SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

May 21, 2012 12:14 ET

Teekay Offshore Partners rapporterer resultater for første kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - May 21, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Genererte fri kontantflyt(1) på $42,4 millioner i første
  kvartal 2012, opp 45 prosent fra samme periode forrige år. 
-- Økt kontantfordeling til $0.5125 pr enhet for første kvartal
  2012, opp 2,5 prosent for foregående kvartal.
-- Fullførte $230 millioner i finansiering av ny gjeld, som økte
  Partnerskapets likviditet til $436,7 millioner pr 31. mars 2012. 

Teekay Offshore GP LLC, komplementar for Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) rapporterte i dag Partnerskapets resultater for kvartalet som endte 31. mars 2012. I løpet av første kvartal 2012 genererte Partnerskapet fri kontantflyt(1) på $42,4 millioner, sammenlignet med $29,2 millioner for samme periode foregående år. Økningen var hovedsakelig relatert til Partnerskapets erverv av de resterende 49 prosentene i Teekay Offshore Operating L.P. (OPCO) fra Teekay Corporation (Teekay) i mars 2011 og ervervet av Piranema Spirit flytende produksjons, lagre og losseenhet (FPSO) 30. november 2011.


(1) Kontantstrøm til distribusjon er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av
  visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for Partnerskapet og 
  andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks B for en avstemming av 
  kontantstrøm til distribusjon til det mest direkte sammenlignbare 
  finanstiltaket under(GAAP).                     

12. april 2012 ble en kontantfordeling på $0,5125 pr enhet erklært for kvartalet som endte 31. mars 2012, en økning på 2,5 prosent fra foregående kvartal. Kontantfordelingen ble betalt 14. mai 2012 til alle registrerte andelseiere pr 23. april 2012.

“Som vi tidligere har annonsert har Partnerskapet i første kvartal 2012 økt kontantfordelingen med 2,5 prosent til $0,5125 pr enhet,” kommenterte Peter Evensen Teekay Offshore GP LLCs øverstkommanderende. “Partnerskapets kontantstrøm til distribusjon økte igjen dette kvartalet med den positive effekten fra Piranema Spirit FPSO-enheten som ble ervervet i november siste år og en reduksjon i skytteltankerdrift og utgifter til tidscharter.” Mr. Evensen fortsatte “Gitt de positive fundamentene i offshoresektoren er vi sikre på vår evne til å fortsatt øke Partnerskapets aktivagrunnlag og kontantstrøm til fordeling, både på kort og lang sikt, via økende erverv av egnede FPSO-enheter eid av Teekay Corporation, direkte erverv av offshore verdier fra tredjeparter og/eller nye organiske offshore-prosjekter.”

Oppsummering av nylige transaksjoner

Sent i januar 2012 utstedte Partnerskapet senior usikrede obligasjoner for NOK 600 millioner i det norske markedet, med forfall i januar 2017. Den totale prinsipielle summen for obligasjonene tilsvarer omtrent 100 millioner USD og all rente og avdrag er swappet til USD og fast til en renterate på 7,49 %. Nettoutbyttet av obligasjonene har blitt brukt til å redusere utestående summer under Partnerskapets roterende kredittfasiliteter og til generelle partnerskapsformål. Partnerskapet vil søke listing for obligasjonene på Oslo Børs.

I februar 2012 inngikk Partnerskapet en ny 5-årig $130 millioners gjeldsmulighet sikret av Piranema Spirit FPSO-enhet.

Inkludert disse to nylig fullførte finansieringene er Partnerskapets totale likviditet pr 31. mars 2012 økt til $436,7 millioner, bestående av $234,7 millioner i kontanter og likvide midler, og $202,0 millioner i ikke hevede kredittfasiliteter.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr 01.05.12.


---------------------------------------------------------------------------
                         Antall fartøy
                --------------------------------------------
                  Eid    Innleid   Engasjert
                Fartøy    Fartøy    nybygg  Total
                --------------------------------------------
Skytteltankersegment       32(i)      4     4(ii)   40
Tradisjonell tanker segment     10       -       -    10
FSO-segment             5       -       -    5
FPSO-segment             3       -       -    3
------------------------------------------------------------------     
Total                50       4       4    58
---------------------------------------------------------------------------

(i) Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores eierskaps-
   interesse er 50 prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores 
   eienskapsinteresse er 67 prosent.             
(ii) Inkluderer fire nybygde skytteltankere med forventet levering
   medio- til sent 2013 og starte drift under kontrakter med et
   datterselskap av BG Group plc i Brasil.                      

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en bussavtale som Teekay Offshore inngikk i forbindelse med sin opprinnelige offentlige emisjon i desember 2006, er Teekay forpliktet til å tilby sine interesser i visse skytteltankere, flytelagre og avløpsenheter (FSO), FPSO-enheter og fellesprosjekter som Teekay eier eller kan erverve i fremtiden, gitt at fartøyene er entreprenøravtaler med mer enn tre års gjenværende varighet. Partnerskapet kan også erverve andre fartøy som Teekay kan tilby til enhver tid og tar sikte på å satse på direkte erverv fra tredjeparter og nye organiske offshore-prosjekter.

Skytteltankere

I juni 2011 inngikk Partnerskapet en ny langsiktig kontrakt med et datterselskap av BG Group plc (BG) for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli utført av fire nybygde Suezmax skytteltankere som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en anslått total leveringskostnad på omtrent $470 millioner. Ved deres planlagte levering medio 2013 vil fartøyene starte drift under tiårige, fastprisede tidsbefraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også visse forlengelsesretter og fartøykjøpsretter:

FPSO-enheter

Som tidligere annonsert ervervet Teekay 30. november 2011 fra Sevan Marine ASA (Sevan) Hummingbird Spirit FPSO-enhet (som i øyeblikket driftes under et kortsiktig charter), og har avtalt erverv av Voyageur Spirit FPSO-enhet ved ferdiggjøring av visse oppgraderinger som er forventet fullført i fjerde kvartal 2012 (hvor enheten er forventet å driftes under en 5-årig charterkontrakt, pluss utvidelsesopsjoner). I henhold til samleavtalen vil Teekay være forpliktet til å tilby begge FPSO-enhetene til Teekay Offshore innen omtrent ett år etter oppstart av charterkontrakter med en fast periode på mer enn tre års varighet.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2012. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til Partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langsiktig kontrakt med Petroleo Brasileiro S.A. (eller Petrobras) om levering av en FPSO-enhet for Tiro- og Sidon-feltene i Santos-bassenget utenfor Brasil. Kontrakten med Petrobras vil bli utført av en nylig konvertert FPSO-enhet ved navn Petrojarl Cidade de Itajai. Denne FPSO-enheten er planlagt levert fra verftet i tredje kvartal 2012 og ankomme brasilsk farvann tidlig i fjerde kvartal 2012, hvor enheten er forventet å igangsette drift under en niårig, fastpris tidscharterkontrakt med Petrobras med opsjon på ytterligere seks ekstra ettårige utvidelser. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapet sin 50-prosents andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen omtrent 1 år etter begynnelsen av charteret med Petrobras.

I mai 2011 inngikk Teekay en samarbeidsavtale med Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht-gruppen) om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert Brasil-basert selskap som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og nærvær i mer enn 20 land. Som del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50-prosentspartner i Tiro Sidon FPSO-prosjektet og Teekay arbeider i øyeblikket sammen med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, om tildelt, kan resultere i at Partnerskapet kan erverve Teekays interesser i slike prosjekter i henhold til samarbeidsavtalen.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited om levering av en FPSO-enhet for tøft vær til Knarr olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli utført av en ny FPSO-enhet som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en total kostnad på omtrent $1 billion. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapet sin andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen omtrent 1 år etter begynnelsen av charteret, som er forventet å finne sted i løpet av første kvartal 2014.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(1) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $26,1 millioner for kvartalet som utløp 31.03.12, sammenlignet med $22,1 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $26,5 millioner og $1,3 millioner for kvartalene som endte henholdsvis 31. mars 2012 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte Partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tillegges partnerne på $52,6 millioner for første kvartal 2012, sammenlignet med et nettotap på $23,4 millioner i samme periode foregående år. Nettofortjeneste(2) på $208,1 millioner for første kvartal 2012 var sammenlignbart med samme periode for foregående år.


(1) Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP
   økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne meldingen
   for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det mest direkte
   sammenlignbare finanstiltaket under GAAP og informasjon om spesifikke
   elementer som påvirker nettoinntekt som vanligvis ekskluderes av 
   verdipapiranalytikere i deres publiserte beregninger av Partnerskapets
   økonomiske resultater.                               
(2) Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som
   omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert
   utgifter til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto
   fortjeneste er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å
   måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se
   Partnerskapets nettside på http://www.teekayoffshore.com/ for en 
   bilegging av dette ikke-GAAP-tiltaket som brukt i denne meldingen til det
   mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.           

For regnskapsformål kreves det at Partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte skadeoppgaver, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter som urealiserte fortjenester eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på Partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire segmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).


---------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder avsluttet
                        31.03.12
                      (ikke-revidert)
                Skyttel Konvensjonell
               Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO
(i tusener av U.S. dollar)   Segment   Segment Segment Segment  Total
---------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      117,772    17,901 14,685 57,759 208,117

Fartøys driftsutgifter     36,625    5,449  6,867 22,066 71,007
Tidscharter leieutgift     13,617      -    -    - 13,617
Forringelse og amortisering   31,371    3,256  2,258 12,726 49,611

Kontantflyt fra fartøys-
 drift(2)            56,768    10,240  7,486 27,589 102,083
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder avsluttet
                         31.03.11
                       (ikke-revidert)
                Skyttel Konvensjonell
               Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO
(i tusener av U.S. dollar)   Segment   Segment Segment Segment  Total
---------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      119,204    29,617 17,200 42,285 208,306

Fartøys driftsutgifter     40,785    5,825  9,148 19,372 75,130
Tidscharter leieutgift     20,270      -    -    - 20,270
Forringelse og amortisering   27,432    6,045  3,181  8,912 45,570

Kontantflyt fra fartøys-
 drift(2)            45,652    22,043  4,804 19,496 91,995
---------------------------------------------------------------------------

(1) Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som
   omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter 
   til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto fortjeneste 
   er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle 
   den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se Partnerskapets 
   nettside på http://www.teekayoffshore.com/ for en 
   bilegging av dette ikke-GAAP-tiltaket som brukt i denne meldingen til det
   mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.           
(2) Kontantflyt fra fartøysdrift representerer inntekt fra fartøysdrift
   før nedskrivnings- og amortiseringsutgifter, nedskrivning fartøyer og 
   amortisering av utsatte fortjenester og pågående tollkontrakt, inkluderer 
   realisert fortjeneste (tap) på utenlandske valutavekslingskontrakter 
   og justering for direkte finansiell leasing til et kontantprinsipp.
   Kontantstrøm fra fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av 
   visse investorer til å måle den økonomiske ytelsen for rederier. Vennligst 
   se Partnerskapets webside på http://www.teekayoffshore.com/ 
   for en bilegging av dette ikke- GAAP tiltaket som brukt i denne 
   utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.                  

Skytteltankersegment

Kontantstrøm for fartøysdrift fra Partnerskapets skytteltankersegment økte til $56,8 millioner for første kvartal 2012, sammenlignet med $45,7 millioner for samme periode foregående år, primært grunnet nedgang i utgifter til tidscharter, fartøysdrift og omstrukturering. Leieutgift for tidscharter minket grunnet tilbakelevering av et innleid fartøy i fjerde kvartal 2011 og fra færre kortsiktige innleide dager. Utgifter til fartøysdrift minket grunnet opplaget av Basker Spirit fra tredje kvartal 2011 og fra redusere mannskapskostnader.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets konvensjonelle tankersegment sank til $10,2 millioner i første kvartal 2012, sammenlignet med $22,0 millioner for samme periode forrige år, primært grunnet salget av Scotia Spirit i tredje kvartal 2011 og utløpet av tidscharterkontrakter på to av tankerne i løpet av fjerde kvartal 2011.

FSO-segment

Kontantflyt fra fartøydrift fra Partnerskapets FSO-segment økte til $7,5 millioner i første kvartal 2012 sammenlignet med $4,8 millioner for samme periode året før, primært grunnet omstruktureringskostnader knyttet til avslutning av ansettelsen for visse sjømenn ved Karratha Spirit FSO-enhet i første kvartal 2011.

FPSO-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets FPSO-segment økte til $27,6 millioner for første kvarta. 2012 sammenlignet med $19,5 millioner i samme periode forrige år, primært grunnet ervervet av Piranema Spirit FPSO-enheten 30. november 2011 og nedgang i utgifter til fartøydrift for Rio das Ostras FPSO-enhet. Rio das Ostras utgifter til fartøydrift minket fra foregående år hovedsakelig på grunn av mer vedlikeholdsarbeid mens fartøyet ble oppgradert for Aruna-feltet i første kvartal 2011.

Likviditet

Pr. 31.03.12 hadde Partnerskapet en total likviditet på $436,7 millioner, hvorav $234,7 millioner i kontanter og likvide midler og $202,0 millioner i ikke hevede kredittfasiliteter.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger å arrangere en konferansesamtale 18.05.12 kl. 11:00:00 a.m. (ET) for å diskutere sine resultater for første kvartal 2012. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com før samtalens start. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406, om man er utenfor Nord-Amerika,
  og oppgi konferanse ID-kode 5961264.
-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay Offshores
  webside på www.teekayoffshore.com (arkivet vil forbli på websiden i 30 dager). 

Konferansesamtalen vil bli tatt opp og være tilgjengelig til 25.05.12. Dette opptaket kan aksesseres etter livesamtalen ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, om utenfor Nord-Amerika og oppgi kode 5961264.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore eier andeler i 40 skytteltankere (inkludert fire innchartrede fartøyer og fire avtalte nybygg), tre flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings og avløpsenheter (FSO) og ti konvensjonelle oljetankere. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankermuligheter tilbudt av Teekay Corporation (NYSE: TK) and Sevan Marine ASA (OSLO: SEVAN). Flertallet av Teekay Offshores flåter handler på langsiktige, stabile kontrakter og det er strukturert som et offentlig kommandittselskap.

Teekay Offshore Partners fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet ”TOO”.


---------------------------------------------------------------------------
           TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
       OPPSUMMERING SAMLET INNTEKTSERKLÆRING (TAP)
        (i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata)
---------------------------------------------------------------------------
                        Tre måneder avsluttet
                      Mars 31,  Desember  Mars 31,
                        2012  31, 2011    2011
                          (ikke-revidert)	

INNTEKTER                  244,598   238,122   233,771
---------------------------------------------------------------------------

DRIFTSUTGIFTER
Reiseutgifter                36,481   33,011   25,465
Utgifter til fartøydrift(1)         71,007   69,065   75,130
Tidscharter leieutgift            13,617   17,406   20,270
Forringelse og amortisering         49,611   48,194   45,570
Generelle og administrative(1)        20,136   18,780   18,730
Nedskrivning av fartøy og tap på salg 
 av fartøy                    -   57,882    1,071
Utgifter til omstrukturering(2)          -      -    3,924
---------------------------------------------------------------------------
                      190,852   244,338   190,160
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap) fra fartøydrift        53,746   (6,216)   43,611
---------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER
---------------------------------------------------------------------------
Renteutgift                 (12,776)   (9,804)   (8,469)
Renteinntekt                  212     199     129
Realisert og urealisert fortjeneste 
(tap) på finansielle kontrakter(3)      16,239   (19,179)   10,840
Valutafortjeneste (tap)(4)          (2,758)   2,247    (799)
Inntektsskatt utgift             (1,485)   (4,517)   (2,653)
Annen inntekt - netto             1,425     171    1,310
---------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt (tap)              54,603   (37,099)   43,969
---------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt (tap) som kan tillegges:                     
 Ikke-kontrollerende renter         1,969    4,094   20,593
 Partnere                  52,634   (41,193)   23,376
Kommandittenheters utestående:                    
Middelantall felles enheter
 utestående – basisk og utvannet     70,626,554 65,910,343 57,170,219
Totale enheter utestående ved utløpet
 av perioden               70,626,554 70,626,554 62,800,314
---------------------------------------------------------------------------

(1) Partnerskapet har inngått valutavekslingskontrakter som er valutasikring 
   for visse fartøysdriftutgifter og generelle og administrative utgifter. 
   Visse av disse kontraktene er upekt som kontantstrømsikringer i henhold 
   til GAAP. Urealiserte (tap) gevinster fra kraftløs sikring fra slike
   terminkontrakter reflekteres i driftsutgifter for fartøy og generelle 
   og administrative utgifter i ovenstående Oppsummering samlet Erklæring 
   av (Tap) inntekt som detaljert i tabellen under:

                        Tre måneder avsluttet
                      Mars 31,  Desember  Mars 31,
                        2012  31, 2011    2011

   Utgifter til fartøydrift           -      -    (184)
   Generelle og administrative         20     (96)    130

(2) Omstruktureringsutgifter for de ni månedene som sluttet 31.03.11
   ble pådratt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og avslutningen av 
   charterkontrakten for en av Partnerskapets skytteltankere.                           
(3) Realisert (tap) fortjeneste på finansielle kontrakter relaterer til
   summene som Partnerskapet faktisk betalte eller mottok for å gjøre opp 
   slike finansielle kontrakter og de urealiserte (tap) fortjenester på 
   finansielle kontrakter relaterer til endringen i rimelig verdi for slike 
   finansielle kontrakter som beskrevet i tabellen under:

                          Tre måneder avsluttet
                      Mars 31,  Desember  Mars 31,
                        2012  31, 2011    2011
   Realiserte (tap) fortjenester relatert
   til:                                 
     Rentebytter            (15,007)  (16,115)  (13,702)
     Valutaveksling
      kontrakt              1,198    1,132     418
                      --------------------------------
                      (13,809)  (14,983)  (13,284)
                      --------------------------------
   Ikke realiserte (tap) fortjenester 
	 relatert til:                                 
     Rentebytter            24,763   (1,214)   20,765
     Valutaveksling
      kontrakter             5,285   (2,982)   3,359
                      --------------------------------
                       30,048   (4,196)   24,124
                      --------------------------------

                      --------------------------------
   Totalt realiserte og urealiserte
   fortjenester (tap) på ikke-utpekte
   finansielle kontrakter         16,239   (19,179)   10,840
                      --------------------------------

(4) Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester relatert til
   summene som Partnerskapet mottok for å gjøre opp Partnerskapets 
   ikke-utpekte kryssvalutabytter som ble inngått som en økonomisk sikkerhet 
   relatert til Partnerskapets NOK-pålydende usikrede obligasjoner som 
   angitt i tabellen under. Partnerskapet utstedte usikrede obligasjoner for 
   NOK 600 millioner i 2010 som forfaller i 2013 og utstedte i 2012 usikrede 
   obligasjoner for NOK 600 millioner som forfaller i 2017. 
   Valutavekslingsfortjeneste (tap) inkluderer også urealiserte fortjenester
   (tap) relatert til endringen i rimelig verdi for slike finansielle
   kontrakter, delvis utlignet av urealiserte fortjenester (tap) på 
   revalueringen av NOK-obligasjonene som angitt i tabellen under:

                          Tre måneder avsluttet
                      Mars 31,  Desember  Mars 31,
                        2012  31, 2011    2011

   Realisert fortjeneste på kryssvaluta-
   bytter                  994     661     667
   Urealiserte fortjenester (tap) på
   kryssvalutabytter            7,879   (1,159)   6,228
   Urealiserte fortjenester (tap) på
   revaluering av NOK-obligasjoner    (9,031)   1,872   (5,254)


---------------------------------------------------------------------------
          TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
          OPPSUMMERING KONSERNBALANSE
            (i tusen U.S. dollar)
---------------------------------------------------------------------------

                              Pr.     Pr.
                            Mars 31,  Desember 
                              2012  31, 2011
                             (ikke-revidert)
AKTIVA
Kontanter og likvide midler               234,742   179,934
Fartøy holdt for salg                  19,000   19,000
Andre gjeldende aktiva                 162,262   148,825
Fartøy og utstyr                   2,493,934  2,539,949
Forskudd på nybyggkontrakter               46,333   45,637
Andre aktiva                       71,768   62,627
Immaterielle aktiva                   20,114   21,644
Goodwill                        127,113   127,113
---------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva                     3,175,266  3,144,729
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL
Gjeld og akkumulerte passiva               98,963   99,220
Andre gjeldende passiva                 112,814   99,624
Gjeldende del av langfristet gjeld           214,274   229,365
Langfristet gjeld                   1 847 607  1 799 711   
Andre langfristede passiva               362,119   393,769
Innløselig ikke-kontrollerende rente           37,805   38,307
Egenkapital:                                  
 Ikke-kontrollerende rente               42,046   40,622
 Partners egenkapital                 459,638   444,111
---------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital             3 175 266  3 144 729 
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
        OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING
             (i tusen U.S. dollar)
---------------------------------------------------------------------------

                           Tre måneder avsluttet
                                31. mars
                              2012    2011
                              (ikke-revidert)
Kontanter og likvide midler bevilget 
av (brukt til)
DRIFTSAKTIVITETER
---------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                   71,193   61,318
---------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet gjeld    233 202   177 644
Planlagt betaling av langfristet gjeld         (21 154)  (44 441)
Forutbetaling av langfristet gjeld        	  (188 274)  (50 360)
Forskudd fra prosjektpartner                 -   14 500
Bidrag til Teekay Corporation relatert til
 erverv av Rio das Ostras                   -    1,000
Kjøp av 49% andel i Teekay Offshore
 Operating L.P.                        -  (160,000)
Egenkapitalbidrag fra prosjektpartner           1 000     750
Kontantdistribusjoner betalt av Partnerskapet      (37,803)  (27,723)
Kontantdistribusjoner betalt av underselskaper til 
 ikke-kontrollerende renter               (2,046)  (17,449)
Annet                          (4,028)     -
---------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering             (19 103)  (106 079)
---------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER
Utgifter til fartøy og utstyr              (2,199)   (9,197)
Mottatt betaling fra direkte finansiert utleie      4,917    5,473
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og utstyr          -    5 054
Investering i direkte finansierte leieaktiva         -	    370
---------------------------------------------------------------------------
Netto investeringskontantstrøm              2 718    1 700
---------------------------------------------------------------------------

Økning (nedgang) i kontanter og likvide midler      54 808   (43 061)
Kontanter og likvide midler, starten av perioden    179 934   166 483
---------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutten av perioden    234 742   123 422
---------------------------------------------------------------------------

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.

APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTOINNTEKT

(i tusen U.S. dollar)

Fremstilt nedenfor som en avstemning av Partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til nettoinntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere Partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av Partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


---------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avsluttet
                            Mars 31,  Mars 31,
                              2012    2011
                              (ikke-revidert)
Nettoinntekt - GAAP basis                54,603   43,969
Justeringer:                                
 Nettoinntekt som kan tillegges ikke-kontrollerende
  renter                        (1,969)  (20,593)
---------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt som kan tillegges partnerne         52,634   23,376
Legg til (trekk fra) spesifikke elementer som 
påvirker nettoinntekt:            
 Valutavekslingstap(1)                  3,752    1,464
 Valutaveksling (fortjeneste) tap                 
  som resultat av kraftløs sikring(2)           (20)     54
 Utsatt inntektsskattutgift relatert til
  urealiserte valutavekslingsfortjenester(3)         -    6,519
 Urealiserte fortjenester på finansielle 
 kontrakter(4)                     (30,048)  (24,124)
 Tap på salg av fartøy(5)                  -     171
 Nedskrivning av fartøy(6)                  -     900
 Utgifter til omstrukturering og annet(7)         (546)   4,873
 Ikke-kontrollerende rentes andel av elementer over    313    8 849
---------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer                   (26,549)   (1,294)
---------------------------------------------------------------------------

Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne     26 085   22 082
---------------------------------------------------------------------------

(1) Valutatap er primært relatert til Partnerskapets revaluering av alle 
   utenlandsk valuta-pålydende pengefordringer og gjeld basert på 
   gjeldende valutakurs ved slutten av hver rapporteringspreiode og 
   eksludert realisert fortjeneste relatert til kryssvalutabytte for 
   Partnerskapets utestående norske obligasjoner.  
(2) Tap fra valuteveksling (fortjeneste) som oppstår grunnet resultatløs
   kurssikring inkluderer ikke-realiserte (fortjeneste) tap som har 
   oppstått fra resultatløs kurssikring fra valutavekslingskontrakter 
   som er eller har blitt angitt som valutasikring for regnskapsformål.      
(3) Del av utsatt inntektsskatt (gjenvinning) relatert til urealiserte
   valutafortjenester og –tap. Det er ingen justering for denne artikkelen 
   for de tre månedene som endte 31.03.12, ettersom full 
   valueringsgodtgjørelse ble tatt, med start tredje kvartal 2011 mot 
   den utsatte skatteaktiva.                              
(4) Reflekterer de urealiserte tapene grunnet endringer i marked-til-
   markedverdien på rentebytte og valutavekslingskontrakter som
   kontrakter som ikke er angitt som valutasikring for regnskaps-      
(5) Tap på salg av fartøy er relatert til salget av Karratha Spirit
   FSO-enhet.                                 
(6) Nedskrivning av fartøy relaterer til verdisvekkelse av en    
   konvensjonell tanker basert på dens anslåtte rimelige verdi.        
(7) Andre elementer for de tre månedene som sluttet 31. mars 2012, 
   inkludert $0.5 million relatert til en revaluering av en rimelig 
   verdijustering av betinget vederlagsansvar forbundet med kjøpet av 
   Scott Spirit skytteltanker. Omstruktureringsutgifter på $3,9 
   millioner for de tre månedene som endte 31. mars 2011 påløp i 
   forbindelse med salget av en FSO-enhet og oppsigelsen av 
   charterkontrakten for en av Partnerskapets skytteltankere. Andre 
   elementer for de tre månedene som endte 31. mars 2011 inkluderer 
   $0,9 millioner relatert til et engangs administrasjonsgebyr 
   tilknyttet andelen av aksjebaserte kompensasjonstilskudd for Teekays 
   tidligere øverstkommanderende som ikke var sikret før hans avgang 
   31. mars 2011

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.

APPENDIX B – AVSTEMNING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK MÅLESTOKK

(i tusen U.S. dollar)

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto inntekt justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av nybygde installasjoner, fartøyervervelse, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, ikke-kontant inntektsskatt og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, Partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposjon er en kvantitativ standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto inntekt eller annen indikator på Partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til disposisjon med netto inntekt for kvartalet.


---------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avsluttet
                            Mars 31,  Mars 31,
                              2012    2011
                             (ikke-revidert)
---------------------------------------------------------------------------

Netto inntekt                      54,603   43,969
Legg til (trekk fra):                              
 Nedskrivning av fartøy og tap på salg av fartøy       -    1 071
 Forringelse og amortisering              49,611   45,570
 Distribusjoner relatert til 
 egenkapitalfinansiering av
  nybygde installasjoner                  914      -
 Fremmed valuta og annet, netto             1 144    4 323
 Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital      (27 673)  (25 610)
 Urealiserte tap på ikke-angitte finansielle
  kontrakter(1)                    (30,048)  (24,124)
---------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før 
ikke-kontrollerende 
 rente                          48,551   45,199
 Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF        (6 127)  (15 983)
---------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposjon                42 424   29 216
---------------------------------------------------------------------------

(1)  Avledede finansobjekter inkluderer rentebytter og valuta-
   vekslingskontrakter. 


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
        APPENDIX C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON
             (i tusen U.S. dollar)
---------------------------------------------------------------------------

                  Tre måneder avsluttet 31.03.12
                      (ikke-revidert)

                Skyttel Konvensjonell
               Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO
                Segment   Segment Segment Segment  Total

---------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      117,772    17,901 14,685 57,759 208,117
Fartøys driftsutgifter     36,625    5,449  6,867 22,066 71,007
Tidscharter leieutgift     13,617      -    -    - 13,617
Forringelse og amortisering   31,371    3,256  2,258 12,726 49,611
Generelt og administrativt   11,803    2,212   973  5,148 20,136
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøydrift     24,356    6,984  4,587 17,819 53,746
---------------------------------------------------------------------------

                  Tre måneder avsluttet 31.03.11
                      (ikke-revidert)

                Skyttel Konvensjonell
               Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO
                Segment   Segment Segment Segment  Total

---------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      119,204    29,617 17,200 42,285 208,306
Fartøys driftsutgifter     40,785    5,825  9,148 19,372 75,130
Tidscharter leieutgift     20,270      -    -    - 20,270
Forringelse og amortisering   27,432    6,045  3,181  8,912 45,570
Generelt og administrativt   12,482    1,749  1,063  3,436 18,730
Nedskriving av fartøy og tap
 på salg av fartøy          -     900   171    -  1,071
Omstruktureringsutgifter     1,227      -  2,697    -  3,924
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøydrift     17,008    15,098   940 10,565 43,611
---------------------------------------------------------------------------

(1) Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som
   omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter 
   til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto fortjeneste 
   er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle 
   den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se Partnerskapets nettside 
   på http://www.teekayoffshore.com/ for en bilegging av dette 
   ikke-GAAP-tiltaket som brukt i denne meldingen til det mest direkte 
   sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

LANGSIKTIGE UTTALELSER

Denne meldingen inneholder langsiktige uttalelser (som definert i seksjon 21E av Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert uttalelser om: Partnerskapets kort- og langsiktige vekstutsikter, aktivagrunnlag og kontantstrøm til distribusjon; leveringstidspunkt for fartøy under bygging eller ombygging; industrifundamenter for dypvanns offshore oljeproduksjon, lagring og transport; potensialet for Teekay til å tilby ytterligere fartøy til Partnerskapet og Partnerskapets erverv av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven, Petrojarl Cidade de Itajai, Voyageur Spirit, Hummingbird Spirit og den nybygde FPSO-enheten som vil betjene Knarrfeltet under kontrakt med BG Norge Limited; og potensialet for Partnerskapet til å erverve andre fartøy eller offshoreprosjekter fra Teekay eller direkte fra tredjeparter. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater avviker materielt fra langsiktige erklæringer, som involverer risikoer og usikkerheter, og som må tas med i betraktningen ved evaluering av enhver slik erklæring; fartøydrift og oljeproduksjonsmengder; vesentlige endringer i oljepriser; variasjoner i forventede nivå av feltvedlikehold; økte driftsutgifter; variabilitet i skytteltankertonnasjekrav under hovedavtalen med Statoil, andre enn forventede nivåer på oljeproduksjon i Nordsjøen og Brasils offshorefelter; potensiell tidlig avslutning av kontrakter, inkludert Rio das Ostras FPSO tidscharterkontrakt og hovedavtalen med Statoil, forsømmelse fra Teekay i å tilby Partnerskapet ytterligere fartøy; fellesprosjektets (mellom Teekay og Odebrecht) manglende evne til å sikre nye Brasil FPSO-prosjekter som kunne bli tilbudt for salg til Partnerskapet; manglende innhenting av påkrevde godkjenninger fra konfliktkomiteen hos Teekay Offshores hovedpartner for å erverve andre fartøy eller offshoreprosjekter fra Teekay eller tredjeparter, Partnerskapets evne til å stille finansiering for å kjøpe ytterligere verdier; og andre faktorer omtalt i Teekays Offshores arkiver fra tid til annen med SEC, inkludert rapporten på skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31.desember 2010. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller tilsagn til å offentlig utgi noen oppdateringer eller endringer på noen langsiktig erklæringer her for å reflektere noen endring i partnerskapets forventninger med respekt dertil og enhver endring i hendelser, betingelser eller omstendigheter eller på annen måte slik erklæring er basert.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor-relasjoner undersøkelser
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com