikke er utpekt som sikring for regnskapsmessige årsaker uten 
  urealiserte tap på $12,2 millioner knyttet til Dropdown -forløperen for 
  året som endte 31. desember 2011. 
5. Nedskrivningen på fartøy knyttet til nedskrivning av bestemte 
  skytteltankere og en FSO-enhet basert på antatt reell verdi. Tapet ved 
  salg av skip gjelder salget av to 1992-bygde skytteltankere i 2012 og 
  FSO-enheten Karratha Spirit i 2011. 
6. Knyttet til deler av nettoinntekt (tap) fra avviklet virksomhet,
  inkludert tap på salg av Luzon Spirit og Torben Spirit og nedskrivning 
  av Leyte Spirit for de tre månedene og året som endte 31. desember 2012. 
  I tillegg inkluderer resultatene for året som endte 31. desember 2012 et 
  avslutningshonorar fra Teekay Corporation ved avslutning av 
  timecharteravtale for Hamane Spirit, motvirket av tap ved salg av Hamane 
  Spirit. Tre måneder og året som endte 31. desember 2011 inkluderer 
  nedskrivning av Hamane Spirit og Torben Spirit. I tillegg inkluderer 
  året som endte 31. desember 2011 nedskrivning av Luzon Spirit og Leyte 
  Spirit, tapet på salget av Scotia Spirit, motvirket av en 
  skattegjenvinning på tap ved salg og avslutningshonorar mottatt, begge 
  knyttet til salget av Scotia Spirit. 
7. Utsatt skattegjenvinning for tre og 12 måneder som endte 31. desember 
  2012 relaterer seg til et nytt norsk skattesystem. 
8. Ekstra nettoinntekter for tre og 12 måneder som endte 31. desember
  2012 relaterer seg til partnerskapet som inngikk en leieavtale i
  fjerde kvartal 2012, noe som gir tilbakevirkende betaling for
  VOC-seilaser knyttet til perioden før 2012. 
9. Andre poster for de tre og 12 månedene fram til 31. desember 2012, 
  inkluderer restruktureringskostnader på $1,1 millioner for 
  omorganisering av partnerskapets maritime drift. For de 12 månedene 
  fram til 31. desember 2012, inkluderer andre poster også en engangs 
  tilbakeføring av en periodisert inntektsskatt på ($2,8) millioner. 
  Andre poster for de tre og 12 månedene fram til 31. desember 2012 og 
  2011, inkluderer verdiendring på reell verdijustering av betinget 
  vederlag forbundet me kjøpet av skytteltankeren Scott Spirit for 
  henholdsvis $0,1 millioner, $0,7 millioner, $0,8 millioner og $0,8 
  millioner. Andre poster for de tre og 12 månedene fram til 31. desember 
  2012 inkluderer $1,7 millioner knyttet til et engangs suksesshonorar 
  i forbindelse med kjøpet av Piranema Spirit. Andre poster for de tre 
  og 12 månedene fram til 31. desember 2012, inkluderer 
  restruktureringskostnader på $3,9 millioner som påløpte i forbindelse
  med salget av en FSO-enhet og avslutningen av charteravtalen
  for en av partnerskapets skytteltankere, og $0,9 millioner relatert 
  til et engangs forvaltningshonorar. 


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX B – AVSTEMNING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK MÅLESTOKK 
(i tusen U.S. dollar) 

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto inntekt justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av nybygde installasjoner, fartøyervervelse, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, ikke-kontant inntektsskatt og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposisjon er en kvantitativ standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til netto inntekt (tap) for kvartalet som endte 30. september 2012 og 30. september 2011, respektivt.


----------------------------------------------------------------------------
                          Tre måneder avsluttet
                        ----------------------------
                         desember 31, desember 31, 
                             2012     2011 
                        ----------------------------
                           (ikke-revidert)
----------------------------------------------------------------------------
nettoinntekt (tap)                   65,702    (37,099)
Legg til (trekk fra):
 Nedskrivning av fartøy                13,529    28,549 
 Tap ved salg av fartøy                 778       - 
 Poster i avviklet drift uten kontanteffekt(1)     5,668    31,834 
 Avskrivning og amortisering             47,029    45,693 
 Valuta og annet, netto                (3,250)    2,444 
 Utsatt skattegjenvinning               (9,401)     (541)
Distribusjoner relatert til
 egenkapitalfinansiering av              
  nybygde installasjoner                2,384      914 
 Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital     (26,573)   (26,970)
 Urealiserte tap på ikke-angitte avledede              
  finansobjekter(2)                 (44,811)    4,196 
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før 
ikke-kontrollerende rente               51,055    49,020 
 Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF       (5,126)    (7,464)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon              45,929    41,556 
----------------------------------------------------------------------------

1. Inkluderer nedskrivning av fartøy, tap ved salg av fartøy og 
  avskrivninger inkludert i avviklet drift. 
2. Derivater inkluderer renteswapper og valutatermin-
  kontrakter. 


TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON        
(i tusen U.S. dollar)

                 Tre måneder avsluttet 31, desember 2012   
              ------------------------------------------------
                       (ikke-revidert)
                          Konvens-        
                  Skyttel      jonell   FSO     
                  Tankskip  FPSO Tankskip Segment     
                  Segment Segment Segment      Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)         118,322 59,709 12,530  20,861 211,422
Fartøydrifts                              
 fartøy               33,794 26,819  3,027  15,070 78,710
Tidscharter leie-                              
 utgift               15,493    -    -    - 15,493
Nedskrivning og                              
 amortisering            29,394 12,726  2,380  2,529 47,029
Generelle og                                 
 Administrativt           10,629  6,366  (206)   933 17,722
Nedskrivning av fartøy        13,529    -    -    - 13,529
Tap ved salg av fartøy         778    -    -    -   778
Omstruktureringskostnader        647    -   468    -  1,115
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 Operasjoner             14,058 13,798  6,861  2,329 37,046
----------------------------------------------------------------------------

                 Tre måneder avsluttet 31, desember 2011   
              ------------------------------------------------
                       (ikke-revidert)
                          Konvens-        
                  Skyttel      jonell   FSO     
                  Tankskip  FPSO Tankskip Segment     
                  Segment Segment Segment      Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)         122,117 46,925 12,629  14,804 196,475
Fartøydrifts                              
 Fartøy               37,527 19,494  2,615  6,747 66,383
Tidscharter leie-                              
 utgift               17,406    -    -    - 17,406
Nedskrivning og                              
 amortisering            29,519 10,389  2,893  2,892 45,693
Generelle og                                 
 administrativt           11,098  5,578   790   800 18,266
Nedskriving av fartøy        19,951    -    -  8,598 28,549
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 Operasjoner             6,616 11,464  6,331  (4,233) 20,178
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som 
  omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter 
  til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto fortjeneste 
  er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle 
  den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se partnerskapets 
  webside på www.teekayoffshore.com for en avstemning av 
  denne ikke-GAAP-målestokken som brukt i denne offentliggjørelsen til 
  den mest direkte sammenlignbare GAAP økonomisk målestokk.


FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i par. 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende syn på bestemt fremtidig aktivitet og resultater, inkludert informasjon om: faktorer som påvirker partnerskapets fremtidige vekstutsikter og stabilitet i fri kontantstrøm, herunder tidspunkt for oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO fra Teekay, virkningen oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO og nybygging av BG skytteltankere på bekostning av partnerskapets kontantstrømmer, potensielt oppkjøp av en HiLoad Dynamic Positioning-enhet fra Remora AS og tilknyttet 10-års timecharteravtale med Petroleo Brasileiro SA, partnerskapets potensial for å kjøpe opp fremtidige HiLoad-prosjekter utviklet av Remora AS, potensialet for konvertering av Navion Clipper til en FSO og korresponderende 10-års kontrakt, Teekays potensial for å tilby flere fartøy til partnerskapet og partnerskapets oppkjøp av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven, Cidade de Itajai, Hummingbird Spirit og nybygd FPSO-enhet som vil betjene Knarr-feltet under kontrakt med BG Norge Limited, tidspunkt for levering av fartøy under bygging eller ombygging, tidspunkt og mengden av fremtidige økninger til partnerskapets kvartalsvise kontantdistribusjon, inkludert kontantdistribusjon for første kvartal 2013 som skal utbetales i mai 2013, foreløpige resultater av avviklet virksomhet, og partnerskapets potensial for å kjøpe opp andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay, eller direkte fra tredjeparter.

Følgende faktorer er blant dem som kan føre til at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra fremtidsrettet informasjon, som involverer risiko og usikkerhet, og som bør vurderes i evalueringen slik informasjon: fartøydrift og oljeproduksjonsvolum, betydelige endringer i oljeprisen, variasjoner i forventede nivåer på feltvedlikehold, økte driftskostnader, forskjell fra forventet oljeproduksjonen på offshorefeltene i Nordsjøen og Brasil, potensiell tidlig avslutning av kontrakter, potensielle forsinkelser i oppstart av Voyageur Spirit FPSO-kontrakt eller BG timecharter, manglende evne fra Teekay i å tilby partnerskapet flere fartøy, manglende evne til joint venture mellom Teekay og Odebrecht i å sikre nye Brasil FPSO-prosjekter som kan bli tilbudt for salg til partnerskapet, manglende evne fra Remora i å utvikle fremtidige HiLoad DP-enheter, manglende evne til å fremskaffe nødvendige godkjenninger av Teekay Offshore sin generelle partners konfliktkomite for å kjøpe opp andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjepart, partnerskapets evne til tilstrekkelig finansiering av kjøp av nye aktiva, sluttførelse av timecharteravtale som er tilknyttet HiLoad DP-enheten og forhandlinger og dokumentasjon knyttet til foreslått FSO-prosjekt, og andre faktorer drøftet i Teekay Offshore sine registre fra tid til annen med SEC, inkludert rapportering i skjema 20-F for regnskapsåret som endte den 31. desember 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om offentlig frigjøring av oppdateringer eller revisjoner av noen langsiktige erklæringer heri for å reflektere endring i partnerskapets forventninger hertil, eller noen endring i hendelser, forhold eller omstendigheter som slik erklæring er basert på.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler om investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com