SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

May 21, 2015 12:02 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Tussentijdse Verklaring van het Bestuur voor de eerste kwartaal van 2015, Omzetrapportage voor april 2015

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - May 21, 2015) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) kondigt zijn tussentijdse resultaten aan voor de eerste kwartaal en de drie maanden afgelopen op 31 maart 2015.

Groepoverzicht voor de eerste kwartaal van 2015

Prestaties in het kader van onze gedefinieerde doelen(1)

In de Brief van de CEO in ons Jaarverslag voor 2014, had de Groep enkele doelen gedefinieerd die het bereiken van winstgevendheid en het opbouwen van een gezond groeiend bedrijf moesten ondersteunen. Hier volgt een momentopname van onze prestaties in het kader van deze gedefinieerde doelen in Q1 2015:


----------------------------------------------------------------------------
     Gedefinieerd doel             Vooruitgang         
----------------------------------------------------------------------------
Ontwikkeling op onze bestaande  Op 25 februari 2015 verkocht de Groep   
markten waar nieuwe opbrengsten  zijn volledige economische belang en  
op maximaal efficiënte wijze   managementrechten in onze zeven casino's 
voor een groei van onze      in Costa Rica. Het netto cashbedrag   
nettowinst moeten zorgen     ontvangen voor het aandeel van de Groep   
doordat de bestaande       van ongeveer 50% bedroeg ongeveer 8,1      
beheerslast volledig wordt    miljoen USD. We zijn de transactie 
uitgebaat.            aangegaan gedeeltelijk om kapitaal vrij  
                 te kunnen maken voor schuldvermindering   
                 en nieuwe investeringen op onze bestaande               
                 markten. Zie p. 7 voor meer informatie. 
								 
                 Op 22 april 2015 heeft de Groep een 
                 entertainmentcomplex van 1200 vierkante    
                 meter met 111 gokautomaten, 21 speltafels
                 en 110 F&B tafels geopend in Nicaragua. 
                 Zie p. 7 voor meer informatie.        
----------------------------------------------------------------------------
Verdere inspanningen teneinde   Promotionele uitkeringen en 
onkosten op landniveau en     bedrijfsonkosten voor de marketing en    
corporatief niveau te       administratie van onroerend goed op   
beheersen en te verminderen    landniveau gezamenlijk werden met 413 
                 duizend USD verminderd in Q1 vergeleken 
                 met Q1 2014. 
                 Onkosten op corporatief niveau werden met  
                 106 duizend USD verminderd in Q1 2015 
                 vergeleken met Q1 2014, en voor de eerste
                 maal zullen ze het bedrag van 4 miljoen 
                 USD niet overschrijden op jaarbasis indien 
                 de huidige cijfers worden geëxtrapoleerd.           
----------------------------------------------------------------------------
Verdere inspanningen om de    Brutoschuld is gebracht naar 37,7 miljoen    
schuld te verlagen en de     USD op 31 maart 2015 vergeleken met  
resterende schuld onder      48,7 miljoen USD op 31 maart 2014.  
gunstige voorwaarden te      Nettoschuld (brutoschuld min geldmiddelen 
herfinancieren          en kasequivalenten) is gebracht naar 27,2 
                 miljoen USD op 31 maart 2015 vergeleken 
                 met 44,5 miljoen USD op 31 maart 2014.              

                 We hebben geen feitelijke verbeteringen 
                 te melden inzake het herfinancieren van 
                 onze Peru schuld waarvoor een zekerheid 
                 is gesteld op dit moment, maar blijven 
                 ons op dit vlak inspannen. 
----------------------------------------------------------------------------

In de brief van de CEO in ons Jaarverslag voor 2014 hebben we tevens aangegeven dat de Groep "strategische alternatieven" evalueert en dat dit proces nog steeds aan de gang is. We verwijzen de lezer naar pp. 6 en 7 van het Jaarverslag voor 2014 voor meer informatie inzake deze alternatieven.

(1.) Tenzij anders aangegeven, zijn alle gerapporteerde cijfers in USD weergegeven en hebben ze betrekking op de resultaten van die zakelijke activiteiten die voortgezet werden op de datum van 31 maart 2015 zoals vergeleken met diezelfde zakelijke activiteiten over de driemaandelijkse periode afgelopen op 31 maart 2014. Het doel is het in staat stellen van de lezer om de prestaties van de voortgezette zakelijke activiteiten van de Groep te kunnen begrijpen.

Samenvatting geconsolideerde Winst- en verliesrekening voor de eerste kwartaal van 2015(2,3):

Hieronder wordt een samenvatting van onze geconsolideerde winst / (verlies) rekening weergegeven voor de driemaandelijkse periode afgelopen op 31 maart 2015, zoals vergeleken met dezelfde periode in 2014. Samengevat, zijn de opbrengsten van de Groep vlak op USD basis (zie de "Forex" opmerking hieronder), maar de aangepaste EBITDa is met 110,2% toegenomen dankzij de agressieve efficiency programma's die hebben geleid tot een feitelijke verlaging van onkosten op landniveau en corporatief niveau. Zie hieronder opmerkingen m.b.t. enkele sleutelposities.


----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                 De driemaandelijkse 
                 periode afgelopen op            
                    31 Maart              % 
                ------------------------           
                    2015    2014  Afwijking verschil 
                ----------------------------------------------
Netto winsten uit gokspelen    $  8,473  $ 8,329  $   144   1.7%
Voedings- en drankverkopen        821    757     64   8.5%
Gastvrijheid en andere verkopen    1,191   1,423    (232)  -16.3%
                ----------------------------------------------
Totale opbengsten           10,485   10,509     (24)  -0.2%
                ----------------------------------------------

Promotionele uitkeringen        1,112   1,113     (1)  -0.1%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie             7,473   7,885    (412)  -5.2%
                ----------------------------------------------
EBITDA onroerend goed         1,900   1,511     389   25.7%
                ----------------------------------------------
Bedrijfsonkosten             956   1,062    (106)  -10.0%
                ----------------------------------------------
Aangepaste EBITDA            944    449     495  110.2%
                ----------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
 van opbrengsten            9.0%    4.3%           
Waardeverminderingen en afschrijvingen 914    997     (83)  -8.3%
Interest en financiëringskosten,                        
 netto                1,067   1,045      22   2.1%
Beheerskosten toe te schrijven aan                       
 minderheidsbelangen          (18)   (133)     115  -86.5%
Projectontwikkeling            1     -      1   0.0%
Wisselkoers(winsten) / -verliezen    64    (229)     293  -127.9%
Andere (winsten) / verliezen      (146)    (33)    (113)  342.4%
Inkomstenbelastigen           92     82      10   12.2%
                ----------------------------------------------
Verlies over de periode uit                          
 de voortgezette activiteiten   $ (1,030) $ (1,280)  $   250  -19.5%
                ----------------------------------------------
                ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Forex: Het sterker worden van de Amerikaanse dollar t.o.v. onze opererende valuta's blijft een feitelijke invloed uitoefenen op onze zakelijke activiteiten vergeleken met dezelfde periode in 2014. In het kader van een valutaneutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers zou worden toegepast voor de beide periodes), zouden de opbrengsten van de Groep met 716 duizend USD zijn gestegen (vergeleken met 24 duizend USD hierboven) en de aangepaste EBITDA zou met 598 duizend USD zijn toegenomen (vergeleken met 495 duizend USD hierboven).

Interest- en financieringskosten, netto: Er was geen feitelijke verandering in netto interest- en financieringskosten in Q1 2015 vergeleken met Q1 2014. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat in Q1 2014 de Groep voordeel heeft gehad van een feitelijk interestopbrengst uit het gefinancierd aandeel van zijn verkoop van de activa op de Filipijnen en deze ontlening is sindsdien volledig afbetaald. Het moet worden opgemerkt dat onze resterende balans op ongeveer 31 miljoen USD tegen het einde van 2015 wordt geschat (zie p. 4 hieronder) en onze gemiddelde gewogen ontleningskost bedroeg slechts 8,71% tegen 31 maart 2015. Netto interest- en financieringskosten zouden zodoende materieel moeten afnemen in de periodes die voor ons liggen.

(2.) Van kracht vanaf 1 januari 2013, in overeenstemming met IFRS 11, is de proportionele consolidatie niet langer een geschikte methode teneinde investeringen in joint ventures te presenteren en zodoende moet de vermogensmutatiemethode worden toegepast. Om de resultaten met voorgaande periodes beter te kunnen vergelijken, heeft de Groep ervoor gekozen om de joint venture van de twee resterende Costa Ricaanse landgerelateerde entiteiten (King Lyon Network, S.A en Importadores del Yukon, S.A.) proportioneel te presenteren bij het bespreken van financiële prestaties in deze Tussentijdse Verklaring van het Bestuur voor Q1 2015. In elk geval wordt het veranderen van ons inkomen slechts gering beïnvloed door deze joint venture entiteiten en alle gerelateerde onkosten zijn op post EBITDA basis.

(3.) EBITDA is geen boekhoudkundig begrip in de zin van IFRS en slaat op de opbrengsten voor aftrek van de netto interestkosten, inkomstenbelastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen, eigen vermogen in opbrengsten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, andere winsten en verliezen en stopgezette activiteiten. EBITDA onroerend goed" staat gelijk aan EBITDA op landniveau(s). "Aangepaste EBITDA" staat gelijk aan EBITDA onroerend goed geconsolideerd voor alle operaties min "bedrijfslasten", dit zijn de onkosten van werken met het moederbedrijf en de niet handelende dochterondernemingen en gerelateerde ondernemingen daarvan.

Hieronder vindt u de bruto en netto schuld van de Groep op 31 maart 2014


-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden; proportionele consolidatie)                 
                        Maa-15  Dec-14   Sep-14
                       -------------------------------
Leningen                   $ 37,088 $ 43,485   $ 43,848
Leningen geassocieerd met activa gehouden                  
 voor verkoop               -   1,890   1,817
Verplichtingen onder financiële leasing                  
 en huurkoop contracten              684    780     829
                       -------------------------------
Brutoschuld                  $ 37,773 $ 46,155   $ 46,494

Min: geldmiddelen en kasequivalenten                  
 (exclusief aan beperkende bepalingen
 onderworpen geldmiddelen)           10,525   4,885    7,148 
                       -------------------------------
Nettoschuld                  $ 27,248 $ 41,270   $ 39,346

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Opmerking: Brutoschuld hierboven wordt weergegeven zonder inachtneming van uitgfitekosten voor schulden (kosten van schulden op het moment van uitgifte die momenteel non-cash zijn en over tijd worden afgeschreven) waardoor er een afwijking van ongeveer 0,5 miljoen USD bestaat met het totaal uit de hoofdbalans hieronder. Onze schuldafname van ongeveer 8 miljoen USD sinds december 2014 is het resultaat van de deconsolidatie van onze van de hand gedane activa in Costa Rica, van buitengewone schuldaflossing uitgevoerd met de opbrengsten en van onze gewone geplande schuldaflossingen op land- en Groepsniveau.

De Groep schat zijn brutoschuldregeling als volgt, te beginnen in april 2015:


------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbalans                2015      2016      2017
             -----------------------------------------------------
 Bedrijfsniveau         $  5,987,767  $  5,685,139 $  4,910,903
  Bedrijfsniveau          5,109,200    5,685,139   4,910,903
  Guatemala              878,567        -       -
 Peru                1,284,691    1,499,871   1,288,697
 Nicaragua               207,324     300,406    237,962
             -----------------------------------------------------
Totaal              $  7,479,782  $  7,485,416 $  6,473,562
             -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Betaling van interesten          2015      2016      2017
             -----------------------------------------------------
 Bedrijfsniveau         $  1,669,770  $  1,676,919 $   908,049
  Bedrijfsniveau          1,669,770    1,676,919    908,049
  Guatemala                 -        -       -
 Peru                 758,619     842,558    729,552
 Nicaragua               164,309     176,435    147,028
             -----------------------------------------------------
Totaal              $  2,592,699  $  2,695,912 $  1,784,630
             -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbalans            2018     2019  Vervolgens    Totaal
             -----------------------------------------------------
 Bedrijfsniveau      $ 2,513,506 $ 1,375,026 $ 3,397,095 $23,869,436
  Bedrijfsniveau      2,513,506  1,375,026  3,397,095  22,990,869
  Guatemala            -      -      -   878,567
 Peru            1,395,824  6,810,756      -  12,279,838
 Nicaragua          294,887   759,512   329,593  2,165,683
             ----------------------------------------------------
Totaal           $ 4,204,217 $ 8,945,294 $ 3,726,687 $38,314,957
             ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Betaling van interesten      2018     2019  Vervolgens    Totaal
             ----------------------------------------------------
 Bedrijfsniveau      $  619,272 $  456,979 $  419,584 $ 5,750,573
  Bedrijfsniveau       619,272   456,979   419,584  5,750,573
  Guatemala            -      -      -      -
 Peru             620,176   223,950      -  3,174,855
 Nicaragua          120,439    92,985    30,880   732,076
             ----------------------------------------------------
Totaal           $ 1,359,886 $  773,914 $  450,464 $ 9,657,504
             ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Actualisering voor Peru

Samenvatting Peru eerste kwartaal van 2015 Geconsolideerde winst- en verliesrekening:

Hieronder vindt u een samenvatting van onze winsten / (verliezen) voor Peru over de driemaandelijkse periode afgelopen op 31 maart 2015 vergeleken met dezelfde periode in 2014. Samengevat, zijn de opbrengsten van Peru vlak op USD basis (zie de "Forex" opmerking hieronder), maar de aangepaste EBITDa is met 61% toegenomen dankzij de agressieve efficiency programma's die hebben geleid tot een feitelijke verlaging van onkosten op landniveau en corporatief niveau. Zie hieronder opmerkingen m.b.t. enkele sleutelposities.


-----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                 De driemaandelijkse 
                 periode afgelopen op            
                    31 Maart              % 
                ----------------------           
                   2015    2014  Afwijking  verschil 
                ---------------------------------------------
Netto winsten uit gokspelen   $  5,656 $  5,395 $   261     4.8%
Verkopen uit Voeding, Drank 
 en Gastvrijheid           409    396     13     3.3%
Gastvrijheid en andere verkopen   1,148   1,367    (219)   -16.0%
                ---------------------------------------------
Totaal opbrengsten         7,213   7,158     55     0.8%
                ---------------------------------------------

Promotionele uitkeringen       698    722     (24)    -3.3%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie           5,016   5,505    (489)    -8.9%
                ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed        1,499    931     568    61.0%
                ---------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als                        
 percentage van opbrengsten     20.8%   13.0%           
Waardeverminderingen en 
 afschrijvingen            756    833     (77)    -9.2%
Interest en financiëringskosten,                        
 netto                305    327     (22)    -6.7%
Beheerskosten toe te schrijven aan                       
 minderheidbelangen          (14)    (22)     8    -36.4%
Wisselkoers(winsten) / verliezen   304     13     291   2238.5%
Overige (winsten) / verliezen    (123)    (12)    (111)   925.0%
                ---------------------------------------------
Winst / (verlies) over de periode                       
 de voortgezette activiteiten  $  271 $  (208) $   479   -230.3%
                ---------------------------------------------
                ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Forex: In het kader van een valutaneutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers zou worden toegepast voor de beide periodes), zouden de opbrengsten van Peru met 638 duizend USD zijn gestegen (vergeleken met 55 duizend USD hierboven) en de aangepaste EBITDA zou met 644 duizend USD zijn toegenomen (vergeleken met 568 duizend USD hierboven).

Winst over de periode bedraagt in Peru 271 duizend USD (een verbetering van ongeveer 480 duizend USD). De voornaamste reden hiervoor is het resultaat van efficiency programma's die de Groep heeft geïmplementeerd en die hebben geleid tot een afname van onkosten i.v.m. onroerend goed, marketing en administratie.

Kritische succesfactoren voor zakelijke activiteiten: a) Gedurende Q3 en Q4 2014 heeft de Groep 24 elektronische roulette tafels en 56 nieuwe tafels geopend en 2015 is het eerste jaar waarin deze tafels volledig uitgebaat zullen worden; b) De verhuizing van ons kantoor in Peru teneinde ruimte te creëren voor huur aan derden zal naar verwachting in de laatste maanden 2015 een weerslag hebben; c) In kracht vanaf 30 april 2015, is het contract van de Groep om het El Pueblo resort te beheren afgelopen, wanneer de partijen er niet in waren geslaagd om de voorwaarden voor een hernieuwing vast te stellen, zodoende zijn de opbrengsten op jaarbasis met naar schatting 730 duizend USD gedaald; en d) De Groep kondigde in zijn Jaarverslag voor 2014 aan dat die zijn loonlasten met ongeveer 1,5 miljoen USD (op jaarbasis) heeft verlaagd tussen september 2014 en ongeveer april 2015. Deze besparingen zijn met name in Peru bereikt en worden weerspiegeld in onze gerapporteerde resultaten voor de eerste helft van 2015 in het kader van gerelateerde materiële ontslagvergoedingen. De volledige weerslag van deze besparingen zal zichtbaar moeten worden in onze resultaten voor Q3 en Q4 2015.

Actualisering voor Nicaragua

Samenvatting Nicaragua eerste kwartaal van 2015 Geconsolideerde winst- en verliesrekening:

Hieronder vindt u een samenvatting van onze winsten / (verliezen) voor Nicaragua over de driemaandelijkse periode afgelopen op 31 maart 2015 vergeleken met dezelfde periode in 2014. Samengevat, zijn de opbrengsten van Nicaragua vlak op USD basis (zie de "Forex" opmerking hieronder) en de aangepaste EBITDa is met 30,9% afgenomen gedeeltelijk te wijten aan een stijging in onroerend goed, marketing en administratie vanuit: a) De groei van de lagere marge voeding- en drankopbrengsten die de dalende tafelopbrengsten heeft vervangen; en b) Een eenmalige stijging in de marketingkosten van ongeveer 19 duizend USD, wat heeft te maken met het openen van ons nieuwe casino-eigendom (beschreven hieronder). Zie hieronder opmerkingen m.b.t. enkele sleutelposities.


-----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                  De driemaandelijkse 
                 periode afgelopen op            
                    31 maart             % 
                   2015   2014   Afwijking  verschil 
                 -------------------------------------------
Netto winsten uit gokspelen    $ 2,817  $ 2,934  $   (117)    -4.0%
Voeding- en drankverkopen       412    361      51    14.1%
Gastvrijheid en andere verkopen    43     1      42   4200.0%
                 -------------------------------------------
Totaal opbrengsten         3,272   3,296     (24)    -0.7%
                 -------------------------------------------

Promotionele uitkeringen       414    391      23     5.9%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie           2,457   2,325     132     5.7%
                 -------------------------------------------
EBITDA onroerend goed         401    580     (179)   -30.9%
                 -------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als                      
 percentage van opbrengsten     12.3%   17.6%            
Waardeverminderingen en 
 afschrijvingen            148    139      9    6.5%
Interest en financiëringskosten, 
 netto                 27    37     (10)   -27.0%
Beheerskosten toe te schrijven aan                       
 minderheidsbelang           -     8      (8)  -100.0%
Projectontwikkeling           1     -      1    0.0%
Wisselkoers(winsten) / verliezen    47    47      -    0.0%
Overige (winsten) / verliezen      -    (9)      9   -100.0%
Inkomstenbelastingen          70    72      (2)   -2.8%
                 ------------------------------------------
Winst over de periode uit                         
 voortgezette activiteiten    $  108  $  286  $   (178)   -62.2%
                 ------------------------------------------
                 ------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Forex: In het kader van een valutaneutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers zou worden toegepast voor de beide periodes), zouden de opbrengsten van Nicaragua met 133 duizend USD zijn gestegen (vergeleken met -24 duizend USD hierboven) en de aangepaste EBITDA zou met 151 duizend USD zijn toegenomen (vergeleken met -179 duizend USD hierboven).

Winst over de periode in Nicaragua is $108 duizend USD (een afname van ongeveer 180 duizend USD), wat voornamelijk het resultaat is van gestegen onkosten voor onroerend goed, marketing en administratie zoals beschreven hierboven.

Kritische sleutelfactor voor zakelijke activiteiten - nieuw Pharaohs Bolonia Casino: Op 22 april 2015 heeft de groep een entertainmentcomplex van 1200 vierkante meter geopend met 111 spelautomaten, 21 speltafels en 110 F&B tafels. Dit eigendom bevindt zich in een residentiële wijk in het hart van Managua, waarin de overheid fors investeert teneinde toerisme te promoten. De Groep heeft zijn Pharaohs Holiday Inn eigendom verhuisd naar een nieuwe locatie die eigendom is van het Bedrijf en die over veel betere marktzichtbaarheid, parking en ruimteopportuniteiten voor onze zakelijke activiteiten beschikt. De suite is tevens groter en heeft mogelijkheden voor uitbreiding. Om te starten hebben we 29 speltafels toegevoegd aan ons bestaande aanbod.

Andere actualiseringen voor de Groep

In Q1 2015 kondigde de Groep de volgende feitelijke gebeurtenissen aangekondigd en is de Groep de volgende materiële overeenkomsten aangegaan:

Verkoop van Costa Ricaanse activiteiten: Op 25 februari 2015 verkocht de Groep zijn volledige economische belang en managementrechten in zijn zeven casino's in Costa Rica aan CIRSA International Gaming Corporation, S.A. ("CIRSA"). De waardering van de onderneming voor de volledige activiteiten bedroeg 33,5 miljoen USD. Na de aanpassingen voor kasmiddelen, schuldovername en bepaalde vereiste schuldaflossingen in Costa Rica, alsmede andere gebruikelijke aanpassingen voor het bedrijfskapitaal, bedroeg het netto bedrag in geldmiddelen ontvangen voor het geschatte aandeel van 50% van de Groep ongveer 8,1 miljoen USD. Daarnaast verkocht Thunderbird zijn aandeel in het hotel en gerelateerd vastgoed in Perez - Zeledon, in eigendom van de Costa Ricaanse activiteiten. Tenslotte, in het kader van de verkoop, is Thunderbird een overeenkomst van uitsluiting van concurrentie in Costa Rica aangegaan voor 36 maanden. Ingeval er enige terugbetaling van belastingen i.v.m. zijn voormalige Costa Ricaanse activiteiten wordt toegekend voor belastingen die reeds zijn betaald geweest en worden betwist, zal Thunderbird het recht hebben op zijn aandeel in zulke reeds betaalde belastingen. Momenteel wordt een bedrag van ongeveer 3,1 miljoen USD aan reeds door Thunderbird Gran Entretenimiento de Costa Rica, S.A. ("TGE") betaalde belastingen betwist. Er is geen zekerheid dat een terugbetaling (indien er een volgt) zal worden toegekend. Tenslotte bedraagt het aandeel van Thunderbird in de holdback rechten (als er enige zullen zijn) in het geval van onbekende verplichtingen gerelateerd aan de periode voor het afsluiten 1,062,500 USD. Er is geen verzekering dat een holdback (indien er een volgt) voor Thunderbird beschikbaar zal worden. De Groep zal zijn analyse van de waarde van de netto-activa in Costa Rica, waar die afstand van heeft gedaan, en van de uit de verkoop voortvloeiende opbrengsten, alsook enige bijkomende bekendmakingen vereist op grond van IFRS 5 Vaste activa gehouden voor verkoop en stopgezette activiteiten, in zijn halfjaarverslag voor 2015 bekendmaken. Thunderbird behoudt zijn aandeel van 50% in twee stukken onroerend goed in San Jose, Costa Rica (ongeveer 8,2 ha -Tres Rios en 2,7 ha -Escazu). De Groep blijft zich inspannen teninde deze eigendommen te verkopen, die nu schuldenvrij zijn. Een verdere beschrijving van deze twee eigendommen kunt u vinden in vorige persberichten, alsook in onze jaarverslagen en tussentijdse verklaringen van het bestuur.

Opening van Pharaohs Casino Bolonia in Nicaragua: Op 22 april 2015 heeft de groep een entertainmentcomplex van 1200 vierkante meter geopend met 111 spelautomaten, 21 speltafels en 110 F&B tafels. Zie de vorige pagina voor meer informatie.

Uitbreiding van leningen: De Groep is in Q1 2015 overeenkomsten aangegaan voor nieuwe (350 duizend USD) en herfinancieerde (950 duizend USD) leningen aan rentevoeten van ongeveer 8 tot 9% en afbetalingsverplichtingen van ongeveer 12-36 maanden.

"Algemene Regeling" i.v.m. het Daman, India project: Op 8 april 2015, teneinde proceskosten te vermijden en zekerheid te creëren, is de Groep afzonderlijke, gelijktijdige allesomvattende regelingen aangegaan met Maravege, MIREF, DHPL en Delta aangegaan, onderhevig aan de volgende bepalingen zoals hieronder samengevat:


-- De Groep heeft een schikking getroffen voor een bedrag van potentieel 6 miljoen USD of meer die zijn wortels vindt in
  een garantie die de Groep in 2009 aan een mezzanine leningverstrekker (Maravege Holding
  Limited) heeft verleend voor het Daman, India project. De totale vergoeding voor
  de schikking is 2,425 miljoen USD dat opgedeeld wordt in een betaling in geldmiddelen ter grootte van 1,325
  miljoen USD, te betalen over 23 maanden en een compensatiekrediet voor 1,1
  miljoen USD, te betalen door Maravege voor de overgebleven 5,5% van aandelen die
  de Groep in DHPL heeft. De overdracht van aandelen wordt onderworpen aan een bepaald
  voorkeursrechtsproces met een bestaande DHPL aandeelhouder zoals hieronder beschreven. 
-- De Groep zal een proces met KP Group ondergaan, een andere aandeelhouder
  van DHPL, hun in staat stellende de betrokken aandelen voor
  hetzelfde bedrag van 1,1 miljoen aan te schaffen. Ingeval KP Group akkord gaat met de aanbieding van 1,1 miljoen USD
  van Maravege en inderdaad de aandelen aanschaft en ervoor betaalt, zal
  de Groep zijn aandelen aan KP Groep verkopen en de geldmiddelen aan Maravege
  overmaken als onderdeel van de regeling. De groep heeft een volledige vrijstelling bekomen van DHPL en
  van zijn controlerende aandeelhouder Delta Corp Limited ("Delta") voor alle 
  mogelijke vorderingen en verplichtingen. 
-- De Groep heeft van Delta en DHPL bewijs ontvangen dat alle senior leningverstrekkers,
  van wie de leningen samen ongeveer 25 miljoen USD bedroegen en door de Groep waren gegarandeerd,
  volledig door DHPL/Delta zijn afbetaald. 
-- De Groep heeft een volledige vrijstelling bekomen van Madison India Real Estate Fund 
   Limited ("MIREF"), waarvan de mezzanine lening aan DHPL ten bedrage van ongeveer 7,2
  miljoen USD door Thunderbird was gegarandeerd.

OMZETRAPPORTAGE VOOR APRIL 2015

Hieronder vindt u de voorlopige omzetrapportage van de Groep voor april 2015 vergeleken met april 2014:


-------------------------------------------------------------------------------
Verkoopresultaten per land op groepsniveau -  April  April   Jaar-na-jaar 
 (niet-geauditeerd, in miljoenen)(1)      2015  2014 stijging/(daling) 
-------------------------------------------------------------------------------
Peru(2)                   $  2.25 $ 2.43       -7.41%
Nicaragua                    1.08  1.03       4.85%
-------------------------------------------------------------------------------
Totaal geconsolideerde bedrijfsopbrengsten $  3.33 $ 3.46       -3.76%
-------------------------------------------------------------------------------
(1) De gerapporteerde opbrengsten zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, 
afkomstig van telkens dezelfde winkels en vermeld in miljoenen USD.                       
(2) Opbrengsten worden voornamelijk gegenereerd uit gokspelen, en in de tweede plaats uit 
de inkomsten van het Fiesta Hotel dat volledig onze eigendom is en uit de inkomsten van drie door ons bestuurde hotels.        

Forex: Op een valuta-neutrale basis zouden onze opbrengsten als volgt zijn verbeterd:


-- de opbrengsten voor Peru over april 2015 vergeleken met april 2014 zouden zijn
  toegenomen met ongeveer 30 duizend USD of 1,35%. 
-- de opbrengsten voor Nicaragua over april 2015 vergeleken met april 2014 zouden zijn
  toegenomen met ongeveer 100 duizend USD of 10,2%. 
-- De totale opbrengsten voor april 2015 vergeleken met april 2014 zouden zijn
  toegenomen met ongeveer 130 duizend USD of 4,06%.

Voor meer informatie inzake deze ontwikkelingen bezoek www.thunderbirdresorts.com om onze persberichten voor januari tot en met april 2015 te vinden.

Kapitaalbronnen en liquiditeit

De Groep meet zijn liquiditeitsbehoefte d.m.v.:


-- Het volgen van korte termijn verplichtingen op land-per-land en globale,
  geconsolideerde basis, met korte termijn in- en uitstromen geprognosteerd voor
  het financieel jaar, wekelijks geactualiseerd 
-- Het volgen van lange termijn geplande schuldaflossingen. 
-- Het maandelijks opstellen van 5-jaarlijkse kasstroommodellen gebaseerd op
  financiële resultaten over de afgelopen maand die cumulatief voor het lopende boekjaar worden toegepast.

De Groep beschikt over de capaciteit om de liquiditeit met verschillende instrumenten te beheren, inclusief:


-- Verhogen van vreemd of eigen vermogen op allebei de operatie en
  Groepsniveaus. 
-- Verkopen van niet-strategische activa. 
-- Herstructureren of uitstellen van niet-gedekte schulden. 
-- Herstructureren van salarissen van kritisch belangrijk personeel. 
-- Uitstellen van handelsschulden. 
-- Kostenbeheersprogramma's op allebei de operatie en Groepsniveau's.

Gebaseerd op onze huidige verwachtingen, verwachten we dat onze beschikbare kasbalansen, onze kasstromen uit de zakelijke activiteiten en de beschikbare leningsmogelijkheden onder onze huidige kredietvoorwaarden voldoende zullen zijn om aan onze liquiditeitsverplichtingen over ten minste de volgende 18 maanden te kunnen voldoen.

Beschikbaarheid van documenten: Kopieën van de Tussentijdse Verklaring van het Bestuur in de Engelse taal zullen gratis ter beschikking worden gesteld op de website van de Groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën in de Engelse taal zijn gratis ter beschikking gesteld op het bedrijfskantoor van de Groep in Panama en bij de kantoren van onze plaatselijke betalingsgemachtigde ING Commercial Banking, Paying Agency Services, Location Code TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, email: iss.pas@ing.nl). Kopieën zijn tevens beschikbaar op SEDAR via www.SEDAR.com.

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van door een merk beschermde diensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, met de focus op de markten in Latijns-Amerika. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Bijkomende informatie over de Groep vindt u op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit verslag bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen in de zin van de effectenwet- en regelgeving van uiteenlopende jurisdicties op internationaal, federaal en staatsniveau. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, die in het Jaarverslag vervat zijn, inclusief maar niet enigszins beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn vooruitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden verwacht. Belangrijke factoren die werkelijke resultaten materieel kunnen laten verschillen van vooruitblikkende verklaringen van de Groep omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de wet- en regelgeving en algemene risico's inherent aan zakendoen, die alle worden vermeld onder de noemer "Risicofactoren" en elders in de documenten van de Groep die regelmatig worden ingediend bij AFM en andere regelgevende autoriteiten.

Contact Information