SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 26, 2016 06:46 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Jaarlijkse algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders

PANAMA, REPUBLIEK VAN PANAMA--(Marketwired - Aug 26, 2016) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Onderneming") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) kondigt aan dat haar jaarlijkse algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op woensdag 21 september, 2016, om 10.00 uur in het Fiesta Hotel & Casino, Alcanfores 475, Miraflores, Lima, Peru, voor de volgende doeleinden:


1. Het ontvangen en bespreken van de jaarrekening van Thunderbird in combinatie
  met het verslag van de auditor over het boekjaar dat werd afgesloten
  op 31 december 2015; 
2. Het aanwijzen van de auditor voor het volgende jaar en machtiging van de Directeuren
  om de vergoeding die aan de auditor betaald moet worden te bevestigen; en als de aangewezen auditor
  aftreedt op enig moment tijdens het volgende jaar, de Directeuren te machtigen
  om een interim auditor te benoemen tot de periode voorafgaand aan de volgende
  jaarlijkse algemene vergadering; 
3. Drie Directeuren te verkiezen voor het volgende jaar; 
4. Om een speciale resolutie te bespreken en te stemmen over de goedkeuring van een autorisatie tot
  liquidatie en ontbinding van de Onderneming, en wel als volgt: 

i. i. De Raad van Bestuur van de Onderneming wordt bij deze gemachtigd, om op
  een tijdstip nader te bepalen door de Raad van Bestuur van de Onderneming, 
  de Onderneming vrijwillig te ontbinden, op grond van de BVI Business
  Companies Act van 2004, en met het liquidatieproces en de ontbindingsaanvraag
  wordt begonnen en de implementatie wordt doorgevoerd op een tijd die
  naar eigen goeddunken van het Bestuur wordt bepaald; 
ii. i. De Raad van Bestuur van de corporatie wordt bij deze gemachtigd, om een
  voorziening te maken voor, en kwijting door te voeren van alle wettelijke verplichtingen van de Onderneming
  die samenhangen met de liquidatie en de ontbinding van de Onderneming en
  in verband met de liquidatie en ontbinding, en is bevoegd om
  een pro-rata-uitkering aan de aandeelhouders te doen van de netto-opbrengst
  waarover de Onderneming (na correctie voor het dragen van kosten en
  andere aan de liquidatie en ontbinding gerelateerde kosten) uit de verkoop van enige
  of alle resterende activa van de Onderneming kan beschikken voor bedragen en op een
  tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur; 
iii. Ieder Bestuurslid of Directeur van de Onderneming is bij deze
  gemachtigd en opgedragen deze zaken te volbrengen en uit te voeren en
  alle documenten en instrumenten te leveren die nodig of gewenst zijn om
  de voorwaarden van deze resolutie uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
  indienen van de ontbindingsaanvraag van de onderneming onder de BVI Business Companies Act;
  en 
iv. De directeuren van de Onderneming kunnen, naar eigen goeddunken, en
  zonder verdere goedkeuring van de aandeelhouders, deze speciale resolutie op
  elk moment vóór de indiening van de ontbindingsaanvraag onder de Business
  Companies Act (BVI) met betrekking tot het voorgaande, intrekken. 

5. Verdere zaken die worden voorgelegd aan de vergadering
  en eventuele verdagingen hiervan. 

Het verlenen van het recht aan de Raad van Bestuur om de Onderneming vrijwillig te ontbinden, betekent niet dat dit zal gebeuren. Voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders geeft de Raad van Bestuur de flexibiliteit om dit af te handelen indien de raad van bestuur acht dat dit in het belang van de aandeelhouders is, gebaseerd op de omstandigheden op dat moment, zonder het risico op vertraging van de goedkeuring voor specifieke transacties of de kosten die gepaard gaan met het bijeenroepen van een speciale aandeelhoudersvergadering om hiervoor goedkeuring te zoeken. Indien de onderneming haar plan tot liquidatie en te ontbinding doorvoert, is het de bedoeling dat de onderneming te zijner tijd haar notering aan de Euronext Amsterdam schrapt, in overeenkomst met de regels en procedures van Euronext Amsterdam.

Beschikbaarheid van documenten: kopieën van de 2016 Convocatie en de Management Information Circular in het Engels zullen kosteloos beschikbaar zijn op het kantoor van de Groep in Panama en op de website www.thunderbirdresorts.com. Kopieën zijn tevens verkrijgbaar bij SEDAR op www.SEDAR.com.

Ons directiekantoor is gevestigd op Apartado 0823-00514, Panama City, Panama. Ons telefoonnummer is (507) 223-1234. Onze website is www.thunderbirdresorts.com.

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van merkcasino- en hoteldiensten, gericht op markten in Latijns Amerika. De lidstaat van herkomst van het bedrijf is Nederland, waar de aandelen tot de handel zijn toegelaten op Euronext Amsterdam. Onze doelstelling is "uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten". Bijkomende informatie over de groep is beschikbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwende opmerking: dit bericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de wetten en richtlijnen ten aanzien van de effectenhandel van verscheidene internationale, federale en statelijke rechtsgebieden. Alle verklaringen, anders dan de verklaringen omtrent historische feiten, opgenomen in dit verslag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verklaringen omtrent potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn toekomstgerichte verklaringen die een zekere mate van risico en onzekerheid inhouden. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke verklaringen accuraat zullen blijken te zijn en de daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten voorzien in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van de Groep, omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de regelgevende constructies en algemene risico's die samenhangen met ondernemen, die alle worden vermeld onder het kopje "Risicofactoren" en elders in de documenten van de Groep die van tijd tot tijd bij AFM en andere regelgevende instanties worden gedeponeerd.

Contact Information